Pozor na daňové výdavky viazané na úhradu pred koncom roka

Dajte pozor na úhrady pred koncom roka. Výdavky viazané na úhradu znížia daň len vtedy, ak budú do konca roka zaplatené.

Zákonom č. 333/2014 Z. z. sa s účinnosťou od 1.1.2015 novelizoval zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”) a zmena sa výrazne dotkla výdavkov (nákladov), ktoré sa do základu dane zahrnú až po zaplatení. Dodatočná úprava v daňových výdavkoch viazaných na úhradu sa vykonala aj zákonom č. 253/2015 Z. z., ktorý nadobudne účinnosť od 1.1.2016, ale použije sa aj pri podávaní daňového priznania za rok 2015.

8 výdavkov, na ktoré si dávajte ku koncu roka 2015 pozor

 1. Kompenzačné platby,
 2. výdavky (náklady) na nájomné za prenájom hmotného a nehmotného majetku,
 3. výdavky (náklady) na marketingové a iné štúdie,
 4. výdavky (náklady) na prieskum trhu,
 5. odplaty (provízie) za sprostredkovanie,
 6. výdavky (náklady) viažuce sa k úhrade príjmov daňovníkom z nezmluvného štátu,
 7. výdavky (náklady) na vybrané poradenské a právne služby (vrátane vedenia účtovníctva, právneho či daňového poradenstva) a
 8. výdavky (náklady) na získanie noriem a certifikátov.

Ak majú vyššie uvedené výdavky (náklady) znížiť základ dane a následne aj daň z príjmov ešte v roku 2015, musia byť do konca roka 2015 zaplatené. Ak nebudú uvedené napríklad na výpise z účtu (pri bezhotovostnej úhrade) za mesiac december 2015, do daňových výdavkov za rok 2015 ich zahrnúť nebude možné (ak je účtovným aj zdaňovacím obdobím kalendárny rok). Určité daňové výdavky sa ešte musia aj časovo rozlišovať.

Okrem uvedených výdavkov (nákladov) dôsledne oddeľte od daňových výdavkov aj výdavky (náklady), ktoré majú povahu sankcie, a to bez ohľadu na ich pôvod (uložené orgánom verejnej moci, bankou alebo iným obchodným partnerom).

Taktiež je potrebné dávať pozor a rozlišovať služby, za ktoré sa má platba uskutočniť. Ak ide o mix poskytovaných služieb, musí byť samostatne určená suma (cena) tej služby, s ktorou spojené výdavky (náklady) sú daňovými až po zaplatení. V opačnom prípade, t. j. ak dôjde k zahrnutiu celkovej ceny služieb do základu dane a nedôjde k zaplateniu tejto ceny, riskujete dorubenie dane, ak túto skutočnosť daňový úrad odhalí.

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania - nedaňový výdavok (náklad) od roku 2015

Pripomíname, že s účinnosťou od 1.1.2015 nie sú daňovým výdavkom (nákladom):

 • zmluvné pokuty,
 • poplatky z omeškania,
 • paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky a
 • úroky z omeškania.

Daňovým výdavkom (nákladom) nie sú ani v prípade, keď dôjde k ich zaplateniu. Od roku 2015 boli postavené na roveň nezmluvným sankciám.

Daňovým výdavkom (nákladom), a to ani po zaplatení, nie sú ani úroky z omeškania z úverov platených bankám a úroky v prípade vzniku nepovoleného debetného zostatku na bežnom účte platených bankám.

Ustanovenie § 21 ods. 2 písm. a) a m) zákona o dani z príjmov je potrebné vykladať v tom zmysle, že akékoľvek sankcie vyrubené štátnymi orgánmi, vyplývajúce z osobitných predpisov, ako aj všetky zmluvné pokuty nie sú daňovým výdavkom u dlžníka. A to bez ohľadu na skutočnosť, či došlo alebo dôjde k ich zaplateniu.

Na strane veriteľa sa príjmy (výnosy) zahrňujú do základu dane ako súčasť výsledku hospodárenia a zdaňujú sa buď v období keď nárok vznikol alebo bol dlžníkom vyrovnaný.

Kompenzačné platby

Kompenzačná platba (u dlžníka, dodávateľa) sa zahrnie do základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom bude zaplatená. Kompenzačná platba je nákladom podnikateľa v regulovanom odvetví (napr. dodávateľ tepla, dodávateľ pitnej vody, distribútor elektriny, distribútor zemného plynu).

Článok pokračuje pod reklamou

Výdavky (náklady) na nájomné za prenájom hmotného a nehmotného majetku

Výdavky na nájomné za prenájom hmotného a nehmotného majetku zaplatené právnickej osobe sú daňovým výdavkom v zdaňovacom období, v ktorom došlo k platbe (napr. odpísaním z účtu).

Ak je nájomné zaplatené fyzickej osobe, do daňových výdavkov (nákladov) sa zahrnie len vo výške, ktorá časovo prislúcha na zdaňovacie obdobie. Spôsob výpočtu pomernej časti zaplateného nájomného zákon o dani z príjmov neupravuje. Stanoví si ho daňovník, pričom musí pamätať, že v prípade daňovej kontroly ho musí aj zdôvodniť a preukázať. Nájomné je spravidla určené mesačne, tak určiť príslušnú sumu by nemal byť problém.

Výdavky (náklady) na marketingové štúdie, iné štúdie a prieskum trhu

Daňovník (napr. s.r.o., živnostník), ktorý si objednal marketingovú štúdiu (je dlžníkom), inú štúdiu a/alebo prieskum trhu, môže o výdavky (náklady) na uvedené činnosti znížiť základ dane v zdaňovacom období, v ktorom dôjde k úhrade, resp. k čiastočnej úhrade.

Marketingové štúdie, iné štúdie a prieskum trhu sú jedinečné z pohľadu dodávateľa (resp. veriteľa), nakoľko sa príjmy (výnosy) za ich poskytnutie zahrnú do základu dane v zdaňovacom období, v ktorom dôjde k inkasu.

Odplaty (provízie) za sprostredkovanie

Až po zaplatení sa u objednávateľa (dlžníka) daňovými výdavkami stávajú výdavky (náklady) v podobe odplát (provízií) za sprostredkovanie. V tomto prípade je určený limit daňového výdavku na 20 % hodnoty sprostredkovaného obchodu. Tento limit neplatí, ak je objednávateľ sprostredkovania (dlžník) banka, Exportno-importná banka SR, poisťovňa, zaisťovňa, podielový fond, správcovská spoločnosť a ďalšie presne vymedzené subjekty pôsobiace v oblasti financií.

Sprostredkovanie sa poskytuje obvykle uzavretím:

 • komisionárskej zmluvy,
 • mandátnej zmluvy,
 • zmluvy o sprostredkovaní alebo
 • zmluvy o obchodnom zastúpení.

Ešte v daňovom priznaní za rok 2014 sa až po zaplatení mohli zahrnúť do základu dane výdavky (náklady) na provízie za sprostredkovanie, ktoré boli uhrádzané fyzickej osobe (časovo sa nerozlišovali a neexistoval limit).

Výdavky (náklady) viažuce sa k úhrade príjmov daňovníkom z nezmluvného štátu

Pokiaľ ide o výdavky (náklady), ktoré predstavujú príjmy (výnosy) zdaňované v SR daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou z nezmluvného štátu, tieto sa zahrnú do základu dane až po zaplatení. Ide napríklad o poskytnutie poradenstva [§ 16 ods. 1 písm. c) zákona o dani z príjmov].

Súčasne musí byť pre ich daňovú uznateľnosť splnená podmienka, že došlo k:

 • zrazeniu dane z príjmov (sadzba 35 %), oznámeniu daňovému úradu a odvedeniu dane daňovému úradu alebo
 • zabezpečeniu dane z príjmov (sadzba 35 %), oznámeniu daňovému úradu a odvedeniu dane daňovému úradu.

Výdavky (náklady) na vybrané poradenské a právne služby (vrátane vedenia účtovníctva

Od 1.1.2015 boli definované daňové výdavky na poradenské a právne služby, ako výdavky (náklady), ktoré budú daňovými až po zaplatení. S účinnosťou od 1.1.2016 (ale s dopadom aj pre rok 2015) dochádza k spresneniu, že ide o tieto druhy právnych a poradenských služieb:

 • finančný audit,
 • kontrola účtov,
 • zostavovanie účtovnej závierky,
 • účtovná evidencia,
 • mzdové služby,
 • ostatné účtovné služby,
 • poradenstvo a príprava v oblasti daní právnických osôb,
 • príprava a plánovanie v oblasti daní fyzických osôb,
 • platobná neschopnosť a konkurzné správcovstvo.

Daňovníci (napr. s.r.o., živnostníci), ktorí využívajú právne poradenstvo, daňové poradenstvo alebo vedenie účtovníctva a miezd zabezpečujú dodávateľsky a chcú zahrnúť výdavky (náklady) na tieto služby ešte do roku 2015, musia za ne zaplatiť do 31.12.2015. Takýto postup je v praxi náročné stihnúť, preto sa včas informujte u svojich advokátov, daňových poradcov či vo svojej účtovnej firme.

Výdavky (náklady) na získanie noriem a certifikátov

Pokiaľ ide o výdavky (náklady) na získanie noriem a certifikátov, okrem podmienky, že pre zahrnutie do základu dane musí dôjsť k zaplateniu, tieto výdavky (náklady) sa zahrnú do základu dane rovnomerne počas doby platnosti normy alebo certifikátu, najviac však počas 36 kalendárnych mesiacov.

K jednorazovému zahrnutiu do základu dane po zaplatení dôjde, ak

 • sa úhrada uskutoční po skončení doby platnosti normy alebo certifikátu,
 • obstarávacia cena neprevýši 2 400 Eur.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daňové výdavky po zaplatení v roku 2023

Niektoré výdavky vymedzené v zákone o dani z príjmov znížia daň z príjmov až v momente ich zaplatenia. Aké to sú, sa dočítate v článku.

Daňové a účtovné odpisy v roku 2022 a 2023

Ako sa vypočítajú účtovné a daňové odpisy majetku? Aký je medzi nimi rozdiel a kedy je potrebné upraviť základ dane? Ako odpisuje majetok mikrodaňovník? Odpovede na tieto otázky nájdete v článku.

Pracovné oblečenie ako daňový výdavok

Kedy je možné pracovné oblečenie uznať ako daňový výdavok? Môžu si konatelia kúpiť oblek a zahrnúť ho do svojich daňových výdavkov?

Auto v podnikaní SZČO v roku 2021

Výdavky na auto používané v podnikaní si môže uplatniť aj SZČO, ich rozsah závisí aj od spôsobu obstarania. Je dôležité, či je auto napísané na IČO a ako sa uplatní odpočet DPH?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky