35 zmien v daniach od roku 2016

Prehľad významných zmien v daniach (daň z príjmov, DPH, správa daní) od roku 2016.

Zmeny v dani z príjmov od roku 2016

 1. Príjmy umelcov z vytvorenia diela a podania umeleckého výkonu (aktívne príjmy umelcov na základy zmluvy uzavretej v zmysle autorského zákona) sa budú zdaňovať zrážkovou daňou. Daňovník (umelec) sa môže vopred s platiteľom dane písomne dohodnúť, že príjem zdaní v daňovom priznaní.
 2. Príjmy umelcov z použitia diela a použitia umeleckého výkonu sa budú zdaňovať zrážkovou daňou, ak sa daňovník (umelec) vopred písomne nedohodne s platiteľom dane, že príjem zdaní v daňovom priznaní.
 3. Výdavky (náklady) na právne služby sa zahrnú do základu dane len po zaplatení, ak ide o právne služby zatriedené do kódu Klasifikácie produktov 69.1.
 4. Výdavky (náklady) na poradenské služby sa zahrnú do základu dane len po zaplatení, ak ide o poradenské služby zatriedené do kódu Klasifikácie produktov 69.2.
 5. Výdavky (náklady) na získanie noriem a certifikátov sa zahrnú do základu dane jednorazovo v zdaňovacom období, v ktorom dôjde k zaplateniu, ak ich obstarávacia cena neprevýši 2 400 Eur.
 6. Základ dane sa zníži o sumu zdaneného záväzku, ak je súčasťou reštrukturalizačného plánu potvrdeného súdom alebo dôjde k vyhláseniu konkurzu na daňovníka (dlžníka).
 7. Predmetom dane je podiel na zisku v rozsahu, v akom je daňovým výdavkom u daňovníka, ktorý podiel na zisku vypláca. V podmienkach SR nie je vyplácaný podiel na zisku nákladom a nie je ani daňovým výdavkom. Ide o opatrenie proti cezhraničným daňovým únikom.
 8. V nadväznosti na novelu zákona o účtovníctve sa nahrádza aj v prípade dane z príjmov ocenenie reprodukčnou obstarávacou cenou ocenením reálnou hodnotou (napr. znaleckým posudkom).
 9. Príjmy z kapitálového majetku sa budú zdaňovať v osobitnom základe dane. Pri zdaňovaní príjmov zahrnutých do osobitného základu dane sa vždy použije sadzba dane 19 % (bez ohľadu na výšku základu dane).
 10. Uplynutie doby, na základe ktorej vzniká na území Slovenskej republiky “službová prevádzkareň” sa počíta s presnosťou na kalendárne dni. Vznikne po uplynutí 183 dní v období 12 ktorýchkoľvek po sebe nasledujúcich mesiacov.
 11. Daňovú licenciu neplatí pozemkové spoločenstvo, ak dosahuje len príjmy z činností podľa zákona o pozemkových spoločenstvách a tieto príjmy neprevýšia 10 000 Eur.
 12. Právnická osoba môže poskytnúť podiel zaplatenej dane vo výške 1 % zaplatenej dane. Ruší sa postup, podľa ktorého sa malo percento pre určenie podielu zaplatenej dane postupne znižovať.
 13. Fyzická osoba, ktorej zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie, bude môcť poskytnúť podiel zaplatenej dane (zjednodušene “2 % z dane”) prostredníctvom zamestnávateľa počnúc zdaňovacím obdobím rok 2017 (v roku 2018).
 14. Pri uplatňovaní odpisov prenajímaného hmotného majetku do daňových výdavkov sa bude prihliadať aj na rozsah predmetu nájmu a dobu trvania nájmu v zdaňovacom období. Napríklad, ak bude nájomný vzťah trvať len 1 mesiac, s príjmami (výnosmi) sa bude porovnávať len daňový odpis, ktorý prislúcha jednému mesiacu.
 15. Cestovná náhrada poskytnutá zamestnancovi nad rámec nárokov podľa zákona o cestovných náhradách je daňovým výdavkom zamestnávateľa, ak pre zamestnanca predstavuje zdaniteľný príjem.
 16. Pri vymedzenom hmotnom majetku, vrátane osobných automobilov, motocyklov, budov a stavieb zaradených do šiestej odpisovej skupiny, bude možné uplatniť pomernú časť ročného daňového odpisu (tzv. mesačné daňové odpisy).
 17. Ak nájomca vykoná technické zhodnotenie na prenajatej budove a táto budova sa používa na niekoľko účelov, nájomca ho zaradí do odpisovej skupiny na základe účelu, na ktorý využíva prenajatú budovu.
 18. Daňovým výdavkom (nákladom) je aj tvorba opravnej položky k príslušenstvu pohľadávky (napr. k úrokom z omeškania), ak bolo zahrnuté do zdaniteľných príjmov a od splatnosti pohľadávky, ku ktorej sa viaže, uplynula doba dlhšia ako 1 080 dní.
 19. Pri postúpení pohľadávky vrátane jej príslušenstva, príslušenstvo je daňovým výdavkom (nákladom) len vtedy, ak bolo zahrnuté do zdaniteľných príjmov, pričom do základu dane sa zahrnie najviac do výšky príjmov (výnosov) plynúcich z jeho postúpenia.
 20. U zamestnanca je od dane oslobodený aj príjem zo sociálneho fondu, ktorý predstavuje sociálnu výpomoc z dôvodu úmrtia blízkej osoby žijúcej v domácnosti zamestnanca, z dôvodu odstraňovania alebo zmiernenia následkov živelných udalostí alebo z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, ktorá nepretržite trvá prevažnú časť zdaňovacieho obdobia. Oslobodená suma predstavuje 2 000 Eur za zdaňovacie obdobie a oslobodená je len od jedného zamestnávateľa. Ak je suma poskytnutá zamestnávateľom vyššia, do základu dane sa zahrnie len suma nad 2 000 Eur.
Článok pokračuje pod reklamou

Zmeny v dani z pridanej hodnoty od roku 2016

 1. V kontrolnom výkaze v časti B.3 sa budú uvádzať detailnejšie informácie, ak suma odpočítanej dane zo zjednodušených faktúr dosiahne 3 000 Eur a viac. Platiteľ DPH bude povinný uviesť osobitne celkovú sumu základov dane, celkovú sumu DPH a celkovú sumu odpočítanej DPH v členení podľa jednotlivých dodávateľov, vrátane ich IČ DPH.
 2. Platitelia DPH, ktorí splnia zákonné podmienky (v predchádzajúcom roku nedosiahli obrat 100 000 Eur, odôvodnene predpokladajú, že v prebiehajúcom roku nedosiahnu obrat 100 000 Eur a nebol na nich vyhlásený konkurz alebo nevstúpili do likvidácie) sa budú môcť rozhodnúť pre uplatňovanie osobitnej úpravy uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby.
 3. Finančné riaditeľstvo SR bude na portáli Finančnej správy SR zverejňovať zoznam platiteľov DPH, ktorí písomne oznámia začatie uplatňovania osobitnej úpravy, platiteľov DPH, ktorí písomne oznámia skončenie uplatňovania osobitnej úpravy, a platiteľov DPH, ktorí budú uplatňovať osobitnú úpravu a ich registrácia pre daň bude zrušená.
 4. Ak platiteľ DPH (odberateľ), ktorý uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania DPH na základe prijatia platby, zaplatí faktúru za dodanie tovaru alebo poskytnutie služby len čiastočne, DPH si bude môcť odpočítať len čiastočne, a to podľa výšky sumy, ktorú zaplatil.
 5. Faktúra vyhotovená platiteľom DPH, ktorý bude uplatňovať osobitnú úpravu uplatňovania DPH na základy prijatia platby, musí obsahovať zreteľnú a čitateľnú slovnú informáciu “daň sa uplatňuje na základe prijatia platby”. Inak sa bude faktúra považovať za “bežnú” a daňová povinnosť vznikne napríklad už dňom dodania tovaru, nie dňom prijatia platby za tovar.
 6. Lehoty na vyhotovenie faktúry k prijatej platbe budú dve, a to do 15 dní odo dňa prijatia platby pred dodaním tovaru alebo služby alebo do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude platba prijatá.
 7. V prípade trojstranného obchodu, faktúra vyhotovená prvým odberateľom pre druhého odberateľa nesmie obsahovať sumu DPH (je vyhotovená bez DPH) a musí na nej byť uvedená slovná informácia “prenesenie daňovej povinnosti”.
 8. Zruší sa povinnosť skladať zábezpeku na DPH v prípade, ak podnikateľ (zdaniteľná osoba) vykonáva ešte len prípravnú činnosť na podnikanie, t. j. zatiaľ neuskutočňuje dodanie tovarov alebo služieb.
 9. Nezloženie zábezpeky na DPH v prípade dobrovoľného podania žiadosti o registráciu pre DPH už nebude dôvodom na zamietnutie registrácie. Daňový úrad bude nezloženú zábezpeku alebo jej časť od podnikateľa (zdaniteľnej osoby) vymáhať. Podmienky zloženia zábezpeky v prípade povinnej a dobrovoľnej registrácie sa zjednotia.
 10. Znížená sadzba DPH vo výške 10 % sa bude od roku 2016 uplatňovať aj na vybrané druhy potravín. Ide napríklad o tieto potraviny: čerstvé mäso (napr. hovädzie, bravčové, hydinu), živé sladkovodné ryby, rybie filé zo sladkovodných rýb, mlieko, smotanu, maslo, chlieb.

Zmeny v daňovom poriadku v od roku 2016

 1. Dodatočné daňové priznanie bude možné podať aj po začatí daňovej kontroly. Lehota na vykonanie tohto kroku je ustanovená na 15 dní. Podanie dodatočného daňového priznania po začatí daňovej kontroly bude viesť k nižšej pokute.
 2. Do určenia výšky pokuty sa zakomponoval časový prvok. Čím neskôr dôjde k odstráneniu protiprávneho stavu (napr. podaním dodatočného daňového priznania, ktorým sa zníži suma nárokovaného nadmerného odpočtu), tým bude pokuta vyššia. Výška pokuty bude rásť každým dňom.
 3. Povinnosť poskytovať informácie o svojich klientoch (napr. totožnosť, adresu) na výzvu správcu dane (správcom dane je napríklad daňový úrad) budú mať aj prevádzkovatelia webových sídiel, poskytovatelia webhostingu a registrátori a držitelia domén.
 4. Pri výpočte pokuty sa použijú tri sadzby (10 %, 7 % a 3 %). Najvyššie percento sa použije napríklad v situácii, ak protiprávny stav (napr. zníženie nadmerného odpočtu) odstráni daňový úrad daňovou kontrolou. Ostatné sadzby sa vzťahujú na situácie, keď dodatočné daňové priznanie podá sám daňový subjekt, a to buď v lehote po začatí daňovej kontroly (7 %) alebo pred začatím daňovej kontroly (3 %).
 5. Ak to bude účelné a možné, správca dane (obvykle daňový úrad) uloží úhrnnú pokutu. Úhrnná pokuta je jedna pokuta za niekoľko samostatne vymedzených správnych deliktov v rámci jedného právneho predpisu (napr. daňový úrad neuloží dve pokuty, jednu za nepodanie daňového priznania k DPH a jednu za nesplnenie registračnej povinnosti k DPH, ale jednu úhrnnú pokutu za tieto dva správne delikty).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


10 dôležitých zákonov ovplyvňujúcich podnikanie. Ako často sa menili v roku 2016?

Pre podnikateľov aj odborníkov na konkrétne legislatívne oblasti je náročné orientovať sa v spleti zákonov, ktoré sa už pravidelne menia aj niekoľkokrát do roka.

Miestny poplatok za rozvoj od 1. 11. 2016

Obce či mestá môžu uložiť povinnosť zaplatiť jednorazový poplatok za stavbu nehnuteľnosti. Za niektoré drobné stavby, stavby rodinných domov a parkovacích státí nebude možné poplatok vyberať.

Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2017

Od roku 2017 sa zvýšia maximálne vymeriavacie základy pre sociálne odvody zamestnancov, zamestnávateľov, živnostníkov či iných SZČO. Porastú aj maximá PN-ky či materského.

Elektronický denník znalca, tlmočníka a prekladateľa

Od 1.7.2016 majú znalci, tlmočníci a prekladatelia povinnosť zapisovať údaje do elektronického denníka. Prinášame prehľad toho najpodstatnejšieho, čo je v tejto súvislosti potrebné vedieť.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky