Predaj firiem

Služby v oblasti predaja firiem umožňujú podnikateľom naštartovať podnikanie bez zbytočného odkladu. Ako nový majiteľ spoločnosti môžete začať vykonávať podnikateľskú činnosť prakticky hneď po podpise príslušnej dokumentácie viažucej sa k predaju firmy. Právo jednať v prospech spoločnosti totiž vzniká už dňom podpisu (resp. účinnosti) zmluvy o prevode obchodného podielu. Zápis zmeny spoločníka do Obchodného registra v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným, resp. akcionára v prípade akciovej spoločnosti má len deklaratórny a informačný charakter.

Predaj firiem poskytuje záujemcom o podnikanie i rad ďalších výhod. Nespornou výhodou je skutočnosť, že v prípade kúpy už založenej firmy odpadá nadobúdateľovi povinnosť skladania finančnej hodnoty základného imania na bankový účet. Základné imanie spoločnosti je už totiž splatené. Predaj založených firiem takisto rieši problém aj v tých prípadoch, ak je potrebné spĺňať formálne kritériá (napr. dátum zápisu spoločnosti v ORSR) pre účasť v rôznych dotačných programoch či tendroch organizovaných štátnou správou.

Nevýhodou kúpy založených firiem je mierne vyššia cena v porovnaní s alternatívou zakladania čisto nových spoločností. Okrem toho pri predaji firiem existujú aj určité riziká, ktoré skrýva prípadná ekonomická história spoločností. Preto ak sa rozhodnete kupovať založenú firmu, odporúčame kupovať novozaložené spoločnosti len od serióznych a kompetentných poskytovateľov týchto služieb.

Portfólio ponúkaných služieb v oblasti predaja firiem

Vybrať si môžete z ponuky novozaložených (tzv. ready-made spoločnosti) ako aj z firiem s ekonomickou históriou. Firmy s ekonomickou históriou prechádzajú kontrolou zameranou na overenie ich "čistoty".

V prípade, ak plánujete ukončiť svoje podnikanie a vlastníte spoločnosť bez akýchkoľvek záväzkov, účtovných či právnych vád, môžete využiť služby v oblasti sprostredkovania odpredaja vašej spoločnosti naším existujúcim a overeným klientom. Informácie o sprostredkovaní predaja vašej existujúcej s.r.o. nájdete v časti likvidácia firiem.

Druh služby

Máte záujem o naše služby alebo sa len potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás prostredníctvom nášho formulára alebo telefonicky v pracovných dňoch od 7:30 do 17:00.

Predaj firiem v častých otázkach

1. Zvažujem kúpu ready-made firmy. Aké vlastnosti by mala mať ready-made spoločnosť určená na predaj?

Ready-made spoločnosť nemá žiadnu ekonomickú históriu a nikdy nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť. Z týchto dôvodov nemá žiadne záväzky, žiadne pohľadávky, žiadne dodávateľsko-odberateľské vzťahy a podobne. Medzi jediné dokumenty, ktoré ready-made spoločnosť prakticky má, patria len doklady súvisiace s jej založením ako je zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva, výpis z obchodného registra, osvedčenie o živnostenskom oprávnení, potvrdenie o registrácii na daň z príjmov alebo aj daň z pridanej hodnoty a otváracia súvaha spoločnosti zostavená ku dňu jej vzniku. Súvaha ready-made spoločnosti pozostáva z dvoch položiek vo výške 5 000 eur – základné imanie a peňažné prostriedky (na bankovom účte alebo v pokladnici alebo ich kombinácia). V účtovníctve ešte môže figurovať nejaký výsledok hospodárenia z dôvodu nákladov súvisiacich s jej založením a vznikom a s tým súvisiace položky.

Pri takejto spoločnosti by sa nemali v jej účtovníctve vyskytnúť žiadne významné riziká, ktoré by predaj firmy akýmkoľvek spôsobom obmedzovali, či dokonca znemožňovali. Ready-made spoločnosť by mala byť založená na základe zakladateľskej listiny, nie rozdelením inej spoločnosti, v dôsledku ktorého by mohla niesť záväzky svojho predchodcu. Právny dôvod vzniku spoločnosti je uvedený v Obchodnom registri a odporúčame ho preveriť.

2. Na čo je potrebné dbať ak kupujem už založenú firmu s ekonomickou históriou?

Predaj firmy s ekonomickou históriou je záležitosť, ktorá má vážne právne dôsledky tak na kupujúceho ako aj na predajcu. Ak sa rozhodnete kupovať spoločnosť s ekonomickou históriou, odporúčame vám využiť asistenciu skúsenej konzultačnej spoločnosti/sprostredkovateľa, ktorá podstatným spôsobom eliminuje riziká plynúce z tejto transakcie.

Sprostredkovateľ by mal vynaložiť maximálne úsilie smerujúce k prevereniu obchodných partnerov a zabezpečeniu bezproblémovej transakcie. Spoločnosť Fontionnel&Co dlhodobo pôsobí v oblasti ponuky a dopytu nielen nových spoločností, ale aj tých, ktoré vykonávali značnú ekonomickú činnosť. Ešte pred začatím konzultácií smerujúcich k predaju firmy je nevyhnutné vykonať dôkladnú účtovnú a právnu previerku danej spoločnosti. V niektorých prípadoch sa odporúča aj znalecký posudok znalcom z odboru ekonómie a účtovníctva. V kombinácií so správnym nastavením listín je možno dosiahnuť takmer 100%-nú istotu čistoty a bezzáväzkovosti kupovanej firmy. Pri kúpe spoločnosti by vám nemalo hroziť, že po čase zistíte, že kúpená spoločnosť má záväzky voči veriteľom, alebo iné formy nedostatkov. Pri transakcii dbajte aj na preverenie samotných majiteľov i konateľov. Taktiež odporúčame preštudovať celú zmluvnú agendu firmy, vyžiadať si kompletnú účtovnú agendu a okrem súhlasu správcu dane nezabudnite aj na potvrdenie o bezdlžnosti z finančnej správy, zdravotnej a Sociálnej poisťovne.

Téme nezrovnalostí v účtovníctve predávaných firiem sa venujeme v samostatnom článku.

3. Aké dokumenty je potrebné podpisovať pri predaji firmy/prevode obchodného podielu?

Pri predaji firmy je nutné pripraviť túto dokumentáciu:

  • zmluvu o prevode obchodného podielu,
  • zápisnicu z valného zhromaždenia resp. rozhodnutie spoločníka,
  • podpisový vzor konateľa (za predpokladu vymenovania nového konateľa),
  • vyhlásenie jediného spoločníka ak sa stáva nadobúdateľom jediný spoločník,
  • súhlas správcu dane so zápisom zmeny v OR SR vystavený na nadobúdateľa aj prevádzajúceho,
  • úplné znenie zakladateľskej listiny/spoločenskej zmluvy resp. dodatok k zakladateľskej listine/spoločenskej zmluve,
  • súhlas so zriadením sídla, list vlastníctva v prípade ak predávaná spoločnosť mení adresu sídla,
  • návrh na zápis zmien do Obchodného registra Slovenskej republiky, ktorý často zahŕňa aj požiadavky na zmeny v predmetoch činnosti predávanej firmy.

4. Mám firmu, ktorú chcem predať. Aké kritériá by mala spĺňať, aby bol o ňu na trhu záujem?

Firmy určené na predaj musia byť pripravené a musia spĺňať presné pravidlá. V prípade, že sa predáva iba právnická osoba a nový majiteľ nechce pokračovať v pôvodnej činnosti spoločnosti, tak medzi tieto kritériá patrí napríklad nulová výška záväzkov, spoločnosť musí byť platiteľ dane z pridanej hodnoty, spoločníci by mali mať čistú podnikateľskú minulosť a samotná spoločnosť by mala mať čo najkratšiu ekonomickú históriu. Aby firma zodpovedala takýmto kritériám, musí prejsť určitým procesom prípravy a ku všetkým požiadavkám musí doložiť aj príslušné doklady, napríklad potvrdenia o bezdlžnosti od rôznych verejných inštitúcií. Ak máte firmu spĺňajúcu vyššie uvedené kritériá, ktorú chcete odpredať, radi vám s jej predajom pomôžeme. Neváhajte nás prosím kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára.

5. Aké sú výhody predaja firmy z pohľadu predávajúceho?

Predaj firmy či spoločnosti je výraz používaný pre prevod obchodného podielu. Prevod obchodného podielu je pre samotného spoločníka najjednoduchší, najrýchlejší a najvýhodnejší spôsob, ako sa môže svojej spoločnosti zbaviťa ukončiť podnikanie. Predaj firmy zároveň predstavuje možnosť odplatného prevodu, keď namiesto nákladov za zrušenie firmy realizujete zisk z jej predaja. Výber korektného kupujúceho taktiež patrí k dôležitým aspektom predaja firmy.

6. Ako sa zdaňuje príjem z predaja obchodného podielu?

Príjmy z predaja obchodného podielu v s.r.o. podliehajú okrem dani z príjmov aj zdravotným odvodom. Týmto témam sme taktiež venovali samostatné články.

Predaj firiem – profesionálne a kvalitné služby na mieru, kontaktujte nás

Naštartujte podnikanie bez zbytočného odkladu za férové ceny.  

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť Fontionnel & Co s.r.o., IČO: 45574570. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Súvisiace služby

To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky