Výhody a nevýhody franchisingu z pohľadu franchisora

Podnikanie vo franchisingu, tak ako každé iné, má svoje plusy i mínusy. Franchising však vo všeobecnosti poskytuje výhody dodávateľom, franchisorom, franchisantom a aj zákazníkom. Bez ohľadu na to, o aký typ franchisingu ide, výhody väčšinou prevažujú nad nevýhodami systému. Zvažujte expanziu firmy formou franchisingu, prečítajte si pre koho je franchising vhodný, aké sú jeho plusy a mínusy z pohľadu franchisora.

Výhody franchisingu z pohľadu franchisora

Nízke náklady

Ak hovoríme o výhodách pre franchisora, všeobecne môžeme konštatovať, že ide o formu podnikania, ktorá franchisorovi poskytuje cennú konkurenčnú výhodu – umožňuje rýchlejšiu expanziu a vstup na nové alebo pre neho nedosiahnuteľné či vzdialené trhy. Franchisor je schopný prostredníctvom franchisingu dosiahnuť rýchlejší rozvoj na národnej a medzinárodnej úrovni s nižšími kapitálovými nákladmi v porovnaní s alternatívou budovania vlastnej siete či reťazca vlastných prevádzok.

Od franchisanta sa očakáva, že bude financovať zriadenie a prevádzkovanie svojho podnikania na vlastné náklady. To znamená, že vybudovanie firmy prostredníctvom franchisingu bude menej nákladné ako rozširovanie siete prostredníctvom vlastných pobočiek. Franchising sa tak stáva prostriedkom expanzie s minimálnym kapitálovým vkladom, nakoľko franchisant si buduje svoj podnik z vlastného kapitálu. Výhodnejšie financovanie a zníženie nákladov na otváranie nových pobočiek robí z franchisingu atraktívnu formu rozvoja svojho podnikania pre mnohé úspešné značky.

Rýchle rozširovanie sa na trhu

Ďalšou výhodou je rýchla penetrácia a rozšírenie podielu na trhu. Franchisanti neposkytujú iba vlastné financie, ale ako vlastníci podniku tiež musia byť zvyknutí riešiť prevádzkové problémy po vlastnej osi. To znamená, že franchisor nemusí venovať veľké úsilie prevádzkovaniu svojej siete, ale môže sa sústrediť na pomoc franchisantom a budovanie vlastnej značky. Okrem toho franchisor využíva regionálne a predajné skúsenosti franchisanta a získava tak atraktívne umiestnenie franchisingových prevádzok. Franchisor si môže svoj trh náležite chrániť, pomocou franchisingu ho môže rovnomerne pokryť a rozdeliť na špecifické oblasti tak, aby nedochádzalo ku konkurenčným vzťahom medzi jednotlivými franchisantmi.

Trhový podiel siete, zisky z poplatkov, majetková pozícia franchisora

Výsledkom rýchlej expanzie je rýchlo rastúca odberateľská kúpna sila. Tá prostredníctvom lacnejšieho nákupu tovarov a služieb pomáha konkurencieschopnosti všetkých členov siete a umožňuje sieti získavať dodatočný trhový podiel.

Okrem príjmov v podobe vstupných poplatkov franchisor môže benefitovať tiež z úspechu franchisantov v podobe vyššieho zisku. Tí sú totiž povinní platiť franchisingové poplatky stanovené spravidla ako pravidelné percento z obratu. Franchisanti ako majitelia vlastného podniku sú motivovaní k maximalizovaniu svojho predaja, čo znamená, že v prípade zvýšenia príjmu franchisanta sa zvyšuje tiež príjem franchisora.

Pre franchisora je tiež výhodou, že úvery potrebné na otvorenie a prevádzku nového podniku v rámci siete znášajú franchisanti. Zlepšuje sa tým majetková pozícia franchisora, keďže úvery sa nezobrazia v jeho účtovnej závierke.

Imidž firmy

Ako benefity treba tiež spomenúť jednotnú prezentáciu a propagáciu firmy navonok, rast značky a posilnenie imidžu firmy, rýchle uplatnenie jednej myšlienky s malými nákladmi či istotu v oblasti odbytu a kvality riadenia a kontroly poskytovania služieb či predaja tovaru.

Odborníci radia medzi výhody tiež kvalitnejšie personálne obsadenie jednotlivých podnikov a personálnu politiku. Franchisor si vyberá iba určité typy franchisantov, čo vedie k zníženiu rizika problémov s prevádzkou a riadením franchisingových podnikov. Okrem toho franchisant pracuje na svoj účet, a preto má hmotný záujem a predpoklady pre vlastnú podnikateľskú aktivitu, ktorá je zameraná na čo najlepšie prevádzkovanie svojho podniku a čo najväčší zisk.

Každý potencionálny poskytovateľ franšízy si musí byť vedomý významu dobrých vzťahov s príjemcami franšízy, ktoré bude musieť neustále rozvíjať, ak chce byť úspešný. Hoci v rámci franchisingu má poskytovateľ franšízy menší počet pracovníkov, neznamená to, že tým úplne odstráni personálne problémy. Veľa nevýhod sa týka práve tejto oblasti.

Napriek nesporným výhodám rozhodnutie franšízovať svoje podnikanie nie je bezproblémovou cestou k úspechu a expanzii s pomerne nízkymi nákladmi. Toto rozhodnutie nesie so sebou aj určité nevýhody. Morálna zodpovednosť franchisora za prosperovanie franchisantov je jednou z nich. Podnikateľ, ktorý sa rozhodne vytvoriť franchisingovú sieť, neriskuje iba vlastný kapitál, ale aj kapitál svojich franchisantov. Pre niektorých podnikateľov je toto bremeno príliš ťažké na to, aby ho uniesli. Často totiž nevyužijú možnosti, ktoré sa im naskytajú, pretože sa príliš obávajú, že by tým mohli vystaviť svoje franšízy určitému riziku. Táto obava však v konečnom dôsledku spomaľuje rast ich vlastnej značky. Potenciálnych problémov, na ktoré si musí franchisor dávať pozor, je viac.

Článok pokračuje pod reklamou

Nevýhody franchisingu z pohľadu franchisora

Franchising je hra s číslami. Čím viac franchisantov bude sieť obsahovať, tým vyššia je pravdepodobnosť, že prevádzka franšízy bude profitovať. Je to spôsobené vysokými vstupnými nákladmi na franchising. Vytvorenie franchisingového balíka totiž predstavuje fixnú čiastku, ktorá nemôže byť kompenzovaná z jedinej franšízy. Namiesto toho je vhodnejšie počítať s návratnosťou investície z viacerých prevádzok. Taktiež infraštruktúra, ktorú musí franchisor vytvoriť na poskytovanie podpory franchisantom, bude efektívnejšia v prípade viacerých členov v reťazci.

Obmedzené zisky franchisora z pobočiek

V súvislosti s financiami je vhodné spomenúť tiež obmedzené zisky franchisora z pobočiek. Keďže franchisingové poplatky sú určené ako percento z obratu franchisanta, je logické, že zisky v prípade vysokého predaja budú nižšie ako pri prevádzkovaní vlastných pobočiek, kde franchisorovi prináleží celý zisk prevádzky. Prevádzkovanie vlastnej pobočky si však vyžaduje vysokú efektívnosť a kontrolu zo strany franchisora, preto nemusí byť vždy výhodné. Ideálnym riešením môže byť kombinácia vlastných pobočiek a franšíz. Tie prevádzky či pobočky, ktoré je možné priamo riadiť majiteľom (napríklad v blízkosti centrály firmy), môžu byť vlastné, pričom pobočky vo vzdialenejších regiónoch môže podnikateľ franšízovať.

Problémoví franchisanti

Veľkým problémom môžu byť tiež franchisanti, ktorí nedodržiavajú pravidlá alebo nie sú schopní dosiahnuť profitabilitu napriek veľkému úsiliu a starostlivosti franchisora. V prípade vlastných pobočiek je možné proti problematickému manažérovi zasiahnuť a v horšom prípade ho z firmy prepustiť, avšak pri franchisantoch to zďaleka také jednoduché nie je. Franchisant, ktorý nedodržiava požadovaný štandard, môže ohroziť celý franchisingový systém a celú franchisingovú sieť. Ukončiť franchisingovú zmluvu s podnikateľom, ktorý investoval nemalé náklady a úsilie do rozvoja franchisingovej siete, môže byť však niekedy na dlhé lakte.Franchisor má vtedy možnosť buď pobočkupredať, alebo na istý čas ju prevádzkovať ako vlastnú. Môže tiež obchodne obmedziť franchisanta, ktorý bude môcť pokračovať v podnikaní, ale mimo franchisorovej siete. Každá možnosť však so sebou nesie riziko negatívnej publicity pre franchisora aj franchisanta.

Obmedzené možnosti pôsobenia

Obmedzené možnosti pôsobenia môžu byť nevýhodou nielen pre franchisanta, ale aj pre samotného franchisora. Ten rozhoduje o produktovej politike, marketingovej stratégii a iných krokoch, ktoré môžu ovplyvniť chod celej siete. Málokedy však franchisor rozhoduje jednostranne bez toho, aby svoje plány konzultoval s franchisantmi, ktorí takéto konzultácie vítajú. Okrem toho sa franchisor spolieha na to, že franchisanti sú v kontakte so svojimi zákazníkmi a poznajú lokálny trh. Konzultácie s franchisantmi však na druhej strane môžu ovplyvniť flexibilitu franchisora prijímať rozhodnutia a zapríčiniť, že franchisor premešká aktuálnu trhovú príležitosť. Niektorým franchisorom to môže prekážať, v dlhodobom horizonte je to však najlepší spôsob budovania značky spoločnosti. Sťažením môže byť tiež snaha franchisanta presadiť predaj aj iných výrobkov a služieb než tých, aké mu poskytuje franchisor, na ktorú musí franchisor neustále reagovať.

Náklady franchisora na kontrolu

Franchisor musí tiež venovať veľkú pozornosť a vynaložiť veľké náklady na uskutočňovanie kontroly. Má síce výhradné právo kontrolovať činnosť franchisanta, ale táto kontrola je obmedzená vlastným postavením franchisanta, ktorý vo franchisingovom vzťahu vystupuje ako samostatný podnikateľ.

Potenciálna konkurencia

Azda najväčšou obavou každého franchisora je, že by si mohol z franchisanta vychovať svojho budúceho konkurenta. Franchisingové zmluvy spravidla obsahujú ustanovenia, ktorými sa franchisant zaväzuje po ukončení zmluvy po určitú dobu zdržať sa akéhokoľvek konkurenčného konania voči franchisorovi pod sankciou pokuty. Skutočné zabezpečenie dodržania tohto záväzku je však nemožné už len z dôvodu nadobudnutia určitých skúseností a know-how v rámci dlhodobej spolupráce.

Napriek niektorým nevýhodám franchisingu sa táto forma podnikania rozvíja obrovským tempom. Za posledné roky stúpol počet príjemcov franchisingovej licencie niekoľkonásobne a o úspechu hovoria aj ďalšie čísla. Napríklad počet podnikov, ktoré ukončili svoju činnosť v prvom roku trvania franchisingovej zmluvy, je v porovnaní so samostatným podnikaním veľmi nízky.

Tip na záver: Zvažujete podnikanie formou franchisingu? Nazrite s nami do sveta podnikania so značkami ako Pizza Mizza, Subway, RE/MAX, KINEKUS, Yves Rocher a mnohými ďalšími v publikácii 19 príbehov podnikania formou franchisingu, alebo Ako podnikať so známou značkou na Slovensku.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Znakovanie si zamilovala, dnes vedie franšízu Baby Signs® na Slovensku

Anna Beňadiková počas materskej zistila, že so svojím dieťaťom môže komunikovať skôr ako začne rozprávať, a to použitím jednoduchých gest. Metódu znakovania si obľúbila natoľko, že vedie slovenskú pobočku americkej značky Baby Signs®. Ako sa projektová manažérka v oblasti IT dostala k vedeniu kurzov pre deti a ich rodičov?

Franchising od McDonald's: Svetová značka ponúka Slovákom svoje prevádzky

McDonald´s hľadá na Slovensku franchisingových partnerov pre svoje existujúce aj nové reštaurácie. Unikátna príležitosť pre tých, ktorí chcú podnikať so svetovou značkou.

Gastronómia na rázcestí – akým problémom čelila v minulosti a dnes

Moderná gastronómia sa definuje ako teória kuchárskeho umenia prihliadajúca na zásady správnej výživy človeka. V širšom význame sa ale v praxi pojem gastronómia často používa aj na všeobecné pomenovanie pohostinských služieb a súvisiacich podnikateľských aktivít.

Ako ovplyvnila globalizácia vývoj franchisingu

Históriu moderného franchisingu začal písať americký výrobca šijacích strojov Isaac Singer v roku 1850. Jeho nápad sa z dnešného pohľadu javí ako "z núdze cnosť". Potreboval totiž v tom čase kapitál na financovanie rozšírenia výroby a tiež na to nadväzujúci rozvoj systému distribúcie svojich výrobkov.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky