Podnikatelia očakávajú od zákona o podpore malého a stredného podnikania zlepšenie podmienok

Ministerstvo hospodárstva pripravilo návrh zákona o podpore malého a stredného podnikania, ktorý má v značnej miere uľahčiť život a pomôcť malým a stredným podnikateľom. Nadväzuje na európsky Small Business Act a prináša zmeny ako testovanie dopadov legislatívnych zmien či nové schémy priamej a nepriamej podpory. Schválenie nového zákona v prospech podnikateľov je krok vpred, dôležitá však bude najmä implementácia do praxe.

Slovenská vláda nasleduje európske trendy

Návrh zákona o podpore malého a stredného podnikania v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR by mal nadobudnúť účinnosť od 1.1.2016. Zákon úplne nanovo definuje druhy a formy pomoci malým a stredným podnikateľom. Úlohou zákona je aj uplatňovanie európskych zásad rozvoja MSP zakotvených v agende Európskej únie, konkrétne v tzv. Small Business Act a v Akčnom pláne pre podnikanie 2020.

Na úrovni EÚ je podpora malého a stredného podnikania prioritou už takmer desaťročie. Small Business Act, Akčný plán pre podnikanie 2020 a mnohé iné iniciatívy na podporu MSP v EÚ vznikali aj za aktívnej účasti zástupcov slovenských podnikateľských združení.

Podnikateľov čakajú nové druhy podpory

Pripravovaný zákon úplne nanovo definuje druhy a formy pomoci malým a stredným podnikateľom. Nová štruktúra priamej a nepriamej podpory má praktický základ a kopíruje to, čo podnikatelia reálne potrebujú.

Medzi priame druhy podpory zákon radí napríklad nenávratný finančný príspevok, granty, pôžičky, úvery, kapitálové nástroje, dotácie, či podporný voucher. K nepriamym formám podpory v nepeňažnej forme zasa patria napríklad informácie a poradenstvo v oblasti podnikania, vzdelávanie v oblasti podnikania, organizovanie a podpora účasti na stážach, súťažiach, výstavách alebo iných podujatiach zameraných na podporu podnikania, koučing alebo mentoring.

„Účasť na zahraničných výstavách a prinášanie inovácií na náš domáci trh je pre rozvoj našej spoločnosti kľúčové,“ hovorí Andrej Lehota, konateľ spoločnosti Profirol s.r.o., ktorý zamýšľanú podporu účasti na rôznych výstavách hodnotí veľmi pozitívne.

Návrh zákona počíta aj so zavedením moderných, doposiaľ neuplatňovaných nástrojov podpory MSP, ako napríklad poskytovanie návratnej finančnej pomoci v spojitosti s koučingom, resp. mentoringom MSP.

Dôležitosť mentoringu potvrdzuje aj Ján Solík, predseda Združenia mladých podnikateľov Slovenska (ZMPS): „Z prieskumov ZMPS vyplýva, že mladí ľudia pri štarte svojho biznisu oveľa viac oceňujú mentoring ako finančnú pomoc.“

Medzi novinky zahrnuté v zákone patrí aj úprava pojmov z európskej terminológie viažucej sa na sektor MSP do slovenského jazyka a slovenskej legislatívy. Do zákona sa tak dostanú pojmy ako podnikateľský koučing a mentoring či vyslanec pre MSP.

Návrh zákona upravuje aj ďalšie pojmy používané v rámci podpory startupov ako osobitnej zložky MSP.

Legislatívne zmeny budú podrobené testovaniu

Najvýraznejšou zmenou v oblasti samotnej legislatívy v oblasti MSP je testovanie vplyvov právnych predpisov a materiálov nelegislatívnej povahy na MSP (tzv. SME Test). Testovanie zavádzanej legislatívy sa má diať pred zavedením zákonov ako prieskum možných dopadov na MPS, a takisto aj po zavedení formou zisťovania reálnych dopadov na MSP. Za testovanie bude zodpovedné novovznikajúce Centrum lepšej regulácie.

„Na Slovensku máme stále vyššie dane, vyššie odvody, neustále sa množia administratívne prekážky pri podnikaní a podnikateľské prostredie sa nezhoršuje len subjektívne, ale dokazujú to aj rôzne celosvetové indexy. Preto vítam založenie Centra lepšej regulácie, ktoré by mohlo túto situáciu aspoň z časti zvrátiť a zlepšiť,“ komentuje vznik centra Ján Oravec, prezident Združenia podnikateľov Slovenska (ZPS).

„Zákony sa v našej krajine prijímajú častokrát príliš rýchlo a bez dôkladného pripomienkového konania. Zvlášť v podnikateľskom prostredí sú tieto rýchle zmeny veľmi zaťažujúce. Podobné skúsenosti nám hlásia najmä mladé firmy, ktoré sme len nedávno pomáhali zakladať. Nezáleží teda na tom, či ide o návrh zákona, novelu, stratégiu alebo vyhlášku, v prípade znižovania legislatívnej záťaže MSP bude rozhodujúca hlavne implementácia,“ hovorí Lukáš Ivan, konateľ spoločnosti Fontionnel & Co. a člen generálnej rady ZMPS.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Kandidáti do europarlamentu 2024: čo sú priority pre podnikateľské prostredie?

Kto z kandidátok parlamentných strán bude v prípade zvolenia do europarlamentu hájiť záujmy slovenských podnikateľov a v čom vidia priestor na zlepšenie?

Grantový program She’s Next: financie a poradenstvo pre podnikateľky

Druhý ročník grantového programu Visa She's Next podporí mikro, malé a stredné firmy vlastnené ženami. Ako sa zapojiť a aké sú podmienky?

Podpora literárnych prekladov a propagácie kníh: EÚ rozdelí 5 miliónov eur

Európska Komisia zverejnila výzvu na šírenie európskych literárnych diel na rok 2024. Kto a dokedy môže o financie žiadať a aké sú podmienky?

Programové vyhlásenie vlády z pohľadu biznisu

Vyššie dane, zmena minimálnej mzdy či predvídateľné legislatívne prostredie. Aké priority má štvrtá vláda Róberta Fica v oblastiach týkajúcich sa podnikania?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky