Príspevok na zvýšenú splátku úveru: postup a podmienky

Od 2. 1. 2024 možno žiadať o príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie. Čo treba vedieť? Podrobnosti aj žiadosť na stiahnutie.

Od 1.1.2024 vstúpil do platnosti zákon o pomoci pri splácaní úverov na bývanie. Zatiaľ čo rok 2023 bol pokrytý daňovým bonusom, od nového roka dostanú dlžníci príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie, a to 75 % zo zvýšenia mesačnej splátky (maximálne v sume 150 eur). Výšku príspevku vypočíta samotná banka, v ktorej má dlžník úver na bývanie (kúpa, výstavba, rekonštrukcia). Systém je zatiaľ takto nastavený do roku 2027. Podmienkou je uzatvorenie zmluvy o úvere na bývanie pred 1.1.2024.

Kto a odkedy môže o príspevok žiadať?

Od 2.1.2024 je možné podať žiadosť na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny (podľa trvalého alebo prechodného bydliska žiadateľa), ak sa úroková sadzba zvýšila v priebehu roka 2023. Pokiaľ dôjde k zvýšeniu úrokov až v priebehu aktuálneho roka, žiadosť možno podať až od kalendárneho mesiaca, kedy k zvýšeniu úroku došlo. Možno tak urobiť osobne, poštou alebo elektronickykvalifikovaným elektronickým podpisom cez slovensko.sk.

Ak je viac oprávnených osôb (dlžník a spoludlžník), ktoré spĺňajú podmienky nároku na príspevok, vzniká len jednej z nich.

Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku na zvýšenú splátku úveru na bývanie

  • Priemerný mesačný príjem za rok 2022 oprávnenej osoby (dlžníka aj spoludlžníkov) maximálne vo výške 1,6-násobku nominálnej mesačnej mzdy v hospodárstve v roku 2022 (2 086,40 eur);
  • ak nebude táto podmienka príjmu splnená, príspevok bude možné poskytnúť aj v prípade, ak priemerný mesačný príjem oprávnenej osoby (dlžníka aj spoludlžníkov) za 6 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich podaniu žiadosti neprevýši 1,6-násobok priemernej mzdy (t. j. ak žiadosť bude podaná v januári 2024, je to za obdobie júl 2023 až december 2023);
  • prehodnocovanie príjmu vždy v januári na obdobie do konca roka;
  • príspevok sa bude vyplácať len na jednu zmluvu o úvere a na jednu nehnuteľnosť na Slovensku využívanú na trvalé bývanie;
  • nehnuteľnosť sa nemôže prenajímať, má slúžiť k vlastnému trvalému bývaniu  oprávnenej osoby spolu s blízkymi či príbuznými osobami (deti, rodičia, manžel/ka);
  • trvalý alebo prechodný pobyt oprávnenej osoby v SR;
  • pravidelné splácanie úveru.

Príklad výpočtu príspevku na zvýšenú splátku úveru na bývanie

Dlžníkovi sa zvýši mesačná splátka o 300 eur, napr. z 200 eur na 500 eur (75 % z 300 eur je 225 eur) - príspevok bude poskytnutý v maximálne možnej výške príspevku 150 eur,

Dlžníkovi sa zvýši mesačná splátka o 60 eur, napr. zo 120 eur na 180 eur (75 % zo 60 eur je 45 eur) - príspevok bude poskytnutý v sume 45 eur.

Ako podať žiadosť o príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie - postup

žiadosti o poskytnutie príspevku na zvýšenú splátku úveru na bývanie sa vypĺňajú kompletné identifikačné údaje žiadateľa a spoludlžníka (meno, priezvisko, rodné číslo, adresu pobytu, číslo účtu v banke, kde má byť príspevok vyplatený, číslo zmluvy o úvere na bývanie a údaje o manželovi/manželke, deťoch či rodičoch oprávnenej osoby).

Súčasťou žiadosti je čestné vyhlásenie oprávnenej osoby a povinnou prílohou je kópia zmluvy o úvere na bývanie.

Prečítajte si tiež

Údaje o výške príspevku a splácaní úveru poskytnú banky úradom práce, sociálnych vecí a rodiny do 10. dňa v mesiaci za predchádzajúci mesiac. Výšku príjmu oprávnenej osoby overujú úrady prostredníctvom informácií poskytnutých Finančnou správou. Tak ako aj pri iných štátnych sociálnych dávkach budú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny tento príspevok vyplácať mesiac pozadu. Takže, ak si občan podá žiadosť v januári, príspevok by mal po overení splnenia všetkých podmienok, dostať po prvýkrát najskôr 25. februára 2024.

Úrady práce očakávajú nápor žiadostí

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny očakávajú zo začiatku nápor žiadostí, preto sa môže stať, že príspevok príde žiadateľovi na jeho účet o niečo neskôr, ale bude mu doplatený aj spätne od mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť o príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie.

Podmienkou poskytovania tohto príspevku je aj pravidelné splácanie úveru na bývanie, pričom splátka musí byť uhradená do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mala byť pôvodne zaplatená. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny preto budú na základe údajov z bánk kontrolovať mesačne aj plnenie tejto povinnosti.

„Zamestnanci úradov práce, sociálnych vecí a rodiny sú pripravení operatívne odpovedať našim klientom na ich otázky k príspevku na zvýšenú splátku úveru na bývanie. Na úradoch sme vyčlenili telefónne linky, kde im zamestnanci ochotne vysvetlia všetky podrobnosti, ktoré ich budú zaujímať. Rovnako sme zriadili aj špeciálnu e-mailovú adresu, a to [email protected], na ktorú môžu klienti smerovať svoje otázky,“ povedal Peter Ormandy, generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Zdroj: Spracované na základe tlačovej správy Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR a upsvr.gov.sk

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daňový bonus zo zvýšenia splátky úveru v daňovom priznaní a ročnom zúčtovaní za rok 2023

Ako správne vyplniť daňové priznanie, ročné zúčtovanie či prehľad a hlásenie zamestnávateľa v súvislosti s uplatnením nového daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie za rok 2023?

Dôležité čísla pre zamestnávateľa v roku 2024

Praktická pomôcka – dôležité mzdové veličiny pre zamestnávateľov a zamestnancov v roku 2024, ako sú napríklad minimálna mzda, odvody, daňový bonus či stravné.

KVÍZ – Vyznáte sa v daniach? Otestujte sa

V daňovej oblasti sa neustále niečo mení. Ako ste na tom so znalosťou daňových zákonov vy? Overte si svoje vedomosti v našom kvíze a zistite, či sa v daniach vyznáte.

Peňažné dávky pre rodiča v roku 2024

Na aké peňažné dávky od štátu má nárok rodič dieťaťa? Prehľad dôležitých informácii o tom, kedy môže rodič dávky čerpať, aké podmienky musí splniť a aká je ich výška v roku 2024.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky