Podnikateľskí anjeli a siete podnikateľských anjelov

Podnikateľskí anjeli sú dôležitou súčasťou každého inovačného systému. Sú to individuálni investori využívajúci vlastný kapitál na financovanie malých a stredných podnikov s výrazným rastovým potenciálom. Vypĺňajú medzeru medzi financovaním podnikania z vlastných zdrojov, resp. zdrojov od rodinných príslušníkov a financovaním prostredníctvom profesionálnych fondov rizikového kapitálu. Tento kapitál zohráva kľúčovú úlohu v tom, že popri potrebných financiách získava podnikateľ do svojho podnikania skúseného partnera – mentora, ktorého rady, skúsenosti a kontakty môžu byť v začiatkoch podnikania rovnako cenné ako samotné peniaze.

Podnikateľským anjelom sa označuje fyzická osoba – investor, ktorý disponuje voľným kapitálom, ktorý zhodnocuje tým, že investuje do projektov iných podnikateľov v rannom štádiu rozvoja podnikania, pričom okrem kapitálu poskytuje podnikateľovi aj svoje know-how a kontakty. Podľa výskumov European Business Angels Network (EBAN) ide zväčša o osobu, ktorá má podľa nasledovné charakteristiky:

 • v prevažnej väčšine ide o muža, vekom od 35 do 65 rokov, ktorý má za sebou úspešnú kariéru podnikateľa alebo manažéra;
 • časové kapacity tohto neformálneho investora umožňujú venovať sa podnikateľovi aspoň jeden deň v týždni;
 • investície týchto individuálnych investorov sa pohybujú v rozmedzí od 25 000 € do 250 000 €, pričom kumulatívne nepresahujú viac ako 25% celkového majetku investora;
 • okrem finančných prostriedkov je investor s podnikateľom ochotný zdieľať svoje manažérske skúsenosti, špeciálne know-how a svoju sieť kontaktov;
 • investori zväčša nemajú zvláštne sektorové preferencie;
 • často však preferujú investície v regióne svojho bydliska;
 • okrem ziskového motívu často investujú aj kvôli pocitu osobného uspokojenia a pocitu dobrodružstva, ktorý sprevádza začiatky inovatívneho podnikania;
 • zväčša nadobúdajú minoritný majetkový podiel v podniku, čo znamená, že podnikateľ nad svojím podnikom nestráca kontrolu.

Podnikateľský anjel nie je zberateľ investícií, ale v prvom rade investor, ktorý chce na svojej investícii zarobiť, preto svoj majetkový podiel v spoločnosti po určitom čase plánuje odpredať. Podľa prieskumu EBAN z roku 2008 sú ďalšími investičnými motívmi najmä potreba osobného uspokojenia, potreba diverzifikácie svojho majetkového portfólia, potreba samozamestnania atď.

O tom, že podnikateľskí anjeli (neformálni investori) sú významným zdrojom financovania inovácií a začínajúcich podnikov svedčia aj zahraničné štatistiky, podľa ktorých v USA neformálni investori financujú tridsať až štyridsať krát viac podnikov ako formálni investori z venture kapitálových fondov .

Z porovnania situácie v Európe a USA vyplýva, že napriek približne rovnakému počtu sietí podnikateľských anjelov je úroveň investícií aj vďaka väčšiemu počtu podnikateľských anjelov v USA približne päťnásobne vyššia.

ROK 2008 USA
Počet sietí podnikateľských anjelov 334 300
Odhad počtu podnikateľských anjelov 75 000 250 000
Priemerná výška investície 207 000 € 186 000 €
Odhad celkového objemu investícií 4 bilióny € 20 biliónov €

ZDROJ: EBAN

Pri rozvoji trhu neformálneho rizikového kapitálu sa v zahraničí ako katalyzátor rozvoja osvedčili siete podnikateľských anjelov. História väčšiny sietí podnikateľských anjelov v západnej Európe sa datuje do deväťdesiatych rokov minulého storočia. Hlavné prínosy sietí podnikateľských anjelov možno zosumarizovať v nasledovných bodoch:

 • Sieťovanie podnikateľských anjelov a ich aktívne zapájanie do inovačného systému. Vďaka tomu, že ponuka kapitálu neformálnych investorov je prostredníctvom aktivít siete koncentrovaná na jednom mieste, priťahuje pozornosť podnikateľov a sprístupňuje im tento druh kapitálu. V dlhodobom horizonte aktivity sietí podnikateľských anjelov vedú k zvyšovaniu ponuky ako aj dopytu po neformálnom rizikovom kapitáli.
 • Sprostredkovanie ponuky kapitálu podnikateľských anjelov prispieva k rozvoju ekonomiky založenej na znalostiach, pretože tento druh investorov je ochotný podstupovať vyššie riziko vyplývajúce z investovania do podnikov, ktorých nápad je síce inovatívny, avšak často neotestovaný trhom.
 • Podporuje profesionálny rozvoj. Zvyšovanie povedomia o pôsobení podnikateľských anjelov v sieti a následná výmena informácií prispieva k rozvoju ich profesionality.
 • Zvyšuje dôveryhodnosť a legitimitu investorov, ktorí do siete vstúpia. Táto skutočnosť je zabezpečená stanovením interných pravidiel fungovania siete, ktoré zahŕňajú napr. aj akceptáciu etického kódexu investora.
 • Koncentruje dopytovú stránku po rizikovom kapitáli a sprostredkováva neformálnym investorom len také príležitosti, ktoré prešli úvodnou kvalitatívnou selekciou.
 • poskytuje asistenciu pri uzatváraní dohody o vstupe investora do podnikania podnikateľa.
 • Poskytuje vzdelávacie služby pre všetky zainteresované strany.
 • Zabezpečuje komunikáciu o realizovaných aktivitách siete smerom k širšej verejnosti, prostredníctvom mediálnej prezentácie príkladov úspešných podnikateľov pozitívne ovplyvňuje verejnú mienku o tejto skupine.

V roku 2010 pôsobilo v Európe viac ako 300 sietí podnikateľských anjelov. Z nich takmer polovica vznikla v uplynulých piatich rokoch.

Na Slovensku prvá takáto sieť vznikla v roku 2011 a je ňou Klub podnikateľských anjelov Slovenska. Poslaním KPAS je v dlhodobom horizonte prispieť k rozvoju trhu neformálneho rizikového kapitálu v SR, vďaka čomu sa zlepší prístup podnikateľov k financovaniu svojich inovatívnych podnikateľských nápadov.

ZDROJ: NARMSP

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


V čom sa líšia podnikateľskí anjeli, venture kapitalisti a private equity investori?

Typy investorov možno rozdeliť na základe objemu investovaného kapitálu či ich organizácie a spôsobu výberu firiem, do ktorých investujú. Je dôležité poznať špecifiká jednotlivých typov, keďže každý sa zameriava len na istú skupinu spoločností.

Podnikateľskí anjeli investovali v roku 2015 v rámci Európy viac než 6 miliárd eur

Organizácia EBAN združujúca siete podnikateľských anjelov v rámci Európy zverejnila štatistiku o vývoji business angels investícií na európskom kontinente.

Aké sú hlavné rozdiely pri financovaní startupu angel investormi v porovnaní s crowdfundingom?

Alternatívne formy financovania sú s výnimkou vlastných úspor a financovania prostredníctvom úspor rodiny či známych prakticky jedinou cestou, ako získať kapitál na rozbeh startupu. Hoci podnikateľov, ktorí pre svoj startup získajú investora alebo zrealizujú úspešnú crowdfundingovú kampaň je minimum, záujem ostatných o tieto formy financovania to nijako neodrádza.

Štát ide podporovať startupy, väčšina klasických podnikateľov ostáva mimo hru

Schválená štátna Koncepcia na podporu startupov a startupového ekosystému prináša zvýhodnenia pre startupy, klasických podnikateľov však vynecháva. Startupy čaká odpustenie daňových licencií, nová jednoduchá akciová spoločnosť či zastúpenie v Silicon Valley. Novinky prichádzajú aj v podobe podpory anjelského investovania. Štát chce podporovať siete a dotovať konkrétne startupy, odborníci sa zhodujú, že nepriama podpora je lepšia a kvôli malému trhu postačí aj jedna sieť.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky