OČR cez prázdniny 2024: aké sú podmienky a kto má nárok?

Ktorí rodičia môžu o ošetrovné požiadať, na ako dlho a čo to znamená z hľadiska ich príjmu? Podstatné informácie aj žiadosť na stiahnutie.

Kto má nárok na OČR počas prázdnin v roku 2024?

Počas letných prázdnin mnohí rodičia hľadajú spôsoby, ako vykryť voľno svojich detí a zároveň im zabezpečiť dohľad. Pri starších deťoch je častou voľbou letný tábor, no tiež spoločná rodinná dovolenka alebo pomáhajú starí rodičia a rodina. Zväčša ale ide o riešenia na niekoľko dní, nie na celé obdobie prázdnin. Zásadný problém to môže byť najmä pri menších deťoch, ak je materská škola počas leta zatvorená. Rodičia preto v takom prípade majú možnosť uplatniť si nárok na ošetrovné. „Poistenec (rodič) má nárok na ošetrovné, ak sa osobne a celodenne stará o dieťa do dovŕšenia jedenásteho roku veku, alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ak predškolské zariadenie bolo počas obdobia školských prázdnin uzatvorené rozhodnutím príslušných orgánov (napr. zriaďovateľom),“ uvádza Sociálna poisťovňa.

V takom prípade je potrebné vyplniť tlačivo Žiadosť o ošetrovné z dôvodu uzavretia školy, predškolského zariadenia alebo zariadenia sociálnych služieb (k dispozícii aj na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti „Formuláre“ ako formulár s poradovým číslom 278).

Postup podania žiadosti

Ako vysvetľuje Sociálna poisťovňa v tlačovej správe, poistenec na žiadosti uvedie odkedy - dokedy si uplatňuje nárok na dávku, meno/priezvisko dieťaťa a následne vypíše a podpíše vyhlásenie na zadnej strane. Žiadosť je potrebné predložiť na potvrdenie predškolskému zariadeniu, následne predložiť na potvrdenie zamestnávateľovi (ak ide o zamestnanca) a doručiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá vykonáva nemocenské poistenie (teda pobočke podľa sídla zamestnávateľa).

Sociálna poisťovňa však informuje, že sa na ňu obracajú klienti, ktorí sa stretli so situáciou, kedy materská škola a jej zriaďovateľ odmietli potvrdiť svoje uzavretie počas letných mesiacov na danom tlačive. Ako dôvod uvádzajú, že pre deti sú k dispozícii tzv. zberné materské školy v pôsobnosti mesta ako aj z dôvodu, že uzavretie materských škôl počas leta (júl, august) sa nerealizuje rozhodnutím mesta, ale len zverejnenou informáciou, ktoré materské školy sú v lete otvorené. „Sociálna poisťovňa pripomína, že tieto zariadenia sú povinné potvrdiť tlačivo Žiadosť o ošetrovné z dôvodu uzavretia školy, predškolského zariadenia alebo zariadenia sociálnych služieb," uvádza poisťovňa.

Ak teda zákonný zástupca dieťaťa požiada materskú školu, ktorá má v konkrétnom rozsahu prerušenú prevádzku v mesiacoch júl a august, o potvrdenie tlačív:

  • Žiadosť o ošetrovné z dôvodu uzavretia školy, predškolského zariadenia alebo zariadenia sociálnych služieb;
  • Oznámenie o zmene skutočností ovplyvňujúcich nárok na ošetrovné z dôvodu uzavretia školy/predškolského zariadenia/zariadenia sociálnych služieb;

riaditeľ materskej školy, bez ohľadu na to, či materská škola má, alebo nemá právnu subjektivitu, je povinný tieto tlačivá na príslušných miestach potvrdiť.

Taktiež poisťovňa dodáva, že v danej veci oslovila Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, ktoré vo svojom stanovisku uvádza, že ani školský zákon ani vyhláška o materskej škole:

  • neustanovujú spôsob ani konkrétnu formu rozhodnutia o prerušení prevádzky príslušnej materskej školy počas mesiacov júl a august,
  • neustanovujú povinnosť zriaďovateľa určiť tzv. zbernú materskú školu a
  • neustanovuje zákonným zástupcom detí povinnosť využiť prevádzku tzv. zbernej materskej školy; je to len možnosť, ktorú zákonní zástupcovia môžu ale nemusia využiť najmä vzhľadom na to, ako poznajú svoje dieťa (či by bezproblémovo zvládlo zmenu materskej školy, zmenu osadenstva detí atď.).

Iba jedenkrát počas prázdnin

Nárok na ošetrovné má poistenec v rozsahu najviac 14 kalendárnych dní (nárok na ošetrovné z toho istého dôvodu vzniká iba raz a jednému poistencovi). To znamená, že rodič si môže uplatniť nárok na ošetrovné na dieťa z vyššie uvedeného dôvodu počas jedného uzatvorenia škôlky (počas prázdnin) iba raz. V prípade zamestnanca je okrem osobnej a celodennej starostlivosti  podmienkou nároku na ošetrovné aj nedosahovanie príjmu, ktorý sa považuje za vymeriavací základ za obdobie trvania dôvodu na poskytovanie ošetrovného.

Naďalej však zostáva možnosť využiť nárok na ošetrovné z dôvodu ochorenia dieťaťa aj počas obdobia prázdnin, ak si zdravotný stav dieťaťa vyžaduje ošetrovanie inou osobou (napr. rodičom). „V takom prípade však tlačivo Žiadosť o ošetrovné vystavuje pediater a následne ho poistenec podpíše a potvrdí zamestnávateľ (ak ide o zamestnanca). Nárok na dávku ošetrovné je aj v tomto prípade možný najviac po dobu 14 kalendárnych dní,“ vysvetľuje Sociálna poisťovňa.

Ak sa OČR z dôvodu uzavretia materskej školy rodič rozhodne využiť, počítať musí so zníženým príjmom. Výška ošetrovného totiž predstavuje 55 % denného vymeriavacieho základu, pravdepodobného denného vymeriavacieho základu alebo ich úhrnu.

Zdroj: Spracované na základe tlačovej správy Sociálnej poisťovne

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dobrovoľné sociálne poistenie

Občan sa môže zabezpečiť v prípade neočakávaných situácií platením dobrovoľného sociálneho poistenia. Aká je jeho výška a ktoré z balíkov si občania môžu vybrať, sa dočítate v článku.

Dávka (podpora) v nezamestnanosti pre majiteľa firmy

Podnikanie a poberanie dávky v nezamestnanosti. Je možné, aby sa tieto dva pojmy kryli? Môže spoločník, príp. konateľ s.r.o. či SZČO obdobie bez príjmu preklenúť dávkou v nezamestnanosti?

Sociálne odvody SZČO od 1. 7. 2024

Aká je hranica príjmov, pri ktorej SZČO (ne)vzniká povinnosť platiť sociálne odvody od 1. 7. 2024, resp. 1. 10. 2024? Ako sa podnikateľ dozvie o výške odvodov a aká je ich minimálna a maximálna výška?

Maximálna dávka v nezamestnanosti a dávka garančného poistenia od 1.7.2024

Od 1. júla 2024 platí nová maximálna suma dávky v nezamestnanosti. Týkať sa bude len nových žiadateľov, ktorí splnili podmienky a dosahujú maximálny vymeriavací základ. Mení sa aj maximálna dávka garančného poistenia.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky