Zvýhodnené financovanie pre malé a stredné firmy: čo môžu získať?

EXIMBANKA SR poskytuje podnikateľom úver so zníženou úrokovou sadzbou. Aké sú podmienky a na aký účel konkrétne možno úvery využiť?

EXIMBANKA SR (špecializovaná štátna finančná inštitúcia, ktorá poskytuje bankové a poisťovacie služby) prináša zvýhodnené financovanie investičných projektov a prevádzkového kapitálu pre segment malých a stredných podnikov MSP (do 250 zamestnancov) a stredne veľkých spoločností MID-CAPS (do 3 000 zamestnancov).

Zvýhodnené financovanie – nižšia úroková sadzba

Úverová linka EIB otvára možnosti dostupnejšieho financovania, napomáha zotaveniu Slovenska z pandémie COVID-19, zároveň napomáha k udržaniu pracovných miest, zachovaniu likvidity a podpory konkurencieschopnosti MSP a MID-CAPS.

Záujemcovia môžu využiť zvýhodnené financovanie z prostriedkov EIB, pričom zvýhodnená úroková sadzba oproti bežnému úveru je znížená o 0,25 % p.a. Úver bude úročený variabilnou úrokovou sadzbou odvodenou od referenčnej úrokovej sadzby EURIBOR.

Podmienky Úveru EIB

 • Úver EIB je určený pre subjekty podnikajúce na Slovensku alebo v iných členských štátoch Európskej únie,
 • ak výška projektových nákladov nepresahuje 25 mil. eur, Úver EIB je možné poskytnúť klientom MSP a MID-CAPS až do výšky 100 % príslušného financovania, maximálne však do výšky 12,5 mil. eur,
 • ak je výška projektových nákladov v rozpätí od 25 mil. eur do 50 mil. eur, Úver EIB je možné poskytnúť iba klientom MID-CAPS, a to maximálne do výšky 50 % príslušných projektových nákladov,
 • maximálna akceptovaná doba implementácie projektu predstavuje 3 roky,
 • minimálna splatnosť úveru je 180 dní, maximálna splatnosť je 7 rokov.

Aké produkty financovania môžu exportéri využiť?

Exportéri môžu využiť:

 • Úver na nákup a modernizáciu technológie a súvisiacej infraštruktúry
 • Úver na financovanie investície v zahraničí
 • Úver na podporu vývozu so splatnosťou do dvoch rokov
 • Úver na pohľadávky z vývozu

Úver na nákup a modernizáciu technológie a súvisiacej infraštruktúry

EXIMBANKA SR poskytne exportérovi investičný úver na modernizáciu technologickej základne, pričom jeho použitie súvisí s výrobou tovarov určených na vývoz. Úver sa poskytuje do výšky 85 % z nákladov na nákup alebo na modernizáciu technológie a súvisiacej infraštruktúry určenej pre výrobu na vývoz, s možnosťou preplatenia faktúr nie starších ako 6 mesiacov ku dňu čerpania úveru. Splatnosť úveru je do 7 rokov.

Úver na financovanie investície v zahraničí

Úver na financovanie dlhodobých finančných potrieb vývozcu na realizáciu zahraničnej investície (zriadenie dcérskej spoločnosti, spoločného podniku alebo kúpa podielu v existujúcej zahraničnej spoločnosti) alebo jej rozšírenie v krajine vývozu formou zvýšenia investičného alebo obežného majetku.

Úver na podporu vývozu so splatnosťou do dvoch rokov

EXIMBANKA SR poskytne exportérovi účelovo viazaný úver na financovanie materiálových a ostatných nákladov súvisiacich s realizáciou vývozného kontraktu vrátane preplatenia faktúr, ktorých dátum vystavenia nie je starší ako 6 mesiacov ku dňu čerpania úveru.

Úver na pohľadávky z vývozu

Prostredníctvom priameho úveru na pohľadávky z vývozu je možné financovať odloženú splatnosť odberateľskej faktúry za účelom podpory vývozu tovarov a/alebo služieb vývozcu.

 • Krátkodobý - so splatnosťou predložených faktúr minimálne 30 dní, max 1 rok.
 • Strednodobý - so splatnosťou predložených faktúr nad jeden rok.

EXIMBANKA SR poskytuje finančné prostriedky na podporu vývozných aktivít (na základe vývozného kontraktu/objednávky medzi vývozcom a zahraničným odberateľom) vývozcu poskytovaním úveru na pohľadávky z vývozu formou prefinancovania odberateľskej faktúry, zníženej o spoluúčasť uvedenú na poistnom úverovom limite platnom pre zahraničného odberateľa.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Vydanie akcií ako spôsob získania kapitálu

Pre aké firmy má zmysel uvažovať nad vydaním akcií a ako postupovať?

Financovanie podnikania cez úver, dlhopisy či akcie: čo sa oplatí?

Žiadať o úver z banky, získať financie od investorov formou dlhopisov alebo ísť do vydania akcií? Čo zvážiť pri výbere a ako postupovať, priblížil riaditeľ Burzy cenných papierov v Bratislave.

Potrebujete auto na podnikanie? Viac sa ho oplatí prenajať ako kúpiť

Aké sú mesačné náklady pri prenájme vozidla v porovnaní s finančným lízingom či kúpou auta za „vlastné peniaze“? Aké ďalšie výhody prináša operatívny lízing?

Potrebujete znížiť výdavky na autá a zastabilizovať rozpočet? Namiesto kúpy si vozidlá prenajmite

Aké výhody so sebou prináša operatívny lízing, ako sa odrazí na nákladoch a kedy je vhodné využiť riešenie na mieru?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky