Kontroly inšpektorátu práce v roku 2019

Kontroly inšpektorátu práce v roku 2019
Zdroj: Rawpixel.com
Klaudia Györgyfiová

Som študentkou odboru verejného zdravotníctvo na Trnavskej univerzite a venujem sa najmä problematike BOZP, PZS, HACCP a súvisiacim témam.

Články autora
Zobraziť viac
Zobraziť menej

Ktorým oblastiam bude inšpektorát práce venovať v roku 2019 pri kontrolách zvýšenú pozornosť? Kontrolóri sa zamerajú na dodržiavanie predpisov pri BOZP, na kontrolu sociálnej legislatívy v cestnej doprave, dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov či na kontrolu nelegálnej práce.

Kontrola BOZP – manipulácia s tlakovými nádobami a pod.

Kontroly budú predovšetkým zamerané na subjekty vykonávajúce činnosti súvisiace s používaním tlakových nádob na prepravu plynov pri zváraní, pri používaní kovových nádob na prepravu plynu na propán-bután na staveniskách, v stánkoch rýchleho občerstvenia a pod.

V prípade subjektov poskytujúcich stravovacie služby budú kontroly zvlášť zdôraznené na tie, ktoré využívajú ako zdroj tepelnej energie plynnú zmes propán-bután.  Ide v prvom rade o zariadenia rýchleho občerstvenia, reštaurácie. Dôvodom je predpoklad vyššieho počtu plynových spotrebičov na propán-bután v zariadení, ktoré nemajú k dispozícií rozvod zemného plynu. Tým pádom predpokladajú vyššiu spotrebu plynu a vyšší počet tlakových nádob na dopravu plynov.

Čo sa týka kontroly dodržiavania BOZP pri manipulácii a skladovaní druhotných surovín, inšpekcia sa uskutoční bez ohľadu na to, aký právny subjekt vykonáva manipuláciu a skladovanie druhotných surovín.

Čo sa považuje za druhotnú surovinu?

Za druhotnú surovinu sa považuje surovina, ktorá je pripravená na ďalšie priame použitie v priemyselnom výrobnom procese napr. kovový odpad z použitých áut, práčok, automobilov, počítačov, bicyklov, triedené a granulované plasty, rekultivovanie gumy použitých pneumatík a pod., ale zároveň nie je novým konečným produktom. Skladovanie a manipulácia s kovovým a nekovovým odpadom a šrotom a materiálmi pre recykláciu bude hlavným zámerom kontroly. Taktiež zahrnú aj rozmontovanie, zber, separovanie, triedenie použitého tovaru so zámerom vyprodukovania využiteľných častí a dielov. Táto oblasť inšpekcie sa netýka odpadu, ktorý nie je určený na ďalší proces transformácie. Inými slovami, ak odpad je určený na likvidáciu.

Ako bude kontrola prebiehať?

Výkon dozoru bude pozostávať zo vstupnej obhliadky daného pracoviska, z kontroly vedenia dokumentácie BOZP a jej aktualizácie, preverenia kontrolnej činnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP, kontroly odbornej spôsobilosti fyzických a právnických osôb vykonávajúcich odborné činnosti a následnej obhliadky prevádzky. Činnosť dozoru bude orientovaná na systém vykonávania a dodržiavania povinností vyplývajúcich z legislatívy pri vykonávaní ručnej manipulácie s bremenami. Taktiež spôsob používania mobilných pracovných prostriedkov na manipuláciu s bremenami ako sú nízkozdvižné a vysokozdvižné vozíky, či regálové zakladače.

Kontrola BOZP s dôrazom na pracovné úrazy

Kontrola dodržiavania pravidiel BOZP sa bude venovať aj subjektom, u ktorých sa v rokoch 2017 a 2018 stal pracovný úraz. Predmetom kontroly bude prehliadka stavu BOZP u zamestnávateľov, na pracoviskách ktorých došlo k pracovným úrazom a kontrola opatrení uložených inšpekciou práce a opatrení prijatých zamestnávateľom na zamedzenie vzniku a opakovania sa pracovných úrazov.

Na ktoré prípady sa inšpektori práce zamerajú?

Samozrejme si posvietia na zamestnávateľov, ktorí boli jedinou alebo jednou z príčin vzniku pracovného úrazu, ktorá spôsobila úraz s ťažkou ujmou na zdraví. V rámci stavebníctva tiež môžeme očakávať vizitácie. Osobitný dôraz sa kladie na stavby, kde v predchádzajúcom období zaregistrovali úrazy z povolania alebo závažné nedostatky.

Ak na pracovisku došlo vlani k pracovnému úrazu, očakávajte kontrolu inšpektorov.

Zámerom je zistenie stavu dodržiavania právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri stavebných prácach. Zamestnávatelia dávajte si pozor, pretože prehliadky sa nebudú týkať len subjektov, kde zaznamenali nedostatky, ale aj podnikov, kde doteraz nebola vykonaná inšpekcia práce. Previerka sa realizuje bez ohľadu na to, aký právny subjekt je stavebníkom alebo zhotoviteľom. Takisto bez ohľadu na charakter stavby, jej náklady alebo rozsah.

Kontrola BOZP – bezpečnosť technických zariadení

V prvom rade sa inšpektori zamerajú na preverenie právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosť technických zariadení na pracoviskách. Súčasťou previerky je najmä kontrola plnenia ustanovení zákona o BOZP a vyhlášky MPSVR SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie BOZP s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (č. 508/2009 Z. z.).

Predovšetkým ich budú zaujímať vyhradené technické zariadenia na pracoviskách zamestnávateľov a fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi. Opäť pozor prevádzkovatelia a zamestnávatelia, ktorí ste mali v priebehu posledných dvoch rokoch závažný pracovný úraz zapríčinený zlým stavom technického zariadenia na pracovisku, pretože tieto podniky uprednostnia na zozname.

Pri akých zariadeniach sa bude vykonávať inšpekcia?

Inšpekcia sa pri posúdeniach bezpečnosti technických zariadení zameria najmä na pracoviská s inštalovanými jadrovými zariadeniami. Hlavným zámerom inšpekcie práce v rámci tejto oblasti bude skontrolovať stav BOZP pri príprave a realizácii nových objektov, pri generálnych opravách jednotlivých blokov atómových elektrární a účasť na uvádzaní objektov a zariadení do prevádzky.

Ďalej sa sústredí na plnenie povinností podnikov kategórie A a kategórie B, aby sa zabránilo výbuchu, požiaru a nadmernej emisii. Zamerajú sa najmä na technický stav a vykonávanie údržby, vyhradených technických zariadení v podniku, ktoré môžu mať vplyv na vznik závažnej priemyselnej havárie. Inšpektori práce budú venovať pozornosť aj tomu či podniky majú platné karty bezpečnostných údajov, či sa nezmenila klasifikácia látok, ktoré sa používajú na pracovisku alebo zmesí po ukončení registrácie. Ak klasifikácia bola zmenená, budú preverovať či tieto zmeny boli zapísané do príslušnej dokumentácie.

Článok pokračuje pod reklamou

Nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie

Cieľom kontroly dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania vo všetkých sektoroch podnikania je preverenie základných náležitostí uzatvárania pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Povinnosť inšpektorátu sankcionovať správny delikt nelegálneho zamestnávania upravuje zákon o inšpekcii práce č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o inšpekcii práce“).

Prečítajte si tiež

Pri kontrole nelegálneho zamestnávania sa zamerajú na preverenie poskytovateľov práce alebo služieb a skontrolujú aj odberateľov s cieľom odhaliť prípady, v ktorých dochádza k porušovaniu zákazu prijať prácu alebo službu poskytovanú nelegálnymi zamestnávateľmi. Zákon o inšpekcii práce ukladá povinnosť uložiť pokutu zamestnávateľovi alebo fyzickej osobe za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v sume od 2 000 eur do 200 000 eur, a ak ide o nelegálne zamestnávanie dvoch a viac fyzických osôb súčasne, v sume najmenej 5 000 eur.

Kontrola autobusových dopravcov

Inšpekcia si posvieti aj na dodržiavanie pracovných podmienok u diaľkových autobusárov.

V rámci cestnej dopravy u zamestnávateľov a na pozemných komunikáciách sa bude preverovať dodržiavanie pracovných podmienok ustanovených vodičmi a zamestnávateľmi (v zmysle zákona č. 462/2007 Z. z.). Pri zájazdových a diaľkových autobusov sa v prvom rade zamerajú na letné resp. dovolenkové obdobie, pretože predpokladajú nárast nehodovosti, kvôli výraznému nárastu počtu zájazdových a diaľkových autobusov na pozemných komunikáciách.

Kontroly sa zamerajú na slovenských, ale aj na zahraničných dopravcov. Prihliadať budú najmä na dodržiavanie povinných prestávok, minimálnych dôb odpočinkov, maximálnych dôb jázd,  ako aj používania záznamových zariadení.  

Kontrola pracovných pomôcok a odmeňovania

Pri voľbe podnikov sa budú inšpektori zameriavať v prvom rade na tie, kde je vzhľadom na charakter vykonávaných činností nevyhnutné používanie vhodných OOPP (osobné ochranné pracovné pomôcky). Čiže podniky s rizikovými prácami zaradenými do tretej a štvrtej kategórie, napríklad práca na staveniskách a pod., kde je väčšia pravdepodobnosť pracovného úrazu. Taktiež budú zohľadňovať skutočnosti aj z predchádzajúcich inšpekcií práce.

Prečítajte si tiež

Čo sa týka odmeňovania zamestnancov, inšpekcia si najprv preverí legálnosť zamestnávania kontrolovaných osôb, vznik pracovnoprávneho vzťahu, náležitosti pracovných zmlúv a dohôd a ich súlad s legislatívou. Osobitný dôraz budú klásť na dodržiavanie povinnosti zamestnávateľa viesť evidenciu pracovného času spôsobom, ako to upravuje Zákonník práce vzhľadom pre jednotlivé druhy pracovnoprávneho vzťahu. Zamestnávateľ je povinný „viesť evidenciu pracovného času, práce nadčas, nočnej práce, aktívnej časti a neaktívnej časti pracovnej pohotovosti zamestnanca tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu alebo mal nariadenú alebo dohodnutú pracovnú pohotovosť“ (podľa ust. § 99 Zákonníka práce). Na záver si preveria dodržiavanie povinností zamestnávateľov v oblasti zabezpečenia stravovania zamestnancov. Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancom stravovanie vyplýva zo Zákonníka práce (zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Klaudia Györgyfiová
Klaudia Györgyfiová

Som študentkou odboru verejného zdravotníctvo na Trnavskej univerzite a venujem sa najmä problematike BOZP, PZS, HACCP a súvisiacim témam.

Články autora
Zobraziť viac
Zobraziť menej

Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Požiar fotovoltiky na firme alebo dome: ako mu predísť?

Ako požiarnu ochranu fotovoltických panelov rieši legislatíva, na čo treba dbať pri inštalácii a ako postupovať v prípade vzniku požiaru? Tipy a rady odborníkov z praxe.

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

Pracovná zmluva – náležitosti a informovanie o pracovných podmienkach

Zákonník práce upravuje podstatné náležitosti pracovnej zmluvy a povinnosť informovať aj o ďalších podmienkach. Čo musí obsahovať každá pracovná zmluva a o čom môže zamestnávateľ informovať aj mimo nej?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky