Výška úrokov z omeškania pri nesplácaní záväzkov (faktúr) od 1. 1. 2015

Výška úrokov z omeškania pri nesplácaní záväzkov (faktúr) od 1. 1. 2015
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Od 1. januára 2015 dôjde k zmene predvolenej sadzby úrokov z omeškania. Postavenie dvoch variantov systému výpočtu úrokov z omeškania sa vymení.

Dôležitým krokom v boji proti oneskoreným platbám bolo prijatie zákona č. 9/2013 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a niektoré ďalšie zákony. Účinnosť nadobudol 1. februára 2013. Nárok veriteľa na úroky z omeškania z dôvodu nesplácania peňažného záväzku dlžníkom vzniká priamo zo zákona. Pre vznik nároku na úroky z omeškania sa na veriteľa sa vzťahuje podmienka splnenia zákonných a zmluvných povinností.

Systém výpočtu úrokov z omeškania

Výšku úrokov z omeškania si môžu dohodnúť zmluvné strany v zmluve. Ak neexistuje zmluvná dohoda, uplatní sa výška úrokov z omeškania podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie o sadzbách úrokov z omeškania a o výške paušálnej náhrady“). Nariadenie o sadzbách úrokov z omeškania a o výške paušálnej náhrady poskytuje veriteľovi na výber:

  • systém výpočtu úrokov z omeškania na základe fixnej sadzby úrokov z omeškania (sadzba sa stanoví na začiatku doby omeškania a platí počas celej doby omeškania) alebo
  • systém výpočtu úrokov z omeškania na základe variabilnej sadzby úrokov z omeškania (sadzba sa stanoví na začiatku doby omeškania a aktualizuje sa polročne).

Od 1. januára 2015 bude nariadenie o sadzbách úrokov z omeškania a o výške paušálnej náhrady novelizované predpisom č. 303/2014 Z. z.

Uplatňovanie sadzby úrokov z omeškania do 31. decembra 2014

Fixná sadzba úrokov z omeškania je predvolenou sadzbou úrokov z omeškania. Variabilná sadzba úrokov z omeškania je alternatívou k fixnej sadzbe úrokov z omeškania. Ak si ju veriteľ nezvolí, automaticky sa uplatní fixná sadzba úrokov z omeškania.

Uplatňovanie sadzby úrokov z omeškania od 1. januára 2015

Predvolenou sadzbou úrokov z omeškania bude variabilná sadzba úrokov z omeškania. Alternatívu bude predstavovať uplatnenie fixnej sadzby úrokov z omeškania. Postavenie jednotlivých systémov výpočtu úrokov z omeškania sa od roku 2015 vymení.

Výška sadzieb úrokov z omeškania od 1. januára 2015

Spôsob určenia sadzieb úrokov z omeškania sa s účinnosťou od 1. januára 2015 nezmení.

Fixná sadzba úrokov z omeškania bude predstavovať sadzbu základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania zvýšenú o 9 (deväť) percentuálnych bodov. Fixná sadzba úrokov z omeškania platí počas celej doby omeškania.

Variabilná sadzba úrokov z omeškania sa určí ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka omeškania (k 1.1. alebo k 1.7. príslušného kalendárneho roka) zvýšená o 8 (osem) percentuálnych bodov. Variabilná sadzba úrokov z omeškania sa použije počas príslušného kalendárneho polroka omeškania. Ak sa veriteľ rozhodne pre uplatňovanie variabilnej sadzby úrokov z omeškania, svoje rozhodnutie už nemôže zmeniť a použije tento spôsob výpočtu úrokov z omeškania počas celej doby omeškania.

Základnou úrokovou sadzbu Európskej centrálnej banky je úroková sadzba pre hlavné refinančné operácie (angl. main refinancing operations). Od 10. septembra 2014 je stanovená na úrovni 0,05 %.

Použitie nového systému výpočtu úrokov z omeškania

Podľa prechodného ustanovenia k úprave účinnej od 1. januára 2015 sa systém výpočtu úrokov z omeškania podľa nariadenia o sadzbách úrokov z omeškania a o výške paušálnej náhrady účinného od 1. januára 2015 použije v prípadoch, keď sa dlžník dostane do omeškania 1. januára 2015 a neskôr. Ak dôjde k omeškaniu pred 1. januárom 2015, určenie systému výpočtu úrokov z omeškania sa riadi podľa nariadenia o sadzbách úrokov z omeškania a o výške paušálnej náhrady účinného do 31. decembra 2014.

Tabuľkové zhrnutie

Variant do 31. decembra 2014 od 1. januára 2015
systém výpočtu na základe spôsob určenia výšky sadzby systém výpočtu na základe spôsob určenia výšky sadzby
predvolený fixnej sadzby ECB + 9 variabilnej sadzby ECB + 8
voliteľný variabilnej sadzby ECB + 8 fixnej sadzby ECB + 9

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Nevybavenie neoprávnenej reklamácie do 30 dní

Má spotrebiteľ právo na vrátenie kúpnej ceny v prípade nevybavenia neoprávnenej reklamácie v 30 dňovej lehote? Podľa najnovšej judikatúry nemá.

Ostatné kapitálové fondy – zmeny od roku 2018 (účtovné hľadisko)

S účinnosťou od 1.1.2018 bol novelizovaný Obchodný zákonník, v ktorom došlo k viacerým zmenám. Zmeny v zákone sa týkajú aj ostatných kapitálových fondov, ktoré sú v Obchodnom zákonníku definované ako Kapitálové fondy z príspevkov. O zmenách v súvislosti s ostatnými kapitálovými fondmi a ich nadväznosťou na účtovné hľadisko si prečítajte v článku.

Spracúvanie a ochrana osobných údajov pri reklamáciách

Dochádza pri vybavovaní reklamácií k spracovaniu osobných údajov? Musí mať na vybavenie reklamácie predajca súhlas zákazníka? Aké podmienky treba podľa GDPR pri reklamácii splniť?

Ochrana obchodného tajomstva od 01.01.2018

Novela Obchodného zákonníka od roku 2018 rozšírila možnosti, ktoré má podnikateľ pri porušení obchodného tajomstva. Prinášame ich prehľad.