Viac ako 15 miliárd € na výskum a inovácie v malých firmách

Európska komisia spustila jeden z najväčších programov na podporu inovatívnych firiem.

Čo je Horizont 2020

Program Horizont 2020 je nástroj Európskej komisie na podporu výskumu, vývoja a inovácií na roky 2014 – 2020. I o program pre výskum a inovácie, ktorý je najväčší v Európe a zároveň jeden z najväčších na svete.

Odlišnosti Horizont 2020 od 7. rámcového programu a nové prvky

Program Horizont 2020 od 1. 1. 2014 nahradí 7. rámcový program.  Oproti nemu má však mnoho zásadných odlišností:

  • nižšia byrokracia (významná miera elektronizácie, skrátenie auditu zo strany EÚ a povinnej archivácie dokumentov z 5 na 2 roky po poslednej platbe, skrátenie doby na udelenie grantu – približne 8 mesiacov, iba 7 % projektov bude podrobených auditu);
  • intenzívna podpora inovácií s trhovým využitím;
  • integrácia výskumu a inovácií prostredníctvom plynulého a koherentného financovania od nápadu až po trhové využitie;
  • väčší dôraz na spoločenské výzvy (zdravie, energetika, doprava, dostup k surovinám a pod.);
  • intenzívna podpora malých a stredných podnikov (cieľom je investovať do MSP aspoň 20 % rozpočtu);
  • nie je nevyhnuté byť súčasťou medzinárodného konzorcia a zároveň rovnaká sadzba pre všetkých účastníkov v projekte a všetky činnosti v projekte.

Priority a rozpočet Horizont 2020

Celkový rozpočet programu Horizont 2020 je 79,40 miliárd eur. Táto suma je rozdelená najmä do troch oblastí:

  • Excelentná veda (24,4 mld. eur) – cieľom je zvýšenie excelentnosti vedeckej základne Európy, podpora výskumnej infraštruktúry;
  • Vedúca úloha priemyslu  ( 17,05 mld. eur) – cieľom je podporovať investície do priemyselných technológií a pomáhať inovatívnym MSP dostať sa do svetovej špičky;
  • Spoločenské výzvy (29,68 mld. eur) -  klimatické zmeny či trvalo udržateľný rozvoj.
Prioritná oblasť % podiel v rozpočte Rozpočet v mld. €
Excelentná veda 31,73 % 24,441
Európska výskumná rada 17,00 % 13,095
Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie 3,50 % 2,696
Akcie Marie Sklodowska - Curie 8,00 % 6,162
Výskumné infraštruktúry 3,23 % 2,488
Vedúca úloha priemyslu  22,09% 17,016
Vedúce postavenie v priemyselných technológiách 17,60 % 13,557
Prístup k rozvojovému kapitálu 3,69 % 2,842
Inovácie v malých a stredných podnikoch 0,80 % 0,616
Spoločenské výzvy 38,53 % 29,679
Zdravie, demografické zmeny, blahobyt 9,70 % 7,472
Potravinová bezpečnosť, udržateľné hospodárstvo, morský a námorný výskum, bioekonomika 5,00 % 3,851
Bezpečná, čistá a efektívna energia 7,70 % 5,931
Inteligentná, zelená a integrovaná doprava 8,23 % 6,339
Klimatické akcie, efektívne využívanie zdrojov a nerastné suroviny 4,00 % 3,081
Európa v meniacom sa svete - Inkluzívna, inovatívna a reflektívna spoločnosť 1,70 % 1,309
Bezpečné spoločnosti – Ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov 2,20 % 1,695

1/5 celkového rozpočtu (asi 15 miliárd eur) je určená na výzvy počas rokov 2014 a 2015. Na budúci rok pripravila Európska komisia celkovo 64 výziev. Ich ohlasovanie bude prebiehať postupne v priebehu roka 2015, väčšina z nich však bude vyhlásená v prvej polovici roka.

Prvé výzvy boli zverejnené 11. decembra a prvé uzávierky sú už v marci 2015.

Rozpočet Horizont 2020 a výzvy  na roky 2014 a 2015

Téma 2014 2015
Informačné a komunikačné technológie 45,00 mil. € 45,00 mil. €
Nanotechnológie, pokročilé materiály, biotechnológie, pokročilé výrobné procesy 25,60 mil. € 26,20 mil. €
Vesmír 8,50 mil. € 8,75 mil. €
Zdravie, demografické zmeny a kvalita života 66,10 mil. € 45 mil. €
Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesného hospodárstvo, bio-ekonomika... 12,00 mil. € 22,00 mil. €
Bezpečné, čisté a efektívne využívané energie 33,95 mil. € 37,26 mil. €
Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava 35,87 mil. € 38,96 mil. €
Klíma, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a surovín 17,00 mil. € 19,00 mil. €
Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a bezpečné spoločnosti - 15,00 mil. €
Ochrana slobody a bezpečnosti 7,00 mil. € 7,40 mil. €

Aká je suma určená pre Slovensko

Slovensko nemá v rámci uvedeného balíka žiadnu kvótu. Ide o celoeurópsky program do ktorého sa môžu zapojiť žiadatelia z ktorejkoľvek krajiny EÚ. Podnikatelia a vedci však musia obstáť v medzinárodnej konkurencii.

Národný kontaktný bod pre HORIZONT 2020 na Slovensku je Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), no o úspešnosti projektu sa bude rozhodovať v Bruseli.

Špeciálnu pozornosť chce pritom Európska komisia (EK) venovať malým a stredným podnikom

Malé a stredné podniky budú môcť z uvedeného balíka peňazí získať grantové financovanie, ale tiež dlhové nástroje a rozvojový kapitál. Väčšina podpory určená pre MSP je alokovaná v grantových zdrojoch. Zvyšné programy tvoria asi 4 % celkového rozpočtu.

Podporu môžu získať inovatívne malé a stredné podniky s potenciálom rastu a sídlom v krajine EÚ alebo asociovanej krajine. Miera financovania je 100 % na projekty v oblasti výskumu (0 % spolufinancovanie žiadateľa) a 70 % v oblasti inovácií (30 % spolufinancuje žiadateľ).

Prvé výzvy boli vyhlásené 11. decembra 2013

Informácie ku konkrétnym oblastiam nájdete v nižšie uvedených linkoch

Excelentná veda

Vedúce postavenie priemyslu

Spoločenské výzvy

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podnikateľské misie firmám otvárajú dvere na zahraničné trhy

Podnikatelia sa môžu zúčastniť zahraničných veľtrhov či navštíviť spoločnosti v rôznych krajinách, no misie sa organizujú aj na Slovensku. Ako sa registrovať, aké sú podmienky a s akými nákladmi počítať?

HR, IT či marketingový audit pomáha firmám rásť: ako naň získať financie?

Pohľad nezávislých profesionálov dokáže odhaliť mnohé slabé miesta. Ako získať príspevok na realizáciu auditu v rôznych oblastiach a v čom konzultanti poradia?

Dotácie na energie: firmy získajú kompenzácie za prvý kvartál 2023

O kompenzácie vysokých cien elektriny a plynu za január už môžu podnikatelia žiadať, dotáciu dostanú aj za ďalšie mesiace. Aké sú podmienky a ako postupovať?

Potrebujete auto na podnikanie? Viac sa ho oplatí prenajať ako kúpiť

Aké sú mesačné náklady pri prenájme vozidla v porovnaní s finančným lízingom či kúpou auta za „vlastné peniaze“? Aké ďalšie výhody prináša operatívny lízing?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky