Hospodársky register subjektov Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) spustilo Hospodársky register subjektov Slovenskej republiky. Portál www.hospodarskyregister.sk je informačnou databankou, ktorá obsahuje informácie o všetkých právnických aj podnikajúcich fyzických osobách. Okrem údajov o podnikateľských subjektoch v ňom možno násjť aj údaje o príspevkových alebo rozpočtových organizáciách, spolkoch a združeniach. Portál je prístupný podnikajúcim subjektom bezplatne a komprimuje v sebe súbor najdôležitejších registrov v SR.  Spojenie ekonomických a hospodárskych informácií na portáli uľahčuje prehľad o stave, kredite, aktivitách, postavení a pôsobení subjektov na domácom trhu.

Aké údaje obsahuje hospodársky register

Hospodársky register v sebe zahŕňa analytické informácie dostupné zo všetkých relevantných štátnych datábáz o stave a pôsobení jednotlivých hospodárskych subjektov na Slovensku. V jednom súhrnnom registri tak možno overiť informácie o všetkých verejných obchodných údajoch. Používatelia môžu nájsť informácie ako názov, IČO, adresu sídla či prevádzok spoločnosti, kontakty, štatutárne orgány a ich právomoci, výsledky hospodárenia, či počet zamestnancov a overiť si aj platobnú disciplínu jednotlivých subjektov.

Pre podnikateľov sú najcennejšie údaje týkajúce sa súkromného sektora, teda obchodných spoločností, živnostíkov, samostatne hospodáriacich roľníkov, či slobodných povolaní. Hospodársky register ale obsahuje aj údaje o rozpočtových organizáciach, profesných komorách, nadáciach či mestách a obciach.

Hospodársky register subjektov Slovenskej republiky obsahuje 01. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE (Obchodný názov, IČO, IČ DPH, DIČ, Mesto, Ulica, PSČ, Okres, Kraj, Web, Domény, E-mail, Telefón, Fax) 02. MONITOR ZMIEN, KTORÝ REGISTRUJE POSLEDNÚ ZMENU V POLOŽKÁCH (Stav, Obchodný register Slovenskej republiky, Platobná disciplína, Exekúcia, Mediálna informácia) 03. PRÁVNE A MAJETKOVÉ ÚDAJE (Stav, Dátum zápisu, Právna forma, Súd, Oddiel, Vložka, Druh vlastníctva, Notársky register záložných práv, Prevádzka – obec a ulica, Základné imanie) 04. PERSONÁLNE ÚDAJE (Kategória počtu zamestnancov, Generálny riaditeľ / riaditeľ,  Predstavenstvo, Dozorná rada, Konatelia, Spoločníci, Konanie menom spoločnosti) 05. PLATOBNÁ DISCIPLÍNA (Záväzky predovšetkým voči: Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, daňovému úradu, colnej správe), 06. HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ SUBJEKTU (Sektor, Odvetvie, Hlavný predmet podnikania, Vedľajší predmet podnikania, Predmet podnikania podľa OR, Odbor činnosti – NACE, Produkty) 07. MATEMATICKO-ŠTATISTICKÉ MEDZIPODNIKOVÉ POROVNANIE (Porovnanie v odvetví podľa: Produktivity práce a pozície subjektu v odvetví; Tržieb a pozície subjektu v odvetv; Počtu zamestnancov a pozície subjektu v odvetví)

Vyhľadávanie informácií v hospodárskom registri

Azda najväčším benefitom hospodárskeho registra je systém vyhľadávania údajov v ňom. Užívateľ sa môže rozhodnúť pre jednoduchšiu formu reportu o subjekte, kde nájde prehľadne usporiadané informácie zoradené do vyššie uvedených siedmych celkov. Napr. podľa IČO si nájde konkrétnu s.r.o. a dozvie sa údaje, ktoré by našiel v Obchodnom registri, ale aj to, aká je platobná disciplína subjektu, teda či dlží a komu dlží (predovšetkým záväzky voči Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, daňovému úradu, colnej správe) alebo naopak, že "neevidujeme sťažnosť na platobnú disciplínu subjektu". Zároveň sa možno dozvedieť napríklad aj to, že daná s.r.o. má tržby menej ako 150 000 € a podniká v odvetví kde je xyz subjektov a podľa výšky tržieb sa nachádza na xyz mieste z celkového počtu subjektov.


Ak však potrebuje užívateľ o odvetví a subjekte v ňom podrobnejšie informácie, má možnosť kombinovaného vyhľadávania. Znamená to, že Hospodárskom registri možno súčasne zadať niekoľko podmienok a získať informácie o skupine hospodárskych subjektov, ktoré užívateľa zaujímajú. Napr. podľa sídla, právnej formy, odvetvia podnikania, či exportu a importu. V hospodársom registri teda možno rýchlo a jednoducho nájsť napr. firmy, ktoré majú právnu formu s.r.o., sú z bratislavského kraja a sú reklamnou agentúrou.

Stačí si vybrať z ponúkaných možností podľa toho, aké informácie potrebujete a Hospodársky register Vám dá zoznam subjektov, ktoré hľadáte. No nielen to, keďže Hospodársky register agreguje dostupné dáta, tak sa môžete o vyhľadaných firmách dozvedieť, že majú záporné vlastné imanie, alebo že nemajú negatívnu platobnú disciplínu za posledných 12 mesiacov.


Napriek pomerne širokej palete informácií, ktoré Hospodársky register poskytuje, je potrebné upozorniť na skutočnosť, že najmä u menších podnikateľských subjektov sú mnohé z uvedených koloniek prázdne. Môže sa teda stať, že napr. DIČ pri jednoosobovej s.r.o., ktorá má obrat v tisícoch eur nenájdete, lebo tento údaj je pre register neznámy.

Ako získam prístup do Hospodárskeho registra a koľko stojí

Portál je prístupný podnikajúcim subjektom bezplatne. Prístupové meno a heslo, Vám bude pridelené do 24 hodín od registrácie (pondelok až piatok). Počet reportov, ktoré je možné získať z registra je limitovaný na 100 otvorených reportov. Po ich vyčerpaní je nutná opätovná registrácia, pri ktorej Vám budú pridelené nové prihlasovacie údaje.

V akých jazykoch je Hospodársky register prístupný

Hospodársky register je prístupný v dvoch jazykových mutáciach - v slovenskom a anglickom jazyku.Na záver je potrebné poznamenať, že informácie v Hospodárskom registri pochádzajú z verejne dostupných zdrojov a neslúžia na právne účely.


Použité zdroje:

www.hospodarskyregister.sk

www.mhsr.sk


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Register partnerov verejného sektora (RPVS)

Čo je register partnerov verejného sektora (RPVS), ako v ňom vyhľadávať a aké informácie v ňom možno nájsť?

Kto sa zapisuje do registra partnerov verejného sektora (RPVS)?

Čo je register partnerov verejného sektora (RPVS) a ktoré osoby sa doň zapisujú?

Register úpadcov

Čo je register úpadcov, kto ho spravuje a aké údaje sa v ňom zverejňujú? Ktoré elektronické služby sú v rámci registra dostupné?

Vestník verejného obstarávania – ako v ňom vyhľadávať

Ako sa orientovať vo Vestníku verejného obstarávania a aké informácie v ňom nielen podnikatelia môžu nájsť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky