Riadenie prístupu k firemným dátam ako pilier kyberbezpečnosti

Ako môže riadenie prístupu zabrániť kybernetickým útokom či úniku hesiel? V článku približujeme význam, princípy aj osvedčený postup.

V digitálnom veku, kde sú dáta novým zlatom a rýchlosť prepojenia zariadení kraľuje, nemožno dôležitosť rozsiahlej kybernetickej bezpečnosti preceňovať. Medzi mnohými piliermi komplexnej stratégie kybernetickej bezpečnosti sa nachádza aj kontrola prístupu, ako kritická línia obrany proti neoprávneným narušeniam a únikom údajov. V tomto článku priblížime oblasť kontroly prístupu pre kybernetickú bezpečnosť a preskúmame jej význam, princípy a osvedčené postupy.

Ako riadiť prístup a zabrániť kyberútokom?

V rámci riadenia prístupov je podstatné vedieť o každom používateľovi s cieľom identifikovať konkrétnu osobu a zabezpečiť, aby prístup k informáciám mali iba oprávnené osoby. Na to sa vypracúvajú zásady riadenia prístupu osôb k sieti a informačnému systému, ktoré definujú spôsob prideľovania a odoberania prístupových práv používateľom, ich formálnu evidenciu a vedenie úplných prevádzkových záznamov o každom prístupe do siete a informačného systému.

Ako na to? Uvedieme niekoľko dôležitých faktorov a prvkov, ktoré sa týkajú riadenia prístupu v kybernetickej bezpečnosti:

  1. Identifikácia a autentifikácia: Overovanie totožnosti používateľov je prvoradým krokom v riadení prístupu. Bezpečné autentifikácie, ako napríklad silné heslá, dvojfaktorová autentifikácia alebo biometria, pomáhajú zabezpečiť, že len oprávnení používatelia získajú prístup.
  2. Autorizácia: Po autentifikácii je dôležité určiť, ktoré oprávnenia má každý používateľ alebo entita. Prístupové práva by mali byť prideľované na základe potreby a so súhlasom vlastníka informácie, a to len k tým informáciám a zdrojom, ktoré sú nevyhnutné pre vykonávanie ich povinností.
  3. Princíp minimálneho prístupu: Používatelia by mali mať len tie oprávnenia, ktoré sú nevyhnutné pre vykonávanie ich práce. To minimalizuje riziko prístupu k citlivým údajom, ak by došlo k zneužitiu ich konta alebo zariadenia.
  4. Revízia prístupových práv: Pravidelná kontrola a aktualizácia prístupových práv je dôležitá, pretože zmeny v pracovných povinnostiach alebo zamestnaneckých postupoch môžu vyžadovať zmenu oprávnení. Rovnako je revízia dôležitá aj v prípade odchodu zamestnancov, prípadne prístupov používateľov tretích strán - cieľom je identifikovať používateľov, ktorí už nie sú oprávnení pristupovať k našim informáciám.
  5. Auditovanie prístupu: Zaznamenávanie prístupových pokusov a činností používateľov je dôležité pre sledovanie nezvyčajných alebo potenciálne neoprávnených aktivít.
  6. Segmentácia siete: Rozdelenie siete na menšie segmenty s rôznymi úrovňami prístupu a zabezpečenia pomáha minimalizovať šírenie hrozieb v prípade útokov.
  7. Ochrana hesiel: Silné šifrovanie hesiel a ich ukladanie v bezpečných úložiskách (napr. správcoch hesiel) je dôležité pre zabránenie odcudzeniu hesiel.
  8. Viacfaktorová autentifikácia (MFA): Použitie MFA zvyšuje bezpečnosť tým, že vyžaduje viac než jedno overenie identity kombináciou metód – niečo viem, niečo mám, niečím som, čo komplikuje úlohu pre potenciálnych útočníkov.
  9. Politiky riadenia prístupu: Definovanie jasných a súborových politík týkajúcich sa riadenia prístupu pomáha poskytovať usmernenie a pokyny zamestnancom a používateľom.
  10. Vzdelávanie a osveta: Informovaní a dobre vzdelaní používatelia sú prvou líniou obrany proti kybernetickým hrozbám. Vzdelávacie programy sú kľúčové pre uvedomenie si rizík a osvojenie si správnych postupov v kybernetickej bezpečnosti.

Všetky tieto prvky by sa mali kombinovať a pravidelne aktualizovať, aby sa zabezpečilo účinné riadenie prístupu a ochrana pred kybernetickými hrozbami.

Privilegovaní používatelia a riadenie prístupu

Špeciálnou kategóriou z pohľadu riadenia prístupov, sú takzvaní privilegovaní používatelia. Kto to vlastne je? Na prvé počutie mnohým zrejme napadne rovnica - privilegovaný používateľ rovná sa IT admin. Nie je to celkom tak. Definícia hovorí, že privilegovaný používateľ je taký používateľ, ktorý má v danom systéme vyššie oprávnenia ako bežný používateľ. A tu sa nám spomenutá rovnica výrazne rozšíri - v zmysle tejto definície je napríklad aj mzdová účtovníčka v účtovnom programe privilegovaným používateľom, keďže má oprávnenie na vykonávanie aktivít, ktoré nie sú umožnené ostatným používateľom. A práve privilegovaní používatelia a ich vyššie oprávnenia sú témou, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť riadenia prístupov.

Riadenie prístupu je teda kľúčovým aspektom kybernetickej bezpečnosti, ktorý sa zaoberá správou oprávnení a prístupových práv používateľov k systémom, sieťam, dátam a iným prostriedkom. Dôležité je nielen prístupy prideľovať na základe požiadaviek a po ich schválení, ale aj ich odoberať v prípade, že potreba prístupu zanikla, napríklad z dôvodu odchodu zamestnanca z pracovného pomeru, prípade skončením zmluvy s dodávateľom. Toto je jedna z veľmi častých chýb, ktorých sa organizácie dopúšťajú - umožňujú existenciu tzv. „mŕtvych“ duší v informačných systémoch. Je preto dôležité a nevyhnutné poznať a vedieť, kto pristupuje k našim informáciám, do našich systémov a dbať na to, aby spoľahlivé riadenie prístupov zabránilo ich zneužitiu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Telefonické podvody: útočníci vás presvedčia, že volá banka

Využívajú na to metódy zvané vishing a spoofing. Na čo dať pozor a ako neprísť o všetky svoje úspory?

Podvody s použitím umelej inteligencie: pozor na deepfake

Podvodníci vedia pomocou AI vytvoriť uveriteľnú kópiu nadriadeného a zneužiť dôverčivosť zamestnancov. Na čo dať pozor a ako postupovať, ak sa stanete obeťou?

Hackeri najčastejšie kradnú dôverné dáta: ako sa vyhnúť riziku?

Hrozba kybernetických rizík na Slovensku silnie. IT experti vo firmách očakávajú nárast útokov, no manažment situáciu často podceňuje. Na čo dať pozor a ako tomu predísť?

Na doménach webov parazitujú nelegálne propagované hazardné hry

Domény sa čoraz častejšie zneužívajú na pripojenie odkazov propagujúcich nelegálny hazard. Vlastníci a prevádzkovatelia internetových stránok by mali zvýšiť opatrnosť a skontrolovať svoje domény.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky