Počet malých a stredných podnikov (MSP) v SR v roku 2014

Počet malých a stredných podnikov (MSP) v SR v roku 2014
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Koľko je na Slovensku malých a stredných podnikov a ako sa vyvíjal ich počet a štruktúra v minulých rokoch.

Malé a stredné podniky (MSP) sú najpočetnejšou skupinou podnikateľských subjektov v Slovenskej republike. Do tejto skupiny podnikov patria podnikateľské subjekty, ktoré majú menej ako 250 zamestnancov, t. j. 249 zamestnancov a menej. Okrem počtu zamestnancov sa pri kategorizácii podnikateľských subjektov posudzujú aj kritériá ako ročný obrat a bilančná suma (majetok v netto ocenení v súvahe). V článku budú podnikateľské subjekty kategorizované len podľa počtu zamestnancov a to nasledovne:

  • 0 až 9 zamestnancov - mikropodnik,
  • 10 až 49 zamestnancov - malý podnik,
  • 50 až 249 zamestnancov - stredne veľký podnik.

Počet malých a stredných podnikov (MSP) v SR v roku 2014

Podľa údajov uvedených v Správe o stave malého a stredného podnikania v Slovenskej republike, ktorú vydáva Slovak Business Agency sa malé a stredné podniky v SR na celkovom počte podnikateľských subjektov podieľali v roku 2014 až 99,89 %. Štruktúra malých a stredných podnikov je zobrazená v nasledujúcej tabuľke, z ktorej vyplýva, že najpočetnejšiu kategóriu malých a stredných podnikov (MSP) tvoria mikropodniky.

práv. forma / veľkosť Mikropodnik Malý podnik Stredne veľký podnik Spolu
Podniky - PO počet 189542 12499 2686 195727
% 92,24 6,36 1,37 100,00
Živnosť počet 335551 1565 66 337182
% 99,52 0,46 0,02 100,00
Slob. povol. počet 24411 71 1 24483
% 99,71 0,29 0,00 100,00
Sam. hosp. roľníci počet 7826 23 0 7849
% 99,71 0,29 0,00 100,00
Spolu počet 548330 14158 2 753 565241
% 97,01 2,50 0,49 100,00

Zdroj: Správa o stave malého a stredného podnikania v Slovenskej republike v roku 2014, Slovak Business Agency (SBA). Tabuľka bola upravená a údaje boli použité pri tvorbe nižšie uvedených grafov.

V rámci mikropodnikov mali najvyššie zastúpenie živnostníci (61,2 %). V približne polovičnom počte nasledujú podniky - právnické osoby (najmä spoločnosti s ručením obmedzeným). Najmenší počet mikropodnikov v roku 2014 tvorili slobodné povolania a samostatne hospodáriaci roľníci, pričom vo väčších kategóriách MSP sa tieto právne formy podnikania vyskytovali len výnimočne. S veľkosťou podniku (počtom zamestnancov) sa menili aj preferencie výberu právnej formy. V prípade malých podnikov aj stredne veľkých podnikov jednoznačne prevládalo podnikanie formou právnickej osoby.

Keď sa na skupinu malých a stredných podnikov (MSP) pozrieme z pohľadu veľkostnej kategórie, zistíme, že 97,01 % podnikateľských subjektov v roku 2014 zamestnávalo 9 a menej zamestnancov (bolo mikropodnikom). Bez ohľadu na právnu formu podnikania (podniky - právnické osoby, živnostníci, slobodné povolania, samostatne hospodáriaci roľníci), ekonomickým motorom SR sú práve mikropodniky. V každej z uvedených právnych foriem majú viac ako 90 % zastúpenie.

Článok pokračuje pod reklamou

Špeciálnu skupinu začínajúcich podnikov, ktorej sa najmä v ostatných rokoch dostáva významnej pozornosti tvoria tzv. startupy. Keďže startup nemá exaktnú definíciu, tak ani ich počet sa v oficiálnych štatistikách nesleduje. Existuje len niekoľko prieskumov o ich počte a štruktúre v SR, no sú zväčša založené na expertných odhadoch.

Zmena počtu malých a stredných podnikov (MSP) v SR za roky 2013 a 2014

V roku 2014 došlo v porovnaní s rokom 2013 k celkovému zvýšeniu počtu malých a stredných podnikov (MSP) o 1 740, čo v relatívnom vyjadrení predstavujenárast o 0,31 %. Z hľadiska právnych foriem podnikania sa na raste počtu malých a stredných podnikov (MSP) podieľali najmä slobodné povolania (+ 11,67 %). Vzrástol taktiež počet podnikov - právnických osôb (+ 7,96 %) a samostatne hospodáriacich roľníkov (+ 3,56 %). Pokles bol zaznamenaný len v prípade živnostníkov (- 4,4 %). Pokiaľ ide o jednotlivé veľkostné kategórie, rástol počet mikropodnikov (+ 0,45 %) a stredne veľkých podnikov (+ 0,33 %). Počet malých podnikov poklesol o 4,97 %. Podrobnejšie údaje nájdete v nasledujúcich tabuľkách.

Fyzické osoby podnikatelia - zmena počtu MSP v rokoch 2013 a 2014

Veľkostná kategória/právna forma Živnostníci Slobodné povolania Samostatne hospodáriaci roľníci
absolútna zmena   % absolútna zmena   % absolútna zmena   %
Mikropodnik -15002 -4,28 2 558 11,71 269 3,56
Malý podnik -507 -24,47 1 1,43 1 4,55
Stredne veľký podnik -16 -19,51 -1 -50,00 0 bez zmeny

Podniky (právnické osoby) - zmena počtu MSP v rokoch 2013 a 2014

Veľkostná kategória/právna forma Podniky - právnické osoby
absolútna zmena   %
Mikropodnik 14646 8,83
Malý podnik -235 -1,85
Stredne veľký podnik 26 0,98

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Kandidáti do europarlamentu 2024: čo sú priority pre podnikateľské prostredie?

Kto z kandidátok parlamentných strán bude v prípade zvolenia do europarlamentu hájiť záujmy slovenských podnikateľov a v čom vidia priestor na zlepšenie?

Programové vyhlásenie vlády z pohľadu biznisu

Vyššie dane, zmena minimálnej mzdy či predvídateľné legislatívne prostredie. Aké priority má štvrtá vláda Róberta Fica v oblastiach týkajúcich sa podnikania?

Opatrenia na konsolidáciu štátneho dlhu: inšpirácia pre novú vládu

Úradnícka vláda vypracovala materiál s opatreniami na záchranu nášho rozpočtu. Rátať treba so škrtmi v dotáciách, zdvihnutím daní aj zmenami v dôchodkoch. Čo ďalšie navrhuje?

Ako často sa menili top zákony ovplyvňujúce podnikanie v roku 2022?

Takmer 4 novely kľúčových zákonov ovplyvňujúcich podnikateľské prostredie bolo priemerne mesačne účinných v roku 2022. Ktoré zákony podliehali zmenám najviac?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky