Online Zbierka zákonov na Slov-Lex.sk

Online Zbierka zákonov na Slov-Lex.sk
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Zbierka zákonov je oficiálne aj v elektronickej podobe. Dostupná je na portáli Slov-Lex.

V prvej polovici roka 2015 nahradil modul “Predpisy” v rámci Jednotného automatizovaného systému právnych informácií (JASPI) prevádzkovaného Ministerstvom spravodlivosti SR nový systém eZbierka, ktorý je súčasťou projektu Slov-Lex (www.slov-lex.sk). V rámci tohto projektu bude v priebehu roka 2016 spustený aj ďalší systém eLegislatíva.

Spustenie systémov eZbierka a eLegislatíva vyplýva zo zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov”).

Online zbierka zákonov od roku 2016

Už v priebehu roka 2015 bol systém eZbierka dostupný pre širokú verejnosť. Ostrá prevádzka sa začala 1. januára 2016, kedy nadobudli účinnosť príslušné ustanovenia zákona o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov. Elektronizácia Zbierky zákonov nemá len informatívny charakter. Na rozdiel od systému JASPI a iných komerčných služieb je obsah eZbierky na portáli štátom autorizovaný, teda právne záväzný (je možné sa naň odvolať).

Aj naďalej sa bude popri elektronickej Zbierke zákonov vydávať jej listinná podoba, pričom majú rovnaké právne účinky. Ak je rozdiel v texte elektronickej podoby a listinnej podoby Zbierky zákonov, prednosť má text uverejnený v elektronickej podobe. Ministerstvo spravodlivosti SR nepredpokladá, že by mali nastávať nezrovnalosti medzi elektronickým a tlačeným výstupom, nakoľko podkladom pre tlač Zbierky zákonov je elektronická verzia právneho predpisu.

V systéme eZbierka sa nachádzajú aj konsolidované znenia právnych predpisov. Konsolidované znenie je pôvodné znenie právneho predpisu vyhlásené v Zbierke zákonov, do ktorého sú zapracované jeho následné novelizácie (zmeny a doplnenia). Právne záväzné bude len to konsolidované znenie, ktoré za právne záväzné označí Ministerstvo spravodlivosti SR.

Pokiaľ ide o právne predpisy, ktoré boli v Zbierke zákonov vyhlásené do 31. decembra 2015 (t. j. len v tlačenej podobe), aj tieto Ministerstvo spravodlivosti SR sprístupní v elektronickej podobe. Na právne účely ich možno využiť len v prípade, ak ich Ministerstvo spravodlivosti SR označí ako zhodné s listinnou podobou. Ak si listinná a elektronická podoba týchto právnych predpisov bude odporovať, prednosť má vyhlásená listinná podoba.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka - vzor

Zmluva o dielo je upravená aj v Obchodnom zákonníku. Čo by mala a aký je rozdiel medzi ňou a zmluvou o dielo podľa Občianskeho zákonníka?

Nevybavenie neoprávnenej reklamácie do 30 dní

Má spotrebiteľ právo na vrátenie kúpnej ceny v prípade nevybavenia neoprávnenej reklamácie v 30 dňovej lehote? Podľa najnovšej judikatúry nemá.

Ostatné kapitálové fondy – zmeny od roku 2018 (účtovné hľadisko)

S účinnosťou od 1.1.2018 bol novelizovaný Obchodný zákonník, v ktorom došlo k viacerým zmenám. Zmeny v zákone sa týkajú aj ostatných kapitálových fondov, ktoré sú v Obchodnom zákonníku definované ako Kapitálové fondy z príspevkov. O zmenách v súvislosti s ostatnými kapitálovými fondmi a ich nadväznosťou na účtovné hľadisko si prečítajte v článku.

Spracúvanie a ochrana osobných údajov pri reklamáciách

Dochádza pri vybavovaní reklamácií k spracovaniu osobných údajov? Musí mať na vybavenie reklamácie predajca súhlas zákazníka? Aké podmienky treba podľa GDPR pri reklamácii splniť?