Podnikatelia očakávajú od zákona o podpore malého a stredného podnikania zlepšenie podmienok

Ministerstvo hospodárstva pripravilo návrh zákona o podpore malého a stredného podnikania, ktorý má v značnej miere uľahčiť život a pomôcť malým a stredným podnikateľom. Nadväzuje na európsky Small Business Act a prináša zmeny ako testovanie dopadov legislatívnych zmien či nové schémy priamej a nepriamej podpory. Schválenie nového zákona v prospech podnikateľov je krok vpred, dôležitá však bude najmä implementácia do praxe.

Slovenská vláda nasleduje európske trendy

Návrh zákona o podpore malého a stredného podnikania v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR by mal nadobudnúť účinnosť od 1.1.2016. Zákon úplne nanovo definuje druhy a formy pomoci malým a stredným podnikateľom. Úlohou zákona je aj uplatňovanie európskych zásad rozvoja MSP zakotvených v agende Európskej únie, konkrétne v tzv. Small Business Act a v Akčnom pláne pre podnikanie 2020.

Na úrovni EÚ je podpora malého a stredného podnikania prioritou už takmer desaťročie. Small Business Act, Akčný plán pre podnikanie 2020 a mnohé iné iniciatívy na podporu MSP v EÚ vznikali aj za aktívnej účasti zástupcov slovenských podnikateľských združení.

Podnikateľov čakajú nové druhy podpory

Pripravovaný zákon úplne nanovo definuje druhy a formy pomoci malým a stredným podnikateľom. Nová štruktúra priamej a nepriamej podpory má praktický základ a kopíruje to, čo podnikatelia reálne potrebujú.

Medzi priame druhy podpory zákon radí napríklad nenávratný finančný príspevok, granty, pôžičky, úvery, kapitálové nástroje, dotácie, či podporný voucher. K nepriamym formám podpory v nepeňažnej forme zasa patria napríklad informácie a poradenstvo v oblasti podnikania, vzdelávanie v oblasti podnikania, organizovanie a podpora účasti na stážach, súťažiach, výstavách alebo iných podujatiach zameraných na podporu podnikania, koučing alebo mentoring.

„Účasť na zahraničných výstavách a prinášanie inovácií na náš domáci trh je pre rozvoj našej spoločnosti kľúčové,“ hovorí Andrej Lehota, konateľ spoločnosti Profirol s.r.o., ktorý zamýšľanú podporu účasti na rôznych výstavách hodnotí veľmi pozitívne.

Návrh zákona počíta aj so zavedením moderných, doposiaľ neuplatňovaných nástrojov podpory MSP, ako napríklad poskytovanie návratnej finančnej pomoci v spojitosti s koučingom, resp. mentoringom MSP.

Dôležitosť mentoringu potvrdzuje aj Ján Solík, predseda Združenia mladých podnikateľov Slovenska (ZMPS): „Z prieskumov ZMPS vyplýva, že mladí ľudia pri štarte svojho biznisu oveľa viac oceňujú mentoring ako finančnú pomoc.“

Medzi novinky zahrnuté v zákone patrí aj úprava pojmov z európskej terminológie viažucej sa na sektor MSP do slovenského jazyka a slovenskej legislatívy. Do zákona sa tak dostanú pojmy ako podnikateľský koučing a mentoring či vyslanec pre MSP.

Návrh zákona upravuje aj ďalšie pojmy používané v rámci podpory startupov ako osobitnej zložky MSP.

Legislatívne zmeny budú podrobené testovaniu

Najvýraznejšou zmenou v oblasti samotnej legislatívy v oblasti MSP je testovanie vplyvov právnych predpisov a materiálov nelegislatívnej povahy na MSP (tzv. SME Test). Testovanie zavádzanej legislatívy sa má diať pred zavedením zákonov ako prieskum možných dopadov na MPS, a takisto aj po zavedení formou zisťovania reálnych dopadov na MSP. Za testovanie bude zodpovedné novovznikajúce Centrum lepšej regulácie.

„Na Slovensku máme stále vyššie dane, vyššie odvody, neustále sa množia administratívne prekážky pri podnikaní a podnikateľské prostredie sa nezhoršuje len subjektívne, ale dokazujú to aj rôzne celosvetové indexy. Preto vítam založenie Centra lepšej regulácie, ktoré by mohlo túto situáciu aspoň z časti zvrátiť a zlepšiť,“ komentuje vznik centra Ján Oravec, prezident Združenia podnikateľov Slovenska (ZPS).

„Zákony sa v našej krajine prijímajú častokrát príliš rýchlo a bez dôkladného pripomienkového konania. Zvlášť v podnikateľskom prostredí sú tieto rýchle zmeny veľmi zaťažujúce. Podobné skúsenosti nám hlásia najmä mladé firmy, ktoré sme len nedávno pomáhali zakladať. Nezáleží teda na tom, či ide o návrh zákona, novelu, stratégiu alebo vyhlášku, v prípade znižovania legislatívnej záťaže MSP bude rozhodujúca hlavne implementácia,“ hovorí Lukáš Ivan, konateľ spoločnosti Fontionnel & Co. a člen generálnej rady ZMPS.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podnikateľské misie firmám otvárajú dvere na zahraničné trhy

Podnikatelia sa môžu zúčastniť zahraničných veľtrhov či navštíviť spoločnosti v rôznych krajinách, no misie sa organizujú aj na Slovensku. Ako sa registrovať, aké sú podmienky a s akými nákladmi počítať?

HR, IT či marketingový audit pomáha firmám rásť: ako naň získať financie?

Pohľad nezávislých profesionálov dokáže odhaliť mnohé slabé miesta. Ako získať príspevok na realizáciu auditu v rôznych oblastiach a v čom konzultanti poradia?

Dotácie na energie: firmy získajú kompenzácie za prvý kvartál 2023

O kompenzácie vysokých cien elektriny a plynu za január už môžu podnikatelia žiadať, dotáciu dostanú aj za ďalšie mesiace. Aké sú podmienky a ako postupovať?

Registrácia ochrannej známky v roku 2023: ako získať podporu?

Podnikatelia môžu žiadať o refundáciu nákladov na ochranu patentu, ochrannej známky či dizajnu do výšky 1000 eur. Ako postupovať, aké sú podmienky a termíny?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky