Komunikačné zručnosti (lekcie podnikateľského vzdelávania pre študentov)

Združenie podnikateľov Slovenska vytvorilo spolu s partnermi učebnice podnikateľského vzdelávania pre stredoškolských učiteľov. Sada učebníc podnikateľského vzdelávania pre stredoškolských učiteľov je výstupom projektu Kvalitní v škole - úspešní v živote a pozostáva z niekoľkých vzdelávacích modulov. Súčasťou každej lekcie sú aj poznámky pre študentov. Nasledovný článok obsahuje poznámky pre stredoškolských študentov z modulu „Komunikačné zručnosti“. Súčasťou poznámok pre študentov je aj domáca úloha k naseldujúcej lekcii.

Medziľudský kontakt stojí na vzájomnej komunikácii.Komunikácia je základný prostriedok výmeny informácií medzi ľuďmi. V pracovnom kontexte často záleží na presnosti poskytovania informácií a je dôležité presne pochopiť, čo od nás druhý človek chce. Nedorozumenia môžu spôsobiť nielen poškodenie vzťahov (konflikty), ale aj hmotnú a finančnú škodu v podnikaní.

Preto sú komunikačné zručnosti kľúčovým nástrojom pri skupinovom plánovaní, zadávaní úloh, organizovaní a koordinovaní práce tímu, hodnotení a motivovaní ľudí. Často potrebujeme sformulovať myšlienky v písomnej forme alebo v osobnom rozhovore tak, aby druhá strana, ktorá s nami komunikuje, nám správne porozumela. Aby prevzala informáciu tak, ako sme ju chceli predať. Nie je to samozrejmosť, nedorozumenia sú bežné, a preto potrebujeme byť zruční v tom, ako vyjadrujeme svoje myšlienky a pocity.

Komunikačné zručnosti sú kľúčom k tomu, aby sme sa vedeli dohodnúť, urobiť obchod, zadať úlohy podriadeným, vypočuť si sťažnosť zákazníka, zrozumiteľne prezentovať produkt, formulovať záujmy strán v konflikte, viesť obchodné rokovanie a podobne. Toto vyžaduje znalosť istých komunikačných postupov, schopnosť použiť komunikačné zručnosti.

Komunikačné zručnosti podnikateľa

Prostredníctvom lekcie si urobíte prehľad, v akých situáciách potrebuje podnikateľ komunikačné zručnosti. Medziľudský kontakt stojí na vzájomnej komunikácii. Komunikácia je základný prostriedok výmeny informácií medzi ľuďmi. V pracovnom kontexte často záleží na presnosti poskytovania informácií a je dôležité presne pochopiť, čo od nás druhý človek chce – nedorozumenia môžu spôsobiť nielen poškodenie vzťahov (konflikty), ale aj hmotnú a finančnú škodu v podnikaní. Preto sú komunikačné zručnosti kľúčovým nástrojom pri skupinovom plánovaní, zadávaní úloh, organizovaní a koordinovaní práce tímu, hodnotení a motivovaní ľudí.

Teórie komunikácie a ich využitie v praxi

Na základe tejto lekcie porozumiete základným princípom, ktoré ovplyvňujú ľudskú komunikáciu. Keď spolu komunikujeme, vznikajú nedorozumenia. Časť nedorozumení vzniká preto, lebo nepomenujeme presne to, čo chceme povedať, alebo druhá strana našu informáciu interpretuje inak. Okrem toho komunikáciu ovplyvňuje aj spôsob, akým komunikujeme s druhou stranou. Nejde iba o zrozumiteľnosť obsahu, ale aj o formu, akou informácie hovoríme druhej strane. Je dôležité si uvedomiť, že to, čo povieme, nemusí byť správne porozumené. V tejto lekcii sa dozvieme niektoré informácie, ktoré sa snažia vysvetliť, ako a prečo nedorozumenia vznikajú.

Aktívne počúvanie

Cieľom lekcie je uvedomiť si dôležitosť aktívneho počúvania v súkromnej aj pracovnej komunikácii a naučiť sa základné zručnosti aktívneho počúvania. V pracovnom aj osobnom živote je veľa situácií, keď počúvanie druhej strany je najlepšia cesta k vzájomnému porozumeniu a spolupráci. Zákazník sa sťažuje na služby, šéf vysvetľuje zložitú úlohu, kolega má problém a potrebuje poradiť, podriadený odmieta spolupracovať - vtedy je namieste pozorne počúvať, aby sme porozumeli, o čo druhej strane ide. Len vtedy dokážeme efektívne vyriešiť problém, rozumieť zadaniu, poradiť, pochopiť sťažnosť alebo odmietnutie spolupráce. Aktívne počúvanie je jedným z najefektívnejších nástrojov na zistenie záujmov a potrieb druhej strany, nástroj na riadenie konštruktívnej diskusie a riešenie konfliktov.

Verbálna a neverbálna komunikácia

Úlohou lekcie je poukázať na dôležitosť verbálnej aj neverbálnej komunikácie v medziľudskom kontakte. Pri komunikácii s druhými ľuďmi používame reč. Reč nám umožňuje preniesť rýchlo a efektívne veľa informácií potrebných k vzájomnému dorozumievaniu. Okrem reči, verbálnej komunikácie, používame aj neverbálnu komunikáciu – všetky ďalšie mimorečové prejavy tela a hlasu, ktoré podporujú čo hovoríme (od úsmevu až po klepkanie si prstom po čele). Človek, ktorý vie „čítať“ neverbálne signály, lepšie rozumie druhým a vie primeranejšie reagovať počas komunikácie. Je preto dôležité, aby ľudia rozumeli reči tela, pretože tak môžu lepšie reagovať v rozhovore a lepšie ľuďom rozumieť.

Asertivita a sebapresadenie sa

V rámci tejto lekcie sa naučíte rozumieť odlišnostiam troch základných typov správania – pasívneho, agresívneho, asertívneho. Často sa vyskytujeme v situáciách, kde chceme a potrebujeme presadiť svoj názor, svoje potreby, emócie a záujmy. Nie vždy to však vieme urobiť – necháme to tak, ustúpime, vzdáme sa, sme pasívni. Inokedy sa presadíme, lebo veľmi chceme niečo dosiahnuť, ale urobíme to spôsobom, ktorý je agresívny a ubližujeme tak druhým. Je preto dobré vedieť správať sa asertívne – znamená to, že sa snažíme presadiť svoje bez toho, aby sme druhým ubližovali. Mnoho ľudí si myslí, že presadiť sa znamená urobiť niečo na úkor druhých, ale je množstvo situácií, ktoré umožňujú presadiť sa a neublížiť. Asertivita ako štýl správania sa poskytuje filozofiu (presvedčenia a postoje), návody a techniky na vhodné správanie v takýchto situáciách.

Asertívne techniky I. Využitie asertivity

Obsahom lekcie je naučiť sa používať niektoré asertívne techniky. Aby sme sa vedeli správať asertívne, zrelo, efektívne, potrebujeme isté zručnosti (techniky, ako to urobiť). Je mnoho sociálnych situácií, pre ktoré je vhodné asertívne správanie a pomôže nám situáciu zvládnuť v náš prospech a bez ublíženia druhej strane. Jedná sa o bežné situácie, ako je napríklad vedenie plynulej konverzácie – so známymi aj neznámymi ľuďmi, či obchodnými partnermi. Sú ale aj náročnejšie situácie, ako je napríklad prosba o láskavosť, odmietnutie láskavosti, žiadanie o nárok a trvanie na žiadosti. Najmä pri náročnejších situáciách je vhodné poznať postupy a mať zručnosti na ich použitie - inak sa môže stať, že skĺzneme do agresívneho správania alebo zo situácie zbytočne vycúvame a nedosiahneme to, čo by sme mohli dosiahnuť.

Asertívne techniky II. Zvládanie kritiky a ocenenia

Prostredníctvom tejto lekcie sa naučíte používať asertívne zručnosti – dávanie a prijímanie kritiky, dávanie a prijímanie ocenenia. Každý deň sa dostávame do situácií, či už medzi priateľmi, medzi kolegami v práci, medzi spolužiakmi v škole, či medzi príbuznými v rodine, že sa navzájom hodnotíme. Hodnotíme niekoho správanie, niekoho výkon v istej činnosti. Kritizujeme čo sa nám nepáči, oceňujeme čo sa nám páči. Kritizujeme, ak niečo nie je urobené podľa našich predstáv alebo podľa dohodnutých kritérií. Oceňujeme, ak je niečo urobené tak, ako sme si predstavovali, alebo to dokonca predčilo naše očakávania. Naše kritické hodnotenie však môže byť podané tak, že miesto toho, aby druhá strana urobila nápravu začne sa s nami hádať a brániť sa. Naše pozitívne hodnotenie (kompliment) môže byť povedané tak všeobecne, že druhá strana to bude brať ako neúprimné. Je dobré vedieť poskytnúť aj prijať kritiku a ocenenie tak, aby sme podporili druhú stranu v tom, čo robí dobre a pomohli jej zmeniť veci, ktoré by mohla robiť lepšie.

Prezentačné zručnosti I. Príprava na prezentáciu

V rámci tejto lekcie sa naučíte základné body prípravy na prezentáciu seba, témy, produktu. Prezentujeme svoje názory, navrhujeme nápady a vysvetľujeme riešenia problémov, vychvaľujeme produktalebo službu - v každodennej praxi je prezentovanie jednou z najčastejších situácií. Vedieť zrozumiteľne, súvislo a presvedčivo prezentovať druhým je kľúčová zručnosť pre každého podnikateľa. Tak dokážeme ľudí presvedčiť, aby niečo urobili, vieme zrozumiteľne a rýchlo vysvetliť niečo skupine pracovníkov, presvedčiť zákazníka, aby kúpil produkt... Zručnosť prezentovať umožňuje prezentérovi mať vplyv na jednotlivcov aj skupiny. Zručnosť prezentovať sa dá naučiť. V tejto lekcii sa pozrieme na základné body prípravy prezentácie.

Prezentačné zručnosti II. Nácvik prezentácie

Cieľom tejto lekcie je nacvičiť si prezentačné zručnosti a získať spätnú väzbu na seba a svoju prezentáciu. Dobrý prezentér je ten, čo vníma prezentovanie ako typ rozhovoru s druhými. Jeho tréma je potom nižšia a praxou sa ešte viac znižuje. Dobrý prezentér je pripravený hovoriť so skupinou, má premyslené čo povie a má vytvorenú štruktúru svojej prezentácie. Dobrý prezentér sa nenarodí, ale dopracuje sa prípravou a praxou k svojmu prirodzenému štýlu.

Predajný rozhovor

Na základe tejto lekcie sa naučíte viesť predajný rozhovor – prezentovať a predať tovar alebo službu zákazníkovi. Zákazník si nekupuje váš produkt, ale riešenie svojich problémov, potrieb alebo túžob. Predajca síce chce predať čo najviac svojich produktov, na druhej strane musí pozorne počúvať, čo chce kúpiť záujemca o jeho produkt. Preto je dôležité, aby obchodník vedel dobre kombinovať zručnosti aktívneho predaja a prezentovania produktu, s aktívnym počúvaním a ponúkaním takých vlastností produktu, ktoré uspokoja záujmy zákazníka. Najväčší podiel úspechu obchodníka netvorí znalosť produktov, ktoré ponúka, ale schopnosť reagovať na zákazníkove signály kúpy. Táto lekcia sa bude venovať krokom predaja, ako postupovať pri rozhovore s potenciálnym kupcom a niektorým zručnostiam, ktoré pomáhajú dobrý predajný rozhovor viesť.

Čo je konflikt?

Úlohou tejto lekcie je porozumieť tomu, aké situácie sa dajú nazvať konfliktom a čo spôsobuje konflikty. Konflikty sú nevyhnutnou súčasťou nášho života. Konflikty vznikajú prirodzene tým, že máme odlišné záujmy, názory a ciele a tie sa niekedy vzájomne stretnú. Vtedy dochádza ku konfliktom a je na ľuďoch, akým spôsobom ich riešia – konštruktívne alebo deštruktívne. Konfliktom sa vyhnúť nedá, dá sa však vyhnúť ich nekonštruktívnemu riešeniu.

Záujmy a pozície strán v konflikte Kroky riešenia konfliktov

Po skončení tejto lekcie budete vedieť v konfliktoch prejsť od pozičného jednania na riešenie konfliktov s ohľadom na záujmy strán. Naučíte sa základný postup riešenia konfliktov. Častý dôvod stupňovania konfliktov je, že svoje ciele presadzujeme pozične – teda ako jediné možné riešenie situácie. Stupňovaniu konfliktu sa dá predísť, ak sa naučíme premeniť pozície strán na ich záujmy. Možno to urobiť tak, že sa zameriame na dôvody, potreby druhej strany, ktoré sú často obsiahnuté v jej požiadavkách alebo v argumentoch. Druhý dôvod neúspešného riešenia konfliktov je nedodržanie postupnosti krokov riešenia konfliktu, ale preskakovanie z témy na tému. Kto rieši konflikt postupnými krokmi, má väčšiu šancu vyriešiť ho, ako keď chaoticky diskutuje a háda sa.

JA, výrok. Zásady verbálnej komunikácie v konfliktoch

Cieľom lekcie je naučiť sa korektne vyjadriť negatívne emócie v situáciách, kedy nám niekto robí niečo, čo nám vadí - korektné otvorenie konfliktu. Stáva sa, že nám niekto svojím správaním úmyselne alebo neúmyselne ubližuje, ohrozuje naše záujmy. Takáto situácia je častým impulzom k vzniku konfliktu. Kľúčovou zručnosťou pri riešení takéhoto typu konfliktu je korektné pomenovanie svojej nespokojnosti s danou situáciou. Toto nám umožňuje urobiť tzv. Ja výrok.

Riešenie problémov

V rámci tejto lekcie sa naučíte systematickými krokmi riešiť problém. Často sa ocitáme pred novými situáciami. Novými v tom zmysle, že nepoznáme ich riešenie. Neexistuje pripravený, hotový návod, ktorý by sme automaticky mohli použiť. Tento typ situácií sa nazýva problém. Na problém potrebujeme riešenia vymyslieť, vytvoriť. Schopnosť riešiť problémy vyžaduje minimálne dva predpoklady - rozumieť problematike problému (byť odborníkom v danej téme, alebo s ňou mať praktické skúsenosti) a vedieť správne postupovať pri hľadaní riešení problému. Táto lekcia sa venuje práve postupu, ako problém analyzovať, plánovať riešenia a realizovať ich.

Manažér a procesy riadenia

Obsahom lekcie je spoznanie a vyskúšanei si, ktoré základné procesy musí podnikateľ riadiť pri vedení firmy. Podnikanie a riadenie firmy je činnosť, ktorá spočíva v plánovaní, neustálom rozhodovaní, organizovaní práce, vedení ľudí a tímov, a priebežnej kontrole napĺňania cieľov plánu. Podnikateľ, manažér, alebo konateľ firmy sú obvykle osoby, ktoré majú tieto činnosti na starosti. Úspešná firma nemôže bez týchto činností fungovať.

Štýly rozhodovania

Prostredníctvom lekcie sa naučíte porozumieť a používať rôzne rozhodovacie štýly manažéra. Manažér, ktorý vedie firmu alebo tím, potrebuje často robiť rozhodnutia. Mnohé rozhodnutia sú zložité a manažér nemá k dispozícii všetky informácie. Tie informácie majú často jeho pracovníci. Existujú rôzne spôsoby rozhodovania od individuálnych autoritatívnych až po spoločné skupinové rozhodnutia. Rôzne rozhodovacie štýly sú potrebné na rôzne rozhodovacie situácie a dobrý manažér vie odhadnúť, v ktorej rozhodovacej situácii môže rozhodnúť sám (autoritatívne) a v ktorej potrebuje konzultovať so svojimi kolegami.

Metódy na zbieranie nápadov a rozhodovanie

Na základe tejto lekcie budete vedieť používať metódy skupinovej tvorby nápadov a metódy na rozhodovanie medzi nápadmi. Manažér sa často stretáva so situáciou, kedy potrebuje od iných ľudí získať tvorivé nápady. Môže sa jednať o vymyslenie originálneho názvu pre produkt alebo tvorivého riešenia problému. Je dobré, ak má manažér zručnosti na získanie takýchto nápadov od skupiny a vie použiť aj metódy na výber najkvalitnejšieho nápadu.

Štýly vedenia ľudí

Úlohou tejto lekcie je spoznať a vyskúšať si základné štýly vedenia ľudí. Vedenie ľudí je jedna zo základných manažérskych zručností. Vedenie ľudí nám pomáha viesť ľudí k cieľom a k lepším výkonom. Ľudia, ktorých potrebujeme viesť, sú rôzni a vyžadujú rôzne prístupy. Odlišujú sa napríklad v miere odbornosti a v tom, ako sú motivovaní danú prácu robiť. Preto sa aj používajú rôzne štýly vedenia, ktoré sú na tieto typy ľudí efektívne použiteľné.


Vlastnosti manažéra, lídra, vedúceho

Cieľom lekcie je oboznámiť sa s charakteristikami manažéra, lídra, vedúceho pracovníka. Každá skupina ľudí, ktorá chce spolupracovať na podnikaní, potrebuje byť organizovaná, koordinovaná a dohodnutá na spoločnom postupe, ako dosiahnuť cieľ. Aby si skupina vedela spoločne stanoviť cieľ, zorganizovať sa, urobiť dohody a koordinovať činnosti, je často potrebné, aby niekto tieto procesy viedol. Človek, ktorý vedie skupinu ľudí, sa nazýva manažér, vedúci, líder. Aby vedel takúto skupinu ľudí viesť, potrebuje mať isté zručnosti, vlastnosti a vedomosti. V tejto lekcii si urobíme prehľad tých, ktoré sú na vedenie ľudí potrebné.

Článok pokračuje pod reklamou

Tím a skupina

Prostredníctvom tejto lekcie sa naučíte porozumieť odlišnostiam medzi skupinou a tímom a ako sa prejavujú v praxi a precvičíte si spoluprácu v tíme. Ľudia sú sociálne tvory. Ľudia sú závislí jeden od druhého. Zložitejšia činnosť vyžaduje spoluprácu a koordináciu viacerých ľudí. Tieto a ďalšie fakty vedú človeka k tomu, že pracuje v skupinách. Pracovná skupina vykonáva svoju činnosť a keď dosiahne isté charakteristiky, ako napríklad spoločné rozhodovanie, zvýši sa angažovanosť jej členov. Vyššia angažovanosť členov skupiny premieňa pracovnú skupinu na pracovný tím. Úlohou manažéra, vedúceho pracovnej skupiny (ak to organizácia a typ činnosti umožňujú) je viesť svojich ľudí vo svojej skupine tak, aby čo najviac podporoval ich angažovanosť a tak zvyšoval ich výkonnosť. To je možné tak, že zo skupiny ľudí postupne tvorí tím. Čo je pre pretvorenie pracovnej skupiny potrebné urobiť a v ktorých vlastnostiach ju treba meniť, má za cieľ vysvetliť táto lekcia.

Čo je motivácia? Čo motivuje ľúdí k práci / v práci?

Na základe tejto lekcie porozumiete rôznym druhom potrieb a motívov, ktoré ovplyvňujú pracovný výkon a motiváciu v práci. V bežnom živote aj v práci potrebujeme vykonávať množstvo rôznorodých činností a podávať výkon. Mnohé činnosti vyžadujú nasadenie – vôľu, zručnosti, vytrvalosť a podobne. Niektorým činnostiam sa vyhýbame, lebo nás nebavia a iné zase vyhľadávame, pretože nás bavia. Naše nasadenie úzko súvisí s tým, ako sme motivovaní. Naše motívy sú základným hýbateľom našej chuti alebo nechuti do práce. Je dobré tieto motívy poznať, pretože tak si môžeme vyberať prácu, ktorá nás bude baviť a môžeme si na pracovisku prispôsobiť prácu tak, aby bola pre nás príťažlivá. Z pozície vedúcich zase potrebujeme poznať, čo sú motivátory našich pracovníkov, aby sme ich vedeli podnietiť a motivovať k väčším výkonom a umožniť im väčšie uspokojenie z práce.

Manažment stresu

Po skončení tejto lekcie budete rozumieť rôznym typom stresu, budete vedieť identifikovať vlastné stresory a porozumiete technikám, ako ich zvládnuť. Pracovné zaťaženie spôsobuje únavu. V práci sa vyskytuje mnoho situácií, ktoré spôsobujú stres. Ak nedokážeme stresu odolávať, náš výkon a pracovná spokojnosť sa znížia. Organizmus sa v dlhodobom strese môže vyčerpať až do takej miery, že človek potrebuje dlhodobú regeneráciu a odbornú pomoc. Preto by si mal každý strážiť stres a naučiť sa ho zvládať, inak riskuje, že miesto dlhodobého stabilného výkonu po krátkej dobe stresu podľahne. Na bežné stresové situácie existuje viacero postupov, ktoré nám stres môžu pomôcť znížiť alebo odstrániť.

Manažment času

Obsahom lekcie je rozpoznanie svojich zlodejov času a porozumenie, ako negatívne ovplyvňujú náš výkon. Každý, kto pracuje naplno a chce byť lídrom na trhu, pozná problém s nedostatkom času. Veľa práce, málo času. Keby mal deň 24 hodín a ešte by sme mali 7 hodín času na spánok, boli by sme nadšení. Často však je nedostatok času spojený nielen s množstvom práce (úloh), ale aj s tým, že čas, ktorý máme k dispozícii, nevyužívame efektívne. Nechávame sa odlákať tzv. zlodejmi času, neplánujeme, alebo nedokážeme odmietnuť ďalšie a ďalšie ponuky práce. Potom končíme s tým, že nevieme, kde nám hlava stojí a ani si už nepamätáme, kedy sme ju stratili. Zlodeji času nám ju nenápadne ukradli. Našťastie existuje niekoľko možností, ako sa zlodejom času brániť. Treba nainštalovať kamery a zistiť, kto sú tí zlodeji
a kedy prichádzajú – tak sa nám ich podarí identifikovať. Potom si treba pripraviť pasce a bezpečnostné zariadenia na odchyt jednotlivých zlodejov – použiť techniky na manažment času.

Rozvojová spätná väzba

Cieľom lekcie je naučiť sa poskytovať rozvojovú spätnú väzbu spolužiakom a kolegom. Pri svojom výkone, pri realizácii úloh, pri svojom správaní sa voči členom tímu alebo zákazníkom robíme chyby. A niektoré veci robíme tak dobre, že by sme si ich mali zachovať, a iní by sa mohli od nás učiť. Keď nás niekto iný vidí, môže nášmu správaniu poskytnúť zrkadlo. Vtedy vieme svoje slabé stránky odhaliť a prestať robiť chyby a svoje silné stránky si uvedomiť a zámerne ich ďalej používať. Poskytnúť spätnú väzbu však vyžaduje isté zručnosti. Aby druhí z našej spätnej väzby niečo získali, potrebujeme vedieť, ako byť pri spätnej väzbe konkrétni, opisní a podporujúci zároveň.

Reflektovanie vlastného výkonu, učenia

V rámci tejto lekcie sa naučíte urobiť reflexiu vlastného učenia, výkonu, pokroku v rozvoji zručností. Pripravíte si krátky plán ďalšieho rozvoja. Jedna z kľúčových zručností úspešných a spokojných ľudí je vlastná sebareflexia a cieľavedomý osobnostný a profesionálny rozvoj. Tieto dve zručnosti úzko súvisia s učením. Umožňujú cielené a kvalitné učenie a sebarozvoj. Úspešní ľudia sa zameriavajú na svoj predchádzajúci výkon (čo urobili) a snažia sa z neho naučiť. Naučiť sa, čo urobili dobre pre dosiahnutie cieľa, a uvedomili si, čo dobre neurobili, aby sa tomu v budúcnosti vyhli. Takouto sebareflexiou sa učia nielen z teórie, ale najmä z vlastnej praxe. Často je sebareflexia a reflexia vlastného výkonu jediný dostupný nástroj, ako objaviť nové spôsoby, nové cesty dosahovania vyšších cieľov, ako nájsť nové riešenia problémov.

Spolupráca a súperenie

Prostredníctvom tejto lekcie porozumiete niektorým charakteristikám spolupráce a výhodám spolupracujúceho správania. Podnikateľské prostredie sa riadi zákonmi trhu. Jedným zo zákonov je súťaž. Súťaž často vyžaduje súperivé správanie, snahu vyhrať, byť najlepší, prvý. Existuje však veľa rôznych situácií, v ktorých je spolupráca výhodnejšia a potrebnejšia než vzájomné súperenie. Jedná sa najmä o situácie spolupráce v tíme, o situácie riešenia konfliktov a problémov, situácie jednania strán pri rozdeľovaní zdrojov a podobne. Súperivému správaniu sa často učíme v našom prirodzenom prostredí - od súperenia medzi súrodencami, cez súperenie o pozornosť a úspech v triede, súperenie v športe, atď. Spolupracujúce správanie vyžaduje vzájomnú dôveru, viacero komunikačných zručností, napríklad na prejavovanie ochoty spolupracovať. V tejto lekcii si ukážeme niektoré základné charakteristiky spolupracujúceho a súperivého správania, aby sme ho vedeli odlíšiť a vedeli ho aj zámerne používať v práci.

Všetky potrebné informácie a poznámky pre študentov k lekciám nájdete v Učebnici podnikateľského vzdelávania Kvalitní v škole-úspešný v živote, ktorú si môžete bezplatne stihanuť v elektronickej podobe. 

ZDROJ: Združenie podnikateľov Slovenska

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Lýceum C. S. Lewisa: moderné vzdelávanie, ktoré pripraví na výzvy 21. storočia

Škola, ktorá rozvíja podnikavosť či charakter, buduje vnútornú odolnosť aj vytrvalosť – riaditeľka Lýcea C. S. Lewisa prezradila, ako študentov pripravujú na výzvy, ktoré ich po štúdiu čakajú.

Rozvíjať podnikateľské zručnosti na školách pomôžu firmy: pilotné projekty štartujú v januári

Podnikateľské zručnosti sú blízke kľúčovým kompetenciám potrebným na presadenie sa na pracovnom trhu. Rozvíjať ich u detí a mládeže pomôžu nové systémové nástroje so zapojením firiem.

Moderná učebná pomôcka zoznámi študentov s daňami a pripraví ich na život aj podnikanie

Daňové vzdelávanie nemusí byť strašiakom, nudným či príliš zložitým učivom. Ako dane fungujú a prečo sa platia, učí deti a mládež portál TAXEDU.

Objavte potenciál umelej inteligencie na konferencii Podnikanie budúcnosti

Ako využiť potenciál umelej inteligencie vo vašom podnikaní? Bude pomocníkom účtovníkov alebo ich nahradí? Odpovede prezradia špičkoví experti 07. 11. 2019 v Bratislave. Registrácia je bezplatná.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky