Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v roku 2014

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v roku 2014
Lenka Valášková

Študentka odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave. V roku 2015 absolvovala krátkodobú stáž ako junior účtovníčka v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Jednou z najdôležitejších prác, ktoré sa vykonávajú pred uzatvorením účtovných kníh je inventarizácia. Od 1.1.2014 sú v zákone o účtovníctve ustanovené niektoré nové pravidlá týkajúce sa inventarizácie.

Inventarizáciou sa overuje vecná správnosť účtovníctva. Zisťuje sa, či majetok, záväzky a vlastné imanie existujú a či sú správne ocenené . Ak účtovná jednotka inventarizáciu nevykoná, účtovníctvo nespĺňa jednu z elementárnych zásad účtovníctva – preukázateľnosť.

Ako vykonávať inventarizáciu pri jednotlivých druhoch účtovných závierok

Inventarizácia sa vykonáva vždy ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Účtovná závierka môže byť:

 1. riadna
 2. mimoriadna
 3. priebežná

Ak účtovná jednotka zostavuje riadnu alebo mimoriadnu účtovnú závierku, musí inventarizovať všetky položky majetku, záväzkov a vlastného imania. Pri zostavovaní priebežnej účtovnej závierky sa inventarizácia vykonáva len na účely ocenenia majetku a záväzkov. Ku dňu zostavenia priebežnej účtovnej závierky je nevyhnutné zohľadniť predpokladané riziká a straty na majetku, ktoré sú k tomuto dňu známe.

Priebeh uskutočňovania inventarizácie

Každá účtovná jednotka si musí vytvoriť vnútorný predpis o inventarizácii, ktorý musí obsahovať časový harmonogram inventarizácie, vymenovanú inventarizačnú komisiu a spôsob účtovania inventarizačných rozdielov.

Inventarizácia pozostáva z nasledujúcich krokov:

 1. vykonanie inventúry
 2. porovnanie skutočného stavu so stavom v účtovníctve, vyčíslenie inventarizačných rozdielov
 3. zaúčtovanie inventarizačných rozdielov
 4. posúdenie súladu ocenenia majetku a záväzkov v účtovníctve so skutočnosťou
 5. vyhotovenie inventarizačného zápisu

Inventúra

Inventúra je činnosť, ktorou sa zisťuje skutočný stav majetku, záväzkov a vlastného imania v peňažných jednotkách a aj v jednotkách množstva, ak to charakter majetku vyžaduje.

Spôsoby vykonania inventúry

Druh inventúry Druhy majetku, záväzkov a vlastného imania
Fyzická zásoby; dlhodobý hmotný majetok; niektoré druhy dlhodobého nehmotného majetku; peňažné prostriedky v hotovosti; ceniny; cenné papiere v listinnej podobe
Dokladová záväzky; vlastné imanie; také druhy majetku, pri ktorých nie je možné vykonať fyzickú inventúru (napr.: pohľadávky, peňažné prostriedky na bankovom účte)
Kombinácia fyzickej a dokladovej také druhy majetku, pri ktorých je potrebné fyzické zistenie a dokladové overenie

Čo v prípade, keď fyzickú inventúru nemožno vykonať ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších prepisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) má účtovná jednotka možnosť, pri niektorých druhoch majetku vykonať fyzickú inventúru aj k inému dňu ako je deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Pri hmotnom majetku okrem zásob možno fyzickú inventúru vykonať v priebehu posledných troch mesiacov účtovného obdobia alebo v prvom mesiaci bezprostredne nasledujúceho účtovného obdobia. Fyzická inventúra zásob sa môže vykonávať kedykoľvek v priebehu účtovného obdobia. Stav majetku musí účtovná jednotka preukázať vždy ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a to tak, že upraví údaje fyzickej inventúry o prírastky a úbytky za dobu:

 • od skončenia fyzickej inventúry do konca účtovného obdobia alebo
 • od začiatku nasledujúceho účtovného obdobia do dňa skončenia fyzickej inventúry v prvom mesiaci tohto účtovného obdobia.

Po skončení inventúry sa skutočné stavy majetku, záväzkov a vlastného imania zaznamenajú v inventúrnom súpise.

Inventúrny súpis je detailný zoznam jednotlivých súčastí majetku, záväzkov a vlastného imania. Tento súpis zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva a musí obsahovať:

 • obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky,
 • deň začatia inventúry, deň ku ktorému bola inventúra vykonaná, deň skončenia inventúry,
 • stav majetku v peňažnom vyjadrení a v jednotkách množstva,
 • miesto uloženia majetku,
 • meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku,
 • zoznam záväzkov a ich ocenenia,
 • zoznam skutočného stavu rozdiel majetku a záväzkov,
 • odporúčania na posúdenie reálnosti ocenenia majetku a záväzkov k dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
 • meno, priezvisko a podpisový záznam osôb zodpovedných za vykonanie inventúry,
 • poznámky.
Článok pokračuje pod reklamou

Porovnanie skutočného stavu so stavom v účtovníctve

Stavy majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov zaznamenané v inventúrnych súpisoch sa porovnávajú so stavmi majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve.

Z porovnania môžu vyplynúť tieto výsledky:

 • skutočný stav je rovnaký ako účtovný stav, teda ide o optimálny (želaný) stav,
 • skutočný stav je nižší ako účtovný stav, v tomto prípade hovoríme o manku. Pri peňažných prostriedkoch a ceninách sa označuje ako schodok.
 • skutočný stav je vyšší ako účtovný stav. Takýto stav nazývame prebytok.

Prebytok a manko či schodok považujeme za inventarizačné rozdiely. Inventarizačný rozdiel zaúčtuje účtovná jednotka do účtovného obdobia, za ktoré sa inventarizáciou overuje stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. Za inventarizačné rozdiely sa nepovažujú také rozdiely, ktoré vznikli v dôsledku:

 • chybného účtovania,
 • prirodzených úbytkov zásob (napr.: vyschnutie, rozprášenie),
 • škody.

Posúdenie súladu ocenenia majetku a záväzkov v účtovníctve so skutočnosťou

Účtovná jednotka je podľa zákona o účtovníctve povinná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka upraviť ocenenie hodnoty majetku, vytvoriť rezervy a odpisovať majetok v súlade s účtovnými zásadami a účtovnými metódami.

Prečítajte si tiež

Ocenenie majetku sa upraví opravnými položkami, a to v prípade, že existuje opodstatnený predpoklad zníženia hodnoty majetku pod jeho účtovnú hodnotu.
Ak je suma záväzkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka vyššia ako ocenenie v účtovníctve, uvedú sa v účtovnej závierke v tejto zvýšenej hodnote.

Rozdiely, ktoré vyplývajú z úpravy ocenenia majetku a záväzkov sa nepovažujú za inventarizačné rozdiely.

Výsledky porovnania skutočného stavu s účtovným stavom uvedie účtovná jednotka v inventarizačnom zápise, ktorý musí obsahovať:

 • obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky,
 • výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov s účtovným stavom,
 • výsledky vyplývajúce z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov,
 • meno, priezvisko a podpisový záznam osoby alebo osôb zodpovedných za vykonanie inventarizácie v účtovnej jednotke.

Kedy sa vykonáva inventarizácia majetku a zdrojov majetku

Majetok a zdroje majetku Čas/periodicita
Dlhodobý nehmotný majetok Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
Dlhodobý hmotný majetok Raz za štyri roky
Dlhodobý finančný majetok Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
Zásoby Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka alebo kedykoľvek počas účtovného obdobia (v závislosti od zvoleného spôsobu účtovania)
Pohľadávky Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
Krátkodobý finančný majetok vrátane peňažných prostriedkov v hotovosti Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (jedenkrát za účtovné obdobie)
Vlastné imanie Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
Záväzky Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

*novely zákona o účtovníctve platné od 1.1.2014 sú v tabuľke uvedené tučným písmom

Podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce sa musí inventarizácia majetku vykonávať pri uzavretí dohody o hmotnej zodpovednosti, pri jej zániku, pri preradení zamestnanca na inú prácu či pracovisko, pri jeho preložení a pri skončení pracovného pomeru.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Lenka Valášková
Lenka Valášková

Študentka odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave. V roku 2015 absolvovala krátkodobú stáž ako junior účtovníčka v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Zmeny v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 15. 3. 2024

Nové pravidlá v premenách spoločností a družstiev sa odrazili aj na spôsobe účtovania. Čo sa mení v tejto súvislosti v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve?

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve – dajte pozor na chyby

Okrem daňového priznania zostavujú účtovné jednotky po skončení roka aj účtovnú závierku. Tá je verejne dostupná, preto si dajte pozor na chyby, ktoré je v nej možné ľahko identifikovať.

Umelecké diela a obrazy do kancelárie v účtovníctve

Akým spôsobom si môže firma zaobstarať umelecké dielo a ako obstaranie zaznamená vo svojom účtovníctve? Je možné uznať výdavky súvisiace s obstaraním umeleckého diela za daňový výdavok?

Schválenie účtovnej závierky a uloženie do registra účtovných závierok v roku 2023

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť schváliť účtovnú závierku? Všetko dôležité o uložení účtovnej závierky do registra účtovných závierok v roku 2023 nájdete v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky