Výdavky na stravovanie živnostníka

Stravovanie podnikateľov - fyzických osôb nie je súčasťou riešenia problematiky stravovania v Zákonníku práce. Daňovú uznateľnosť výdavkov vynaložených na stravovanie podnikateľa, ktorý dosahuje príjmy podľa §6 ods. 1 a 2 Zákona o dani z príjmov, je potrebné posudzovať len z hľadiska Zákona o dani z príjmov.

Príjmami podnikateľa (fyzickej osoby), ktorá dosahuje príjmy podľa § 6 (Príjmy z podnikania z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu) sú:

a) príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva,
b) príjmy zo živnosti,
c) príjmy z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov neuvedené v písmenách a) a b),
d) príjmy spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárov komanditnej spoločnosti podľa odsekov 7 a 8.

Daňovú uznateľnosť výdavkov viažucich sa na uvedené príjmy je potrebné analyzovať len podľa Zákona o dani z príjmov.

Za daňový výdavok živnostníka možno považovať skutočne vynaložený výdavok na stravovanie za každý odpracovaný deň v kalendárnom roku, ak:

  • nárok na príspevok na stravovanie podľa Zákonníka práce v súvislosti s výkonom závislej činnosti a dosahovaním príjmov z nich (§ 5 Zákona o dani z príjmov), ak napríklad podniká popri zamestnaní,
  • živnostníkovi nevzniká nárok na stravné pri pracovnej ceste podľa Zákona o cestných náhradách, pretože súčasne vykonáva závislú činnosť pre zamestnávateľa,
  • živnostník neuplatňuje výdavky na stravovanie pri výkone podnikateľskej alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti v inom než obvyklom mieste výkonu činnosti.

Živnostník môže pri stravovaní v reštauračnom zariadení pri platbe teplého hlavného jedla použiť aj stravovaciu poukážku. Ak účtoval o nákupe tejto poukážky v sústave jednoduchého účtovníctva, tieto bude evidovať v daňových výdavkoch za príslušné zdaňovacie obdobie podľa skutočne odpracovaných dní. Doklad z elektronickej registračnej pokladnice z reštauračného zariadenia neúčtuje, použitie stravovacej poukážky nie je potrebné preukazovať dokladom z reštauračného zariadenia. Ak živnostník nemá, resp. nepoužíva stravovacie poukážky, výdavky na stravovanie si môže uplatniť vo výške stravného pre časové pásmo 5-12 hodín pre pracovné cesty zamestnanca podľa Zákona o cestných náhradách – v súčasnosti však maximálne do výšky 4 €.

Článok pokračuje pod reklamou

Povinnosti, ktoré vyplývajú živnostníkovi v súvislosti s uplatnením stravného ako daňového výdavku sú podľa Zákona o dani z príjmov nasledovné:

  1. Výdavok na stravovanie musí živnostník preukázať dokladom o nákupe stravných lístkov alebo stravovacích poukážok, alebo dokladom z elektronickej registračnej pokladne stravovacieho zariadenia o nákupe teplého hlavného jedla. Výdavky však musia byť súčasne zaúčtované v účtovníctve, respektíve zaevidované v evidencii daňovníka.
  2. Preukázať, že skutočne odpracoval deň, za ktorý si uplatňuje výdavok na stravovanie. Spôsob, akým túto skutočnosť je povinný preukazovať, však Zákon o dani z príjmov neurčuje.

Výdavky na stravovanie živnostníkov z hľadiska Zákona o dani z príjmov:
Od spôsobu vedenia účtovníctva a uplatňovania výdavkov závisí aj to, akým spôsobom si bude živnostník uplatňovať výdavky na stravovanie.

1. Môže uplatňovať skutočné výdavky – maximálna hodnota daňového výdavku na stravovanie je 4 € za príslušný odpracovaný deň. Ak je preukázateľný výdavok na stravovanie v príslušnom odpracovanom dni nižší ako uvedená suma, zaúčtuje sa do daňových výdavkov táto nižšia suma. Ak ide o vyššiu sumu, do daňových výdavkov si môže živnostník zahrnúť len 4 € a zostávajúci rozdiel nie je daňovým výdavkom.

2. Môže uplatňovať paušálne výdavky - v prípade, že živnostník nepreukazuje skutočnú výšku výdavkov, ale uplatňuje paušálne výdavky, môže si uplatniť do daňových výdavkov maximálne 40% z celkových dosiahnutých príjmov v príslušnom zdaňovacom období (maximálne do výšky 5 040 € za rok, plus odvody zaplatené do Sociálnej a zdravotnej poisťovne). Z uvedeného vyplýva, že v takomto prípade nie je pre živnostníka podstatná informácia o jeho výdavkoch na stravovanie, pretože celkové daňové výdavky za zdaňovacie obdobie (vrátane výdavkov na stravovanie) vyčísli a uplatní ako 40% z celkových dosiahnutých príjmov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Všeobecná (univerzálna) voľná živnosť

Tri zo štyroch strán vládnej koalície mali vo svojich programoch návrh na zavedenie univerzálnej voľnej živnosti. Aké zmeny prinesie, ak sa stane realitou?

Prerušenie (pozastavenie) živnosti online cez slovensko.sk

Prerušenie živnosti v období aktuálnej epidémie koronavírusu môže byť pre živnostníkov racionálnym riešením. Návod ako prerušiť živnosť „krok za krokom“ online.

Nestaňte sa dlžníkom Sociálnej poisťovne - preplatok nie je možné započítať s ďalšou platbou SZČO

Ste živnostník alebo iná SZČO a zaplatili ste odvod do Sociálnej poisťovne vo vyššej sume, ako ste mali? Pozor, tento preplatok si nemôžete započítať s ďalšou povinnou platbou.

Musí mať živnostník (podnikateľský) účet?

Je živnostník povinný mať účet? Musí mať založený podnikateľský účet alebo mu stačí aj jeho osobný účet?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky