Aký je rozdiel medzi premlčaním a preklúziou?

Právo na vymáhanie daňového nedoplatku je premlčané po šiestich rokoch po skončení kalendárneho roka, v ktorom daňový nedoplatok vznikol. Ak však úrad zašle dlžníkovi výzvu na zaplatenie nedoplatku, začína plynúť nová premlčacia lehota. Úrady môžu doručovaním výziev plynutie premlčacej lehoty predlžovať. Po 20 rokoch právo vymáhať daňový nedoplatok zanikne, čím uplynie prekluzívna lehota.

Kedy je premlčané právo vymáhať daňový nedoplatok

Právo na vymáhanie daňového nedoplatku je podľa zákona o správe daní (daňový poriadok) premlčané po šiestich rokoch po skončení kalendárneho roku, v ktorom daňový nedoplatok vznikol. Daňový alebo colný úrad na premlčanie práva vymáhať daňový nedoplatok neupozorňuje, a preto je v záujme daňového dlžníka, aby sledoval túto lehotu a v prípade potreby vzniesol námietku premlčania. Pokiaľ daňový dlžník námietku nevznesie, správca dane je oprávnený daňový nedoplatok vymáhať aj po uplynutí premlčacej lehoty.

Premlčaciu dobu môže správca dane predlžovať do 20 rokov

Ak daňový alebo colný úrad v priebehu plynutia šesťročnej premlčacej lehoty doručí daňovému subjektu výzvu na zaplatenie daňového nedoplatku podľa § 80 daňového poriadku, začína plynúť nová premlčacia lehota po skončení kalendárneho roku, v ktorom bola výzva doručená. Vzhľadom na to, že právo na vymáhanie daňového nedoplatku zaniká po 20 rokoch po skončení kalendárneho roku, v ktorom daňový nedoplatok vznikol (prekluzívna lehota), správca dane môže doručovaním výziev podľa § 80 daňového poriadku, predlžovať plynutie premlčacej lehoty do 20 rokov.

Príklad na predĺženie premlčacej doby

Daňový subjekt podal daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2013 a následne nezaplatil svoju daňovú povinnosť, v dôsledku čoho mu 1. apríla 2014  vznikol daňový nedoplatok. Po skončení roku 2014, t. j. 1. januára 2015 začne plynúť šesťročná premlčacia lehota práva vymáhať daňový nedoplatok a  uplynie 31. decembra 2020. Ak daňový úrad doručí daňovému subjektu výzvu na zaplatenie nedoplatku podľa § 80 daňového poriadku napr. v roku 2020, nová premlčacia lehota na vymáhanie daňového nedoplatku začne plynúť 1. januára 2021 a uplynie 31. decembra 2025. Maximálna lehota, do ktorej by bolo možné predĺžiť premlčiacu lehotu na základe výziev na zaplatenie daňového nedoplatku by v tomto prípade uplynula 31. decembra 2034 (20 rokov).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Index daňovej spoľahlivosti bude od roku 2022 verejný

Ministerstvo financií plánuje zaviesť verejné prístupné hodnotenie daňovníkov, tzv. „index daňovej spoľahlivosti“. Spoľahliví daňovníci by mohli mať rôzne výhody.

Novela daňového poriadku – pripravované zmeny

Predložený návrh novely daňového poriadku má zlepšiť podnikateľské prostredie, odbúrať administratívu a účinnejšie bojovať proti daňovým podvodom. Aké sú navrhované novinky?

Odklad platenia dane bude mať miernejšie podmienky

Finančná správa zmierňuje podmienky odkladu splátok. Dostupnejšia bude aj štátna Prvá pomoc, nakoľko doteraz mnohí žiadatelia nespĺňali podmienku neexistencie nedoplatkov na dani z príjmov.

Zmeny v účtovníctve, daniach a odvodoch od roku 2020

Prehľad 25 dôležitých zmien od roku 2020 v oblasti dane z príjmov, DPH, daňového poriadku, používania eKasy, účtovníctva a odvodoch.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky