Údaje na daňových dokladoch

IČO Uvádza ho každý podnikateľský subjekt na obchodných dokumentoch a úradných záznamoch. Môže to byť napríklad faktúra, zmluva, objednávka, dodací list, pokladničný doklad, doklad z elektronickej registračnej pokladnice, splátkový kalendár a podobne. Začatie podnikateľskej činnosti subjektu je spojené s pridelením identifikačného čísla organizácie, ktoré má evidenčný význam. Do obchodného a živnostenského registra sa povinne okrem iného zapisuje aj toto pridelené číslo známe pod skratkou IČO.

DIČ (Daňové identifikačné číslo)

Ak právnická alebo fyzická osoba začne podnikať, t. j. samostatne vykonávať sústavnú činnosť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť s cieľom dosiahnutia zisku, je povinná registrovať sa u miestne príslušného správcu dane do 30 dní. Rovnako postupuje právnická osoba po zápise do obchodného registra a fyzická osoba, ktorej vzniklo živnostenské oprávnenie. Týmto právnickým a fyzickým osobám plynie rovnaká 30-dňová lehota od vzniku oprávnenia, ako aj osobe, ktorej príjmy, majetok alebo činnosti priamo podliehajú dani, ak začne vykonávať činnosť alebo poberať príjmy podliehajúce dani. Správca dane pridelí zaregistrovanému daňovému subjektu daňové identifikačné číslo, t. j. DIČ, a o vykonanej registrácii mu vydá osvedčenie, na ktorom uvedie identifikačné číslo pre konkrétny druh dane. Osvedčenie o registrácii dokumentuje registráciu na dane, pri ktorých sa podnikateľ stáva daňovým subjektom, pričom to môže byť daňovník, ktorý platí daň z vlastných príjmov, z príjmov iného daňovníka, daň z príjmu vyberanú zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov a pod.

V zmysle § 31 ods. 11 zákona o správe daní a poplatkov je daňový subjekt povinný pridelené DIČ uvádzať na všetkých dokladoch, ktoré bude vydávať, a tiež pri styku so správcom dane. Na vystavovaných dokladoch povinne uvádzajú DIČ iba podnikatelia, ktorí nie sú registrovaní ako platitelia dane z pridanej hodnoty. Uvádzanie DIČ riešila aj novela vyhlášky o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickej registračnej pokladnice, podľa ktorej majú túto povinnosť iba neplatitelia DPH, ktorí ho povinne uvádzajú na dokladoch vyhotovených elektronickou registračnou pokladnicou a na páskach dennej a mesačnej uzávierky vytlačenej pokladnicou.


IČ DPH (Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty)

Identifikačné číslo DPH uvádza každý platiteľ DPH na všetkých faktúrach (dokladoch) vystavených podľa zákona o dani z pridanej hodnoty. Zdaniteľná osoba, ktorá splní podmienku obratu podľa § 4 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení, je povinná podať miestne príslušnému daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň do dvadsiateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Účastníkom združenia sa do obratu započítava obrat jednotlivých osôb aj obrat zo spoločného podnikania a žiadosť o registráciu pre daň podávajú jednotlivo. Platiteľom DPH sa stáva aj právnická alebo fyzická osoba, ktorá nadobudne v tuzemsku podnik alebo jeho časť v zmysle § 476 – 488 Obchodného zákonníka a právny zástupca obchodnej spoločnosti alebo družstva, ktoré zanikli bez likvidácie. Títo platitelia sú povinní oznámiť daňovému úradu skutočnosť, na základe ktorej sa stali platiteľom do desiatich dní od dňa vzniku tejto skutočnosti. Daňový úrad je povinný zdaniteľnú osobu, ktorá podala žiadosť o registráciu, registrovať pre daň z pridanej hodnoty, vydať jej osvedčenie o registrácii pre daň a prideliť jej identifikačné číslo pre daň najneskôr do siedmich dní od dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň. Pridelené identifikačné číslo je v skratke známe ako IČ DPH. Dňom uvedeným v osvedčení o registrácii pre daň sa zdaniteľná osoba stáva platiteľom dane a tento deň nemôže byť neskorší ako 31. deň po doručení žiadosti. Podmienky registrácie sú obsiahnuté v § 4, 5, 6 a 7 ZDPH. Zákon o dani z pridanej hodnoty sa zaoberá problematikou povinných náležitostí faktúr. Povinnosť vystaviť faktúru so všetkými náležitosťami podľa Zákona o DPH v prípade nákupu evidovaného elektronickou registračnou pokladnicou, ktorý presiahne 1659,70 eur, sa výslovne vzťahuje iba na platiteľov DPH, ktorí registrujú tržby na elektronickej registračnej pokladnici. Neplatiteľ DPH postupuje pri vystavovaní dokladov z elektronickej registračnej pokladnice z ustanovení § 2 písm. j) vyhlášky o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou. Ak je faktúra vystavená osobou registrovanou pre daň a zároveň je považovaná za obchodný dokument, musí obsahovať okrem IČ DPH aj IČO. Podmienka uvádzania DIČ na faktúrach bola z ustanovení zákona o správe daní a poplatkov u platiteľov DPH vypustená, rovnako aj uvádzať túto povinnosť na dokladoch z elektronickej registračnej pokladnice, kde sa DIČ uvádzalo na požiadanie konečného spotrebiteľa – príjemcu tovaru alebo služby.

Článok pokračuje pod reklamou

DKP (Daňový kód pokladnice)

Daňový kód pokladnice (DKP) uvádza každý daňový subjekt, ktorý eviduje tržby na elektronickej registračnej pokladnici:

  • na páskach dennej a mesačnej uzávierky elektronickej registračnej pokladnice,
  • na dokladoch vyhotovených elektronickou registračnou pokladnicou,
  • na paragónoch pri dočasnom vyradení elektronickej registračnej pokladnice z prevádzky.

Daňovník, ktorého predmetom podnikania je predaj tovaru alebo poskytovanie služieb, je povinný na účely evidencie tržieb v hotovosti za tovar a vybrané služby používať elektronickú registračnú pokladnicu s tlačiarňou v rozsahu a za podmienok ustanovených vyhláškou. Registračné pokladnice musia mať daňovým úradom pridelený daňový kód. Uvedený kód sa zapisuje do knihy pokladnice pred jej uvedením do prevádzky servisným technikom. Pri vyradení pokladnice z majetku daňový úrad zruší daňový kód, a to na základe žiadosti daňového subjektu, ktorá musí byť podaná najneskôr do desiatich dní od vyradenia elektronickej registračnej pokladnice z majetku.

Podľa § 2 písm. j) vyhlášky o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou doklad vyhotovený pokladnicou musí obsahovať daňový kód pokladnice. Uvedený kód sa uvádza aj na páskach dennej a mesačnej uzávierky. Z uvedeného vyplýva, že daňový subjekt, ktorého predmetom podnikania je predaj tovaru alebo poskytovanie služieb a inkasuje tržby v hotovosti, bez ohľadu na to, či je platiteľ DPH, povinne daňový kód pokladnice uvádza na všetkých bločkoch vyhotovených elektronickou registračnou pokladnicou a tiež na denných a mesačných uzávierkach vytlačených pokladnicou. V prípade, že elektronická registračná pokladnica nemôže byť dočasne použitá a predajca alebo poskytovateľ služby sa rozhodne vystaviť paragón, je povinný ho očíslovať, vyhotoviť dvojmo a povinne naň uviesť daňový kód pokladnice, ktorá má poruchu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Overovanie slovenských dokumentov na použitie v zahraničí (superlegalizácia a apostille)

Ako sa musia overiť listiny vydané slovenskými orgánmi, aby mohli byť uznané v zahraničí? Čo je apostille a superlegalizácia, aký je medzi nimi rozdiel a kedy nie sú potrebné?

Archivácia účtovných dokladov v elektronickej podobe: problémy z praxe

V súvislosti s elektronizáciou účtovníctva sú časté otázky, napríklad či je potrebné uchovávať aj listinný originál dokladu. Odpovede na prípady z praxe prinieslo Finančné riaditeľstvo SR.

Elektronizácia účtovníctva: problémy z praxe

Odpovede na opakujúce sa otázky, ktoré sa týkajú povinností pri vedení účtovníctva a uchovávaní účtovnej dokumentácie v elektronickej (digitálnej) podobe.

Overovanie dokladov zo zahraničia – apostille a superlegalizácia

Ako treba overiť doklady vydané v zahraničí, aby boli platne uznané na Slovensku? Aký je rozdiel medzi apostilom a superlegalizáciou?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky