Aké poznáme metódy zostavovania peňažných tokov a kedy sa používajú?

V predošlom článku sme sa dozvedeli, prečo je dôležité zostavovať prehľad peňažných tokov, dnes si na názorných príkladoch predstavíme dve základné metódy zostavovania tohto prehľadu. Predpokladom aplikácie prvého prístupu - priamej metódy je presná evidencia príjmov a výdavkov, druhá tzv. nepriama metóda využíva skutočnosť, že hospodárska operácia má vplyv na inú účtovnú položku (t.j. každú zmenu peňažných prostriedkov od začiatku do konca účtovného obdobia možno zdôvodniť zmenami aktív a pasív a vývojom nákladov a výnosov v danom období).

Na začiatok si však osviežme pojmy výnos, príjem, náklad, výdavok.

  • Výnosy sú hodnotovo vyjadrené výsledky činnosti podniku za určité obdobie, vznikajú momentom realizácie výkonov na trhu (výkon = výrobok alebo služba, ktorú podnik ponúka).
  • Príjmy na rozdiel od výnosov vznikajú až v okamihu, keď predávajúci zinkasuje platbu za svoje výkony.
  • Náklady podniku predstavujú peňažné ocenenie spotreby podnikových výrobných faktorov vynaložených podnikom na určité výkony spojené s jeho podnikateľskou činnosťou.
  • Náklady vznikajú v okamihu spotreby. Náklady sa často stotožňujú s pojmom výdavky. Výdavky predstavujú zníženie objemu peňažných prostriedkov podniku a vznikajú v okamihu úhrady.

Pri spracovaní prehľadu peňažných tokov možno uplatniť dve základné metódy:

1. priama metóda tvorby prehľadu na základe skutočných tokov platieb (príjmov a výdavkov).

Jej aplikácia je v praxi sťažená tým, že podvojné účtovníctvo priamo neposkytuje pre takéto zostavenie prehľadu potrebné údaje. Možno ju však odporučiť podnikateľom účtujúcim v jednoduchom účtovníctve. Logiku metódy si vysvetlíme na nasledujúcom príklade.

Príklad: Priama metóda tvorby prehľadu peňažných tokov

Priamou metódou zostavte prehľad peňažných tokov za uplynulý rok. Ku koncu minulého obdobia bol stav peňažných prostriedkov 7 000 €. Vypočítajte stav peňažných prostriedkov na konci obdobia ak poznáte nasledujúce údaje:

Príjmy z predaja tovaru a služieb 70 000 €
Výdavky za materiál 40 000 €
Nákup strojového zariadenia 15 000 €
Predaj starého zariadenia 4 000 €
Odpisy 8 000 €
Výdavky za nakupované služby 6 000 €
Ostatné výdavky 1 000 €
Splátky poskytnutého úveru 12 000 €
Novoposkytnutý úver 21 000 €
   
Riešenie príkladu:  
Príjmy z predaja tovaru a služieb + 70 000 €
Výdavky za materiál - 40 000 €
Nákup strojového zariadenia - 15 000 €
Predaj starého zariadenia + 4 000 €
Odpisy (sú síce náklad, nie však výdavok!) nemá vplyv
Výdavky za nakupované služby - 6 000 €
Ostatné výdavky - 1 000 €
Splátky poskytnutého úveru - 2 000 €
Novoposkytnutý úver + 21 000 €
Stav peňažných prostriedkov na začiatku obdobia 7 000 €
+/- zmena peňažných prostriedkov v účtovnom období + 31 000 €
Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia 38 000 €
Článok pokračuje pod reklamou

2. nepriama metóda využíva skutočnosť, že každá hospodárska operácia má vplyv na inú účtovnú položku.

Tento vplyv sa prejavuje:

  • buď zmenou súvahových položiek,
  • alebo vznikom nákladov či výnosov vo výkaze ziskov a strát.

Z toho vyplýva, že zmenu peňažných prostriedkov od začiatku do konca účtovného obdobia možno zdôvodniť zmenami aktív a pasív a vývojom nákladov a výnosov v danom období. Jednotlivé pohyby objasňuje nasledujúca tabuľka.

Prehľad vytvárania a spotreby peňažných tokov pri nepriamej metóde zostavovania z finančného výkazu súvaha

čistý zisk » výsledok hospodárenia z výkazu ziskov a strát musíme upraviť
+ odpisy » odpisy sú náklad, nie výdavok, musíme ich pripočítať,
+ úbytok zásob a pohľadávok » znamená, že za pohľadávky sme dostali zaplatené a zásoby sa tiež speňažili
- nárast zásob a pohľadávok » znamená, že sme museli zaplatiť za zásoby a navyše máme vyšší objem pohľadávok voči odberateľom, za ktoré sme zatiaľ nedostali zaplatené
- úbytok záväzkov » znamená, že sme našim dodávateľom museli zaplatiť,
+ nárast záväzkov » zatiaľ sme nezaplatili dodávateľom, v tomto prípade hovoríme, že nám poskytli dodávateľský úver,
„A“ Peňažné toky z hospodárskej činnosti spolu
+ úbytok stálych aktív » príjem z predaja strojov a zariadení a pod.
- prírastok stálych aktív » prírastok majetku je spojený s výdajom peňažných prostriedkov
+ predaj finančných investícií » znamená príjem peňažných prostriedkov
- nákup finančných investícií » znamená peňažný výdavok
„B“ Peňažné toky z investičnej činnosti spolu
+ prírastok dlhodobých záväzkov » znamená, že sme získali napr. dodatočný úver, teda príjem peňažných prostriedkov
- úbytok dlhodobých záväzkov » splatili sme časť záväzkov - napr. úverov
+ úbytok dlhodobých pohľadávok » znamená, že sme zinkasovali peniaze za časť dlhodobých pohľadávok
- prírastok dlhodobých pohľadávok » znamená, že nám vzrástli pohľadávky voči našim partnerom, t.j. vzrástla ich zadlženosť voči nám, pretože zatiaľ nám zatiaľ nezaplatili
+ prírastok vlastného imania z dodatočných vkladov do podnikania » ak sa rozhodneme vložiť do podnikania ďalšie svoje súkromné peniaze
- výplata dividend » znamená odliv peňazí podniku
„C“ Peňažné toky z finančnej činnosti
Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia
+ / - zmena finančných prostriedkov za účtovné obdobie (A+B+C)
Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia

Zdá sa vám to zložité? Nič sa nedeje, logiku dozaista pochopíte na nasledovnom príklade.

Príklad: Nepriama metóda tvorby prehľadu peňažných tokov.

Na základe údajov uvedených v súvahe vyčíslite výsledný pohyb peňažných prostriedkov v priebehu roka.

Riešenie príkladu:

Zisk po zdanení -2 200 €
+ odpisy 1 000 €
- prírastok zásob -500 €
+ úbytok krátkodobých pohľadávok 1 800 €
+ prírastok krátkodobých záväzkov 300 €
- úbytok bankových úverov -4 500 €
Peňažné toky z bežnej hospodárskej činnosti -4 100 €
- prírastok DHM -4 000 €
+ úbytok dlhodobého finančného majetku 800 €
Peňažné toky z investičnej činnosti -3 200 €
+ prírastok dlhodobých záväzkov 3 300 €
+ úbytok dlhodobých pohľadávok 600 €
Peňažné toky z finančnej činnosti 3 900 €
Peňažné toky spolu (zmena peň. prostriedkov) -3 400 €
Stav peňažných prostriedkov na začiatku obdobia 12 900 €
Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia 9 500 €

 Skúška správnosti: Prehľad peňažných tokov je zostavený správne, pretože výsledný stav peňažných prostriedkov na konci obdobia sa zhoduje so sumou finančných prostriedkov na finančných účtoch uvedenou v súvahe!

Tip na tematicky príbuzný článok: Ako efektívne riadiť cash flow?

Zdroj: NARMSP

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Riadenie cash flow

V ktorých situáciách je aktívne sledovanie cash flow obzvlášť dôležité, čo v praxi znamená riadiť cash flow, a ako začať.

Nepriama a priama metóda výpočtu cash flow

V čom je rozdiel medzi priamou a nepriamou metódou výpočtu cash-flow aj s názorným príkladom.

Čo je to cash flow a v čom sa líši od zisku

Čo je to cash flow, ako sa odlišuje od účtovného zisku a prečo je pre podnikateľa dôležité sa ním zaoberať?

Ako preveriť bonitu nového odberateľa

Praktické informácie ako vo vlastnej réžii posúdiť platobnú schopnosť obchodného partnera.
Videonávod podania návrhu na zápis údajov do obchodného registra

Ako zvládnete zápis do 30.9.2022 svojpomocne krok po kroku.

Zistiť viac
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky