18 významných zmien v daniach od roku 2017

Aké zmeny v daniach čakajú podnikateľov a iné daňové subjekty od roku 2017?

10 významných zmien v dani z príjmov od roku 2017

 1. Paušálne výdavky pre živnostníkov, iných podnikateľov a samostatne zárobkovo činné osoby sa zvýšia. Percentuálna sadzba porastie zo 40 % na 60 %, zruší sa mesačný limit (420 eur) a zavedie sa jednotný ročný limit 20 000 eur. K paušálnym výdavkom bude možné pripočítať zaplatené odvody na sociálne a zdravotné poistenie. Nové pravidlá sa uplatnia prvýkrát v daňovom priznaní za rok 2017, ktoré sa bude podávať v roku 2018.
 2. Sadzba dane z príjmov pre právnické osoby (napr. s.r.o., akciové spoločnosti) klesne z 22 % na 21 %. Nižšiu sadzbu dane budú môcť firmy a iné právnické osoby použiť najskôr za zdaňovacie obdobie, ktoré začne 1.1.2017 a neskôr, napríklad za rok 2017.
 3. Za rok 2017 a zdaňovacie obdobie končiace v roku 2018 sa daňové licencie budú platiť posledný raz. O rozdiely zaplatených daňových licencií, ktoré budú prevyšovať sumu daňovej povinnosti bude možné v budúcnosti znížiť daňovú povinnosť, ktorá bude prevyšovať sumu daňovej licencie, ktorá by sa potenciálne uplatnila v danom roku (i keď budú zrušené).
 4. Podiely na zisku (dividendy) vyplatené vybraným fyzickým osobám (napr. spoločníkom, konateľom) sa budú zdaňovať. Rozhodujúce je účtovné obdobie, za ktoré sa rozdeľovaný zisk dosiahol. Zdaňovať sa budú dividendy vyplatené zo zisku dosiahnutého za účtovné obdobie, ktoré začne 1.1.2017 a neskôr, napríklad za dividendy zo zisku za rok 2017 vyplatené v roku 2018. Pri vyplatení dividend v SR sa použije sadzba dane 7 %, pričom vyplatené dividendy sa zdania zrážkou. Obchodná spoločnosť alebo družstvo už vyplatí zdanené dividendy a zrážkovú daň odvedie daňovému úradu.
 5. Podiely na likvidačnom zostatku sa budú zdaňovať pri ich vyplatení zrážkou vo výške 7 %. Zdaneniu budú likvidačné zostatky podliehať len v prípade, ak likvidácia začne 1.1.2017 a neskôr. Súčasne bude platiť, že zdaňovať sa bude len kladný rozdiel medzi sumou likvidačného zostatku a splateného vkladu (napr. peňažného vkladu pri založení s.r.o.). Ak bude likvidačný zostatok nižší ako suma splateného vkladu, zdaňovať sa nebude a vyplatí sa celkovej výške.
 6. Pri hnuteľnej veci a nehnuteľnosti vypožičanej na základe zmluvy o výpožičke nebude možné uplatniť daňové náklady (výdavky) na jej technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie, okrem nákladov (výdavkov) na energie vynaložené v súvislosti s užívaním. Toto ustanovenie sa uplatní prvýkrát za zdaňovacie obdobia, ktoré začnú 1.1.2017 a neskôr.
 7. Rozšíri sa okruh osôb, ktoré sa považujú za závislé osoby, čím dôjde k zvýšeniu počtu subjektov, na ktoré sa bude vzťahovať transferové oceňovanie (napr. musia mať vyhotovenú dokumentáciu k transferovému oceňovaniu). Závislé osoby budú napríklad aj firmy dvoch blízkych osôb – predovšetkým rodinných príslušníkov (napr. manželov, otca a syna). Personálne prepojené (napr. prostredníctvom členov štatutárnych orgánov) nebudú len podnikateľské subjekty, ale všetky právnické osoby, napríklad s.r.o. a nadácia, ak majú rovnakého štatutárneho zástupcu.
 8. V súvislosti s transferovým oceňovaním sa zavádzajú nové definície (napr. definícia kontrolovanej transakcie) a spresňujú viaceré existujúce definície (napr. ustanovenie o povinnosti úpravy základu dane závislej osoby), čo má mať praktický dopad v podobe vyššej právnej istoty. Táto sa však zvýši v tom zmysle, že transferovému oceňovaniu bude podliehať širší okruh transakcií. Pozitívnou zmenou je vylúčenie prenajímateľa nehnuteľnosti z osôb, ktoré podliehajú pravidlám transferového oceňovania, ak nehnuteľnosť prenajíma bez živnostenského oprávnenia (len na základe nájomnej zmluvy) závislej osobe, ktorá ju používa na osobné účely, a nemá ju zaradenú v obchodnom majetku.
 9. Korešpondujúcu úpravu základu dane budú môcť vykonať závislé osoby v rámci Slovenskej republike aj bez súhlasu daňového úradu. Ak jeden daňovník zvýši základ dane v dôsledku vplyvu transferových cien, iný daňovník si môže znížiť základ dane (uskutočniť korešpondujúcu úpravu základu dane) bez toho, aby adresoval daňovému úradu žiadosť. Daňovému úradu bude potrebné v lehote na podanie daňového priznania, resp. dodatočného daňového priznania oznámiť, že ku korešpondujúcej úprave základu dane došlo.
 10. Daňové úrady budú ukladať pokuty v dvojnásobnej výške za dorubenie dane alebo rozdielu dane, ak sa preukáže úmysel kontrolovaného daňovníka prostredníctvom transferového oceňovania vyhýbať sa plateniu dane z príjmov. Ak nedôjde k odvolaniu a kontrolovaný daňovník daň alebo rozdiel dane zaplatí, dvojnásobné zvýšenie pokuty sa neuplatní.

TIP: Podrobnejšie informácie nájdete v článkoch Transferové oceňovanie od roku 2017 - schválené zmeny , Zdaňovanie podielov na zisku (dividend) sa od roku 2017 zmení a Paušálne výdavky sa od 1.1.2017 zvýšia.

Článok pokračuje pod reklamou

2 významné zmeny v dani z pridanej hodnoty (DPH) od roku 2017

 1. Zo zadržaných nadmerných odpočtov DPH budú daňové úrady vyplácať úroky (náhradu), ak doba zadržania nadmerného odpočtu presiahne 6 mesiacov. Pri výpočte úrokov sa uplatní sadzba vo výške dvojnásobku základnej úrokovej sadzby ECB k 1.1. kalendárneho roka, za ktorý sa úroky počítajú. Zároveň zákon o DPH ustanovuje minimálnu sadzbu 1,5 % za každý jeden deň omeškania s vrátením zadržaného nadmerného odpočtu.
 2. Pri dodaní stavebných prác a tovaru s inštaláciou a montážou na území SR sa zvýši právna istota odberateľa aj dodávateľa, ktorí sú platiteľmi DPH. Keďže zatriedenie konkrétnej činnosti do sekcie F štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) robí v praxi problémy, zavedie sa právna fikcia pri uplatnení prenesenia daňovej povinnosti. Ak dodávateľ stavebných prác alebo tovaru s inštaláciou a montážou vyhodnotí, že ide o činnosť patriacu do sekcie F, vyhotoví faktúru, v ktorej neuplatní k cene DPH a uvedie v nej formuláciu „prenesenie daňovej povinnosti“. Odberateľ tak bude mať istotu, že na základe uvedenej faktúry môže vykonať tzv. tuzemské samozdanenie DPH.

TIP: Podrobnejšie informácie a príklady nájdete v článku Zmeny v zákone o DPH od 1.1.2017.

6 významných zmien v daňovom poriadku (správe daní) od roku 2017

 1. Predbežné opatrenie na zloženie peňažnej sumy na účet daňového úradu bude exekučným titulom. V zákonom určených situáciách (napr. ak existuje obava, že daňový subjekt vyrubenú daň nezaplatí) môže daňový úrad predbežným opatrením prikázať daňovému subjektu, aby v podstate zložil niečo ako zábezpeku na budúcu daň. Ak nedôjde k zloženiu peňažných prostriedkov na účet daňového úradu, predbežné opatrenie sa stane vykonateľným a daňový úrad môže začať daňové exekučné konanie.
 2. Daňovú exekúciu peňažnej sumy určenej na zloženie na účet daňového úradu predbežným opatrením bude možné vykonať len prikázaním pohľadávku z účtu v banke, resp. u iného poskytovateľa platobných služieb.
 3. Na základe nevyhovenia výzve daňového úradu na odstránenie nedostatkov daňového priznania, ktoré majú napr. vplyv na výšku dane, môže daňový úrad vydať vyrubovací rozkaz. Vyrubovacím rozkazom je daň vyrubená bez uskutočnenia daňovej kontroly. Proti vyrubovaciemu rozkazu sa nebude možné odvolať, ale bude preskúmateľný súdom. Ak vyrubená daň nebude v lehote určenej daňovým úradom zaplatená, vyrubovací rozkaz sa stane vykonateľným. Daňový úrad môže začať daňové exekučné konanie, ktoré môže vyústiť až do daňovej exekúcie nezaplatenej dane.
 4. Zmäkčia sa podmienky povolenia odkladu platenia dane a povolenia platenia dane v splátkach. Nebude sa vyžadovať zriadenie záložného práva alebo použitie inej formy zabezpečenia záväzku, ak daň alebo daňový nedoplatok nebude vyšší ako 3 000 eur. Súčasne sa rušia časové obmedzenia podania žiadosti o povolenie odkladu platenia dane a žiadosti o povolenie platenia dane v splátkach.
 5. Zabudnutý podpis na daňovom priznaní bude možné doplniť dodatočne bez sankcie. Daňový úrad, ktorý prijme nepodpísané daňové priznanie, bude mať povinnosť vyzvať daňový subjekt, aby daňové priznanie podpísal v dodatočne určenej lehote. Až keď si daňovník podpisovú povinnosť nesplní ani v náhradnej lehote, bude za jej nesplnenie sankcionovaný.
 6. Exekučné náklady a hotové výdavky daňovej exekúcie sa budú vždy uhrádzať prednostne z výťažku. Do konca roka 2016 daňový poriadok obsahuje výnimku v situácii, ak bol predmet daňovej exekúcie zaťažený záložným právom (napr. nehnuteľnosť).

Aj v roku 2019 parlament schválil zmeny v zákone o správe daní, ktoré nadobudnú účinnosť v roku 2020. Viac o novele daňového poriadku sa dočítate v článku Novela (zmeny) daňového poriadku od roku 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?

Zdaňovanie dividend v roku 2024 (rozdelenie zisku za rok 2023)

Právnická osoba, ktorá za rok 2023 dosiahla zisk po zdanení, môže po skončení účtovného obdobia rozhodnúť, že tento zisk vyplatí spoločníkom vo forme podielov na zisku (dividend). Aké povinnosti má v súvislosti s vyplatením dividend v roku 2024 a koľko sa z nich platí štátu?

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2024

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť platenia preddavkov na daň z príjmov? Kedy je potrebné preddavky dorovnávať a kedy nie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky