Príspevok na zvýšenú splátku úveru: postup a podmienky

Od 2. 1. 2024 možno žiadať o príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie. Čo treba vedieť? Podrobnosti aj žiadosť na stiahnutie.

Aktualizácia k 07.06.2024: Národná rada SR schválila, že poskytovanie príspevku na zvýšenú splátku úveru sa bude týkať aj refinancovaných úverov na bývanie uzavretých pred 1.6.2024. Nové je tiež tlačivo žiadosti na poskytnutie príspevku. Podrobnosti nájdete v článku Príspevok na zvýšenú splátku úveru od 1. 6. 2024.

Od 1.1.2024 vstúpil do platnosti zákon o pomoci pri splácaní úverov na bývanie. Zatiaľ čo rok 2023 bol pokrytý daňovým bonusom, od nového roka dostanú dlžníci príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie, a to 75 % zo zvýšenia mesačnej splátky (maximálne v sume 150 eur). Výšku príspevku vypočíta samotná banka, v ktorej má dlžník úver na bývanie (kúpa, výstavba, rekonštrukcia). Systém je zatiaľ takto nastavený do roku 2027. Podmienkou je uzatvorenie zmluvy o úvere na bývanie pred 1.1.2024.

Kto a odkedy môže o príspevok žiadať?

Od 2.1.2024 je možné podať žiadosť na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny (podľa trvalého alebo prechodného bydliska žiadateľa), ak sa úroková sadzba zvýšila v priebehu roka 2023. Pokiaľ dôjde k zvýšeniu úrokov až v priebehu aktuálneho roka, žiadosť možno podať až od kalendárneho mesiaca, kedy k zvýšeniu úroku došlo. Možno tak urobiť osobne, poštou alebo elektronickykvalifikovaným elektronickým podpisom cez slovensko.sk.

Ak je viac oprávnených osôb (dlžník a spoludlžník), ktoré spĺňajú podmienky nároku na príspevok, vzniká len jednej z nich.

Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku na zvýšenú splátku úveru na bývanie

  • Priemerný mesačný príjem za rok 2022 oprávnenej osoby (dlžníka aj spoludlžníkov) maximálne vo výške 1,6-násobku nominálnej mesačnej mzdy v hospodárstve v roku 2022 (2 086,40 eur);
  • ak nebude táto podmienka príjmu splnená, príspevok bude možné poskytnúť aj v prípade, ak priemerný mesačný príjem oprávnenej osoby (dlžníka aj spoludlžníkov) za 6 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich podaniu žiadosti neprevýši 1,6-násobok priemernej mzdy (t. j. ak žiadosť bude podaná v januári 2024, je to za obdobie júl 2023 až december 2023);
  • prehodnocovanie príjmu vždy v januári na obdobie do konca roka;
  • príspevok sa bude vyplácať len na jednu zmluvu o úvere a na jednu nehnuteľnosť na Slovensku využívanú na trvalé bývanie;
  • nehnuteľnosť sa nemôže prenajímať, má slúžiť k vlastnému trvalému bývaniu  oprávnenej osoby spolu s blízkymi či príbuznými osobami (deti, rodičia, manžel/ka);
  • trvalý alebo prechodný pobyt oprávnenej osoby v SR;
  • pravidelné splácanie úveru.

Príklad výpočtu príspevku na zvýšenú splátku úveru na bývanie

Dlžníkovi sa zvýši mesačná splátka o 300 eur, napr. z 200 eur na 500 eur (75 % z 300 eur je 225 eur) - príspevok bude poskytnutý v maximálne možnej výške príspevku 150 eur,

Dlžníkovi sa zvýši mesačná splátka o 60 eur, napr. zo 120 eur na 180 eur (75 % zo 60 eur je 45 eur) - príspevok bude poskytnutý v sume 45 eur.

Ako podať žiadosť o príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie - postup

žiadosti o poskytnutie príspevku na zvýšenú splátku úveru na bývanie sa vypĺňajú kompletné identifikačné údaje žiadateľa a spoludlžníka (meno, priezvisko, rodné číslo, adresu pobytu, číslo účtu v banke, kde má byť príspevok vyplatený, číslo zmluvy o úvere na bývanie a údaje o manželovi/manželke, deťoch či rodičoch oprávnenej osoby).

Súčasťou žiadosti je čestné vyhlásenie oprávnenej osoby a povinnou prílohou je kópia zmluvy o úvere na bývanie.

Prečítajte si tiež

Údaje o výške príspevku a splácaní úveru poskytnú banky úradom práce, sociálnych vecí a rodiny do 10. dňa v mesiaci za predchádzajúci mesiac. Výšku príjmu oprávnenej osoby overujú úrady prostredníctvom informácií poskytnutých Finančnou správou. Tak ako aj pri iných štátnych sociálnych dávkach budú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny tento príspevok vyplácať mesiac pozadu. Takže, ak si občan podá žiadosť v januári, príspevok by mal po overení splnenia všetkých podmienok, dostať po prvýkrát najskôr 25. februára 2024.

Úrady práce očakávajú nápor žiadostí

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny očakávajú zo začiatku nápor žiadostí, preto sa môže stať, že príspevok príde žiadateľovi na jeho účet o niečo neskôr, ale bude mu doplatený aj spätne od mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť o príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie.

Podmienkou poskytovania tohto príspevku je aj pravidelné splácanie úveru na bývanie, pričom splátka musí byť uhradená do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mala byť pôvodne zaplatená. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny preto budú na základe údajov z bánk kontrolovať mesačne aj plnenie tejto povinnosti.

„Zamestnanci úradov práce, sociálnych vecí a rodiny sú pripravení operatívne odpovedať našim klientom na ich otázky k príspevku na zvýšenú splátku úveru na bývanie. Na úradoch sme vyčlenili telefónne linky, kde im zamestnanci ochotne vysvetlia všetky podrobnosti, ktoré ich budú zaujímať. Rovnako sme zriadili aj špeciálnu e-mailovú adresu, a to [email protected], na ktorú môžu klienti smerovať svoje otázky,“ povedal Peter Ormandy, generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Zdroj: Spracované na základe tlačovej správy Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR a upsvr.gov.sk

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Príspevok na zvýšenú splátku úveru od 1. 6. 2024

Aké sú podmienky a postup žiadania podľa novely zákona účinnej od 1.6.2024? Nárok na príspevok má viac ľudí, niektorí oň môžu žiadať len do konca júla.

Rozvod manželstva a vyporiadanie hypotéky

Patrí hypotéka manželov vždy do bezpodielového spoluvlastníctva? Aké sú možnosti riešenia spoločnej hypotéky po rozvode manželstva?

Daňový bonus zo zvýšenia splátky úveru v daňovom priznaní a ročnom zúčtovaní za rok 2023

Ako správne vyplniť daňové priznanie, ročné zúčtovanie či prehľad a hlásenie zamestnávateľa v súvislosti s uplatnením nového daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie za rok 2023?

Dôležité čísla pre zamestnávateľa v roku 2024

Praktická pomôcka – dôležité mzdové veličiny pre zamestnávateľov a zamestnancov v roku 2024, ako sú napríklad minimálna mzda, odvody, daňový bonus či stravné.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky