Počet malých a stredných podnikov (MSP) v SR v roku 2014

Počet malých a stredných podnikov (MSP) v SR v roku 2014
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Koľko je na Slovensku malých a stredných podnikov a ako sa vyvíjal ich počet a štruktúra v minulých rokoch.

Malé a stredné podniky (MSP) sú najpočetnejšou skupinou podnikateľských subjektov v Slovenskej republike. Do tejto skupiny podnikov patria podnikateľské subjekty, ktoré majú menej ako 250 zamestnancov, t. j. 249 zamestnancov a menej. Okrem počtu zamestnancov sa pri kategorizácii podnikateľských subjektov posudzujú aj kritériá ako ročný obrat a bilančná suma (majetok v netto ocenení v súvahe). V článku budú podnikateľské subjekty kategorizované len podľa počtu zamestnancov a to nasledovne:

  • 0 až 9 zamestnancov - mikropodnik,
  • 10 až 49 zamestnancov - malý podnik,
  • 50 až 249 zamestnancov - stredne veľký podnik.

Počet malých a stredných podnikov (MSP) v SR v roku 2014

Podľa údajov uvedených v Správe o stave malého a stredného podnikania v Slovenskej republike, ktorú vydáva Slovak Business Agency sa malé a stredné podniky v SR na celkovom počte podnikateľských subjektov podieľali v roku 2014 až 99,89 %. Štruktúra malých a stredných podnikov je zobrazená v nasledujúcej tabuľke, z ktorej vyplýva, že najpočetnejšiu kategóriu malých a stredných podnikov (MSP) tvoria mikropodniky.

práv. forma / veľkosť Mikropodnik Malý podnik Stredne veľký podnik Spolu
Podniky - PO počet 189542 12499 2686 195727
% 92,24 6,36 1,37 100,00
Živnosť počet 335551 1565 66 337182
% 99,52 0,46 0,02 100,00
Slob. povol. počet 24411 71 1 24483
% 99,71 0,29 0,00 100,00
Sam. hosp. roľníci počet 7826 23 0 7849
% 99,71 0,29 0,00 100,00
Spolu počet 548330 14158 2 753 565241
% 97,01 2,50 0,49 100,00

Zdroj: Správa o stave malého a stredného podnikania v Slovenskej republike v roku 2014, Slovak Business Agency (SBA). Tabuľka bola upravená a údaje boli použité pri tvorbe nižšie uvedených grafov.

V rámci mikropodnikov mali najvyššie zastúpenie živnostníci (61,2 %). V približne polovičnom počte nasledujú podniky - právnické osoby (najmä spoločnosti s ručením obmedzeným). Najmenší počet mikropodnikov v roku 2014 tvorili slobodné povolania a samostatne hospodáriaci roľníci, pričom vo väčších kategóriách MSP sa tieto právne formy podnikania vyskytovali len výnimočne. S veľkosťou podniku (počtom zamestnancov) sa menili aj preferencie výberu právnej formy. V prípade malých podnikov aj stredne veľkých podnikov jednoznačne prevládalo podnikanie formou právnickej osoby.

Keď sa na skupinu malých a stredných podnikov (MSP) pozrieme z pohľadu veľkostnej kategórie, zistíme, že 97,01 % podnikateľských subjektov v roku 2014 zamestnávalo 9 a menej zamestnancov (bolo mikropodnikom). Bez ohľadu na právnu formu podnikania (podniky - právnické osoby, živnostníci, slobodné povolania, samostatne hospodáriaci roľníci), ekonomickým motorom SR sú práve mikropodniky. V každej z uvedených právnych foriem majú viac ako 90 % zastúpenie.

Článok pokračuje pod reklamou

Špeciálnu skupinu začínajúcich podnikov, ktorej sa najmä v ostatných rokoch dostáva významnej pozornosti tvoria tzv. startupy. Keďže startup nemá exaktnú definíciu, tak ani ich počet sa v oficiálnych štatistikách nesleduje. Existuje len niekoľko prieskumov o ich počte a štruktúre v SR, no sú zväčša založené na expertných odhadoch.

Zmena počtu malých a stredných podnikov (MSP) v SR za roky 2013 a 2014

V roku 2014 došlo v porovnaní s rokom 2013 k celkovému zvýšeniu počtu malých a stredných podnikov (MSP) o 1 740, čo v relatívnom vyjadrení predstavujenárast o 0,31 %. Z hľadiska právnych foriem podnikania sa na raste počtu malých a stredných podnikov (MSP) podieľali najmä slobodné povolania (+ 11,67 %). Vzrástol taktiež počet podnikov - právnických osôb (+ 7,96 %) a samostatne hospodáriacich roľníkov (+ 3,56 %). Pokles bol zaznamenaný len v prípade živnostníkov (- 4,4 %). Pokiaľ ide o jednotlivé veľkostné kategórie, rástol počet mikropodnikov (+ 0,45 %) a stredne veľkých podnikov (+ 0,33 %). Počet malých podnikov poklesol o 4,97 %. Podrobnejšie údaje nájdete v nasledujúcich tabuľkách.

Fyzické osoby podnikatelia - zmena počtu MSP v rokoch 2013 a 2014

Veľkostná kategória/právna forma Živnostníci Slobodné povolania Samostatne hospodáriaci roľníci
absolútna zmena   % absolútna zmena   % absolútna zmena   %
Mikropodnik -15002 -4,28 2 558 11,71 269 3,56
Malý podnik -507 -24,47 1 1,43 1 4,55
Stredne veľký podnik -16 -19,51 -1 -50,00 0 bez zmeny

Podniky (právnické osoby) - zmena počtu MSP v rokoch 2013 a 2014

Veľkostná kategória/právna forma Podniky - právnické osoby
absolútna zmena   %
Mikropodnik 14646 8,83
Malý podnik -235 -1,85
Stredne veľký podnik 26 0,98

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Programové vyhlásenie vlády z pohľadu biznisu

Vyššie dane, zmena minimálnej mzdy či predvídateľné legislatívne prostredie. Aké priority má štvrtá vláda Róberta Fica v oblastiach týkajúcich sa podnikania?

Opatrenia na konsolidáciu štátneho dlhu: inšpirácia pre novú vládu

Úradnícka vláda vypracovala materiál s opatreniami na záchranu nášho rozpočtu. Rátať treba so škrtmi v dotáciách, zdvihnutím daní aj zmenami v dôchodkoch. Čo ďalšie navrhuje?

Ako často sa menili top zákony ovplyvňujúce podnikanie v roku 2022?

Takmer 4 novely kľúčových zákonov ovplyvňujúcich podnikateľské prostredie bolo priemerne mesačne účinných v roku 2022. Ktoré zákony podliehali zmenám najviac?

Veľký prehľad zmien pre podnikateľov od roku 2023

Od roku 2023 začína platiť množstvo noviniek pre podnikateľov, účtovníkov či mzdárov. Prehľad dôležitých zmien prinášame v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky