Novela zákona o miestnych daniach od 1. 11. 2014 (návrh)

Novela zákona o miestnych daniach od 1. 11. 2014 (návrh)
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Vybrané miestne dane by mali prejsť koncom roka 2014 viacerými zmenami a doplneniami.

Do medzirezortného pripomienkového konania bol dňa 8. apríla 2014 predložený Ministerstvom financií Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len “novela zákona o miestnych daniach”). Pripomienky možno zasielať do 30. apríla 2014. V tomto príspevku Vám prinášame stručné zhrnutie pripravovaných zmien a doplnení.

Základ dane a sadzba dane pozemku, na ktorom sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok

Základom dane z pozemkov je hodnota pozemku. Jedným zo spôsobov stanovenia hodnoty pozemku pre zistenie dane z pozemkov je vynásobenie výmery pozemku a hodnoty pozemku. Novelou zákona o miestnych daniach sa navrhuje určiť hodnotu pozemku, na ktorom sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok (na predaj tovaru alebo poskytovanie služieb), vynásobením skutočnej výmery transformačnej stanice alebo predajného stánku (v m2) a hodnoty pozemku (za m2), ktorá je uvedená v prílohe č. 2 pre stavebné pozemky.

Zároveň je predmetom doplnenia aj rozšírenie splnomocnenia správcu dane (obce, mesta) upraviť sadzby dane pre jednotlivé skupiny pozemkov, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok.

Stavby ukotvené pilótami – rozšírenie predmetu dane so stavieb

Predmet dane zo stavieb sa navrhuje rozšíriť tak, aby dani zo stavieb podliehali aj tie stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží a ktoré sú v zemi ukotvené pilótami.

Osamostatnenie hromadných garáží umiestnených pod zemou

Garáže umiestnené na území Slovenskej republiky, ako predmet dane zo stavieb, sa novelou zákona o miestnych daniach navrhuje vymedziť v nasledovnej štruktúre:

  • samostatne stojace garáže,
  • stavby hromadných garáží,
  • stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou.

Podstatou navrhovanej zmeny, teda osamostatnením jednotlivých typov garáží, je možnosť zaviesť osobitné sadzby dane pre jednotlivé typy garáží pri rešpektovaní limitov sadzieb dane a tak podporovať výstavbu určitého typu garáži (prostredníctvom nižšieho daňového zaťaženia).

Zároveň sa v predloženom návrhu novely zákona o miestnych daniach spresňuje, resp. osobitne vymedzuje, určenie základu dane pri stavbe hromadných garáží umiestnenej pod zemou, a to ako pôdorys v m2 na úrovni najrozsiahlejšej podzemnej časti stavby.

Pomerná časť dane v prípade dedenia nehnuteľnosti

V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti dedením v priebehu roka sa navrhuje stanoviť vznik daňovej povinnosti na prvý deň kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia alebo rozhodnutia o dedičstve. Správcovi dane (obci alebo mestu) sa tak umožní vyrubiť pomernú časť dane z nehnuteľností.

V zmysle predloženého návrhu správca dane (obec, mesto) vyrubí pomernú časť dane z nehnuteľností dedičovi v prípade, ak nebola vyrubená poručiteľovi dedenej nehnuteľnosti na príslušné zdaňovacie obdobie podľa stavu k 1. januáru. Pomerná časť dane by sa mala týkať obdobia od vzniku daňovej povinnosti do konca príslušného zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka).

Analogicky ako v prípade dražby, priznanie, resp. čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností by mal byť daňovník povinný podať do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti príslušnému správcovi dane (obci, mestu).

Vyrubovanie dane podľa pomôcok a zaplatenie dane určenej v splátkach jednorazovo

V prípade, ak si daňovník nesplní oznamovaciu povinnosť o vzniku daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva alebo k dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta, navrhuje sa, aby správca dane (obec, mesto) písomne vyzval tohto daňovníka k splneniu oznamovacej povinnosti a stanovil mu primeranú lehotu na jej splnenie, najmenej osem dní.

Pre prípady, ak si daňovník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na výzvu správcu dane (obce, mesta), navrhuje sa použiť inštitút vyrubenia dane podľa pomôcok.

Súčasne sa zamýšľa aj doplnenie možnosti pre daňovníka zaplatiť daň za užívanie verejného priestranstva a daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta, ktorú správca dane určil v splátkach, naraz.

Zmena v úprave vzniku daňovej povinnosti k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Vznik daňovej povinnosti k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje sa navrhuje upraviť tak, aby daňová povinnosť vznikla prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný automat, resp. nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať.

Zároveň sa navrhuje doplniť do zákona o miestnych daniach úpravu situácie, keď dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane. V tomto prípade sa zamýšľa stanoviť vznik daňovej povinnosti u nového správcu dane (obce, mesta) prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane.

Ďalšie navrhované zmeny zákona o miestnych daniach

Pripravovaná novela zákona o miestnych daniach obsahuje aj nasledovné zmeny a doplnenia:

  • vymedzenie jednotlivých kategórií ubytovacích zariadení pre účely dane za ubytovanie priamo v zákone o miestnych daniach,
  • doplnenie vymedzenia typu zmluvného vzťahu pre odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení (§ 754 až § 759 OZ),
  • možnosť jednorazového zaplatenia dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje, ak bola určená správcom dane v splátkach,
  • nárok na zníženie dane z nehnuteľností alebo oslobodenie od dane z nehnuteľností, ak je správcom dane (obcou, mestom) zavedené, si daňovník uplatňuje v lehote na podanie priznania (t. j. do 31. januára daného roka), inak nárok zanikne,
  • vydanie nového rozhodnutia, ktorým sa vyrubí pomerná časť dane, ak dôjde k zániku daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo k niektorej z nich počas zdaňovacieho obdobia,
  • dodatočným daňovým priznaním nie je možné meniť účel využitia stavby.

V zmysle prechodného ustanovenia sa v prípade vzniku daňovej povinnosti k miestnym daniam, poplatkovej povinnosti k poplatku a oznamovacej povinnosti do 31. decembra 2014 postupuje podľa predpisov účinných do 31. októbra 2014.

Nadobudnutie účinnosti novely zákona o miestnych daniach je navrhované od 1. novembra 2014.

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Daň z nehnuteľností a priznanie na rok 2024

Kúpili alebo predali ste v roku 2023 byt alebo dom? Nezabudnite zmeny oznámiť správcovi dane. Kedy podať priznanie k dani z nehnuteľností a ktoré nehnuteľnosti v ňom uviesť, sa dozviete v článku.

Daň z nehnuteľností a priznanie na rok 2023

Nadobudli ste v roku 2022 pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor? Zo zákona o miestnych daniach vám vyplývajú povinnosti. Aké to sú, sa dočítate v článku.

Daňové povinnosti podnikateľa s termínom 31.1.2022

Termín 31. január je lehotou pre množstvo daňových povinností, napríklad pre daň z nehnuteľností či daň z motorových vozidiel. Podnikatelia by si mali dať pozor aj na ďalšie. Prinášame ich prehľad.

Daň z nehnuteľností a priznanie na rok 2022

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2022 je potrebné podať do 31.1.2022. Kto ho musí podať a kedy daňovníkovi vzniká, resp. zaniká daňová povinnosť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky