Zvýhodnené financovanie pre malé a stredné firmy: čo môžu získať?

EXIMBANKA SR poskytuje podnikateľom úver so zníženou úrokovou sadzbou. Aké sú podmienky a na aký účel konkrétne možno úvery využiť?

EXIMBANKA SR (špecializovaná štátna finančná inštitúcia, ktorá poskytuje bankové a poisťovacie služby) prináša zvýhodnené financovanie investičných projektov a prevádzkového kapitálu pre segment malých a stredných podnikov MSP (do 250 zamestnancov) a stredne veľkých spoločností MID-CAPS (do 3 000 zamestnancov).

Zvýhodnené financovanie – nižšia úroková sadzba

Úverová linka EIB otvára možnosti dostupnejšieho financovania, napomáha zotaveniu Slovenska z pandémie COVID-19, zároveň napomáha k udržaniu pracovných miest, zachovaniu likvidity a podpory konkurencieschopnosti MSP a MID-CAPS.

Záujemcovia môžu využiť zvýhodnené financovanie z prostriedkov EIB, pričom zvýhodnená úroková sadzba oproti bežnému úveru je znížená o 0,25 % p.a. Úver bude úročený variabilnou úrokovou sadzbou odvodenou od referenčnej úrokovej sadzby EURIBOR.

Podmienky Úveru EIB

 • Úver EIB je určený pre subjekty podnikajúce na Slovensku alebo v iných členských štátoch Európskej únie,
 • ak výška projektových nákladov nepresahuje 25 mil. eur, Úver EIB je možné poskytnúť klientom MSP a MID-CAPS až do výšky 100 % príslušného financovania, maximálne však do výšky 12,5 mil. eur,
 • ak je výška projektových nákladov v rozpätí od 25 mil. eur do 50 mil. eur, Úver EIB je možné poskytnúť iba klientom MID-CAPS, a to maximálne do výšky 50 % príslušných projektových nákladov,
 • maximálna akceptovaná doba implementácie projektu predstavuje 3 roky,
 • minimálna splatnosť úveru je 180 dní, maximálna splatnosť je 7 rokov.

Aké produkty financovania môžu exportéri využiť?

Exportéri môžu využiť:

 • Úver na nákup a modernizáciu technológie a súvisiacej infraštruktúry
 • Úver na financovanie investície v zahraničí
 • Úver na podporu vývozu so splatnosťou do dvoch rokov
 • Úver na pohľadávky z vývozu

Úver na nákup a modernizáciu technológie a súvisiacej infraštruktúry

EXIMBANKA SR poskytne exportérovi investičný úver na modernizáciu technologickej základne, pričom jeho použitie súvisí s výrobou tovarov určených na vývoz. Úver sa poskytuje do výšky 85 % z nákladov na nákup alebo na modernizáciu technológie a súvisiacej infraštruktúry určenej pre výrobu na vývoz, s možnosťou preplatenia faktúr nie starších ako 6 mesiacov ku dňu čerpania úveru. Splatnosť úveru je do 7 rokov.

Úver na financovanie investície v zahraničí

Úver na financovanie dlhodobých finančných potrieb vývozcu na realizáciu zahraničnej investície (zriadenie dcérskej spoločnosti, spoločného podniku alebo kúpa podielu v existujúcej zahraničnej spoločnosti) alebo jej rozšírenie v krajine vývozu formou zvýšenia investičného alebo obežného majetku.

Úver na podporu vývozu so splatnosťou do dvoch rokov

EXIMBANKA SR poskytne exportérovi účelovo viazaný úver na financovanie materiálových a ostatných nákladov súvisiacich s realizáciou vývozného kontraktu vrátane preplatenia faktúr, ktorých dátum vystavenia nie je starší ako 6 mesiacov ku dňu čerpania úveru.

Úver na pohľadávky z vývozu

Prostredníctvom priameho úveru na pohľadávky z vývozu je možné financovať odloženú splatnosť odberateľskej faktúry za účelom podpory vývozu tovarov a/alebo služieb vývozcu.

 • Krátkodobý - so splatnosťou predložených faktúr minimálne 30 dní, max 1 rok.
 • Strednodobý - so splatnosťou predložených faktúr nad jeden rok.

EXIMBANKA SR poskytuje finančné prostriedky na podporu vývozných aktivít (na základe vývozného kontraktu/objednávky medzi vývozcom a zahraničným odberateľom) vývozcu poskytovaním úveru na pohľadávky z vývozu formou prefinancovania odberateľskej faktúry, zníženej o spoluúčasť uvedenú na poistnom úverovom limite platnom pre zahraničného odberateľa.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Výhody vstupu na burzu cenných papierov: príklad z praxe

Burza cenných papierov v Bratislave začína obchodovať s akciami úspešnej slovenskej firmy. Aké výhody to prinesie spoločnosti, kapitálovému trhu či Slovensku ako štátu?

Podpora inovatívnych riešení: firmy môžu získať až do 500-tisíc eur

Malé firmy môžu získať grant, mentorstvo od odborníkov a zviditeľniť sa. Kto môže o podporu žiadať, čo musí spĺňať financovaný projekt a dôležité termíny.

Eurofondy na podnikanie, zelenú transformáciu a inovácie v roku 2024

Na čo všetko môžu firmy získať financie od EÚ, ako postupovať a na čo možno dotáciu využiť? Prehľad výziev a programov.

Vydanie akcií ako spôsob získania kapitálu

Pre aké firmy má zmysel uvažovať nad vydaním akcií a ako postupovať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky