Deti v reklame

Čo treba dodržať pri reklame, v ktorej účinkujú deti? Môžu sa samé hrať na ulici, sedieť nepripútané v aute alebo propagovať bankové produkty? Súhrn zákonných pravidiel.

Slovenský právny poriadok (zákon o reklame či zákon o vysielaní a retransmisii) neobsahuje komplexnú úpravu podmienok účinkovania (vystupovania) detí v reklame (tzv. detskej reklamy). V týchto zákonoch je zhrnutá iba čiastočná úprava. Okrem nich sa tejto problematike venuje aj Etický kódex reklamnej praxe, ktorý je vydaný Radou pre reklamu (ten nenahrádza právnu reguláciu reklamy, ale nadväzuje na ňu ustanovením etických zásad).

Aké pravidlá musia byť dodržané pri reklame, v ktorej vystupujú deti (tzv. detskej reklame)?

Detskú reklamu možno charakterizovať ako reklamu:

  1. ktorá sa orientuje na deti,
  2. v ktorej účinkujú (vystupujú) deti alebo
  3. ktorá sa súčasne orientuje na deti a aj v nej účinkujú deti.

Upozornenie: Deti môžu vystupovať v reklame propagujúcej tovar alebo službu súvisiacu s detskými potrebami (napr. v reklame na detskú kozmetiku), ale aj v reklame, ktorá s ich potrebami nesúvisí (napr. v reklame na bankové produkty).

Požiadavky na detskú reklamu podľa zákona o reklame

Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame v súvislosti s maloletými deťmi všeobecne v § 3 ustanovuje, že reklama nesmie zneužívať dôveru maloletých osôb, najmä:

  • podnecovať na správanie, ktoré môže ohroziť ich zdravie, psychický vývin alebo morálny vývin,
  • zobrazovať ich v nebezpečných situáciách(napr. nakláňanie sa z okna).

Konkrétnejšie potom uvádza, že:

  • reklama alkoholických nápojov sa nesmie zameriavať na maloleté osoby, pritom žiadna osoba, ktorú možno považovať za maloletú, sa nesmie v reklame dávať do súvislosti so spotrebou alkoholických nápojov,
  • reklama dojčenských prípravkov n smie obsahovať také vyobrazenie dojčaťa alebo taký obrázok alebo údaj, ktoré by mohli idealizovať užitie takéhoto výrobku (môže však obsahovať grafické vyobrazenia na určenie výrobku alebo na ilustráciu spôsobu jeho prípravy alebo užitia).

Požiadavky na detskú reklamu podľa zákona o vysielaní a retransmisii

Zákon č. 305/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii vymedzuje pojem maloletý, ktorým je osoba mladšia ako 18 rokov veku. Vysielateľovi (napr. televíznej stanici) ukladá povinnosť zabezpečiť, aby mediálna komerčná komunikácia (ako zvuková, obrazová alebo zvukovo-obrazová informácia, ktorá priamo alebo nepriamo propaguje tovar či službu – teda aj reklama) nemohla spôsobiť fyzickú alebo morálnu ujmu maloletým deťom. Preto mediálna komerčná komunikácia nesmie okrem iného bezdôvodne zobrazovať maloletých v nebezpečných situáciách.

Zákon tiež zakazuje, aby vysielaná reklama a telenákup na alkoholické nápoje zobrazovali maloleté deti, ako tieto nápoje požívajú.

Článok pokračuje pod reklamou

Požiadavky na detskú reklamu podľa Etického kódexu reklamnej praxe

Etický kódex reklamnej praxe definuje maloletého ako fyzickú osobu mladšiu ako 18 rokov, ako aj jej grafické vyobrazenie alebo inú prezentáciu reprezentujúcu v reklame takúto osobu.

V čl. 49 vymedzuje zásady bezpečnosti, ktoré by mali byť dodržané pri účinkovaní maloletých detí v reklame.

Ako prvé ustanovuje, že všetky situácie, v ktorých vystupujú v reklame maloletí, musia byť dôkladne zvážené z hľadiska bezpečnosti. Tým rovnako ako zákon o reklame kladie veľký dôraz na bezpečnosť detí účinkujúcich v reklame, čiže aby v prvom rade nebolo ohrozené ich zdravie a život. Zobrazenie dieťaťa v nebezpečnej situácií by totižto mohlo negatívne ovplyvniť diváka (dospelého i detského) a tým ho naviesť na rovnaké alebo podobné nebezpečné správanie. Z tejto zásady kódex ustanovuje výnimku, keď hovorí, že maloleté dieťa môže byť v reklame náznakovo zobrazené  v hazardnej alebo nebezpečnej situácii len vtedy, ak ide o reklamu, ktorej zámerom je propagácia bezpečnosti alebo zásad bezpečnosti.

Ďalej kódex osobitne venuje pozornosť požiadavkám na účinkovanie detí v reklame, ktorej dej sa odohráva vo vonkajšom prostredí. Uvádza, že dieťa:

  • nesmie byť v reklame pri scénach na ulici zobrazované bez dozoru, ak nie je úplne zrejmé, že je dostatočne vyspelé na to, aby zodpovedalo za svoju bezpečnosť,
  • sa nesmie v reklame objavovať pri hre na ulici, ak nie je úplne zrejmé, že ide o oblasť jednoznačne vymedzenú detským hrám alebo inú bezpečnú oblasť.

To znamená, že reklama by nemala povzbudzovať deti k tomu, aby chodili na neznáme miesta alebo sa rozprávali s neznámymi ľuďmi.

Okrem toho musí byť v reklame, v ktorej vystupuje maloleté dieťa ako účastník cestnej premávky, úplne zrejmé, že maloletý sa správa v súlade s bezpečnostnými pravidlami a zásadami cestnej premávky. Kódex ale neuvádza, kedy je dieťa dostatočne vyspelé na to, aby samo zodpovedalo za svoju dopravnú bezpečnosť. Napríklad nález Rady pre reklamu ohľadom reklamného spotu na Fidorku obsahuje vyjadrenie znalca, podľa ktorého, ak vyspelosť dieťaťa účinkujúceho v reklame zodpovedá veku 6 až 7 rokov, je takýto vek dostatočný na zvládnutie jednoduchých dopravných situácií ako prechod pre chodcov či semafor.

Ďalšou požiadavkou, ktorú kódex kladie na reklamu je, že v nej nesmú byť lieky, dezinfekčné prostriedky, čistiace prostriedky, žieraviny alebo iné zdravie ohrozujúce prostriedky zobrazené v dosahu detí bez rodičovského dohľadu a ani prezentované dieťa, ktoré akýmkoľvek spôsobom manipuluje s takýmito produktmi.

V čl. 50 zakotvuje Etický kódex reklamnej praxe ustanovenia týkajúce sa maloletých účinkujúcich.  Osobitná pozornosť sa vyžaduje pri reklame, v ktorej účinkuje dieťa alebo sa v nej objavuje ako model, a to najmä pokiaľ ide o zobrazenie nahoty alebo iné podmienky účinkovania. Súčasne účinkovanie alebo iné vystupovanie detí v reklame nesmie zneužívať prirodzené cítenie dospelých ľudí voči deťom.

Pokiaľ ide o reklamu na alkoholické nápoje kódex hovorí jasne, že takáto reklama nesmie v žiadnej svojej forme využívať maloletých, a to ani nepriamo prezentáciou fiktívnych osôb, animovaných postáv či figúrok podobajúcich sa či konaním pripomínajúcich maloletých. Rovnako to platí aj pre reklamu na tabakové výrobky.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Google Consent Mode v2: čo to je a aké zmeny prináša?

Firmy, ktoré chcú využívať remarketing, musia od 6. marca 2024 implementovať novú verziu Google Consent Mode. Čo sa mení?

Letné detské tábory z hľadiska legislatívy

Ako organizovať detský tábor, aké povinnosti vyplývajú zo zákonov, v čom sa líšia pravidlá pre pobytové a denné tábory a čo musia dodržiavať organizátori?

Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky