Učebnica podnikateľského vzdelávania Kvalitní v škole-úspešní v živote (pre registrovaných učiteľov)

Učitelia môžu nájsť v tejto časti portálu lekcie (vzdelávacie materiály) pre učiteľov, ktoré sú súčasťou publikácií podnikateľského vzdelávania, ktoré vznikli v rámci projektu „Kvalitní v škole – úspešní v živote“. Ide o sadu publikácií, ktoré pozostávajú zo šiestich modulov. Každý modul obsahuje jednotlivé vzdelávacie lekcie.

Učebnice sa snažia poskytovať ich používateľom – stredoškolským učiteľom – maximálnu flexibilitu pri využití svojho obsahu, a to či už pri existujúcich predmetoch, alebo pri príprave nových samostatných predmetov v rámci školských vzdelávacích programov.

Základnou stavebnou jednotkou každého modulu sú kurzy - samostatné vedomostné celky – ktoré ďalej pozostávajú z jednotlivých lekcií. Každá lekcia je pripravená ako návod na odučenie jednej samostatnej vyučovacej hodiny v dĺžke 45 minút. Jednotlivé kurzy sú pripravené tak, aby lekcie v rámci nich vytvárali konzistentný celok. Učiteľ tak dostáva do rúk kompletné podklady pre výučbu daného modulu či jeho časti - kurzu. Rovnocennou alternatívou však je aj zostavenie vlastného školského predmetu kombináciou viacerých kurzov z rôznych modulov, či dokonca využitie len samostatných lekcií v rámci existujúcich
alebo nových predmetov v súlade so školským vzdelávacím programom.

Cieľom tejto sady lekcií nie je len poskytnúť učiteľom klasickú učebnicu zameranú na vedomosti, ale skôr nástroj pre metodické zlepšenie pedagogického procesu prostredníctvom interaktívnych metód a foriem výučby. Učiteľov budú inšpirovať hlavne jednotlivé aktivity a hry, ktoré boli zakomponované do obsahu lekcií.

Z vedomostnej stránky sa moduly zameriavajú skôr na rozvoj konkrétnych zručností u žiakov, než na vyčerpávajúci prednes teórie. Aj preto je pri témach, ktorých obsah je bežne dostupný aj v iných stredoškolských učebniciach, dôraz kladený na metodický postup, než na teoretický obsah, ktorý zvyčajne učiteľ – vzhľadom na svoju dostatočnú odbornú prípravu – ovláda, resp. môže si ho ľahko vyhľadať.

Pri lekciách, ktoré prinášajú nové poznatky, alebo pri lekciách, v rámci ktorých má správne naučenie sa teórie väčšiu váhu než potreba pochopiť mechanizmy a vzťahy, je učebný text (teóriu) rozpracovaný podrobnejšie.

Obsah každej lekcie je rozdelený do nasledujúcej štruktúry:

  • cieľ lekcie,
  • hlavné pojmy,
  • potrebné pomôcky,
  • časový harmonogram hodiny,
  • učebný text,
  • podrobný popis priebehu hodiny - metodický postup,
  • poznámky pre študentov,
  • domáca úloha,
  • ďalšie zdroje pre štúdium,
  • vopred pripravené pomôcky a priesvitky.

Učitelia majú možnosť nájsť lekcie na stiahnutie bezplatne on-line v našom e-shope.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Lýceum C. S. Lewisa: moderné vzdelávanie, ktoré pripraví na výzvy 21. storočia

Škola, ktorá rozvíja podnikavosť či charakter, buduje vnútornú odolnosť aj vytrvalosť – riaditeľka Lýcea C. S. Lewisa prezradila, ako študentov pripravujú na výzvy, ktoré ich po štúdiu čakajú.

Rozvíjať podnikateľské zručnosti na školách pomôžu firmy: pilotné projekty štartujú v januári

Podnikateľské zručnosti sú blízke kľúčovým kompetenciám potrebným na presadenie sa na pracovnom trhu. Rozvíjať ich u detí a mládeže pomôžu nové systémové nástroje so zapojením firiem.

Moderná učebná pomôcka zoznámi študentov s daňami a pripraví ich na život aj podnikanie

Daňové vzdelávanie nemusí byť strašiakom, nudným či príliš zložitým učivom. Ako dane fungujú a prečo sa platia, učí deti a mládež portál TAXEDU.

Objavte potenciál umelej inteligencie na konferencii Podnikanie budúcnosti

Ako využiť potenciál umelej inteligencie vo vašom podnikaní? Bude pomocníkom účtovníkov alebo ich nahradí? Odpovede prezradia špičkoví experti 07. 11. 2019 v Bratislave. Registrácia je bezplatná.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky