Národné víza v záujme SR: kto ich potrebuje a ako ich vybaviť?

Národné víza v záujme SR: kto ich potrebuje a ako ich vybaviť?
Zdroj: Pixabay.com
Katarína Juritková ImmiCo.

Moja profesionálna cesta začala v oblasti organizovania medzinárodných konferencií, kde som mala príležitosť pracovať s rôznymi témami a stretávať nových ľudí. Postupne som sa však presunula k právnej sfére, konkrétne k imigračnému právu. Momentálne sa špecializujem na poskytovanie imigračných služieb občanom tretích krajín, Európskej únie a firmám. Táto práca mi prináša nielen výzvy, ale aj hlbokú spokojnosť z toho, že môžem pomáhať ľuďom a podnikom navigovať cez zložité procesy imigrácie.

Články autora
Zobraziť viac
Zobraziť menej

Aké víza potrebuje zamestnanec z tretej krajiny a čo ak s ním prichádza aj rodina? Kedy sa (ne)vyžaduje vysokoškolský diplom a ako dlho národné vízum platí? Podstatné informácie v kocke.

Mnohé slovenské firmy nielenže zápasia s nedostatkom pracovnej sily, ale v prípade obsadenia pracovnej pozície občanom tretej krajiny, aj so zdĺhavým procesom získavania potrebného povolenia na zamestnanie a pobyt.

Otvorenie trhu práce pre príslušníkov tretích krajín vyvolalo potrebu rýchlejšieho procesu získania pracovného povolenia a povolenia na pobyt. V reakcii na to boli vládou postupne v priebehu rokov prijímané nariadenia umožňujúce jednoduchšie a rýchlejšie získavanie povolenia na prácu a pobyt, a to formou národných víz v záujme Slovenskej republiky. Tento typ víz sa vzťahuje nielen na vysokokvalifikované profesie vo všetkých odvetviach, ale aj na profesie s nižšou kvalifikáciou, najmä v oblasti dopravy a priemyslu.

Na čo slúžia národné víza?

Ide o povolenie na pobyt a prácu vo forme vízovej nálepky, ktoré Slovenská republika udeľuje príslušníkom tretích krajín. Umožňuje ihneď pracovať pre konkrétneho zamestnávateľa na území Slovenskej republiky bez potreby ďalších povolení.

Dôležité je zdôrazniť, že po udelení tohto povolenia nie je možné meniť zamestnávateľa.

Tento typ povolenia nepovoľuje štátnemu príslušníkovi tretej krajiny:

 • začať pracovať pre iného zamestnávateľa ako pre toho, ku ktorému mu bolo udelené národné vízum,
 • vykonávať iné zamestnanie než je to, pre ktoré mu bolo udelené národné vízum,
 • podať žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania k inému zamestnávateľovi ako je ten, u ktorého momentálne pracuje na základe udeleného národného víza.

Dĺžka platnosti národného víza

Národné víza majú obvyklú platnosť najviac jeden rok, s výnimkou víz pre relokovaných zamestnancov a ich rodinných príslušníkov, ktoré je možné udeliť opakovane, a víz na účel hľadania si zamestnania, ktoré platia 90 dní.

Počas platnosti víz je vhodné požiadať o prechodný pobyt na účel zamestnania. Preto ešte pred vycestovaním odporúčame občanom tretej krajiny, aby si zabezpečili výpis registra trestov, ktorý je súčasťou príloh potrebných k žiadosti o prechodný pobyt na účel zamestnania.

Kde možno podať žiadosť o národné vízum?

Žiadosť o udelenie národného víza štátny príslušník tretej krajiny podáva na:

 • miestne príslušnom zastupiteľskom úrade SR alebo
 • priamo na Ministerstve vnútra SR, ak má byť vízum udelené v záujme SR, a ak je žiadateľ oprávnene na území SR.

Termíny na podávanie žiadostí sú prideľované prednostne v súlade s platnými nariadeniami vlády SR  (383/2023, 113/2023, 521/2021, 269/2022 a i.) o záujme SR.

Štátny príslušník tretej krajiny je oprávnený požiadať o víza:

 • ak nemá v čase podania žiadosti o udelenie národného víza udelený prechodný pobyt na účel zamestnania,
 • nemá podanú žiadosť o prechodný pobyt a 
 • nemá udelené národne vízum.

Kategórie národných víz v záujme Slovenskej republiky

Typov národných víz je viacero a každý z nich má svoje špecifiká. Ide o:

 1. Národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín – Vodiči autobusu a kamiónovej dopravy (nariadenie vlády SR č. 113/2023 Z. z.),
 2. Národné vízum pre vysokokvalifikovaných štátnych príslušníkov tretích krajín na účely zamestnania a hľadania si zamestnania (nariadenie vlásy SR č. 521/2021 Z. z.),
 3. Národné vízum relokovaným štátnym príslušníkom tretej krajiny a ich rodinným príslušníkom na účely zamestnania (nariadenie vlády SR č. 269/2022 Z.z.),
 4. Národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných zamestnaniach v oblasti priemyslu (nariadenie vlády SR č. 383/2023 Z.z.).

Národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín - Vodiči autobusu a kamiónovej dopravy

Za vybrané skupiny štátnych príslušníkov tretích krajín sa považujú občania z krajín: Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Filipín, Gruzínska, Indie, Indonézie, Kazachstanu, Kirgizska, Moldavska, Nepálu, Severného Macedónska, Srbska, Tadžikistanu, Turkménska, Ukrajiny alebo Uzbekistanu.

Aby mohol občan tretej krajiny získať uvedené národné vízum, zamestnávateľ elektronicky predkladá Ministerstvu dopravy SR zoznam štátnych príslušníkov cez ústredný portál slovensko.sk.

Predkladaný zoznam obsahuje:

 • žiadateľa spolu s číslom platného cestovného dokladu a číslom vodičského oprávnenia,
 • kód zamestnania podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní, na ktoré bude národné vízum udelené,
 • názov a identifikačné číslo zamestnávateľa, u ktorého bude vykonávať zamestnanie,
 • identifikácia zastupiteľského úradu alebo oddelenia cudzineckej polície Policajného zboru, na ktorom bude podaná žiadosť o udelenie národného víza.

Zamestnávateľ môže predložiť zoznam iba v prípade, že spĺňa podmienky, ktoré bude overovať Ministerstvo dopravy SR:

 • je dopravcom usadeným na území SR najmenej 10 rokov,
 • nemá personálne ani majetkové prepojenie na fyzickú ani právnickú osobu, ktorá nie je občanom SR,
 • v posledných piatich rokoch mu nebola uložená pokuta za nelegálne zamestnávanie,
 • nie je v konkurze,
 • a ku dňu podania žiadosti má splnené daňové a odvodové povinnosti.

Po preverení a vydaní súhlasného stanoviska si štátny príslušník tretej krajiny dohodne termín na podanie žiadosti o národné víza na príslušnom zastupiteľskom úrade. Ak sa nachádza na území SR oprávnene, môže žiadosť podať aj na oddelení cudzineckej polície Policajného zboru.

K žiadosti o víza musí štátny príslušník tretej krajiny predložiť pracovnú zmluvu a príslušné oprávnenie viesť motorové vozidlo.

Národné vízum pre vysokokvalifikovaných štátnych príslušníkov tretích krajín na účely zamestnania a hľadania si zamestnania

Súčasťou nariadenia vlády SR č. 521/2021 Z. z., ktoré upravuje podmienky získania tohto typu víza, sú dve prílohy:

 1. zoznam vysokých škôl;
 2. zoznam zamestnaní.

Žiadateľ, ktorý žiada o tento druh víza sa musí preukázať potvrdením o absolvovaní:

 • vysokoškolského štúdia druhého stupňa v Slovenskej republike alebo v Českej republike alebo
 • vysokoškolského štúdia na škole uvedenej v prílohe č. 1 či ekvivalentného vzdelania podľa európskeho kvalifikačného rámca z výskumnej inštitúcie uvedenej v prílohe č. 1 alebo
 • vysokoškolského štúdia, ktoré trvalo najmenej tri roky, a práce u zamestnávateľa v Slovenskej republike v zamestnaniach uvedených v prílohe č. 2.

Potvrdenia musia byť náležite overené a to napr. apostilované alebo tzv. superlegalizované. Taktiež sa vyžaduje k nim pripojiť oficiálny preklad do slovenského jazyka.

V prípade absolvovania vysokoškolského štúdia druhého stupňa v Slovenskej republike alebo v Českej republike stačí, ak žiadateľ predloží notársky overenú kópiu originálu vysokoškolského diplomu alebo potvrdenie o úspešnom skončení štúdia na vysokej škole či ekvivalentného vzdelania.

Okrem potvrdenia o absolvovaní štúdia sa
predkladá k žiadosti aj prísľub zamestnávateľa alebo pracovná zmluva, v ktorej sa uvedie kód zamestnania podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní (SK ISCO).

Prečítajte si tiež

Žiadosť sa predkladá na príslušnom zastupiteľskom úrade, ale ak je žiadateľ oprávnene na území SR, môže žiadať o národné víza aj priamo na Ministerstve vnútra SR (na príslušnom oddelení cudzineckej polície).

Národné vízum relokovaným štátnym príslušníkom tretej krajiny a ich rodinným príslušníkom na účely zamestnania

V tomto prípade ide o  občanov tretej krajiny, ktorí budú zastávať pozície vedúcich zamestnancov alebo odborníkov, pričom sa od nich vyžadujú výnimočné odborné vedomosti, schopnosti, skúsenosti a kvalifikácie potrebné na riadenie slovenskej pobočky spoločnosti, v ktorej pracovali aj vo svojej domovskej krajine. Teda ide o situácie, kedy sú zamestnanci presunutí v rámci jednej firmy zo zahraničnej pobočky do tej na Slovensku.

Diplom v tomto prípade nie je potrebné predkladať.

Podmienkou je, aby pracovná pozícia deklarovala najmenej dvojnásobok priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza tomu kalendárnemu roku, v ktorom relokovaný zamestnanec žiada o udelenie národného víza. Napríklad, ak žiadateľ plánuje žiadať o vízum v roku 2024, jeho priemerná mesačná mzda musí byť minimálne 2 608 eur.

Zamestnávateľ predkladá zoznam relokovaných zamestnancov a ich rodinných príslušníkov na schválenie Ministerstvu hospodárstva SR. Prikladá kópiu pracovnej zmluvy alebo svoj písomný prísľub, a tiež matričný doklad rodinných príslušníkov relokovaného zamestnanca preukazujúci príbuzenský vzťah s týmto zamestnancom.

Po schválení zoznamu si štátny príslušník tretej krajiny dohodne termín na podanie žiadosti o národné víza na príslušnom zastupiteľskom úrade, kde predkladá originály dokumentov:

 • prisľúb zamestnávateľa,
 • matričný doklad (rodný/sobášny list),
 • potvrdenie o zdravotnom poistení – v prípade zamestnanca ide o poistenie po dobu do účinnosti pracovnej zmluvy, následne prejde na verejne zdravotné poistenie; pokiaľ ide o rodinného príslušníka, preukazuje poistenie na celé obdobie platnosti víz.

Štátny príslušník tretej krajiny nemá možnosť verejne zdravotne poistiť svoje dieťa, pokiaľ jemu a jeho dieťaťu nie je udelený prechodný pobyt.

Počas trvania platnosti udeleného národného víza rodinný príslušník (napríklad manžel/manželka, deti) môže na území Slovenskej republiky študovať alebo byť zamestnaný.

Článok pokračuje pod reklamou

Národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných zamestnaniach v oblasti priemyslu

Za vybrané skupiny štátnych príslušníkov tretích krajín na účel získania tohto typu víz sa považujú občania z krajín: Arménskej republiky, Azerbajdžanskej republiky, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Filipínskej republiky, Gruzínska, Indie, Indonézskej republiky, Kazašskej republiky, Kirgizskej republiky, Moldavskej republiky, Nepálskej federatívnej demokratickej republiky, Severomacedónskej republiky, Srbskej republiky, Tadžickej republiky, Turkménska, Ukrajiny, Uzbeckej republiky, ktorí budú zamestnaní podľa štatistickej klasifikácie ako:

 • operátor zariadenia v hutníckom a zlievarenskom priemysle, operátor stroja na výrobu výrobkov z gumy, montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe, montážny pracovník v chemickej, gumárenskej a plastikárskej výrobe, montážny pracovník (operátor) elektronických zariadení (je potrebné predložiť aj pracovnú zmluvu);
 • operátor vysokozdvižného vozíka, zvárač kovov, nastavovač CNC strojov, obrábač kovov, stavebný a prevádzkový elektrikár alebo údržbár (predkladá sa pracovná zmluva, kópia dokladu o vzdelaní alebo kópia dokladu o odbornej kvalifikácii potrebného na výkon zamestnania);
 •  špecialista v rastlinnej výrobe, agronóm;
 • špecialista v živočíšnej výrobe, zootechnik;
 • kuchár (okrem šéfkuchára);
 • čašník, servírka;
 • chovateľ hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných a iných hospodárskych zvierat,
 • dojič kráv, oviec a kôz;
 • pracovník v ťažbovej činnosti v lesníctve, pilčík;
 • murár;
 • železiar v stavebníctve;
 • tesár;
 • porážač, vykosťovač;
 • mäsiar, údenár; spracovateľ hydiny;
 • spracovateľ mäsa a rýb;
 • pekár;
 • cukrár;
 • spracovateľ mlieka;
 • výrobca syra a bryndze, masla a ostatných výrobkov z mlieka;
 • spracovateľ ovocia a zeleniny;
 • spracovateľ obilia (mlynár);
 • nastavovač a operátor drevoobrábacieho stroja;
 • operátor zariadenia na spracovanie a konzervovanie mäsa, mäsových produktov a rýb;
 • traktorista (poľnohospodárstvo);
 • operátor stavebných strojov;
 • upratovačka, chyžná;
 • pomocný pracovník v rastlinnej výrobe;
 • pomocný pracovník v živočíšnej výrobe;
 • pomocný pracovník v drevospracujúcej výrobe;
 • pomocný pracovník v potravinárskej výrobe; alebo
 • pomocník v kuchyni.

Zamestnávateľ musí byť usadený na území SR najmenej 3 roky, v období dvoch rokov mu nebola uložená pokuta za nelegálne zamestnávanie, a ku dňu podania má splnené daňové a odvodové povinnosti.

Zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania so súhlasom zamestnávateľa elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk predkladá návrh zoznamu štátnych príslušníkov tretej krajiny podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny. Následne po schválení si štátny príslušník tretej krajiny dohodne termín na podanie žiadosti o národné víza na príslušnom zastupiteľskom úrade.

Odporúčania pre zamestnávateľa po prijatí zamestnanca s udelenými národnými vízami v záujme SR

Ak občan tretej krajiny nastúpi do pracovného pomeru, musí mať správny typ víza, ktorý mu umožňuje pracovať v danej krajine. Preto po prevzatí dokladu, odporúčame skontrolovať vízovú nálepku v pase cudzinca, či obsahuje údaje zamestnávateľa a pracovnú pozíciu - kód SK ISCO, na ktorú boli víza žiadané.

Zamestnávateľ je potom povinný:

 • uchovávať kópiu dokladu o pobyte alebo iného oprávnenia na pobyt počas trvania zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny;
 • oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, podľa miesta výkonu práce, do 7 pracovných dní začiatok a skončenie zamestnania, pričom priloží kópiu udeleného víza a pracovnej zmluvy.

Je dôležité, aby zamestnávatelia dodržiavali tieto požiadavky a mali primeranú dokumentáciu k dispozícii v prípade kontroly zo strany príslušných orgánov alebo na vyžiadanie.

Zamestnávateľ musí zvážiť, ktorý typ víza je možné využiť pre príslušníka tretej krajiny v súlade s podmienkami stanovenými v príslušnom nariadení.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Katarína Juritková title_company
Katarína Juritková ImmiCo.

Moja profesionálna cesta začala v oblasti organizovania medzinárodných konferencií, kde som mala príležitosť pracovať s rôznymi témami a stretávať nových ľudí. Postupne som sa však presunula k právnej sfére, konkrétne k imigračnému právu. Momentálne sa špecializujem na poskytovanie imigračných služieb občanom tretích krajín, Európskej únie a firmám. Táto práca mi prináša nielen výzvy, ale aj hlbokú spokojnosť z toho, že môžem pomáhať ľuďom a podnikom navigovať cez zložité procesy imigrácie.

Články autora
Zobraziť viac
Zobraziť menej

Zákon o pobyte cudzincov na Slovensku: zmeny od 15.7.2024

Širšie možnosti pri udeľovaní národných víz, prísnejšie podmienky zmeny účelu pobytu aj zmeny pri uznávaní odbornej kvalifikácie. Prehľad navrhovaných noviniek pri zamestnávaní cudzincov z tretích krajín.

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?

Jednoduchší proces zamestnávania cudzincov v priemysle

V priemysle je akútny nedostatok zamestnancov z dôvodu nezáujmu domáceho obyvateľstva. Situáciu môže riešiť udelenie národných víz občanom tretích krajín.

Novela zákona o službách zamestnanosti: novinky od 1.1.2023

Flexibilnejšia evidencia uchádzačov o zamestnanie, zmeny v rámci chránených dielní či pri zamestnávaní cudzincov. Čo prinesú nové opatrenia na udržanie zamestnanosti a tvorbu pracovných miest?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky