Jednotný colný priečinok: nový nástroj zjednoduší dovoz do EÚ

Jednotný colný priečinok: nový nástroj zjednoduší dovoz do EÚ
Marián Stankovič

Študent odboru Európske štúdiá na Univerzite Komenského v Bratislave. Spolupracuje so Združením podnikateľov Slovenska a Slovak Business Agency ako analytik európskych politík a venuje sa legislatíve, ktorá ma dopad na slovenské podnikateľské prostredie.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Viacnásobnému predkladaniu tých istých informácií colným orgánom „odzvonilo“ vďaka novému nástroju s názvom Jednotný colný priečinok EÚ. Čo sa ním zmení?

Jednotný colný priečinok: riešenie zdĺhavého colného procesu

Európska únia je najväčším obchodným zoskupením na svete - každý rok prechádzajú cez vnútroštátne orgány milióny colných vyhlásení. Firmy, ktoré svoj tovar uvádzajú na jednotný trh EÚ, musia viackrát predkladať rovnaké informácie (často v papierovej forme), niekoľkým colným, ale aj necolným orgánom (špecificky v oblasti zdravia a bezpečnosti, životného prostredia, poľnohospodárstva, rybného hospodárstva a kultúrneho dedičstva). Každý z týchto orgánov má svoj vlastný webový portál a administratívne postupy. Prechod tovaru cez hranice preto predstavuje pre obchodníkov aj vnútroštátne orgány náročný, roztrieštený a zdĺhavý proces.

Európska Komisia tento problém vníma už dlho, a takmer 10 rokov sa testovali rôzne pilotné projekty na zjednodušenie postupov. Po štyroch rokoch rokovaní sa napokon v decembri 2022 schválilo nariadenie, ktorým sa zriaďuje prostredie jednotného colného priečinka EÚ. Toto podnikateľsky priaznivé opatrenie má výraznú slovenskú stopu, keďže spravodajcom nariadenia bol v Európskom parlamente slovenský europoslanec Ivan Štefanec.

Ako funguje colný proces pri zasielaní tovaru do iných krajín v roku 2023?

Pre lepšiu predstavu možno uviesť príklad, kedy firma podniká so živočíšnymi produktmi a importuje ich do EÚ z tretích krajín. Predtým, ako sa takýto tovar dostane na voľný trh EÚ, musí prejsť v záujme ochrany zdravia ľudí a zvierat veterinárnou kontrolou. Ide o tzv. „necolné dokumenty“, ktoré sa však musia vo finále poskytnúť colným orgánom ako dôkaz, aby tovar mohol vstúpiť do voľného obehu.

Dnes tieto necolné dokumenty podnikatelia elektronicky odovzdávajú orgánom, ktoré sú v pôsobnosti jednotlivých politických oddelení Komisie, resp. generálnych riaditeľstiev (ide o podobné inštitúcie ako naše ministerstvá – každé oddelenie sa venuje inej agende, napríklad doprava, poľnohospodárstvo a pod.), avšak ich elektronické systémy ju nedokážu odovzdať colným orgánom, aby sa tovar mohol pustiť do Únie. V praxi to teda znamená, že firma síce už raz odovzdala osvedčenie o veterinárnej kontrole, avšak bude to musieť urobiť znova a odovzdať ho aj colnému orgánu. A práve tu vstupuje do hry nariadenie, ktorým sa zriaďuje prostredie jednotného colného priečinka.

Čo sa zmení zavedením jednotného colného priečinka?

„Mozgom“ efektívnejšej elektronickej výmeny dokumentov a informácií potrebných v colnom procese je centralizovaný systém známy ako „jednotný elektronický priečinok EÚ pre colný systém výmeny elektronických certifikátov“ (CSW-CERTEX). Je určený na zlepšenie výmeny a spracovania údajov/dokumentov, ktoré hospodárske subjekty predkladajú colným a necolným orgánom, a to tak, že prepojí necolné systémy Únie s tými colnými a zabezpečí, aby dané orgány dostávali pôvodné údaje v reálnom čase.

CSW-CERTEX pokrýva digitálnu výmenu veľkého množstva necolných dokumentov, ako napríklad osvedčenia, licencie či povolenia. V praxi ide napríklad o:

  • spoločný zdravotný vstupný dokument pre zvieratá,
  • licenciu na látky poškodzujúce ozónovú vrstvu,
  • dovoznú licenciu na tovar kultúrneho charakteru,
  • dovoznú licenciu na presadzovanie práva v lesnom hospodárstve,
  • osvedčenia pre medzinárodný obchod s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov.
Článok pokračuje pod reklamou

Funkcie jednotného colného priečinka

Proces transformácie údajov z necolných dokladov na údaje kompatibilné s colným vyhlásením prostredníctvom prepojenia necolných a colných systémov Únie nie je jediná funkcia, ktorú bude CSW-CERTEX plniť. Ďalšou základnou funkciou bude správa množstva tovaru.

Na niektoré z tovarov, ktoré vstupujú na colné územie Únie, sa vzťahujú iné ako colné požiadavky, napríklad kvóty, na základe ktorých je možné do EÚ doviesť len určité množstvo tovaru a po dosiahnutí prahovej hodnoty je ďalší dovoz zakázaný. CSW-CERTEX poskytne funkciu riadenia množstiev v celej EÚ, ktorá umožní orgánom overiť, či sa množstvá nevyčerpali pred povolením prepustenia tovaru, bez ohľadu na členský štát, v ktorom sa prepustenie uskutočnilo. Táto funkcia digitalizuje proces, ktorý sa vykonával manuálne medzi colnými úradmi rôznych členských štátov hovoriacich rôznymi jazykmi a niekedy používajúcich odlišnú abecedu.

Okrem tohto CSW-CERTEX poslúži aj ako nástroj na výmenu informácií a koordináciu kontrol medzi colnými a inými orgánmi (napr. orgánmi dohľadu nad trhom) v prípade podozrenia na nedodržiavanie predpisov.

Termíny zavedenia zjednodušenej colnej dokumentácie

Tých, ktorí sa tešia z možností, ktoré bude jednotný colný priečinok ponúkať pre ich podnikanie, môže prekvapiť doba implementácie prostredia jednotného colného priečinka EÚ - bude sa postupne zavádzať v priebehu nadchádzajúceho desaťročia.

Prvá fáza sa zameria na komunikáciu medzi vládami jednotlivých krajín (government to government), resp. medzi jednotlivými orgánmi. Prepoja sa colné systémy krajín s necolnými systémami, čo bude znamenať, že napríklad spomínaná veterinárna kontrola, ktorá je necolným dokumentom, bude doručená automaticky aj colným orgánom. Colné orgány tak budú mať k dispozícii originály digitálnych osvedčení/povolení, ktoré vydali partnerské príslušné orgány. Spolupráca medzi vládami by sa mala stať realitou v roku 2025. To znamená, že od tohto roku začne fungovať prvé vylepšenie – napríklad, ak bude tovar potrebovať veterinárnu kontrolu ako súčasť povolenia na vstup do EÚ (ide o necolný dokument), tak bude automaticky doručená aj colným orgánom. Teraz ju podnikatelia predkladajú aj colným, aj necolným orgánom, nedokážu si dokument tieto dve inštitúcie posunúť medzi sebou.

Druhá fáza sa zameria na komunikáciu medzi firmami a vládami (business to government) resp. medzi firmami a colnými/necolnými orgánmi. Táto schéma umožní hospodárskym subjektom používať jednotný portál na predkladanie dokumentov v jednotlivých členských štátoch pre každú konkrétnu oblasť politiky (spomínaná oblasť zdravia a bezpečnosti, životného prostredia, poľnohospodárstva, rybného hospodárstva či kultúrneho dedičstva), ktorá sa postupne zavádza v rámci prostredia jednotného colného priečinka EÚ, namiesto toho, aby údaje predkladali samostatne do colných systémov aj do systémov partnerských príslušných orgánov. V budúcnosti budú hospodárske subjekty profitovať z jednoduchšieho procesu colného konania.

Pre ilustráciu si možno predstaviť, že firma dováža ekologicky vypestované melóny. Pri ich dovoze musí spolu s colným vyhlásením predložiť ako dôkaz o súlade tri rôzne necolné dokumenty vydané poľnohospodárskymi, potravinárskymi a fytosanitárnymi orgánmi. Vďaka jednotnému colnému priečinku nebude musieť dokumenty k svojmu tovaru predkladať samostatne do colných systémov, a potom ešte do systémov týchto troch orgánov, keďže dovoz ekologicky vypestovaných melónov si to vyžaduje. Vďaka CSW-CERTEX to podnikateľ urobí všetko na jednom mieste – nahrá ich do colného priečinka a odtiaľ sa dostanú ku každému colnému aj necolnému orgánu. Podnikatelia však budú môcť colný priečinok využívať naplno až od roku 2031.

Podpora naprieč Európskym parlamentom

O pridanej hodnote tohto nariadenia svedčí aj široká podpora europoslancov. Za návrh hlasovalo 618 europoslancov. Len dvaja boli proti a traja sa zdržali. Okrem výhod pre podnikateľské prostredie toto opatrenie prinesie aj úsporu verejných financií. Podľa posúdenia vplyvu má byť celkový čistý prínos počas prvých 7 rokov od zavedenia 540 až 961 miliónov eur.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Marián Stankovič
Marián Stankovič

Študent odboru Európske štúdiá na Univerzite Komenského v Bratislave. Spolupracuje so Združením podnikateľov Slovenska a Slovak Business Agency ako analytik európskych politík a venuje sa legislatíve, ktorá ma dopad na slovenské podnikateľské prostredie.


Ako funguje Európsky parlament?

Aké právomoci má europarlament a europoslanci? Čo sú frakcie a výbory a kto je ich súčasťou? Akú rolu hrá politická strana, ktorej súčasťou sú poslanci?

Európske inštitúcie v kocke

Európska komisia, europarlament, Rada EÚ, Európska rada či Rada Európy – ako sa vyznať v ich kompetenciách a kedy do ich zloženia zasahujú občania členských štátov?

Nekalé praktiky a podvody pri obchodovaní s ázijskými firmami

Na čo si dať pozor pri obchodných partneroch a výrobcoch z Ázie, ako spoznať podvodného dodávateľa a neprísť o financie, čas aj nervy?

Ako vyrábať pod vlastnou značkou v Ázii: postup z praxe

Na čo sa pripraviť pred rozbehnutím výroby tovarov vlastnej značky v ázijských krajinách, praktický príklad s postupom krok po kroku aj praktické rady, čo nepodceniť.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky