Ako zamestnať cudzinca

Ako obsadiť voľné pracovné miesto cudzím štátnym príslušníkom? Prinášame prehľad možností a podmienok.

Nezamestnanosť v Slovenskej republike klesá mesiac za mesiacom na rekordné minimá, na trhu práce rastie konkurencia medzi zamestnávateľmi. Nezáleží na tom, či hovoríme o vysoko alebo nízko kvalifikovaných pracovných pozíciách, čoraz viac zamestnávateľov zvažuje možnosť obsadenia voľných pracovných miest cudzincami. Byrokratická záťaž nie je síce malá, avšak je zvládnuteľná.

Základným legislatívnym rámcom pri prijatí do zamestnania občana cudzieho štátu sú Zákon o pobyte cudzincov (Zákon č. 404/2011 Z. z.) a Zákon o službách v zamestnanosti (Zákon č. 5/2004 Z. z.) v aktuálnom znení. Prvým nevyhnutným krokom je rozlišovanie štátu, ktorého je potenciálny zamestnanec občanom.

Zamestnanie cudzincov, ktorí sú občanmi EÚ, EHP a Švajčiarska

Uzavretie pracovného pomeru s občanmi krajín Európskej únie, štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EÚ + Nórsko, Island, Lichtenštajnsko) a Švajčiarskej konfederácie nepredstavuje výraznejší problém. Cudzinci, korí sú občanmi týchto štátov majú rovnaké právne postavenie ako občania Slovenskej republiky.

Ak chce zamestnávateľ zamestnať cudzinca, je povinný informovať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode bude občan zamestnaný, o vzniku pracovnoprávneho vzťahu na príslušnom formulári. Dve vyhotovenia formuláru musia byť predložené úradu osobne alebo poštou najneskôr do siedmych pracovných dní od nástupu pracovníka do zamestnania. Pri ukončení zamestnania sa postupuje obdobným spôsobom, úrad musí byť o predmetnej skutočnosti informovaný v dvoch vyhotoveniach formuláru takisto do siedmych pracovných dní. Úradom potvrdené formuláre si zamestnávateľ musí archivovať pre prípad kontroly úradu alebo inšpektorátu práce.

Zamestnanie cudzincov, ktorí sú občanmi tzv. tretích krajín

Pod občanmi tretích krajín zákon rozumie občanov všetkých štátov okrem krajín EÚ, Nórska, Islandu, Lichtenštajnska a Švajčiarska. Takáto osoba - cudzinec sa môže zamestnať s miestom výkonu práce na území Slovenskej republiky ak:

 • je držiteľom modrej karty Európskej únie,
 • má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta,
 • má udelené povolenie na zamestnanie za účelom sezónneho zamestnania do 90 dní,
 • má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zamestnania,
 • má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny,
 • má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie,
 • spĺňa podmienky, na základe ktorých nie je vyžadované potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta ani povolenie na zamestnanie.

Dôležité je uvedomiť si skutočnosť, že len pri poslednej menovanej možnosti môže cudzinec vykonávať pracovnú činnosť aj na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, vo všetkých ostatných prípadoch je možné zamestnanie len na základe pracovného pomeru.

Zamestnanie cudzinca, ktorý je držiteľ modrej karty Európskej únie

Do uvedenej kategórie patria cudzinci - občania tretích krajín, ktorí vykonávajú vysokokvalifikované zamestnanie. To musí spĺňať nasledujúce podmienky:

 1. mesačná mzda dohodnutá vo výške najmenej 1,5 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky v príslušnom odvetví zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa podáva žiadosť o vydanie modrej karty,
 2. pracovný pomer musí trvať minimálne jeden rok,
 3. nutná vyššia odborná kvalifikácia (§ 37 ods. 3 zákona č. 404/2011 Z. z. sa vyššou odbornou kvalifikáciou sa rozumie kvalifikácia preukázaná dokladom o vysokoškolskom vzdelaní).

Doklad o vyššej odbornej kvalifikácii musí byť preložený do slovenského jazyka a úradne overený. Rozhodnutie o uznaní dokladu cudzincom v prípade regulovaných povolaní vydáva Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, v prípade neregulovaných povolaní vydáva rozhodnutie vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijný program v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore, ako je uvedené v doklade o vzdelaní štátneho príslušníka tretej krajiny. Modrá karta je špeciálnym typom prechodného pobytu, vydávaná maximálne na štyri roky, po uplynutí tohto obdobia je možné požiadať o obnovu platnosti.

Modrá karta je špeciálnym typom prechodného pobytu, vydávaná na max štyri roky a možno ju predĺžiť.

Zamestnávateľ, ktorý chce zamestnať cudzinca na pracovné miesto zodpovedajúce vysokokvalifikovanému zamestnaniu, musí minimálne 15 pracovných dní pred podaním žiadosti štátneho príslušníka tretej krajiny o prechodný pobyt nahlásiť voľné pracovné miesto na úrade práce príslušnom podľa miesta výkonu práce. Nahlásenie sa realizuje osobne, písomne, telefonicky, elektronickou poštou alebo prostredníctvom internetovej stránky http://www.istp.sk/. Zamestnávateľ pri nahlasovaní voľného pracovného miesta musí v príslušnej časti formulára zaznačiť, že má záujem o zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny.

Zamestnanie cudzinca na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta

Ide o najbežnejšiu formu zamestnania občanov tretích krajín na našom území. Zamestnávateľ musí rovnakou formou ako pri modrej karte nahlásiť voľné pracovné miesto, tentokrát však minimálne 20 pracovných dní vopred. Úrad práce sa bude v rámci daného časového obdobia aktívne snažiť o obsadenie pracovného miesta uchádzačom o zamestnanie, ak sa mu to nepodarí, vydá zamestnávateľovi potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta cudzincom a ten môže následne zamestnancovi vydať prísľub na zamestnanie alebo s ním uzatvoriť pracovnú zmluvu.

Podmienkou zamestnania je v tomto prípade ešte aj udelenie prechodného pobytu s účelom zamestnania pre cudzinca. Jeho platnosť je maximálne dva roky s možnosťou predĺženia podaním žiadosti o obnovu, pričom sa musí opakovať vyššie stanovený postup zamestnávateľa.

Povolenie na prechodný pobyt pre cudzinca

Povolenie na prechodný pobyt je udeľované cudzineckou políciou, a to zvyčajne na obdobie jedného roka, výnimočne na dva roky. Je viazané iba na jeden účel (napr. zamestnanie, štúdium, podnikanie), v prípade vykonávania inej činnosti je cudzinec vždy povinný podať novú žiadosť o povolenie.

Cudzinec, ktorý je štátny príslušník tretej krajiny môže podať žiadosť o prechodný pobyt na účel zamestnania na zastupiteľskom úrade v zahraničí alebo na príslušnom útvare Policajného zboru. Na policajnom útvare ale len v prípade, ak sa na území Slovenskej republiky zdržiava na základe platného povolenia na pobyt podľa osobitného predpisu, udeleného tolerovaného pobytu, udeleného národného víza, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, u ktorého sa vízum nevyžaduje, alebo ak ide o držiteľa osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí; to neplatí, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu podľa § 23 ods. 5.

Vždy platí, že musí už uplynúť lehota 20 pracovných dní od nahlásenia voľného pracovného miesta na úrade práce, alebo 15 dní pri žiadosti o prechodný pobyt modrá karta. K žiadosti cudzí štátny príslušník doloží pracovnú zmluvu alebo prísľub o zamestnanie spolu s dokladom o vzdelaní a dokladmi preukazujúcimi kvalifikáciu a prax, ak bolo splnenie týchto podmienok zamestnávateľom požadované. Uvedené podklady musia byť úradne preložené do slovenského jazyka a opatrené doložkou vyššieho overenia, ak medzinárodné zmluvy neustanovujú inak.

Predovšetkým Oddelenie cudzineckej polície Policajného zboru Bratislava je notoricky známe preplnenosťou a dlhými čakacími dobami pri posudzovaní žiadosti, situácia by sa však mala zlepšiť vďaka zrealizovanému presťahovaniu do nových priestorov a rozšírení interných kapacít. Policajný útvar musí rozhodnúť o žiadosti do 90 dní, v prípade prechodného pobytu s modrou kartou do 30 dní.

Po úspešnom schválení žiadosti dostane štátny príslušník tretej krajiny okrem dokladu o pobyte – prechodný pobyt na účel zamestnania, ešte aj doklad „Dodatočné údaje o zamestnaní“ . Na ňom je uvedený názov, adresa a IČO zamestnávateľa, miesto výkonu práce, druh vykonávanej práce a obdobie od - do výkonu práce. Až po nadobudnutí týchto dokladov môže štátny príslušník tretej krajiny nastúpiť do zamestnania.

O prípadnej zmene údajov na uvedenom doklade je občan tretej krajiny povinný informovať policajný útvar do 5 pracovných dní. Zmeny zo strany zamestnávateľa (iné IČO, presun alebo doplnenie miesta výkonu práce do iného okresu, zmena druhu vykonávanej práce alebo predĺženie obdobia výkonu práce), sú možné iba v prípade, ak bola opäť splnená podmienka nahlásenia na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a uplynutia príslušnej lehoty.

Článok pokračuje pod reklamou

Zamestnanie cudzinca na základe povolenia na zamestnanie sa využíva pri sezónnych prácach

Tento spôsob zamestnávania cudzincov je najčastejšie využívaný pri sezónnom zamestnaní najviac na 90 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov. Zamestnávateľ je povinný identickým spôsobom oznámiť voľné pracovné miesto aspoň 15 dní pred podaním žiadosti o povolenie. Ďalšími podmienkami je, že zamestnávateľ v prechádzajúcich piatich rokoch neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania ani nemal uloženú pokutu za porušenie pracovných podmienok.

Povolenie na zamestnanie je vydávané úradom práce, je nutné oň požiadať ešte pred príchodom na Slovensko, a to prostredníctvom splnomocnenej osoby budúceho zamestnávateľa, alebo vo vlastnom mene. Cudzí štátny príslušník pri sezónnom zamestnaní nemusí žiadať o prechodný pobyt, musí mať však platné schengenské vízum (ak štát, ktorého je občanom, nemá so Slovenskou republikou bezvízový styk). Na vydanie víza je potrebné predložiť okrem povolenia na zamestnanie pracovnú zmluvu alebo prísľub zamestnania, ďalej doklad o zabezpečení ubytovania a doklad preukazujúci krytie zdravotným poistením. V prípade predĺženia sezónneho zamestnania ( maximálne na 180 dní), je už schválenie prechodného pobytu nevyhnutné.

Zamestnať cudzinca na základe povolenia na zamestnanie je možné aj v iných viac špecifických prípadoch, napríklad pri zlúčení rodiny, vtedy je však už vyžadovaný prechodný pobyt.

Zamestnanie cudzinca bez potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a povolenia na zamestnanie

Zákon pozná celkovo 33 situácií, keď neexistuje žiadna byrokratická záťaž pri zamestnaní štátneho príslušníka tretích krajín. V praxi je najviac uplatniteľných nasledovných 5. Ide o situácie, ak cudzinec:

 1. má udelený trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
 2. je rodinným príslušníkom občana členského štátu Európskej únie a ktorý má právo na pobyt na území Slovenskej republiky,
 3. má udelený prechodný pobyt na účel štúdia, okrem poslucháča jazykovej školy, a výkon jeho práce nepresiahne u všetkých zamestnávateľov 10 hodín týždenne, alebo 20 hodín týždenne ak je študentom vysokej školy,
 4. má udelený prechodný pobyt na účel výskumu a vývoja, ktorý je vykonávaný na základe dohody o hosťovaní, ktorého pedagogická nepresiahne celkovo 50 dní v kalendárnom roku,
 5. zabezpečuje na základe obchodnej zmluvy dodávky tovaru alebo služieb a tento tovar dodáva alebo uskutočňuje montáž, záručné a opravárenské práce, práce týkajúce sa nastavenia systémov výrobných zariadení, programátorské práce alebo odborné školenia, ak trvanie jeho pracovnoprávneho vzťahu alebo vyslania na výkon práce nepresiahne celkovo 90 dní v kalendárnom roku.

Aktuálne sa otvárajú aj nové možnosti zamestnávania cudzincov vďaka úprave legislatívy. Zatiaľ poslednou legislatívnou zmenou, ktorá sa dotýka zamestnávania občanov tretích krajín je novela zákona o službách v zamestnanosti, ktorá bola schválená s účinnosťou od 1.5.2018.

Novelou dochádza k zjednodušeniu podmienok zamestnávania v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou ako 5 percent v niektorých vybraných profesiách, v ktorých sa preukáže nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Zoznam profesií je stanovený komisiou na tripartitnej úrovni a zverejnený a ročne aktualizovaný na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Bližšie informácie nájdete v článku Najdôležitejšie zmeny v zamestnávaní cudzincov od 1. 5. 2018.

Zjednodušenie zamestnávania cudzincov od 1.5. 2018 spočíva v zrušení povinnosti nahlásenia voľného pracovného miesta ako podmienky pre udelenie povolenia budúcemu zamestnancovi. Pritom ale zároveň platí, že počet zamestnancov pochádzajúcich z tretích krajín nesmie prekročiť 30 % z celkového počtu zamestnancov konkrétneho zamestnávateľa a zamestnávateľ nesmel v posledných dvoch rokoch porušiť zákaz nelegálneho zamestnávania.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Národné víza v záujme SR: kto ich potrebuje a ako ich vybaviť?

Aké víza potrebuje zamestnanec z tretej krajiny a čo ak s ním prichádza aj rodina? Kedy sa (ne)vyžaduje vysokoškolský diplom a ako dlho národné vízum platí? Podstatné informácie v kocke.

Zákon o pobyte cudzincov na Slovensku: zmeny od 15.7.2024

Širšie možnosti pri udeľovaní národných víz, prísnejšie podmienky zmeny účelu pobytu aj zmeny pri uznávaní odbornej kvalifikácie. Prehľad navrhovaných noviniek pri zamestnávaní cudzincov z tretích krajín.

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?

Jednoduchší proces zamestnávania cudzincov v priemysle

V priemysle je akútny nedostatok zamestnancov z dôvodu nezáujmu domáceho obyvateľstva. Situáciu môže riešiť udelenie národných víz občanom tretích krajín.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky