Ročné zúčtovanie poistného (zdravotného poistenia) za rok 2014

Za poistencov a zamestnávateľov aj v roku 2015 vykonajú ročné zúčtovanie poistného zdravotné poisťovne. Komu zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie, čo môže byť výsledkom a aké plynú lehoty v súvislosti s ročným zúčtovaním, sa dočítate v tomto článku.

Vykonanie ročného zúčtovania za rok 2014 zdravotnými poisťovňami v roku 2015

Zdravotné poisťovne sú povinné vykonať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2014 do 30. septembra 2015, resp. do 31. októbra 2015 za osoby, ktoré majú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania.

Zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie za rok 2014 za svojho poistenca, a ak mal zamestnávateľa, aj za tohto zamestnávateľa. Príslušná zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie za tých poistencov, ktorí boli poistencami tejto zdravotnej poisťovne k 31. decembru 2014. Ročné zúčtovanie vykoná zdravotná poisťovňa za:

 1. zamestnanca, ak: 
 • jeho príjem zo závislej činnosti v niektorom mesiaci roka 2014 bol väčší ako 4 025 eur,
 • mal jedného zamestnávateľa a jeho príjem vo všetkých mesiacoch bol väčší ako 4 025 eur, ale nebol zamestnancom 12 mesiacov,
 • mal viacero zamestnávateľov a príjem u všetkých zamestnávateľov za všetky mesiace je menší ako 4 025 eur, ale celkovo je väčší ako maximálny ročný vymeriavací základ,
 • mal viacero zamestnávateľov a príjem u všetkých za všetky mesiace je väčší ako 4 025 eur;
 1. samostatne zárobkovo činnú osobu – ide o poistenca ktorý bol aspoň jeden deň v roku 2014 považovaný za samostatne zárobkovo činnú osobu;
 2. samoplatiteľa, ak jeho príjmy podľa § 7 a 8 zákona o dani z príjmov (t. j. príjmy z kapitálového majetku a ostatné príjmy) sú väčšie ako minimálny vymeriavací základ samoplatiteľa alebo jeho príjmy z dividend sú vyššie ako 0 eur;
 3. poistenca štátu, ak mal príjmy podľa § 7 a 8 zákona o dani z príjmov (t. j. príjmy z kapitálového majetku a ostatné príjmy) alebo príjmy z dividend vyššie ako 0 eur, resp. ak mal príjmy zo zárobkovej činnosti a splnil aspoň jednu podmienku na vykonanie ročného zúčtovania;
 4. poistenca, ktorý bol časť roka zdravotne poistený v cudzine a časť roka bol zdravotne poistený v Slovenskej republike a mal príjmy zo zárobkovej činnosti a zároveň splnil aspoň jednu z podmienok na vykonanie ročného zúčtovania,
 5. poistenca, ktorý mal súbeh jednotlivých zárobkových činností,
 6. poistenca, ktorý sa stal v rozhodujúcom období osobou so zdravotným postihnutím a zároveň splnil aspoň jednu z podmienok na vykonanie ročného zúčtovania.

Zdravotná poisťovňa môže vykonať ročné zúčtovanie aj v iných prípadoch, ak je predpoklad, že výsledkom ročného zúčtovania môže byť preplatok resp. nedoplatok. Ročné zúčtovanie môžu očakávať teda napríklad zamestnanci s kolísavými príjmami, všetky SZČO, ale aj všetky typy poistencov, t. j. zamestnancov, SZČO, samoplatiteľov aj poistencov štátu, ktorí mali v roku 2014 príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy podľa zákona o dani z príjmov (napríklad príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností, príjmy z príležitostných činností a pod., ktoré neboli od dane oslobodené a uvádzali sa v daňovom priznaní) alebo príjmy z dividend. Výsledkom ročného zúčtovania u týchto poistencov bude pravdepodobne nedoplatok.

Prečítajte si aj článok: Zdravotné odvody z dividend v roku 2015

V termíne do 30. 9. 2015 (resp. 31. 10. 2015) Vás zdravotná poisťovňa bude informovať o výsledku ročného zúčtovania. Ak je výsledkom:

 • preplatok, dostanete oznámenie o výsledku ročného zúčtovania poistného (do 15 dní je možné podať nesúhlasné stanovisko),
 • nedoplatok, dostanete výkaz nedoplatkov (do 15 dní je možné podať námietky s uvedením dôvodu ich podania).

Výsledok ročného zúčtovania, t. j. oznámenie alebo výkaz nedoplatkov bude vo väčšine prípadov doručený priamo poistencovi, teda napríklad SZČO (živnostníkovi) alebo zamestnancovi, ak nie je k 30. 9. 2015 (resp. 31. 10. 2015) zamestnancom u žiadneho zo svojich posledných zamestnávateľov z roku 2014. Výsledok za zamestnávateľa bude samozrejme poslaný aj zamestnávateľovi. Zdravotná poisťovňa pošle výsledok zamestnancovi aj v prípade, ak zamestnávateľ zanikol bez právneho nástupcu. Ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa stále trvá, ročné zúčtovanie zamestnanca aj ročné zúčtovanie zamestnávateľa bude zaslané tomuto zamestnávateľovi.

Ak výška preplatku alebo nedoplatku nedosiahne najmenej 5 eur, povinnosť odviesť nedoplatok alebo vrátiť preplatok nevzniká. V takom prípade výsledok ročného zúčtovania poistného oznamuje zdravotná poisťovňa poistencom a platiteľom poistného do 31. decembra kalendárneho roka nasledujúceho po roku, za ktorý bolo ročné zúčtovanie poistného vykonané, elektronicky prostredníctvom internetového portálu alebo elektronickej podateľne alebo v listinnej podobe.

Ak ste SZČO, zdravotná poisťovňa Vám vo výsledku ročného zúčtovania zdravotného poistenia (RZZP) zašle aj výšku preddavku, ktorý bude platiť v roku 2016.

Článok pokračuje pod reklamou

Dôležité termíny pri ročnom zúčtovaní (RZZP) za rok 2014

Termín  
30. septembra 2015 Vykonanie RZZP zdravotnou poisťovňou a zaslanie výsledku (oznámenia o výsledku ročného zúčtovania poistného alebo výkazu nedoplatkov)
Do 15 dní od doručenia výsledku Podanie námietky voči výkazu nedoplatkov alebo nesúhlasného stanoviska voči oznámeniu o výsledku ročného zúčtovania
Do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov (výkaz nedoplatkov je právoplatný a vykonateľný uplynutím 15 dní odo dňa jeho doručenia, t. j. márnym uplynutím lehoty na podanie námietok proti výkazu nedoplatkov) Zaplatenie nedoplatku z RZZP zdravotnej poisťovni
Do 45 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska voči oznámeniu o výsledku RZ alebo doručenia nového oznámenia o výsledku RZ Po zúčtovaní vzájomných pohľadávok a záväzkov vrátenie preplatku z RZZP platiteľovi poistného, jeho právnemu nástupcovi alebo poistencovi
31. október 2015 Vykonanie RZZP zdravotnou poisťovňou a zaslanie výsledku o RZZP u tých poistencov, ktorí mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania (ďalšie lehoty plynú analogicky ako pri septembrovom termíne)
31. december 2015 Oznámenie výsledku RZZP poistencom a platiteľom poistného, u ktorých výsledok RZ (preplatok alebo nedoplatok) nedosiahol najmenej 5 eur

 

Príklad:

Zdravotná poisťovňa Vám zašle do 30. 9. 2015 výsledok ročného zúčtovania – výkaz nedoplatkov, Vy si ho z pošty preberiete dňa 8. 10. 2015 a od tohto dátumu plynie 15 dní na podanie námietky. Ak tak neurobíte, výsledok RZZP nadobudne právoplatnosť dňa 23. 10. 2015. Do 45 dní od tohto dátumu (v tomto prípade do 30. 11. 2015) máte povinnosť uhradiť nedoplatok.

Upozornenie: Výkaz nedoplatkov sa považuje za doručený dňom prevzatia písomnosti adresátom. Za deň doručenia výkazu nedoplatkov sa považuje aj deň, keď bolo prijatie písomnosti adresátom bezdôvodne odopreté. Ak zásielka doručovaná poštou ako doporučená zásielka s doručenkou a poznámkou „do vlastných rúk“ bola zaslaná na adresy podľa zákona (napr. u SZČO na adresu jej podnikania), považuje sa za doručenú dňom, v ktorom poštový prepravca vrátil zásielku zdravotnej poisťovni, i keď sa adresát o tom nedozvedel.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2021 (v roku 2022)

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia vykonávajú zdravotné poisťovne. Komu, kedy a ako ho urobia? Aké údaje vstupujú do ročného zúčtovania? Informácie prinášame v článku.

Účtovanie preplatkov a nedoplatkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia vykonávajú zdravotné poisťovne. Ako zaúčtovať vzniknutý preplatok alebo nedoplatok z ročného zúčtovania u zamestnávateľa za zamestnancov?

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2020 (v roku 2021)

Zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovanie za rok 2020 do 30.9.2021, resp. 31.10.2021. Aké údaje vstupujú do výpočtu ročného zúčtovania zdravotného poistenia?

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2019 (v roku 2020)

Lehota na vykonanie ročného zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2019 sa zmenila, avšak lehota na úhradu nedoplatku a vrátenie preplatku ostáva nezmenená.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky