Viac ako 15 miliárd € na výskum a inovácie v malých firmách

Európska komisia spustila jeden z najväčších programov na podporu inovatívnych firiem.

Čo je Horizont 2020

Program Horizont 2020 je nástroj Európskej komisie na podporu výskumu, vývoja a inovácií na roky 2014 – 2020. I o program pre výskum a inovácie, ktorý je najväčší v Európe a zároveň jeden z najväčších na svete.

Odlišnosti Horizont 2020 od 7. rámcového programu a nové prvky

Program Horizont 2020 od 1. 1. 2014 nahradí 7. rámcový program.  Oproti nemu má však mnoho zásadných odlišností:

  • nižšia byrokracia (významná miera elektronizácie, skrátenie auditu zo strany EÚ a povinnej archivácie dokumentov z 5 na 2 roky po poslednej platbe, skrátenie doby na udelenie grantu – približne 8 mesiacov, iba 7 % projektov bude podrobených auditu);
  • intenzívna podpora inovácií s trhovým využitím;
  • integrácia výskumu a inovácií prostredníctvom plynulého a koherentného financovania od nápadu až po trhové využitie;
  • väčší dôraz na spoločenské výzvy (zdravie, energetika, doprava, dostup k surovinám a pod.);
  • intenzívna podpora malých a stredných podnikov (cieľom je investovať do MSP aspoň 20 % rozpočtu);
  • nie je nevyhnuté byť súčasťou medzinárodného konzorcia a zároveň rovnaká sadzba pre všetkých účastníkov v projekte a všetky činnosti v projekte.

Priority a rozpočet Horizont 2020

Celkový rozpočet programu Horizont 2020 je 79,40 miliárd eur. Táto suma je rozdelená najmä do troch oblastí:

  • Excelentná veda (24,4 mld. eur) – cieľom je zvýšenie excelentnosti vedeckej základne Európy, podpora výskumnej infraštruktúry;
  • Vedúca úloha priemyslu  ( 17,05 mld. eur) – cieľom je podporovať investície do priemyselných technológií a pomáhať inovatívnym MSP dostať sa do svetovej špičky;
  • Spoločenské výzvy (29,68 mld. eur) -  klimatické zmeny či trvalo udržateľný rozvoj.
Prioritná oblasť % podiel v rozpočte Rozpočet v mld. €
Excelentná veda 31,73 % 24,441
Európska výskumná rada 17,00 % 13,095
Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie 3,50 % 2,696
Akcie Marie Sklodowska - Curie 8,00 % 6,162
Výskumné infraštruktúry 3,23 % 2,488
Vedúca úloha priemyslu  22,09% 17,016
Vedúce postavenie v priemyselných technológiách 17,60 % 13,557
Prístup k rozvojovému kapitálu 3,69 % 2,842
Inovácie v malých a stredných podnikoch 0,80 % 0,616
Spoločenské výzvy 38,53 % 29,679
Zdravie, demografické zmeny, blahobyt 9,70 % 7,472
Potravinová bezpečnosť, udržateľné hospodárstvo, morský a námorný výskum, bioekonomika 5,00 % 3,851
Bezpečná, čistá a efektívna energia 7,70 % 5,931
Inteligentná, zelená a integrovaná doprava 8,23 % 6,339
Klimatické akcie, efektívne využívanie zdrojov a nerastné suroviny 4,00 % 3,081
Európa v meniacom sa svete - Inkluzívna, inovatívna a reflektívna spoločnosť 1,70 % 1,309
Bezpečné spoločnosti – Ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov 2,20 % 1,695

1/5 celkového rozpočtu (asi 15 miliárd eur) je určená na výzvy počas rokov 2014 a 2015. Na budúci rok pripravila Európska komisia celkovo 64 výziev. Ich ohlasovanie bude prebiehať postupne v priebehu roka 2015, väčšina z nich však bude vyhlásená v prvej polovici roka.

Prvé výzvy boli zverejnené 11. decembra a prvé uzávierky sú už v marci 2015.

Rozpočet Horizont 2020 a výzvy  na roky 2014 a 2015

Téma 2014 2015
Informačné a komunikačné technológie 45,00 mil. € 45,00 mil. €
Nanotechnológie, pokročilé materiály, biotechnológie, pokročilé výrobné procesy 25,60 mil. € 26,20 mil. €
Vesmír 8,50 mil. € 8,75 mil. €
Zdravie, demografické zmeny a kvalita života 66,10 mil. € 45 mil. €
Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesného hospodárstvo, bio-ekonomika... 12,00 mil. € 22,00 mil. €
Bezpečné, čisté a efektívne využívané energie 33,95 mil. € 37,26 mil. €
Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava 35,87 mil. € 38,96 mil. €
Klíma, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a surovín 17,00 mil. € 19,00 mil. €
Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a bezpečné spoločnosti - 15,00 mil. €
Ochrana slobody a bezpečnosti 7,00 mil. € 7,40 mil. €

Aká je suma určená pre Slovensko

Slovensko nemá v rámci uvedeného balíka žiadnu kvótu. Ide o celoeurópsky program do ktorého sa môžu zapojiť žiadatelia z ktorejkoľvek krajiny EÚ. Podnikatelia a vedci však musia obstáť v medzinárodnej konkurencii.

Národný kontaktný bod pre HORIZONT 2020 na Slovensku je Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), no o úspešnosti projektu sa bude rozhodovať v Bruseli.

Špeciálnu pozornosť chce pritom Európska komisia (EK) venovať malým a stredným podnikom

Malé a stredné podniky budú môcť z uvedeného balíka peňazí získať grantové financovanie, ale tiež dlhové nástroje a rozvojový kapitál. Väčšina podpory určená pre MSP je alokovaná v grantových zdrojoch. Zvyšné programy tvoria asi 4 % celkového rozpočtu.

Podporu môžu získať inovatívne malé a stredné podniky s potenciálom rastu a sídlom v krajine EÚ alebo asociovanej krajine. Miera financovania je 100 % na projekty v oblasti výskumu (0 % spolufinancovanie žiadateľa) a 70 % v oblasti inovácií (30 % spolufinancuje žiadateľ).

Prvé výzvy boli vyhlásené 11. decembra 2013

Informácie ku konkrétnym oblastiam nájdete v nižšie uvedených linkoch

Excelentná veda

Vedúce postavenie priemyslu

Spoločenské výzvy

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Grantový program She’s Next: financie a poradenstvo pre podnikateľky

Druhý ročník grantového programu Visa She's Next podporí mikro, malé a stredné firmy vlastnené ženami. Ako sa zapojiť a aké sú podmienky?

Výhody vstupu na burzu cenných papierov: príklad z praxe

Burza cenných papierov v Bratislave začína obchodovať s akciami úspešnej slovenskej firmy. Aké výhody to prinesie spoločnosti, kapitálovému trhu či Slovensku ako štátu?

Podpora inovatívnych riešení: firmy môžu získať až do 500-tisíc eur

Malé firmy môžu získať grant, mentorstvo od odborníkov a zviditeľniť sa. Kto môže o podporu žiadať, čo musí spĺňať financovaný projekt a dôležité termíny.

Eurofondy na podnikanie, zelenú transformáciu a inovácie v roku 2024

Na čo všetko môžu firmy získať financie od EÚ, ako postupovať a na čo možno dotáciu využiť? Prehľad výziev a programov.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky