Aký je rozdiel medzi premlčaním a preklúziou?

Právo na vymáhanie daňového nedoplatku je premlčané po šiestich rokoch po skončení kalendárneho roka, v ktorom daňový nedoplatok vznikol. Ak však úrad zašle dlžníkovi výzvu na zaplatenie nedoplatku, začína plynúť nová premlčacia lehota. Úrady môžu doručovaním výziev plynutie premlčacej lehoty predlžovať. Po 20 rokoch právo vymáhať daňový nedoplatok zanikne, čím uplynie prekluzívna lehota.

Kedy je premlčané právo vymáhať daňový nedoplatok

Právo na vymáhanie daňového nedoplatku je podľa zákona o správe daní (daňový poriadok) premlčané po šiestich rokoch po skončení kalendárneho roku, v ktorom daňový nedoplatok vznikol. Daňový alebo colný úrad na premlčanie práva vymáhať daňový nedoplatok neupozorňuje, a preto je v záujme daňového dlžníka, aby sledoval túto lehotu a v prípade potreby vzniesol námietku premlčania. Pokiaľ daňový dlžník námietku nevznesie, správca dane je oprávnený daňový nedoplatok vymáhať aj po uplynutí premlčacej lehoty.

Premlčaciu dobu môže správca dane predlžovať do 20 rokov

Ak daňový alebo colný úrad v priebehu plynutia šesťročnej premlčacej lehoty doručí daňovému subjektu výzvu na zaplatenie daňového nedoplatku podľa § 80 daňového poriadku, začína plynúť nová premlčacia lehota po skončení kalendárneho roku, v ktorom bola výzva doručená. Vzhľadom na to, že právo na vymáhanie daňového nedoplatku zaniká po 20 rokoch po skončení kalendárneho roku, v ktorom daňový nedoplatok vznikol (prekluzívna lehota), správca dane môže doručovaním výziev podľa § 80 daňového poriadku, predlžovať plynutie premlčacej lehoty do 20 rokov.

Príklad na predĺženie premlčacej doby

Daňový subjekt podal daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2013 a následne nezaplatil svoju daňovú povinnosť, v dôsledku čoho mu 1. apríla 2014  vznikol daňový nedoplatok. Po skončení roku 2014, t. j. 1. januára 2015 začne plynúť šesťročná premlčacia lehota práva vymáhať daňový nedoplatok a  uplynie 31. decembra 2020. Ak daňový úrad doručí daňovému subjektu výzvu na zaplatenie nedoplatku podľa § 80 daňového poriadku napr. v roku 2020, nová premlčacia lehota na vymáhanie daňového nedoplatku začne plynúť 1. januára 2021 a uplynie 31. decembra 2025. Maximálna lehota, do ktorej by bolo možné predĺžiť premlčiacu lehotu na základe výziev na zaplatenie daňového nedoplatku by v tomto prípade uplynula 31. decembra 2034 (20 rokov).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


„Druhá šanca“ pri ukladaní daňových pokút od roku 2024

Daňovníci dostanú od roku 2024 druhú šancu pri porušení niektorých svojich povinností. Akých správnych deliktov sa druhá šanca týka a kedy daňovníkovi nebude uložená pokuta od 1.1.2024?

Index daňovej spoľahlivosti: zoznam firiem je už zverejnený

Kto v zozname (ne)bude, ako v ňom vyhľadávať a v akom prípade sa index daňovej spoľahlivosti prehodnotí?

Novela zákona o dani z príjmov a daňového poriadku od roku 2023 a 2024

Novela zákona o dani z príjmov a daňového poriadku prinesie od 1. januára 2023 a 2024 zmeny v daňovom bonuse na dieťa, v transferovom oceňovaní, ako aj v zavedení druhej šance. O aké zmeny ide?

Záväzné stanovisko od finančnej správy

Ako fungujú záväzné stanoviská od Finančného riaditeľstva SR? Čo musí obsahovať žiadosť o vydanie záväzného stanoviska, dokedy je stanovisko vydané, koľko stojí a pre koho platí? Dozviete sa v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky