Termín platenia odvodov do Sociálnej poisťovne za júl 2015 sa predlžuje na 2.9.2015

Termín platenia odvodov do Sociálnej poisťovne za júl 2015 sa predlžuje na 2.9.2015

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Sociálna poisťovňa posúva termín platenia odvodov za júl 2015 na 2. september 2015. Oznámenie so správnymi informáciami by mali SZČO dostať v týchto dňoch.

Do 31. 12. 2014 sa SZČO na účely sociálneho poistenia prihlasovali a odhlasovali samé na základe údajov, ktoré vyplývali z ich daňového priznania. V roku 2015 došlo k odbremeneniu podnikateľov a túto úlohu prevzala Sociálna poisťovňa.

Od 1. januára 2015 je podľa § 226 ods. 1 písm. o) zákona o sociálnom poistení Sociálna poisťovňa povinná oznámiť samostatne zárobkovo činnej osobe (napr. živnostníkom):

 • vznik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia,
 • vymeriavací základ na platenie poistného,
 • výšku poistného na nemocenské poistenie,
 • výšku poistného na starobné poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
 • výšku poistného na invalidné poistenie a výšku poistného do rezervného fondu solidarity,
 • dátum splatnosti poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a
 • údaje týkajúce sa úhrady poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

Sociálna poisťovňa má podľa zákona o sociálnom poistení na splnenie oznamovacej povinnosti 20 dní od vzniku povinného poistenia (pre rok 2015 to bol termín do 20.7.2015 a pre tie SZČO, ktoré mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov, to bude termín do 20.10.2015).

Sociálnej poisťovni vstupné informácie pre zhotovenie oznámenia má poskytovať Finančné riaditeľstvo SR v zákonom stanovenej lehote, a síce najneskôr do 31. mája kalendárneho roka alebo najneskôr do 5. októbra kalendárneho roka, ak SZČO má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania.

Uvedené zmeny v zákone o sociálnom poistení boli uskutočnené zákonom č. 338/2013 Z. z., ktorý bol vyhlásený v Zbierke zákonov SR 1. novembra 2013. Konkrétne ustanovenie nadobudlo účinnosť 1. januára 2015. Existovala tak doba, počas ktorej sa obe strany mali oboznámiť s novými povinnosťami a pripraviť sa na to, aby výmena informácií prebehla hladko.

Zákonné lehoty uplynuli a výsledkom je situácia, že niektoré SZČO dostali oznámenie (často s nesprávnymi informáciami) a iné SZČO nedostali žiadne oznámenie. Sociálna poisťovňa deväť dní po uplynutí lehoty na svojej internetovej stránke informovala, že pozastavuje zasielanie oznámení. Príčinou celého problému sú technické problémy Finančnej správy SR pri exporte údajov do Sociálnej poisťovne, informovala Sociálna poisťovňa na svojom webe.

Oznámenie so správnymi informáciami by mali SZČO dostať v týchto dňoch. SZČO majú podľa zákona o sociálnom poistení platiť odvody na sociálne poistenie do 8. dňa po skončení kalendárneho mesiaca, za ktorý sa poistné platí. Za júl 2015 koniec lehoty z dôvodu víkendu pripadol na pondelok 10.8.2015 (budúci týždeň) . Na základe informácie uvedenej na internetovej stránke Sociálnej poisťovne SZČO nemusia zaplatiť odvody na sociálne poistenie, ktoré bude splatné 10. augusta 2015. Sociálna poisťovňa informovala SZČO prostredníctvom svojej internetovej stránky, že nový termín splatnosti odvodov na sociálne poistenie za júl 2015 bude 2. september 2015. Nedostatkom postupu Sociálnej poisťovne je, že informovanie o zmene lehoty splatnosti prostredníctvom internetovej stránky Sociálnej poisťovne nie je právne záväzné. SZČO tak porušia zákon, avšak (predpokladáme) Sociálna poisťovňa nebude toto porušenie sankcionovať.

Sociálna poisťovňa na svojej internetovej stránke zverejnila informácie, ako majú SZČO postupovať.

Ako majú postupovať SZČO, ak ešte odvody nezaplatili

 1. Ignorovať doručené oznámenie,
 2. v týchto dňoch očakávať nové oznámenie so správnymi informáciami,
 3. zaplatiť odvody podľa nového oznámenia do 2. septembra 2015.

Ako majú postupovať SZČO, ak už odvody zaplatili

 1. Ignorovať doručené oznámenie,
 2. počkať na nové oznámenie so správnymi informáciami,
 3. ak odvody na sociálne poistenie majú byť vyššie ako zaplatená suma, tento rozdiel doplatiť do 2. septembra 2015,
 4. ak odvody na sociálne poistenie majú byť nižšie ako zaplatená suma, Sociálna poisťovňa rozdiel vráti (lehotu neuvádza).

Ako majú postupovať SZČO, ak nemôžu čakať na nové oznámenie so správnymi informáciami

 • Sociálna poisťovňa odporúča využiť kalkulačku na informatívny výpočet poistného za obdobie od 1.7.2015, ktorá je uverejnená na internetovej stránke Sociálnej poisťovne, alebo
 • navštíviť pobočku Sociálnej poisťovne s daňovým priznaním. Na pobočke bude SZČO vypočítaná výška poistného (pravdepodobne na počkanie).

Následne je potrebné poistné zaplatiť do 2. septembra 2015. Variabilný symbol pre identifikáciu platby je variabilný symbol pridelený v minulosti (od roku 2004). Majú ho použiť aj tie SZČO, ktoré v minulosti už mali pridelený variabilný symbol, prestali vykonávať zárobkovú činnosť (podnikať) a podnikanie obnovili. Tie SZČO, ktoré nemali v minulosti pridelený variabilný symbol (identifikačné číslo) majú použiť rodné číslo. Špecifický symbol pri platbe odvodov za júl 2015 je v tvare 072015 alebo 201507.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2019 – odvody a dávky

V októbri 2018 Národná rada SR schválila novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá priniesla viaceré zmeny v zákone od 1.1.2019. Jednou zo zmien je nárast minimálnych odvodov do Sociálnej poisťovne pre samostatne zárobkovo činné osoby. Aké ďalšie zmeny pre podnikateľov nastali v sociálnom poistení od 1.1.2019?

Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1.1.2019

Ako sa menia odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne živnostníkom (SZČO) od 1.1.2019? A aká je minimálna výška odvodov, ktoré budú musieť zaplatiť? Prinášame prehľad výšky zdravotných a sociálnych odvodov živnostníkov od 1.1.2019.

Aké odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne platí začínajúci živnostník?

Aké odvody a v akej výške platí začínajúci živnostník? Aký je rozdiel v odvodoch živnostníka, ktorý podniká prvý krát v porovnaní s takým, ktorý už živnosť v minulosti mal? V čom sa odlišuje ich výška, ak živnostník podniká popri štúdiu, či zamestnaní či dôchodku?

Živnostník alebo iná SZČO na PN v roku 2018

Má živnostník alebo iná SZČO nárok na PN (nemocenskú dávku)? Aké podmienky musí splniť pre jej získanie a aká je výška PN (nemocenskej dávky) v roku 2018?