Aké poznáme metódy zostavovania peňažných tokov a kedy sa používajú?

V predošlom článku sme sa dozvedeli, prečo je dôležité zostavovať prehľad peňažných tokov, dnes si na názorných príkladoch predstavíme dve základné metódy zostavovania tohto prehľadu. Predpokladom aplikácie prvého prístupu - priamej metódy je presná evidencia príjmov a výdavkov, druhá tzv. nepriama metóda využíva skutočnosť, že hospodárska operácia má vplyv na inú účtovnú položku (t.j. každú zmenu peňažných prostriedkov od začiatku do konca účtovného obdobia možno zdôvodniť zmenami aktív a pasív a vývojom nákladov a výnosov v danom období).

Na začiatok si však osviežme pojmy výnos, príjem, náklad, výdavok.

  • Výnosy sú hodnotovo vyjadrené výsledky činnosti podniku za určité obdobie, vznikajú momentom realizácie výkonov na trhu (výkon = výrobok alebo služba, ktorú podnik ponúka).
  • Príjmy na rozdiel od výnosov vznikajú až v okamihu, keď predávajúci zinkasuje platbu za svoje výkony.
  • Náklady podniku predstavujú peňažné ocenenie spotreby podnikových výrobných faktorov vynaložených podnikom na určité výkony spojené s jeho podnikateľskou činnosťou.
  • Náklady vznikajú v okamihu spotreby. Náklady sa často stotožňujú s pojmom výdavky. Výdavky predstavujú zníženie objemu peňažných prostriedkov podniku a vznikajú v okamihu úhrady.

Pri spracovaní prehľadu peňažných tokov možno uplatniť dve základné metódy:

1. priama metóda tvorby prehľadu na základe skutočných tokov platieb (príjmov a výdavkov).

Jej aplikácia je v praxi sťažená tým, že podvojné účtovníctvo priamo neposkytuje pre takéto zostavenie prehľadu potrebné údaje. Možno ju však odporučiť podnikateľom účtujúcim v jednoduchom účtovníctve. Logiku metódy si vysvetlíme na nasledujúcom príklade.

Príklad: Priama metóda tvorby prehľadu peňažných tokov

Priamou metódou zostavte prehľad peňažných tokov za uplynulý rok. Ku koncu minulého obdobia bol stav peňažných prostriedkov 7 000 €. Vypočítajte stav peňažných prostriedkov na konci obdobia ak poznáte nasledujúce údaje:

Príjmy z predaja tovaru a služieb 70 000 €
Výdavky za materiál 40 000 €
Nákup strojového zariadenia 15 000 €
Predaj starého zariadenia 4 000 €
Odpisy 8 000 €
Výdavky za nakupované služby 6 000 €
Ostatné výdavky 1 000 €
Splátky poskytnutého úveru 12 000 €
Novoposkytnutý úver 21 000 €
   
Riešenie príkladu:  
Príjmy z predaja tovaru a služieb + 70 000 €
Výdavky za materiál - 40 000 €
Nákup strojového zariadenia - 15 000 €
Predaj starého zariadenia + 4 000 €
Odpisy (sú síce náklad, nie však výdavok!) nemá vplyv
Výdavky za nakupované služby - 6 000 €
Ostatné výdavky - 1 000 €
Splátky poskytnutého úveru - 2 000 €
Novoposkytnutý úver + 21 000 €
Stav peňažných prostriedkov na začiatku obdobia 7 000 €
+/- zmena peňažných prostriedkov v účtovnom období + 31 000 €
Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia 38 000 €
Článok pokračuje pod reklamou

2. nepriama metóda využíva skutočnosť, že každá hospodárska operácia má vplyv na inú účtovnú položku.

Tento vplyv sa prejavuje:

  • buď zmenou súvahových položiek,
  • alebo vznikom nákladov či výnosov vo výkaze ziskov a strát.

Z toho vyplýva, že zmenu peňažných prostriedkov od začiatku do konca účtovného obdobia možno zdôvodniť zmenami aktív a pasív a vývojom nákladov a výnosov v danom období. Jednotlivé pohyby objasňuje nasledujúca tabuľka.

Prehľad vytvárania a spotreby peňažných tokov pri nepriamej metóde zostavovania z finančného výkazu súvaha

čistý zisk » výsledok hospodárenia z výkazu ziskov a strát musíme upraviť
+ odpisy » odpisy sú náklad, nie výdavok, musíme ich pripočítať,
+ úbytok zásob a pohľadávok » znamená, že za pohľadávky sme dostali zaplatené a zásoby sa tiež speňažili
- nárast zásob a pohľadávok » znamená, že sme museli zaplatiť za zásoby a navyše máme vyšší objem pohľadávok voči odberateľom, za ktoré sme zatiaľ nedostali zaplatené
- úbytok záväzkov » znamená, že sme našim dodávateľom museli zaplatiť,
+ nárast záväzkov » zatiaľ sme nezaplatili dodávateľom, v tomto prípade hovoríme, že nám poskytli dodávateľský úver,
„A“ Peňažné toky z hospodárskej činnosti spolu
+ úbytok stálych aktív » príjem z predaja strojov a zariadení a pod.
- prírastok stálych aktív » prírastok majetku je spojený s výdajom peňažných prostriedkov
+ predaj finančných investícií » znamená príjem peňažných prostriedkov
- nákup finančných investícií » znamená peňažný výdavok
„B“ Peňažné toky z investičnej činnosti spolu
+ prírastok dlhodobých záväzkov » znamená, že sme získali napr. dodatočný úver, teda príjem peňažných prostriedkov
- úbytok dlhodobých záväzkov » splatili sme časť záväzkov - napr. úverov
+ úbytok dlhodobých pohľadávok » znamená, že sme zinkasovali peniaze za časť dlhodobých pohľadávok
- prírastok dlhodobých pohľadávok » znamená, že nám vzrástli pohľadávky voči našim partnerom, t.j. vzrástla ich zadlženosť voči nám, pretože zatiaľ nám zatiaľ nezaplatili
+ prírastok vlastného imania z dodatočných vkladov do podnikania » ak sa rozhodneme vložiť do podnikania ďalšie svoje súkromné peniaze
- výplata dividend » znamená odliv peňazí podniku
„C“ Peňažné toky z finančnej činnosti
Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia
+ / - zmena finančných prostriedkov za účtovné obdobie (A+B+C)
Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia

Zdá sa vám to zložité? Nič sa nedeje, logiku dozaista pochopíte na nasledovnom príklade.

Príklad: Nepriama metóda tvorby prehľadu peňažných tokov.

Na základe údajov uvedených v súvahe vyčíslite výsledný pohyb peňažných prostriedkov v priebehu roka.

Riešenie príkladu:

Zisk po zdanení -2 200 €
+ odpisy 1 000 €
- prírastok zásob -500 €
+ úbytok krátkodobých pohľadávok 1 800 €
+ prírastok krátkodobých záväzkov 300 €
- úbytok bankových úverov -4 500 €
Peňažné toky z bežnej hospodárskej činnosti -4 100 €
- prírastok DHM -4 000 €
+ úbytok dlhodobého finančného majetku 800 €
Peňažné toky z investičnej činnosti -3 200 €
+ prírastok dlhodobých záväzkov 3 300 €
+ úbytok dlhodobých pohľadávok 600 €
Peňažné toky z finančnej činnosti 3 900 €
Peňažné toky spolu (zmena peň. prostriedkov) -3 400 €
Stav peňažných prostriedkov na začiatku obdobia 12 900 €
Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia 9 500 €

 Skúška správnosti: Prehľad peňažných tokov je zostavený správne, pretože výsledný stav peňažných prostriedkov na konci obdobia sa zhoduje so sumou finančných prostriedkov na finančných účtoch uvedenou v súvahe!

Tip na tematicky príbuzný článok: Ako efektívne riadiť cash flow?

Zdroj: NARMSP

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Riadenie cash flow

V ktorých situáciách je aktívne sledovanie cash flow obzvlášť dôležité, čo v praxi znamená riadiť cash flow, a ako začať.

Nepriama a priama metóda výpočtu cash flow

V čom je rozdiel medzi priamou a nepriamou metódou výpočtu cash-flow aj s názorným príkladom.

Čo je to cash flow a v čom sa líši od zisku

Čo je to cash flow, ako sa odlišuje od účtovného zisku a prečo je pre podnikateľa dôležité sa ním zaoberať?

Ako preveriť bonitu nového odberateľa

Praktické informácie ako vo vlastnej réžii posúdiť platobnú schopnosť obchodného partnera.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky