Od 1.7.2016 môžu podnikatelia vo virtuálnej registračnej pokladnici (VRP) vystaviť mesačne viac dokladov

Už viac ako rok je v prevádzke virtuálna registračná pokladnica. Od roku 2016 ju môžu na evidenciu tržieb používať všetci podnikatelia. Ako sa virtuálne registračné pokladnice ujali medzi podnikateľmi a čo sa zmení od 1.7.2016?

Povinnosť evidovať tržby prijaté v hotovosti upravuje zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v z. n. p. (ďalej len “zákon o ERP”). V rámci boja proti daňovým únikom a podvodom nastali vážne zmeny v zákone o ERP od 1. januára 2015.

Výrazne sa rozšíril zoznam služieb, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie prijatia úhrady v hotovosti (alebo prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť) v registračnej pokladnici (ďalej tiež ako “nové služby”). Tým sa rozšíril aj okruh podnikateľov, ktorým vznikla povinnosť zabezpečiť elektronickú registračnú pokladnicu. Medzi nové služby patria napríklad:

  • predaj, údržba a oprava motocyklov a ich dielov a príslušenstva,
  • taxislužba,
  • hotelové a podobné ubytovanie.

Poznámka: Nové služby nájdete vymenované v § 18cb ods. 1 zákona o ERP. Užitočné informácie nájdete aj v článku Kto musí používať registračnú pokladnicu od 1. apríla 2015?

Podnikatelia, ktorí prijímali hotovosť za poskytovanie nových služieb neboli povinní používať elektronickú registračnú pokladnicu ihneď. Ak im táto povinnosť vznikla v období od 1.1.2015 do 31.3.2015, mohli sa rozhodnúť, že registračnú pokladnicu začnú používať až od 1.4.2015.

Zavedenie virtuálnej registračnej pokladnice od 1.4.2015

Štandardná elektronická registračná pokladnica môže podnikateľa stáť aj niekoľko sto eur. Z dôvodu zníženia finančnej záťaže podnikateľov sa do zákona o ERP zaviedla alternatíva k elektronickej registračnej pokladnici v podobe virtuálnej registračnej pokladnice. Virtuálna registračná pokladnica bola zavedená od 1.4.2015 novelizáciou zákona o ERP. V roku 2015 ju mohli používať všetci podnikatelia s výnimkou tých, ktorým povinnosť evidencie tržieb v elektronickej registračnej pokladnici vznikla:

  • pred 1.1.2015
  • prvýkrat v období od 1.1.2015 do 31.3.2015 pri predaji tovaru alebo poskytovaní tzv. starej služby.

Poznámka: Označenie “stará služba” sa zaužívalo pre označenie služby, ktorá je uvedená v prílohe č. 1 zákona o ERP v znení účinnom do 31. decembra 2014.

Článok pokračuje pod reklamou

Od 1.1.2016 môžu virtuálnu registračnú pokladnicu (VRP) používať všetci podnikatelia bez obmedzenia. Podľa skúseností niektorích podnikateľov, prechod na používanie virtuálnej registračnej pokladnice (VRP) znamenal aj menej fyzických kontrol z daňového úradu priamo na prevádzke. Finančná správa SR však neviedie štatistické informácie o počet podnikateľov, ktorí do 31.12.2015 používali elektronickú registračnú pokladnicu (ERP) a od 1.1.2016 začali používať virtuálnu registračnú pokladnicu (VRP).

Informácie o počte podnikateľov používajúcich elektronickú registračnú pokladnicu na prelome rokov 2015 a 2016 vedie Finančná správa SR najbližšie k dátumom 27.12.2015 (161 016 podnikateľov) a 3.1.2016 (161 011 podnikateľov). Na základe dostupných informácií možno konštatovať, že podnikatelia hromadne neprestávali používať elektronické registračné pokladnice od začiatku roka 2016. O virtuálnych registračných pokladniciach sú dostupné údaje len k aktuálnemu dátumu a času. K 13.6.2016 používalo virtuálnu registračnú pokladnicu (VRP) 24 204 podnikateľov.

Používanie virtuálnej registračnej pokladnice je limitované počtom bločkov za mesiac

Obmedzením používania virtuálnej registračnej pokladnice už od jej zavedenia a aj v súčasnosti je počet vystavených pokladničných dokladov za kalendárny mesiac. Virtuálnu registračnú pokladnicu môžu v súčasnosti používať len podnikatelia, ktorí vystavia mesačne 1 000 pokladničných dokladov a menej.

Od 1.7.2016 nadobudne účinnosť:

  • novela zákona o ERP,
  • vyhláška Ministerstva financií SR č. 188/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje počet vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice (ide o vydanie nového právneho predpisu).

V praxi budú zmeny od 1.7.2016 znamenať:

  • nárast a rozšírenie možného okruhu používateľov virtuálnej registračnej pokladnice na všetkých podnikateľov, ktorí vystavia menej ako 3 000 dokladov mesačne (čiže trojnásobne viac oproti súčasnosti) a
  • zmenu počtu dokladov bude môcť Ministerstvo financií SR uskutočniť flexibilnejšie - vydaním vyhlášky.

Ak podnikateľ prekročí limit 1 000 (do 30.6.2016), resp. 3 000 (od 1.7.2016) vystavených pokladničných dokladov, virtuálnu registračnú pokladnicu môže používať najviac do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom tento limit prekročil. Podľa zákona o ERP účinného v súčasnosti môže následne používať na evidenciu tržieb prijatých v hotovosti len elektronickú registračnú pokladnicu. Ministerstvo financií SR už zverejnilo predbežnú informáciu o tom, že je jeho cieľom ustanoviť pre podnikateľov možnosť začať opätovne používať virtuálnu registračnú pokladnicu.

Zistiť počet podnikateľov, ktorým by novela Zákona o elektronickej registračnej pokladnici pomohla obnoviť používanie virtuálnej registračnej pokladnice je náročné. Finančná správa SR totiž vedie vo svojej evidencii len počet virtuálnych registračných pokladníc (VRP), nie počet podnikateľov, pri ktorých došlo k prekročeniu limitu 1 000 vystavených pokladničných dokladov. Naviac, údaje vedie len k aktuálnemu dátumu a času. K 13.6.2016 bol počet takýchto virtuálnych registračných pokladníc 74, pričom počet podnikateľov, ktorí ich používali, sa výrazne líšiť nebude.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Strata/zabudnutie prihlasovacích údajov do VRP: ako postupovať?

Ak podnikateľ zabudne prihlasovacie údaje do virtuálnej registračnej pokladnice, daňový úrad ich neobnoví ani nevygeneruje nanovo. Čo vtedy robiť?

Čo musí obsahovať pokladničný doklad z e-Kasy?

Aké sú povinné náležitosti pokladničného dokladu z e-Kasy? Ako si overiť pravosť bločku a ako zjednodušiť prácu účtovníkovi, ktorý prichádza do styku s pokladničnými dokladmi?

Kontroly eKasy od mája 2022

Finančná správa spúšťa od mája akciu zameranú na kontrolu evidencie tržieb v eKase a vydávanie bločkov. Ktoré prevádzky sa majú pripraviť a ako kontrola prebehne?

Virtuálna registračná pokladnica: zmeny od marca 2022

Používať bezplatnú aplikáciu VRP prostredníctvom operačného systému Android bude možné len po nainštalovaní si novej verzie – tá je dostupná od 10.3.2022. Kde ju nájdete a čo ešte sa mení?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky