Mediácia v obchodných sporoch

Zmierlivé riešenie sporov môže usporiť čas aj náklady. Akú pridanú hodnotu má mediácia, ako jeden z nástrojov mimosúdneho urovnania, ak sa využije v biznise?

Mediácia v biznise zahŕňa mimosúdne riešenie celej škály sporov, ktoré vplývajú na podnikanie priamo alebo nepriamo. Nie je to iba o konfliktoch medzi obchodnými partnermi. Na podnikanie vplývajú zamestnanecké, spotrebiteľské, ale aj rodinné konflikty v rodinných firmách.

Na Slovensku je mediácia všeobecne známa najmä v oblasti rodinných sporov, pri nezhodách o starostlivosť o dieťa a v menších sporoch medzi občanmi. Princíp mediácie je rovnaký bez ohľadu na to, či ide o občiansky, rodinný, obchodný alebo pracovný konflikt.

Spor je riešený za účasti nestranného a nezávislého mediátora na neutrálnej pôde. Mediátor o konflikte nerozhoduje, ani ho záväzne nehodnotí. Cieľom mediácie je dosiahnuť mimosúdnu dohodu.

“Najspoľahlivejším kapitálom je dobrá povesť!” hovorí jedno z hesiel úspešného obchodníka Tomáša Baťu. A preto sa aj dnes podnikatelia vo väčšine prípadov snažia pri riešení obchodných sporov využiť cesty, ktoré ich dobrú povesť nepoškodzujú.

Každý spor, v ktorom je obchodník zainteresovaný, vplýva na jeho dobré meno, obchodné vzťahy, ekonomické výsledky, dôveryhodnosť u zákazníkov, hodnotenie firmy v rebríčkoch, fluktuáciu zamestnancov, a mnoho ďalších. Všetky tieto aspekty musí podnikateľ zvážiť pri volení stratégie riešenia sporu.

Biznis model, v ktorom sú uprednostňované mimosúdne cesty riešenia sporov, vysiela jasný signál o etických štandardoch firmy. Nielen obchodným partnerom, ale aj zamestnancom a klientom spoločnosti.

Typy sporov v biznis mediácii

Biznis mediácia nie je ako pojem v zákone definovaná. Zákon pozná iba mediáciu ako takú. Za biznis mediáciu môžeme považovať každú mediáciu, na ktorej je riešený spor súvisiaci s obchodnou činnosťou. Tiež spor, ktorý na firmu vplýva priamo alebo nepriamo. O biznis mediácii nebudeme teda hovoriť z pohľadu právnej kvalifikácie sporov, ale z pohľadu jej dosahu na podnikanie.

Najčastejšie ide o obchodné spory. Tie vznikajú medzi dodávateľmi, odberateľmi a inými obchodnými partnermi. Môžu ohrozovať samotnú existenciu firmy a úspešnosť riešenia týchto sporov má značný vplyv aj na ďalšiu obchodnú činnosť.

Škála konfliktov, ktoré na chod firmy nepriaznivo vplývajú, je ale omnoho širšia. Nejde pri nich možno ani tak o biznis mediáciu, ako skôr o mediáciu týkajúcu sa biznisu.

Spory vhodné na mediáciu a ktoré súvisia s biznisom, sú v prvom rade pracovné spory. Pod tie spadajú konflikty medzi zamestnávateľom a zamestnancami, medzi zamestnancami navzájom a nezhody medzi odbormi a zamestnávateľmi. Problémom pri pracovných sporoch nebýva iba zlé riešenie týchto konfliktov. Omnoho väčším problémom je ich neriešenie. Nevhodne zvolený prístup k sporom býva častým faktorom vplývajúcim na odchod zamestnancov. A tým pádom dochádza k zbytočnému zvyšovaniu personálnych nákladov.

Spotrebiteľské spory alebo inak spory medzi zákazníkmi a firmou sú ďalšími kandidátmi na mediáciu. Ide o citlivú tému, keďže zákony v súčasnosti značne posilňujú ochranu spotrebiteľov, vymožiteľnosť ich práv a podnikatelia sú postihovaní aj za najmenšie prehrešky voči spotrebiteľom. Ak je predmetom podnikania maloobchodný predaj a poskytovanie služieb, budovanie a udržiavanie vzťahov so zákazníkmi má byť prioritou.

Občianskymi spormi, ktoré majú vplyv na podnikanie, môžu byť napríklad spory firiem s občanmi žijúcimi v blízkosti, ktorých obťažuje hluk, premávka či prach. Neriešením týchto sporov sa podnikateľ vystavuje riziku kontrol zo strany štátnych orgánov, anonymných podnetov alebo medializácii.

Mohlo by sa zdať, že rodinné spory pod mediáciu v biznise nespadajú. Opak je pravdou. To najmä v prípadoch rodinných podnikov. Napríklad taký rozvod manželov - spoločníkov vo firme položil nejednu spoločnosť.

Všetky tieto spory sú vhodné na mediáciu a vplývajú priamo alebo nepriamo na biznis. Pri volení stratégie ich riešenia sú zohľadňované nielen osobné záujmy, ale aj záujmy firmy.

Rozdiel medzi súdom a mediáciou

Základný rozdiel je zrejmý - súd o spore autoritatívne rozhoduje na formálnom konaní, mediátor vytvára fórum na vyjednávanie a možnosť uzatvorenia mimosúdnej dohody.

Čo je ale tým podstatným rozdielom z pohľadu riešenia? Ak sme v spore a chceme právne posúdenie prípadu a uznanie pravdy, je nevyhnutné sa obrátiť na súd. Ten vydá verdikt, na koho strane stojí zákon a toto rozhodnutie je záväzné a vykonateľné.

Prečítajte si tiež

Súd ale nie vždy dá aj návod na riešenie problému. Napríklad súd nám dal v spore za pravdu a rozhodne, že náš obchodný partner je povinný vyplatiť dlžnú sumu. Náš obchodný partner je ale pred krachom. Rozhodnutie súdu nám teda nedáva riešenie, z čoho bude suma vyplatená, keď je obchodný partner platobne neschopný a v blízkej dobe pravdepodobne zanikne.

Alternatívne spôsoby riešenia sporov, medzi ktoré patrí aj mediácia, nám dávajú väčší priestor pre hľadanie riešenia. Súd teda dáva právne posúdenie, mediácia poskytuje možnosť nájsť efektívne riešenie problému.

A práve tento rozdiel býva rozhodujúci pre využitie mediácie v biznise. Efektívne fungovanie firmy vyžaduje efektívne riešenie problémov a aplikovateľné riešenia. Dlhé súdne konania s výsledkom, ktoré nie vždy dávajú komplexné riešenie na problém, sú mnohokrát nezlučiteľné s prioritami spoločnosti.

Článok pokračuje pod reklamou

Mediácia ako alternatíva

Mediácia, ako alternatíva riešenia sporov, býva niekedy zatracovaná z dôvodu zlého poňatia ako alternatívy. Definícia slova “alternatíva” nám hovorí, že ide o možnosť voľby medzi dvoma alebo viacerými možnosťami. Niektoré definície dokonca hovoria, že ide o vzájomne vylučujúce sa možnosti.

Ak by sme si mali vybrať medzi advokátom a mediátorom, vo všeobecnosti si vyberieme advokáta. Poskytuje kvalitné právne služby a presadzuje naše záujmy. Ak by sme si mali vybrať medzi súdom a mediáciou, vyberieme si súd. Súd vydá záväzné, nemenné a vynútiteľné rozhodnutie. Pri mediácii nie je záruka dohody a je riziko zvyšovania nákladov.

Pravdou ale je, že mediácia tu stojí popri týchto možnostiach a neposkytuje náhradu ani za súd, ani za advokáciu. Poskytuje ďalšiu z možností riešenia problému. Tak ako advokácia nie je alternatíva k súdu, ale sú vo vzájomnom vzťahu, tak aj mediácia je vo vzájomnom vzťahu s advokáciou a súdnictvom.

Prečítajte si tiež

Bolo by prinajmenšom nezodpovedné, v prípade obchodného sporu, začať riešiť spor bez toho, aby sme mali zo strany advokáta objektívne zhodnotený právny stav sporu a možnosti jeho riešenia. Ak svoje možnosti poznáme a klasické vyjednávanie zlyhalo, mediačné konanie prináša možnosť sadnúť si za rokovací stôl na neutrálnej pôde, a to aj za prítomnosti advokátov. Výsledkom môže byť mediačná dohoda, ktorá by ale tiež mala pred podpisom prejsť kontrolou advokátom či má potrebné právne atribúty.

Vo vzťahu k súdom nie je vylúčené ani mediačné konanie vedené súčasne popri súdnom konaní. Najmä pokiaľ poznáme rýchlosť súdneho konania na Slovensku a čas potrebný na vytýčenie prvého pojednávania. V prípade úspechu mediácie je možnosť ukončiť súdne konanie schválením zmieru.

V prípade úspešnej mimosúdnej dohody počas súdneho konania je možné žiadať vrátenie časti zaplatených súdnych poplatkov. Ak je súdne konanie skončené schválením zmieru do začiatku prvého pojednávania, vrátených je 90 % zo súdneho poplatku. Ak je zmier schválený až po prvom pojednávaní, vrátená suma je iba 50 %. Má to jediné obmedzenie, vrátiť sa nedá poplatok, ak už uplynuli tri roky od zaplatenia (tri roky sa počítajú od skončenia kalendárneho roka, v ktorom bol súdny poplatok zaplatený).

Nemožno tvrdiť, že je každý spor na mediáciu vhodný, či už z objektívnych dôvodov alebo zo subjektívnych dôvodov na stranách sporu. Mediácia je iba jedna z možností, ktorú možno efektívne využiť popri iných štandardných spôsoboch a v žiadnom prípade nevylučuje možnosť domáhať sa nárokov súdne.

Motivácia podnikateľa a jeho priority môžu byť odlišné v súkromnom živote a podnikaní. Je na každého vôli, akú stratégiu riešenia sporov zvolí. Dôležité je ale poznať všetky možnosti riešenia sporov. Biznis mediácia je iba jednou z možností riešenia sporov, nevylučujúca súčasné využitie súdnej cesty ani služieb advokáta.


Informácie o možnostiach riešenia sporov

Máte záujem o viac informácií ako využiť mediáciu pri riešení sporov alebo o mojich službách? Neváhajte sa na mňa obrátiť. 

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je prevádzkovateľ Martin Biskupič. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Martin Biskupič
Martin Biskupič

Mediačná kancelária BISKUPIČ & CO so sídlom v Bratislave sa špecializuje na mimosúdne urovnanie obchodných, majetkových, spotrebiteľských a rodinných sporov. Zároveň je registrovaným sprostredkovateľom kolektívnych sporov.


Zvýšenie súdnych a správnych poplatkov pre podnikateľov od 1. 4. 2024

Za podanie návrhu na súd či do obchodného registra od 1. 4. 2024 podnikatelia zaplatia viac. Zmeny v súdnych a správnych poplatkoch sú súčasťou tzv. konsolidačného balíčka.

Rozhodca vs sprostredkovateľ v kolektívnych sporoch: čo je ich úlohou?

Radka Sláviková Geržová je sprostredkovateľom a rozhodcom v kolektívnych sporoch. S čím firmám pomáha a ako riešenie kolektívneho sporu vyzerá v praxi?

Kolektívne spory: s riešením pomáha sprostredkovateľ aj rozhodca

Kedy ide vo firme o kolektívny spor a s čím pri jeho riešení pomáha sprostredkovateľ či rozhodca? V akých situáciách je ešte potrebná prítomnosť rozhodcu a prečo? Praktické informácie v článku.

Povinnosti pre online sprostredkovateľské služby a vyhľadávače

Aké povinnosti prinášajú pravidlá EÚ pre online sprostredkovateľské služby, ako sú internetové porovnávače, vyhľadávače, online trhoviská, online obchody s aplikáciami?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky