Zmena obchodného mena spoločnosti

Uvažujete zmeniť obchodné meno spoločnosti? Prenechajte svoje starosti na odborníkov a nechajte si zabezpečiť kompletný proces zmeny obchodného mena, zápis tejto zmeny do obchodného registra a jej následné ohlásenie správcovi dane – daňovému úradu.

Zmena obchodného mena prebieha nasledovne:

  1. Úvodná konzultácia, ktorej cieľom je oboznámenie sa s priebehom výkonu tejto služby. Priblíženie jednotlivých etáp a úkonov a predovšetkým výber vhodného obchodného mena, ktoré spĺňa predpoklady na to, aby bolo úspešne zapísané do obchodného registra SR. Konzultácia prebieha osobne, telefonicky alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu.
  2. Vypracovanie a zaslanie listín potrebných na vykonanie zmeny obchodného mena spoločnosti.
  3. Oboznámenie sa s jednotlivými listinami a so spôsobom ich podpísania.
  4. Podpísané listiny budú odoslané na obchodný register.
  5. Uhradíme za vás súdny poplatok.
  6. Po úspešnom zápise zmeny obchodného mena bude táto skutočnosť oznámená daňovému úradu, ktorý vydá nové osvedčenia o dani z príjmov a dani z pridanej hodnoty DPH a následne vám budú všetky potrebné listiny doručené.

Celý proces zmeny obchodného mena v obchodnom registri trvá zvyčajne 10 pracovných dní.

Máte záujem o naše služby alebo sa len potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás prostredníctvom nášho formulára alebo telefonicky v pracovných dňoch od 7:30 do 17:00.

Zmena obchodného mena - na čo nezabudnúť?

Obchodné meno spoločnosti je dôležitým identifikačným údajom každej s.r.o. Spoločnosť pod ním vystupuje voči svojim partnerom a má povinnosť uvádzať ho na všetkých svojich obchodných dokumentoch (napr. objednávkach). V živote spoločnosti však môže nastať potreba obchodné meno zmeniť. Prinášame informácie, aké kroky je potrebné vykonať pri zmene obchodného mena spoločnosti a na aké nahlasovacie povinnosti je potrebné myslieť.

1. Rozhodnutie o zmene obchodného mena

V prvom rade je potrebné, aby valné zhromaždenie spoločnosti prijalo rozhodnutie o zmene obchodného mena. Rozhodnutie musí byť prijaté dvojtretinovou väčšinou spoločníkov počítanou podľa podielov. Spoločenská zmluva však môže vyžadovať, aby takéto rozhodnutie bolo prijaté jednohlasne. Odporúčame, aby ste si túto skutočnosť skontrolovali v spoločenskej zmluve, vyhnete sa tak možným problémom.

Rozhodnutie musí byť písomné, ale úradné osvedčenie sa nevyžaduje. Zmena obchodného mena s.r.o. je v podstate zmenou spoločenskej zmluvy, a preto majú konatelia povinnosť vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie novej spoločenskej zmluvy.

2. Zápis zmeny obchodného mena s.r.o. do obchodného registra

Druhým krokom je podanie návrhu na zápis zmeny sídla do Obchodného registra (OR SR), ktorý musí byť podaný do 30 dní od dňa, keď sa o zmene rozhodlo. Návrh sa podáva na predpísanom formulári. Súdny poplatok za návrh je 66 eur, ak využijete elektronické podanie so zaručeným elektronickým podpisom, poplatok sa znižuje na polovicu. K návrhu je potrebné priložiť spomínané rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene obchodného mena.

Návrh sa podáva na okresný súd v sídle krajského súdu (napr. pre Žilinský kraj je príslušným súdom Okresný súd Žilina, pre Bratislavský kraj je to OS Bratislava I a pre Košický OS Košice I).

Súd má na rozhodnutie o zmene sídla zákonnú lehotu 2 pracovné dni, avšak v praxi sa možno stretnúť s tým, že súdy rozhodujú s oneskorením 2-3 dní. Súd vydá tzv. potvrdenie o zmene zapísaných údajov a nový výpis z Obchodného registra a obe zašle spoločnosti.

3. Ohlásenie zmeny obchodného mena správcom dane

O zmene obchodného mena treba informovať správcov dane, ktorými sú daňové úrady, colné úrady a príslušná obec.

Daňové a colné úrady možno informovať aj elektronicky prostredníctvom všeobecného podania pre finančnú správu (tlačivo je dostupné v katalógu formulárov na webovom sídle Finančnej správy, v oddiele Správa daní). Ku podaniu treba priložiť rozhodnutie valného zhromaždenia alebo potvrdenie o zmene sídla, ktoré vydal súd. Ohlásenie je bezplatné, avšak neohlásenie je možné sankcionovať pokutou vo výške 30 eur - 3 000 eur.

Je takisto potrebné daňovému úradu vrátiť „kartičky“ osvedčenia o pridelení DIČ resp. IČDPH. Úrad vydá nové s uvedením nového sídla, ale číslo zostane rovnaké. Rovnako colný úrad vydá nové osvedčenie o pridelení čísla EORI s novým obchodným menom.

Obec je správca dane napríklad pre daň z nehnuteľností, a preto treba informovať aj ju. Prílohou je takisto rozhodnutie valného zhromaždenia alebo potvrdenie o zmene sídla, ktoré vydal súd.

4. Ohlásenie zmeny obchodného mena zdravotnej poisťovni

Povinnosť ohlásiť zmenu obchodného mena zdravotnej poisťovni má iba s.r.o., ktorá je zamestnávateľom, a to do 8 dní odo dňa zmeny. Ohlásenie sa podáva na predpísanom formulári (Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného), ktoré možno stiahnuť na stránkach jednotlivých zdravotných poisťovní.

TIP: Možnosť ohlásenia zmeny obchodného mena živnostenskému úradu

Vzhľadom na to, že systémy Obchodného registra a živnostenského registra sú navzájom prepojené, živnostenský úrad netreba informovať osobitne. Namiesto ohlasovania zmeny daňovému úradu a zdravotnej poisťovni však možno zmenu obchodného mena ohlásiť oznámiť obvodnému úradu - odbor živnostenského podnikania, ktorý má na žiadosť spoločnosti povinnosť ich informovať.

Je teda na rozhodnutí spoločnosti, či bude osobitne informovať daňový úrad a zdravotnú poisťovňu alebo zmenu ohlási na živnostenskom úrade. Poplatok za ohlásenie je 3 eurá.

5. Ohlásenie zmeny obchodného mena Sociálnej poisťovni

Sociálnej poisťovni spoločnosť ohlási zmenu sídla prostredníctvom Registračného listu zamestnávateľa. Úplne hore na tlačive označte možnosť zmena. Túto povinnosť má s.r.o. iba, ak je súčasne aj zamestnávateľom.

6. Zmena dokumentov vydávaných spoločnosťou a informácia obchodným partnerom

Ako je už uvedené vyššie, obchodné meno s.r.o. je potrebné uvádzať aj na obchodných dokumentoch spoločnosti, preto treba pamätať aj na zmenu týchto údajov. Takisto je o zmene sídla vhodné výslovne informovať aj obchodných partnerov.

Kontaktujte nás

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť Fontionnel & Co s.r.o. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.


Súvisiace služby

Podnikajte.sk Služby