Doménové mená a ich hodnota

V ostatných dvadsiatich rokoch vzrástla potreba ohodnocovania všetkých druhov nehmotného majetku - patentov, ochranných známok a know-how. Tento vývoj je logický, keďže si podnikateľské jednotky uvedomujú, že na celkovej podnikateľskej úspešnosti jednotlivých podnikov zohrávajú významnú úlohu nehmotné aktíva, hoci nie sú viditeľné. V súčasnosti sa intenzívne dostáva do popredia problematika ohodnocovania doménových mien. Ohodnotenia sa casto vyhotovujú v súvislosti s ich predajom, prípadne s realizáciou záložného práva napr. pri exekúcii. Týmto článkom chceme vyplniť medzeru v dostupnej odbornej literatúre, ktorá sa nezaoberá podobnou problematikou, keďže ide o požiadavku, ktorá vznikala iba nedávno a prejavuje sa práve v súvislosti s finančnou krízou a exekúciami majetku.

Základné pojmy a zatriedenie doménových mien

„Doménové meno pozostáva z textového reťazca s príponou „sk“ alebo s inou príponou. Používajú sa iba písmená bez diakritiky, čísla a znaky. Textový reťazec musí mať najmenej dva znaky. Doménové mená majú svoj význam najmä v prostredí internetu a slúžia na označovanie subjektov, ich produktov a služieb.“ Pod pojmom doména si každý človek predstavuje niečo iné.

Z laického pohľadu môžeme povedať, že je to jadro internetovej identity, on-line značka spoločnosti. Tiež jedinečné označenie, ktoré vlastní iba jediná spoločnosť a hravo si ju zapamätajú zákazníci. Z technickej stránky ide o adresný pojem, ktorý sa používa na identifikáciu a lokalizáciu počítačov na internete. Počítače používajú na svoju lokalizáciu na internete Internet Protocol (IP) numbers - IP číslo. Zapamätať si ho nie je jednoduché. Z tohto dôvodu vznikli domény, ktoré identifikujú internetovú adresu a sú jednoducho použiteľné a zapamätateľné.

Z odborného hľadiska väčšina autorov, ktorí často publikujú o nehmotnom majetku, sa nezaoberá touto otázkou. Nekvantifikujú samotné doménové mená. Takúto definíciu nepozná ani Obchodný zákonník. Podľa dostupných informácií komplexnú definíciu doménových mien publikoval slovenský autor prof. Vojčík, ktorý uvádza: „Doménové meno pozostáva z textového reťazca s príponou „sk“ alebo s inou príponou. Používajú sa iba písmená bez diakritiky, čísla a znaky. Textový reťazec musí mať najmenej dva znaky. Doménové mená majú svoj význam najmä v prostredí internetu a slúžia na označovanie subjektov, ich produktov a služieb.“

Článok pokračuje pod reklamou

Problematika doménových mien úzko súvisí s priemyselnými právami na označenie. Svojou charakteristikou sa doménové mená najviac približujú k ochranným známkam, ale medzi nimi je jeden zásadný rozdiel. Registráciu a používanie doménových mien zabezpečujú výhradne súkromné firmy.

Samotné doménové mená nereguluje štát a neexistuje ani ich verejný register. Doména „sk“ vznikla v roku 1993 so vznikom SR. Jej správou bola poverená spoločnosť SK-NIC, a. s., predtým EuroWeb Slovakia, a. s. a EUnet Slovakia, s. r. o. Táto spoločnosť prijíma požiadavky od jednotlivých registrátorov domén, ktorí registrujú domény v zmysle požiadaviek konkrétnych klientov, pričom za registrácie domén účtuje poplatok (aktuálny ročný poplatok za služby prístupu k záznamu domény je na úrovni 19,92 eur bez DPH).

Z charakteristiky domény vyplýva, že najviac problematických situácií a kolízií nastáva medzi majiteľmi ochranných známok a majiteľmi doménových mien. Rozdiely a spoločné znaky medzi ochrannými známkami a doménovými menami možno zhrnúť podľa schém 1 a 2. Kam zatriediť doménové mená, ak prof. Vojčík ich zatrieďuje medzi práva obdobné priemyselným právam, medzi ktorými sú nasledujúce prvky: zlepšovacie návrhy, nové spôsoby prevencie, diagnostiky a liečenia, know-how, logo, ochrana názvu a dobrej povesti právnickej osoby a doménové mená.

Prikláňame sa k názoru, že doménové meno treba zatriediť medzi práva na označenie, kam patria: ochranné známky, označenia pôvodu výrobkov a zemepisných označení výrobkov a obchodné mená. Zatriedenie je otázkou názoru a uhla pohľadu. Faktom zostáva, že doménové mená môžeme najbližšie zatriediť k známkovému právu a k ochranným známkam. Ide o tzv. nezapísané označenie. Samotný zápis štát nereguluje a neexistuje samostatný zákon, ktorý by vymedzoval definíciu a spôsob ochrany doménových mien, napr. ako je to u ochranných známok, u patentov, dizajnov a pod.

Niektorí autori doménové mená, know-how a podobné typy nehmotného majetku označujú za nechránený majetok, keďže nepoužívajú rovnaký spôsob ochrany ako napr. ochranné známky. To však neznamená, že sa majiteľ doménového mena nemôže domáhať nápravy porušovania svojich práv (napr. neoprávnené používanie doménového mena) súdnou cestou. Je to možné prostredníctvom Zákona na ochranu hospodárskej súťaže a aj nekalosúťažného konania, ktoré vymedzuje Obchodný zákonník.

V praxi sa často stretávame so situáciou, keď má spoločnosť registrovanú ochrannú známku a dlhodobo ju používa. Napriek tomu jej doménové meno si zaregistrovala súkromná osoba. Právnická osoba, ktorá obchodné meno využíva, nemôže využívať svoje doménové meno. Môže dostať ponuku odkúpiť si ho od fyzickej osoby. Majiteľ ochrannej známky sa v takomto prípade nemôže domáhať svojich nárokov voči držiteľovi doménového mena, keďže nie je splnená základná podmienka porušenia - používanie doménového mena podnikateľom v hospodárskej súťaži. To znamená, že pokiaľ nebude doménové meno používať podnikateľ v hospodárskej sútaži, nebude možné, aby sa jeho držiteľ dostal do konfliktu s ustanoveniami zákona o ochranných známkach.

Poplatky za používanie doménových mien a ochranných známok sú pomerne prekvapujúce s ohľadom na skutočnosť, aký význam sa pripisuje ochrannej známke a aký doménovému menu. Doménové meno ako nezapísané označenie má z právneho hľadiska výrazne nižšiu právnu silu a aj právnu ochranu ako ochranná známka. Samotné udržiavacie poplatky oboch typov nehmotného majetku sú v tabuľke 1. V konečnom dôsledku registrácia ochrannej známky (individuálnej OZ troch tried tovarov a služieb) stojí viac ako registrácia doménového mena.

Tabuľka č. 1 Porovnanie poplatkov za ochranné známky a doménové mená (vlastné spracovanie)

Poplatky v eur Ochranné známky Doménové mená
Poplatky pri registrácii 165,50 26,50
Udržiavací poplatok 132,50 19,92
Frekvencia udržiavacieho poplatku 10 rokov 1 rok
Prepočet na rok 13,25 19,92
Suma poplatkov za 10 rokov 298,00 225,76

Udržiavací poplatok je však pri doménových menách v prepočte na rok používania výrazne vyšší. U ochrannej známky sa platí len raz za 10 rokov a u doménových mien každý rok. Samozrejme, je potrebné zohľadniť skutočnosť, že ochranná známka je v tomto prípade zaregistrovaná iba na území Slovenskej republiky. V prípade registrácie v iných krajinách sú poplatky výrazne vyššie. Registrácia doménového mena sa vzťahuje na celý svet, keďže je unikátna. Príslušnosť konkrétneho štátu reprezentuje koncovka, v prípade Slovenskej republiky koncovka „sk“.

Ak uvažujeme nad funkciami doménového mena, v podstate kopírujú funkcie ochrannej známky. Základnou je rozlišovacia funkcia, aby bolo možné rozlíšiť výrobcov, výrobky a služby. Spoločnosti so známym doménovým menom môžu svoje výrobky predávať za podstatne vyššie ceny v porovnaní s ostatnými. Ďalšími logickými funkciami sú: propagačná v spojení s kvalitou a estetická. Samotné uplatnenie estetickej funkcie doménovým menom je diskutabilné a závisí od uhla pohľadu. Ak sa na estetickú funkciu pozeráme len z pohľadu samotného slova, ktoré znázorňuje doménové meno, je bezvýznamná. Ak však zohľadňujeme aj konkrétnu webovú stránku, ktorá sa pod doménovým menom skrýva, jej funkcia môže byť významnejšia v porovnaní s tým, ako je to u samotnej ochrannej známky. Rozhodujúcimi atribútmi doménového mena sú: krátkosť slova, ľahká zapamätateľnosť a prípadné evokovanie konkrétnej veci. Ak si vieme pod doménovým menom predstaviť konkrétnu vec a doménové meno je ľahko zapamätateľné a krátke (do štyroch až piatich písmen), také doménové meno je ideálne.

Využitie porovnávacieho prístupu na stanovenie hodnoty doménového mena

Ako príklad stanovenia hodnoty mena domény sme si vybrali doménu www.okno.sk. Ide o nevyužitú doménu, ktorá je na predaj. Táto skutočnosť je zjavná, pretože kliknutím na túto doménu v internetovom prehliadači je uvedené, že táto internetová stránka zatiaľ nemá žiadny obsah. Zatiaľ negeneruje tržby, ale je potenciálne využiteľná najmä pre subjekt, ktorý sa zaoberá výrobou, prípadne predajom okien.

Z horeuvedených postupov je možné využiť porovnávací princíp. Nákladový princíp možeme vylúčiť z dôvodu, že náklady na registráciu a ročnú údržbu domény sú zanedbateľné v porovnaní s jej hodnotou. Výnosový princíp je potrebné tiež vylúčiť z dôvodov, že v súčasnosti sa doména nevyužíva. Porovnateľné informácie je možné získať najmä od spoločností, ktoré sa zaoberajú predajom domén. To znamená, že si zaregistrovali väcšie množstvo domén, platia udržiavacie poplatky a predávajú ich. Informácie sme získali prostredníctvom internetu z nasledujúcich webových stránok:

http://www.predajdomen.sk
http://www.domainer.sk
http://www.domenaonline.sk
http://shop.look4.sk/domeny
http://www.svetdomen.sk/predajlukrativnych-domen

Informácie o cenách domén sú nám známe. Dôležité je zaradiť samotnú doménu medzi domény, ktorých cena je známa. Na základe analýzy horeuvedených stránok sme vybrali nasledujúce domény, ktoré považujeme za relevantné. Pri výbere sme uvažovali s doménami z rôznych oblastí, v ktorých sa využívajú. Priemernú cenu domény sme vypočítali  so zaokrúhlením na sumu 3-tisíc eur.

Doménu www.okno.sk môžeme považovať za doménu s priemernou hodnotou s ohľadom na veľkú konkurenciu v tejto oblasti. Doména je už zaregistrovaná a používa sa príbuzná doména www.okna.sk. Väčšina firiem, ktoré vyrábajú okenné profily a samostatné okná, sa prezentuje pod svojou vlastnou ochrannou známkou. Platí však, že čím je doména kratšia, tým je jej hodnota vyššia. To môžeme vidieť aj v tabulľs názvami a cenami domén. Najhodnotnejšia je doména www.hot.sk, ktorá má 3 písmená a jej cena je 10-tisíc eur. Druhá je doména www.ponuka.sk, ktorá má 6 písmen, ale je známa na celom Slovensku. Ostatné domény sa týkajú rôznych oblastí ľudskej činnosti a ich ceny sú nižšie. Najnižšie sú ceny takých domén, v ktorých je použitý anglický jazyk a registrácia sa viaže na Slovensko. Všetky domény v tabuľke 2 sa nevyužívajú a sú určené na predaj. Majú rovnakú štartovaciu pozíciu ako hodnotená doména.

Tabuľka č. 2 Vybrané ceny porovnateľných doménových mien v eurách (vlastné spracovanie)

Názov domény Cena domény
www.freesms.sk 1 260,00
www.freeware.sk 1 008,00
www.fabia.sk 1 500,00
www.hot.sk 10 000,00
www.choroby.sk 2 500,00
www.proxy.sk 2 000,00
www.ponuka.sk 5 000,00
www.sanatorium.sk 2 500,00
www.babyshop.sk 1 500,00
www.nova.sk 3 500,00
www.vinaren.sk 2 500,00
www.stavby.sk 2 000,00
Priemer 2939,00


Výhody hodnotenej domény:

  • krátky názov,
  • pomerne známe a často používané slovo alebo jeho časť,
  • potenciálne väčšie množstvo záujemcov.

Nevýhody hodnotenej domény:

  • spoločnosti, ktoré podnikajú v danej oblasti, majú väčšinou názov doménového mena totožný s ochrannou známkou.

Z porovnania jednotlivých domén v tabuľke 2 môžeme konštatovať, že hodnota domény by sa mala pohybovať na úrovni priemeru, prípadne podpriemeru vypočítanej hodnoty, keďže nepatrí medzi lukratívne doménové mená. Doména určite nemá najvyšsiu hodnotu (10-tisíc eur) ako má doména www.hot.sk. Jej zameranie je sexuálne, co zvyšuje jej hodnotu, pretože klienti, ktorí využívajú tieto služby, sú ochotní zaplatiť pomerne značné finančné prostriedky. Zároveň ide o trojpísmenkovú a ľahko zapamätateľnú doménu.

Hodnotenú doménu môžeme porovnávať s doménou www.stavby.sk. Ide o známe slovenské slovo a s našou doménou ho spája oblasť pôsobenia (stavebníctvo). Často sa využíva a zároveň má všeobecný charakter. Teda potenciálny predávajúci prostredníctvom www.stavby.sk nie je jasne vyhranený. Nie je zrejmé, či ide o predaj montovaných stavieb, murovaných stavieb, bytoviek, rodinných domov, garáží a pod. Ide však o známe slovo v slovenskom jazyku, pomerne krátke (6 písmen).

Na základe horeuvedených skutočností môžeme odvodiť, že doména www.okno.sk má z porovnateľného súboru domén najbližšie porovnateľnú doménu www.stavby.sk. Táto je na predaj za odplatu 2-tisíc eur bez DPH, teda na úrovni nižšej ako je vypočítaný priemer. Analogicky môžeme konštatovať, že hodnotená doména www.okno.sk má porovnateľnú hodnotu. Potom všeobecná hodnota hodnoteného nehmotného majetku – domény www.okno.sk ako nezapísaného označenia, je vo výške 2-tisíc eur bez DPH.

Zhodnotenie

Z tejto modelovej situácie môžeme na záver odvodiť prvky, ktoré významne vplývajú na hodnotu domény. V rozhodujúcej miere ide o dĺžku používania domény, kde platí rovnaká analógia ako u ochrannej známky - t. j., čím dlhšie sa doména využíva, tým je jej hodnota vyššia. Podobne je to aj so známosťou domény a s odvetvím podnikania. Čím má odvetvie vyššiu rentabilitu, tým hodnotnejšia je doména v tejto oblasti podnikania. Zaujímavými ukazovateľmi sú aj počet písmen a jazyk, v ktorom je zaregistrované doménové meno. Platí pravidlo, že čím je doména kratšia a ľahšie zapamätateľná, tým je jej hodnota vyššia. Na hodnotu doménového mena vplýva návštevnosť, ktorá priamo súvisí s webovou stránkou. Čím je vyššia (napr. počet unikátnych vstupov za mesiac), tým je pre prípadných záujemcov o reklamu zaujímavejšia.

Záver

Na hodnotu doménových mien vplýva množstvo faktorov, ktoré v mnohých prípadoch nie sú v znaleckých posudkoch dostatočne kvantifikované. Ich nedostatočná analýza spôsobuje významné rozdiely medzi ohodnotením tohto typu nehmotného majetku a ich skutočnou trhovou hodnotou. Ide o pomerne nový druh nehmotného majetku, ktorý sa zatiaľ hodnotí len sporadicky. Postupne rastie jeho význam ako aj diapazón dôvodov jeho ohodnocovania. Jednotlivé faktory sa v znaleckých posudkoch buď nezohľadňujú, prípadne sa zohľadňujú rutinne bez ich bližšej identifikácie. Ide o veľmi špecifickú problematiku ohodnocovania, kde je potrebné pristupovať ku každému prípadu samostatne a analyzovať ho podrobne zo všetkých strán. K danej problematike zároveň prebieha výskum na odhad hodnoty doménového mena a ochrannej známky priamo zástupcami podnikateľských subjektov. Veríme, že tento príspevok pomôže znalcom z odboru Priemyselné vlastníctvo si uvedomiť zložitosť problematiky a zohľadnia navrhované riešenia v praxi.

Ing. Peter Kardoš, PhD., Ing. Miroslav Jakubec, PhD.

ZDROJ:Časopis Transfer december/2010

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podvod pri sprostredkovaní práce: falošné personálne agentúry žiadajú poplatky

Za sprostredkovanie práce sa nikdy nikomu neplatí, no podvodníci opäť zneužívajú nevedomosť a dôveru ľudí. Na čo dať pozor a ako nenaletieť?

Firemný počítač alebo mobil na súkromné účely z hľadiska bezpečnosti

Používanie firemných zariadení, ako sú notebooky či mobily, aj na súkromné účely, je dnes pomerne bežnou praxou. Odborník radí, za akých podmienok je to pre firmu bezpečné.

Nový zákon o elektronických komunikáciách od 1. 2. 2022

Od februára 2022 platí nový zákon o elektronických komunikáciách. Čo všetko upravuje a aké zmeny priniesol?

Vianočné trhy 2021 sú zrušené, no stánkari môžu predávať online, e-shop získajú zadarmo

Predajcovia, ktorí sa spoliehali na predaj na vianočných trhoch, majú možnosť ponúkať svoje výrobky online. Kto a ako môže získať e-shop do konca roka zadarmo?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky