Daňové kontroly


Zákon o ERP porušuje približne každá druhá prevádzka

Pozrite si prehľad výsledkov kontrolnej akcie „Leto“ Finančnej správy SR zameranej na dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice.

Kontrolné výkazy DPH poukázali na stovky firiem, kde je opodstatnené začať kontrolu

Finančná správa spárovala milióny transakcií, ktoré získali na základe údajov v kontrolnom výkaze DPH. Analytické nástroje poukázali na stovky firiem, kde je opodstatnené začať daňovú kontrolu. Podozrivých transakcií sú podľa Finančného riaditeľstva takmer dva milióny.

Sankcie súvisiace s daňovými kontrolami

Ideálna situácia je, ak sa daňová kontrola skončí bez nálezu. Podnikateľovi ako kontrolovanému subjektu nevzniknú žiadne daňové povinnosti a pozitívne možno tiež chápať informáciu, že povinnosti ukladané právnymi predpismi robí správne. V prípade, ak daňoví kontrolóri zistia rozdiel dane, znamená to, že kontrolovaný subjekt porušil povinnosti vyplývajúce z daňových zákonov a daňový úrad mu uloží sankcie. Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v z. n. p. diferencuje sankcie na pokuty (§ 155) a úrok z omeškania (§156). Sankcie hrozia kontrolovanému subjektu aj za nedodržanie ustanovení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.

Daňové trestné činy a chyby zistené pri daňových kontrolách v roku 2012

Ak sú daňovou kontrolou odhalené také protizákonné konania, ktoré napĺňajú znaky skutkovej podstaty trestných činov uvedených v Trestnom zákone (zákon č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov) a nález je minimálne v rozsahu uvedenom v Trestnom zákone, tak takéto skutky je daňový úrad povinný v súlade s § 3 ods. 2 zákona č. 301/2005 Z. z. trestný poriadok v z. n. p. ohlásiť ako podozrenia zo spáchania trestných činov orgánom činným v trestnom konaní. Podľa Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky v roku 2012 oznámili daňové úrady celkom 836 takýchto podozrení.

Daňové kontroly v roku 2012

Vláda Slovenskej republiky v záujme dosiahnuť efektívnejší výber daní začala realizovať sériu opatrení nielen v daňovej legislatíve. Daňové podvody a daňové úniky sú problémom v celej EÚ. Európska komisia vydala v roku 2012 Akčný plán na posilnenie boja proti daňovým podvodom a únikom, s ktorým sa stotožňuje aj Slovenská republika. Prinášame Vám informácie o daňových kontrolách za rok 2012 a informácie o sankciách, ktoré správca dane (daňový úrad) uloží za neplnenie daňových a účtovných zákonov alebo nesprávne odvedenú daň. Len v roku 2012 dorubili daňoví kontrolóri dane vo výške viac ako 350 000 000 EUR a suma uložených pokút na základe vykonaných kontrol v roku 2012 bola v celkovej výške viac ako 1 300 000 EUR.


Daňové kontroly

Medzi podnikateľmi nie je inštitút daňovej kontroly veľmi populárny. Možno je to preto, lebo s daňovou kontrolou sa často spája s postihom a platením pokút. Aby daňová kontrola dopadla dobre, teda bez zistenia rozdielu v určení základu dane a dane, môže podnikateľ vykonávať určitú prevenciu aj počas účtovného, resp. zdaňovacieho obdobia. V tomto článku sa dočítate, kedy môže podnikateľ očakávať daňovú kontrolu, aký je jej priebeh, aké sú práva a povinnosti podnikateľov pri daňovej kontrole, aké môžu byť výsledky a dôsledky daňovej kontroly.


To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky