Chcem viesť zubno-lekársku ambulanciu ako SZČO

V tretej časti série článkov o podnikaní v zubnom lekárstve sa budeme venovať postupnosti krokov pri zakladaní vlastnej ambulancie, ktorú budete viesť ako fyzická osoba (tzn. samostatne zárobkovo činná osoba/SZČO).

Ak ste čítali prvé dva články už viete, aké podmienky musíte splniť, aké potvrdenia a povolenia predložiť, a tiež komu ich adresovať pred otvorením vlastnej praxe. Priniesli sme vám aj porovnanie základných právnych foriem podnikania v poskytovaní súkromnej zdravotnej starostlivosti.

Vznik ambulancie zubného lekára SZČO

Ak plánujete ako SZČO prevádzkovať vlastné zdravotnícke zariadenie, v prvom rade sa musíte zaregistrovať v Slovenskej komore zubných lekárov (SKZL), ktorá vám následne vydá licenciu na výkon povolania zdravotníckeho pracovníka.

Ak spĺňate zákonné podmienky a odovzdáte kompletnú žiadosť SKZL vás zaregistruje do 10 dní po zaevidovaní žiadosti. Licenciu na výkon činnosti vám komora vydá do 30 dní, v zložitejších prípadoch do 60 dní. Ako SZČO žiadate o licenciu na výkon zdravotníckeho povolania zubný lekár. Podrobnosti a postup pri zaregistrovaní a žiadaní o licenciu nájdete v článku Ako začať podnikať v zubnom lekárstve. Za vydanie licencie sa platí poplatok 33 eur.

Povolenia od VÚC

Postup, ako získať povolenie na prevádzku vlastnej ambulancie od vyššieho územnému celku sme presne popísali v článku Ako môžem vykonávať zubno-lekársku prax. Nájdete v ňom aj všetky doklady, ktoré musí obsahovať žiadosť, ako aj porovnanie lekárskej s. r. o. a SZČO.

Dôležité je vedieť, že k žiadosti o povolenie od VÚC musí byť priložené rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva o tom, že priestory spĺňajú všetky požiadavky z hľadiska ochrany zdravia. Samospráva zvyčajne prideľuje zdravotníckym zariadeniam IČO. Ak vám ho VÚC neposkytne, musíte si oň požiadať na Štatistickom úrade.

VÚC žiadate aj o schválenie ordinačných hodín – opäť od príslušného samosprávneho kraja, v ktorom budete podnikať. Vzor žiadosti majú VÚC na svojich webových stránkach. Ak chcete byť zmluvným poskytovateľom z verejného zdravotného poistenia, musíte uzatvoriť zmluvy s poisťovňami a požiadať VÚC o zdravotný obvod.

Iné dokumenty a zmluvy

Tlačivá žiadostí o zmluvu s poisťovňami nájdete tu: VšZP, Union, Dôvera. Ako zmluvný poskytovateľ musíte v zariadení viditeľne umiestniť zoznam zazmluvnených poisťovní a zoznam zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých môžete od pacientov požadovať platbu.

Celý cenník výkonov musíte mať na prístupnom a viditeľnom mieste – napríklad pri vstupe, v čakárni a na webovej stránke, ak ju máte. Cenník musíte pri jeho vzniku a pri každej zmene hneď a preukázateľne poslať aj samosprávnemu kraju.

Pozor: Zubnú starostlivosť nezačnite vykonávať bez zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú osobám v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Toto poistenie musíte mať od prvej minúty až po zánik vašej praxe!

Najneskôr do 90 dní od vydania povolenia na výkon zdravotníckeho zariadenia od VÚC musíte na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ešte požiadať o pridelenie kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Dôležité termíny a lehoty

Získanie všetkých povolení zaberie nejaký čas a musíte si pri nich dať pozor na plynúce lehoty. Niektoré sa začínajú odpočítavať už po vydaní licencie na výkon povolania, iné od vydania povolenia na prevádzku.

Napríklad už do 8 dní po získaní licencie na výkon zdravotníckeho povolania, ktoré vám vydá SKZL, sa musíte prihlásiť v zdravotnej poisťovni na platbu zdravotných odvodov. Od vydania licencie tiež plynie lehota do ktorej ste povinný požiadať o registráciu na daň z príjmov Finančnú správu (FS), ktorá vám pridelí DIČ. Musíte to stihnúť do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom ste získali licenciu. (Ak ste napríklad licenciu získali začiatkom januára, musíte FS o registráciu požiadať do konca februára.) Žiadosť nájdete tu.

Najdlhší termín máte na podanie žiadosti o pridelenie kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Až 90 dní po získaní povolenia na prevádzku ambulancie od VÚC o tento kód žiadate Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Ešte raz zopakujeme, že o pridelenie DIČ musíte finančnú správu požiadať a na platenie preddavkov zdravotného poistenia sa prihlásiť už po vydaní licencie na výkon povolania zubného lekára od SKZL, nie až po vydaní povolenia na prevádzku praxe.

Preto je výhodné informovať sa vopred o tom, aké povolenia a dokumenty potrebujete, keďže okresný odbor živnostenského podnikania vás pri ohlasovaní živnosti povinne prihlási do zdravotnej poisťovne a zaregistruje na Finančnej správe.

Súkromná zubno-lekárska prax – o čo a kedy žiadať a oznamovať

 1. Registrácia do Registra zubných lekárov SR (vedie SKZL, trvá do 30 dní).
 2. Žiadosť o licenciu na výkon povolania zubného lekára (vydáva SKZL, vydáva do 10 dní, je potrebné byť zaregistrovaný podľa bodu 1).
 3. Ohlásenie živnosti (okresný odbor živnostenského podnikania, podľa miestnej príslušnosti, úrad vás prihlási do FS a zdravotnej poisťovne, ak živnosť ohlásite hneď po vydaní licencie podľa bodu 2).
 4. Prihlásenie sa na platbu zdravotného poistenia (do 8 dní od vydania licencie podľa bodu 2, ak ste ešte neohlásili živnosť na živnostenskom úrade) a registrácia na daň z príjmov na Finančnej správe (do konca nasledujúceho mesiaca po vydaní licencie)
 5. Žiadosť o rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva, že priestory spĺňajú požiadavky z hľadiska ochrany zdravia.
 6. Žiadosť o povolenie na prevádzku vlastnej ambulancie od VÚC.
 7. Žiadosť o pridelenie IČO na Štatistický úrad (ak ho nepridelí priamo VÚC).
 8. Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú osobám v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
 9. Zmluvy so zdravotnými poisťovňami (ak chcete byť zmluvným poskytovateľom zo zdrojov verejného zdravotného poistenia). Po podpísaní zmlúv požiadate VÚC o zdravotný obvod a o súhlas s ordinačnými hodinami.
 10. Cenník zdravotných výkonov, pri vzniku a každej zmene poslať VÚC a viditeľne umiestniť v ambulancii.
 11. Žiadosť o pridelenie kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (do 90 dní po získaní povolenia na prevádzku od VÚC).
Pre začínajúcich zubných lekárov Slovenská sporiteľňa pripravila špeciálnu sekciu s ďalšími tipmi a radami ako otvoriť novú zubnú prax či odkúpiť zabehnutú ambulanciu, odkiaľ na to vziať až 100 000 eur, aj keď s podnikaním ešte len začínate. Viac na www.zacinamepodnikat.sk

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Založenie živnosti v roku 2023

Ako si v roku 2023 svojpomocne založiť živnosť a aké povinnosti so založením živnosti súvisia? Prinášame postup spolu s praktickými radami a tipmi.

Zoznam voľných živností pre rok 2023

V článku prinášame zoznam odporúčaných označení voľných živností pre rok 2023. Zoznam ministerstva vnútra bol aktualizovaný vo februári 2023.

Zoznam voľných živností pre založenie s.r.o. online od roku 2023

Od 1.2.2023 bude možné založiť niektoré spoločnosti aj zjednodušene (online). Predmetom podnikania spoločnosti však môžu byť len vybrané činnosti. O ktoré živnosti ide?

Prenájom nehnuteľnosti na živnosť alebo bez živnosti

Je výhodnejšie prenajímať nehnuteľnosť na živnosť alebo bez nej? Kedy je potrebné pri príjmoch z prenájmu získať živnostenské oprávnenie a aké sú výhody a nevýhody týchto variantov?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky