Učebnica podnikateľského vzdelávania Kvalitní v škole-úspešní v živote (pre registrovaných učiteľov)

Učitelia môžu nájsť v tejto časti portálu lekcie (vzdelávacie materiály) pre učiteľov, ktoré sú súčasťou publikácií podnikateľského vzdelávania, ktoré vznikli v rámci projektu „Kvalitní v škole – úspešní v živote“. Ide o sadu publikácií, ktoré pozostávajú zo šiestich modulov. Každý modul obsahuje jednotlivé vzdelávacie lekcie.

Učebnice sa snažia poskytovať ich používateľom – stredoškolským učiteľom – maximálnu flexibilitu pri využití svojho obsahu, a to či už pri existujúcich predmetoch, alebo pri príprave nových samostatných predmetov v rámci školských vzdelávacích programov.

Základnou stavebnou jednotkou každého modulu sú kurzy - samostatné vedomostné celky – ktoré ďalej pozostávajú z jednotlivých lekcií. Každá lekcia je pripravená ako návod na odučenie jednej samostatnej vyučovacej hodiny v dĺžke 45 minút. Jednotlivé kurzy sú pripravené tak, aby lekcie v rámci nich vytvárali konzistentný celok. Učiteľ tak dostáva do rúk kompletné podklady pre výučbu daného modulu či jeho časti - kurzu. Rovnocennou alternatívou však je aj zostavenie vlastného školského predmetu kombináciou viacerých kurzov z rôznych modulov, či dokonca využitie len samostatných lekcií v rámci existujúcich
alebo nových predmetov v súlade so školským vzdelávacím programom.

Cieľom tejto sady lekcií nie je len poskytnúť učiteľom klasickú učebnicu zameranú na vedomosti, ale skôr nástroj pre metodické zlepšenie pedagogického procesu prostredníctvom interaktívnych metód a foriem výučby. Učiteľov budú inšpirovať hlavne jednotlivé aktivity a hry, ktoré boli zakomponované do obsahu lekcií.

Z vedomostnej stránky sa moduly zameriavajú skôr na rozvoj konkrétnych zručností u žiakov, než na vyčerpávajúci prednes teórie. Aj preto je pri témach, ktorých obsah je bežne dostupný aj v iných stredoškolských učebniciach, dôraz kladený na metodický postup, než na teoretický obsah, ktorý zvyčajne učiteľ – vzhľadom na svoju dostatočnú odbornú prípravu – ovláda, resp. môže si ho ľahko vyhľadať.

Pri lekciách, ktoré prinášajú nové poznatky, alebo pri lekciách, v rámci ktorých má správne naučenie sa teórie väčšiu váhu než potreba pochopiť mechanizmy a vzťahy, je učebný text (teóriu) rozpracovaný podrobnejšie.

Obsah každej lekcie je rozdelený do nasledujúcej štruktúry:

  • cieľ lekcie,
  • hlavné pojmy,
  • potrebné pomôcky,
  • časový harmonogram hodiny,
  • učebný text,
  • podrobný popis priebehu hodiny - metodický postup,
  • poznámky pre študentov,
  • domáca úloha,
  • ďalšie zdroje pre štúdium,
  • vopred pripravené pomôcky a priesvitky.

Učitelia majú možnosť nájsť lekcie na stiahnutie bezplatne on-line v našom e-shope.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podnikateľský plán pre učiteľov stredných škôl

Pre podnikateľov je typický aktívny prístup k riešeniu problému, preto aj Združenie mladých podnikateľov Slovenska nečaká, že sa nejak sama zlepší úroveň podnikateľského vzdelávania na školách a zrealizovalo atraktívny vzdelávací projekt.

Fyzici, architekti, či filozofovia podnikajú s manažérmi

Fakulta managementu Univerzity Komenského spája študentov z rôznych odborov s cieľom rozvinúť ich podnikateľský potenciál a vytvoriť úspešné start-upy.

Chceš byť úspešný/á? Získaj prestížne vzdelanie!

(PR článok) Rozmýšľaš nad svojou budúcnosťou a chceš sa zaradiť medzi elitu? Chcel by si kariéru, ktorá by nebola ničím a nikým obmedzená? Rád by si bol držiteľom medzinárodne uznávaného titulu? Urob si s nami nasledujúci test:

Etika v podnikaní a sebapoznanie (lekcie podnikateľského vzdelávania pre študentov)

Združenie podnikateľov Slovenska vytvorilo spolu s partnermi učebnice podnikateľského vzdelávania pre stredoškolských učiteľov. Sada učebníc podnikateľského vzdelávania pre stredoškolských učiteľov je výstupom projektu Kvalitní v škole - úspešní v živote a pozostáva z niekoľkých vzdelávacích modulov. Súčasťou každej lekcie sú aj poznámky pre študentov. Nasledovný článok obsahuje poznámky pre stredoškolských študentov z modulu „Etika v podnikaní a sebapoznanie“. Súčasťou poznámok pre študentov je aj domáca úloha k naseldujúcej lekcii.