Etika v podnikaní a sebapoznanie (lekcie podnikateľského vzdelávania pre študentov)

Združenie podnikateľov Slovenska vytvorilo spolu s partnermi učebnice podnikateľského vzdelávania pre stredoškolských učiteľov. Sada učebníc podnikateľského vzdelávania pre stredoškolských učiteľov je výstupom projektu Kvalitní v škole - úspešní v živote a pozostáva z niekoľkých vzdelávacích modulov. Súčasťou každej lekcie sú aj poznámky pre študentov. Nasledovný článok obsahuje poznámky pre stredoškolských študentov z modulu „Etika v podnikaní a sebapoznanie“. Súčasťou poznámok pre študentov je aj domáca úloha k naseldujúcej lekcii.

Má etika v podnikaní miesto? Nie je prekážkou pri napĺňaní hlavného podnikateľského cieľa – pri dosahovaní zisku? Sme presvedčení, že áno. Trh nemá byť miestom, kde je človek človeku vlkom. Trh je priestor slobody a dobrovoľnosti. Jeho fungovanie je založené na opakovaní istých činností. Pritom to, že niečo opakovane funguje znamená, že ide o činnosť riadenú pravidlami.

Mnohé z toho, čo podnikatelia robia, prebieha na pozadí zákonmi stanovených noriem (napr. zákonník práce, trestný zákon apod.). No rovnako ako sa neučíme správať a pohybovať v spoločnosti tým, že študujeme zbierky zákonov, aj etika podnikania vyžaduje viac než len dodržiavať zákon. Etické správanie je preto nevynútiteľné, no azda nemožno pochybovať o tom, že je pre úspech podnikania a obchodovania kľúčové. Na rozdiel od explicitne formulovaných zákonných povinností a trestov, spočíva etické konanie na našich viac či menej implicitných presvedčeniach a predpokladoch o tom, čo považujeme za morálne. Kurz „Etika“ vám umožní, aby ste si spolu so študentmi vyjasnili a explicitne sformulovali tieto „zamlčané“ predpoklady.

Modul „Etika v podnikaní a sebapoznanie“ je zložený z dvoch častí. Ich cieľom je ponúknuť vám a vašim študentom priestor na základné oboznámenie sa s problematikou etiky v podnikaní a kariérneho poradenstva. Veď predsa každého z nás to k niečomu prirodzene láka, každý z nás disponuje 1-2 talentami, ktoré ho robia výnimočným. Je však otázne, do akej miery sme si svojich talentov vedomí a do akej miery ich rozvíjame.

Čo je etika, morálka, hodnoty?

Úlohou tejto lekcie je porozumieť pojmom etika a morálka, identifikovať niektoré univerzálne hodnoty. Etika každého z nás vychádza z našich hodnôt a princípov. To znamená, že etické normy každého z nás sú jedinečné. Existujú univerzálne hodnoty.

Etika v podnikaní

Na základe tejto lekcie budete vedieť vysvetliť pojmy etika v podnikaní a korupcia, dokážete identifikovať dôsledky korupčného správania. Etika vyžaduje viac ako zákony, a preto aj etiku podnikania nemožno vymedziť len na dodržiavanie zákonov.

Zisk verzus etika

Cieľom lekcie je porozumieť zisku a jeho miestu v podnikateľskej etike a vyskúšať si myšlienkový experiment „dilema väzňa“. Zisk a maximalizácia zisku vystupujú ako hlavný motív konania v podnikaní, ale firmy potrebujú viac než len peniaze svojich klientov za produkt alebo službu.

Etické rozhodovanie

Prostredníctvom tejto lekcie pochopíte rozhodovací proces jednotlivca a budete vedieť charakterizovať etickú dilemu. Proces etického rozhodovania sa nie je ľahký. Musíte prejsť mnohými krokmi a sami sebe musíte dávať veľa ťažkých otázok. Morálne rozhodnutie je založené na predstavách o tom, čo je správne a nesprávne. Obyčajne je výsledkom procesu rozhodovania.

Etika v riadení ľudských zdrojov

V rámci tejto lekcie sa naučíte identifikovať etické problémy súvisiace s riadením ľudských zdrojov. Riadenie ľudských zdrojov je oblasť s najvyššou mierou výskytu etických problémov.

Etika zverejnenia

Po skončení lekcie porozumiete a budete vedieť charakterizovať pojem lojalita a identifikovať problém lojality. Ďalej budete vedieť rozlíšiť kedy ide o zverejnenie morálne akceptovateľné a kedy o neakceptovateľné. V minulosti, ale aj dnes firmy očakávajú od svojich zamestnancov lojalitu. Kde je však hranica lojality? Do akej miery má právo zamestnávateľ požadovať od zamestnanca lojalitu?

Etické kódexy

Obsahom lekcie je vysvetlenie pojmu etický kódex, určenie jeho obsahu a poukázanie na jeho prínos pre organizáciu. Etický kódex pomáha riešiť a predchádzať konfliktným situáciám v organizáciách a v tom spočíva jeho veľký prínos.

Podniková kultúra

Podstatou lekcie je definovanie pojmu „podniková kultúra“ a identifikovanie spôsobov, akými sa v podnikoch prejavuje. Na každý podnik sa dá pozerať nie ako na „neživé stroje“ alebo „bezduché organizmy“, ale najmä ako na organizovanú skupinu ľudí s určitým spoločným cieľom.

Úvod k sebapoznaniu

Úlohou tejto lekcie je identifikovať faktory ktoré ovplyvňujú študentov pri voľbe budúceho povolania a zdôrazniť význam vnútorných faktorov ovplyvňujúcich výber povolania a vysvetliť pojem sebapoznanie. Pri výbere povolania pôsobia vnútorné a vonkajšie faktory. Rozhodujúce sú častokrát vnútorné motivácie. Preto je dôležité poznať seba samého.

Môj talent

Táto lekcia vám pomôže uvedomiť si dôležitosť objavovania a rozvíjania svojich silných stránok = talentov. Poskytuje tiež návod, akým spôsobom objaviť vlastný talent. Každý z nás disponuje vlastnosťami a schopnosťami, ktoré ho robia výnimočným. Je potrebné vlastné talenty objavovať a rozvíjať. Je ideálne, ak niečo, v čom som prirodzene dobrý, vykonávam ako svoje povolanie.

Moje povolanie

Cieľom lekcie je získať informácie o rozličných nástrojoch potrebných k budovaniu svojej kariéry = povolania a ponúknuť návod, akým spôsobom identifikovať oblasť budúceho povolania. Každý disponuje vlastnosťami a schopnosťami, ktoré ho robia výnimočným. Je potrebné  vlastné talenty objavovať a rozvíjať. Je ideálne, ak niečo, v čom som prirodzene dobrý, vykonávam ako svoje povolanie.

Moje vlastnosti

V rámci tejto lekcie sa naučíte identifikovať vlastnosti, ktoré vás najviac vystihujú a zároveň identifikovať vlastnosti, ktoré sú pre vás najdôležitejšie a ktoré chcete v budúcnosti rozvíjať. Identifikovanie osobnostných vlastností je dôležitý nastroj sebapoznania. Dochádza k tomu prostredníctvom sebareflexie a spätnej väzby od iných.

Moje hodnoty

Prostredníctvom tejto lekcie si uvedomíte dôležitosť osobnostných hodnôt v živote človeka a zároveň identifikujete, ktoré hodnoty sú pre vás najdôležitejšie a čo znamenajú. Rozliční ľudia sa v približne rovnakých situáciách správajú odlišne. Prečo? Odpoveďou môžu byť ich rozdielne osobnostné hodnoty – princípy hlboko zakorenené v ich vnútri. Poznaním svojich vlastných hodnôt je možné lepšie pochopiť, prečo sa správame v určitých situáciách, tak ako sa správame i lepšie pochopiť správanie ostatných.

Diagnostika motivácie učenia

Obsahom lekcie je uvedomenie si motívov, ktoré vedú k učeniu. Proces vzdelávania by mal rozvíjať najmä poznávacie motívy, ašpirácie, znižovať motiváciu strachu a prekonávať chápanie učenia ako nepríjemnej povinnosti.

Moja vízia

Podstatou tejto lekcie je identifikovanie a definovanie vlastnej vízie. Lekcia tiež ponúka návod na stanovovanie si cieľov. Ak strávite štyridsať či pätdesiat rokov v zamestnaní a budete robiť prácu, ktorú by ste radšej nerobili, v skutočnosti zahadzujete veľkú časť svojho života. Mladí ľudia by sa mali zamyslieť nad tým, kde chcú byť o pár rokov, a to hlavne v období kedy sa rozhodujú o svojej budúcnosti a kariére. Takisto dôležité, ako rámcovo definovaná osobnostná vízia, je schopnosť dokázať dosiahnuť niečo, čo je pre človeka dôležité. Naučiť sa plánovať a dosahovať ciele v malom je základom pre zvládnutie obdobného vo veľkom.

Môj wow! projekt

Na základe tejto lekcie si naplánujete svoj prvý wow! projekt. Ak strávite štyridsať či pätdesiat rokov v zamestnaní a budete robiť prácu, ktorú by ste radšej nerobili, v skutočnosti zahadzujete veľkú časť svojho života. Mladí ľudia by sa mali zamyslieť nad tým, kde chcú byť o pár rokov, hlavne v období kedy sa rozhodujú o svojej budúcnosti a kariére. Takisto dôležité, ako rámcovo definovaná osobnostná vízia, je schopnosť dokázať dosiahnuť niečo, čo je pre človeka dôležité. Naučiť sa plánovať a dosahovať ciele v malom je základom pre zvládnutie obdobného vo veľkom.

Všetky učebné texty lekcií, vrátane metodík a poznámok pre študentov nájdete v Učebnici podnikateľského vzdelávania Kvalitní v škole-úspešný v živote, ktorú si môžete bezplatne stiahnuť v našom e-shope.

 Zdroj: Združenie podnikateľov Slovenska

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Lýceum C. S. Lewisa: moderné vzdelávanie, ktoré pripraví na výzvy 21. storočia

Škola, ktorá rozvíja podnikavosť či charakter, buduje vnútornú odolnosť aj vytrvalosť – riaditeľka Lýcea C. S. Lewisa prezradila, ako študentov pripravujú na výzvy, ktoré ich po štúdiu čakajú.

Rozvíjať podnikateľské zručnosti na školách pomôžu firmy: pilotné projekty štartujú v januári

Podnikateľské zručnosti sú blízke kľúčovým kompetenciám potrebným na presadenie sa na pracovnom trhu. Rozvíjať ich u detí a mládeže pomôžu nové systémové nástroje so zapojením firiem.

Moderná učebná pomôcka zoznámi študentov s daňami a pripraví ich na život aj podnikanie

Daňové vzdelávanie nemusí byť strašiakom, nudným či príliš zložitým učivom. Ako dane fungujú a prečo sa platia, učí deti a mládež portál TAXEDU.

Objavte potenciál umelej inteligencie na konferencii Podnikanie budúcnosti

Ako využiť potenciál umelej inteligencie vo vašom podnikaní? Bude pomocníkom účtovníkov alebo ich nahradí? Odpovede prezradia špičkoví experti 07. 11. 2019 v Bratislave. Registrácia je bezplatná.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky