Zmena adresy sídla spoločnosti

Potrebujete zmeniť adresu sídla spoločnosti avšak neviete ako na to? Využite možnosť zmeny adresy sídla vašej spoločnosti bez starostí. Zabezpečíme vám kompletný proces zmeny adresy sídla spoločnosti, zápis tejto zmeny do obchodného registra SR a jej ohlásenie správcovi dane – daňovému úradu.

Zmena adresy sídla prebieha nasledovne:

  1. Úvodná konzultácia, prostredníctvom ktorej zistíme, zanalyzujeme vašu situáciu a priblížime vám jednotlivé etapy a úkonov. Konzultácia prebieha osobne, telefonicky alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu.
  2. Vypracovanie a zaslanie listín potrebných na zápis zmeny adresy sídla vašej spoločnosti.
  3. Oboznámenie sa s jednotlivými listinami a so spôsobom ich podpísania.
  4. Podpísané listiny budú odoslané na obchodný register.
  5. Uhradíme súdny poplatok.
  6. Po úspešnom zápise zmeny adresy sídla do obchodného registra bude táto skutočnosť oznámená daňovému úradu, ktorý vydá nové osvedčenia o dani z príjmov a dani z pridanej hodnoty DPH a následne vám budú všetky potrebné listiny doručené.

Celý proces zmeny adresy sídla v obchodnom registri trvá zvyčajne 10 pracovných dní.

Máte záujem o naše služby alebo sa len potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás prostredníctvom nášho formulára alebo telefonicky v pracovných dňoch od 7:30 do 17:00.

Zmena sídla spoločnosti - ako postupovať?

Každá s.r.o. musí mať svoje sídlo. Je zapísané v obchodnom registri a spolu s inými identifikačnými náležitosťami spoločnosti sa musí uvádzať na všetkých oficiálnych dokumentoch spoločnosti. V praxi sa však často stáva, že z najrôznejších dôvodov je potrebné alebo pre spoločnosť výhodné sídlo s.r.o zmeniť. Aká je teda postupnosť krokov pri zmene sídla spoločnosti?

1. Rozhodnutie o zmene sídla s.r.o.

Prvý krokom je rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti o zmene sídla spoločnosti. Rozhodnutie musí byť prijaté dvojtretinovou väčšinou spoločníkov počítanou na základe obchodných podielov. Spoločenská zmluva však môže vyžadovať jednohlasné prijatie zmeny. Pre istotu odporúčame overiť si túto skutočnosť v spoločenskej zmluve.

Rozhodnutie musí byť písomné, úradné osvedčenie sa však nevyžaduje. Zmena sídla s.r.o. je v podstate zmenou spoločenskej zmluvy, a preto majú konatelia povinnosť vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie novej spoločenskej zmluvy.

2. Zápis zmeny sídla s.r.o. do obchodného registra

Druhým krokom je návrh na zápis zmeny sídla do Obchodného registra (OR SR), ktorý musí byť podaný do 30 dní od termínu, keď sa o zmene sídla s.r.o. rozhodlo. Návrh je potrebné pridať na predpísanom formulári a súčasne zaplatiť súdny poplatok 66 eur, ktorý je pri využití elektronického podania podpísaného zaručeným elektronickým podpisom polovičný, t.j. 33 eur.

Povinnými prílohami k návrhu sú rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene sídla s.r.o. a dôkaz o tom, že spoločnosť má právo užívať nehnuteľnosť ako sídlo. Môže ním byť list vlastníctva alebo nájomná zmluva – v takom prípade sa vyžaduje aj písomný súhlas vlastníka so zriadením sídla spoločnosti.

Príslušným súdom je okresný súd v sídle krajského súdu. O zápise zmeny sídla má súd rozhodnúť do 2 pracovných dní, avšak v praxi sa táto lehota nie vždy dodržuje a niekedy súd rozhodne s 2-3 dňovým meškaním. Všeobecne platí, že najdlhšie sa na rozhodnutie súdu čaká v januári, keď je podaných najviac návrhov. Súd následne vydá tzv. potvrdenie o zmene zapísanych údajov a nový výpis z Obchodného registra a obe zašle spoločnosti.

3. Ohlásenie zmeny sídla spoločnosti zdravotnej poisťovni

Spoločnosť, ktorá je zamestnávateľom, je povinná ohlásiť zmenu sídla zdravotnej poisťovni do 8 dní odo dňa zmeny na predpísanom formulári. Tlačivo je dostupné na stránkach jednotlivých zdravotných poisťovní

4. Ohlásenie zmeny sídla spoločnosti na daňovom a colnom úrade

O zmene sídla s.r.o. treba informovať aj správcov dane pre jednotlivé druhy daní. To znamená colný úrad a daňový úrad.

Akým spôsobom je potrebné zmenu oznámiť nie je zákonom upravené. Zmenu sídla s.r.o. je možné oznámiť napr. prostredníctvom jednotného kontaktného miesta (čo sú Okresné úrady - odbor živnostenského podnikania alebo Ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk), elektronicky prostredníctvom všeobecného podania, elektronicky prostredníctvom registračného formulára. Prílohou k podaniu je potvrdenie o zmene sídla s.r.o. vydané súdom.

Podobný postup je aj v prípade oznámenia zmeny sídla spoločnosti colnému úradu. Prílohou je potvrdenie o zmene sídla vydané súdom.

Ohlásenie je bezplatné. V prípade nesplnenia povinnosti môže daňový úrad uložiť spoločnosti pokutu 30 eur - 3 000 eur.

Daňovému úradu je takisto potrebné vrátiť „kartičky“ osvedčenia o pridelení DIČ resp. IČ DPH. Úrad vám vydá nové s uvedením nového sídla. Vaše číslo zostane rovnaké. Rovnako colný úrad vydá nové osvedčenie o pridelení čísla EORI.

5. Ohlásenie zmeny sídla spoločnosti Sociálnej poisťovni

Sociálnej poisťovni spoločnosť ohlási zmenu sídla prostredníctvom systému elektronických služieb na Registračnom liste zamestnávateľa. Úplne hore zaškrtnite možnosť zmena.

Možnosť ohlásenia zmeny sídla živnostenskému úradu

Živnostenský úrad netreba osobitne informovať osobitne, systém je prepojený s obchodným registrom. Namiesto ohlasovania zmeny daňovému úradu a zdravotnej poisťovni však možno zmenu sídla v lehote 15 dní oznámiť obvodnému úradu - odbor živnostenského podnikania, ktorý informuje obidve uvedené inštitúcie. Príslušným živnostenským úradom je úrad podľa nového sídla s.r.o.

Spoločnosť si teda môže vybrať, či bude osobitne informovať daňový úrad a zdravotnú poisťovňu alebo zmenu za poplatok tri eurá ohlási na živnostenskom úrade.

6. Zmena dokumentov vydávaných spoločnosťou

Ako je už uvedené vyššie, sídlo s.r.o. je spoločnosť povinná uvádzať aj na svojich oficiálnych dokumentoch (napríklad objednávkach, faktúrach, atď), preto treba mať na pamäti aj zmenu týchto údajov. Rovnako je o zmene sídla vhodné výslovne informovať aj obchodných partnerov, najmä v prípade, ak si partneri medzi sebou často posielajú korešpondenciu. Je to najlepší spôsob ako predchádzať zbytočným nedorozumeniam.


Kontaktujte nás

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť Fontionnel & Co s.r.o. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.


Súvisiace služby