Povinnosti prijímateľov podielov zaplatenej dane (2 % z dane)

Povinnosti prijímateľov podielov zaplatenej dane (2 % z dane)
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Povinnosti prijímateľov podielov zaplatenej dane (prijímateľov tzv. 2 % z dane) ucelene a zrozumiteľne na jednom mieste.

Mnohé občianske združenia, neziskové organizácie či nadácie (ďalej len “prijímateľ”) získavajú zdroje na svoju činnosť od zárobkovo činných fyzických alebo právnických osôb, ktoré im poukážu podiely na zaplatenej dani z príjmov (z tzv. daňových asignácií). Prijímateľ musí nakladať s poukázanými finančnými prostriedkami v súlade so zákonom a musí zabezpečiť požadovaný stupeň transparentnosti.

Použitie podielov zaplatenej dane (na aký účel možno financie z tzv. 2 % dane použiť)

Prijímateľ môže použiť podiely zaplatenej dane len na účely, ktoré sú v súlade s jeho predmetom činnosti a zároveň sú vymenované v zákone o dani z príjmov. Môže ísť o nákup vecí na spotrebu (kancelársky materiál, vzdelávacie materiály, počítače a pod.), služieb (telefón, internet, reklama, doprava, prenájom, honoráre lektorom a pod.) alebo aj nákup alebo výstavbu nehnuteľností. Zákon o dani z príjmov definuje na účely použitia tzv. 2% dane nasledovné činnosti:

 • ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
 • podpora a rozvoj telesnej kultúry,
 • poskytovanie sociálnej pomoci,
 • zachovanie kultúrnych hodnôt,
 • podpora vzdelávania,
 • ochrana ľudských práv,
 • ochrana a tvorba životného prostredia,
 • veda a výskum,
 • organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

Prijímateľ môže použiť prijaté podiely zaplatenej dane taktiež na:

 • obstaranie hnuteľnej veci, ktorá sa využíva na zákonom stanovené účely,
 • obstaranie nehnuteľnosti, ktorá sa využíva na zákonom stanovené účely,
 • reklamu, ktorá bola vynaložená na zákonom stanovené účely.

Použitie podielov zaplatenej dane (do kedy možno financie z 2 % dane použiť)

Prijaté podiely zaplatenej dane musí prijímateľ použiť do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom mu boli poukázané správcom dane. Lehoty na použitie prijatých podielov zaplatenej dane zobrazuje nasledujúca tabuľka.

Daň z príjmov zaplatená za rok Podiely zaplatenej dane prijatej v roku Použitie podielov zaplatenej dane najneskôr do konca roka
2013 2014 2015
2014 2015 2016

Zverejňovanie prehľadu (zoznamu) prijímateľov Finančným riaditeľstvom SR

Finančné riaditeľstvo SR zostavuje ročný prehľad (zoznam) prijímateľov podielov zaplatenej dane (ďalej len “prehľad prijímateľov podielov zaplatenej dane”) podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka a zverejňuje ho vždy do 31. januára bežného roka (na svojej internetovej stránke). V prehľade prijímateľov podielov zaplatenej dane sa uvádza:

 • názov, sídlo a IČO prijímateľa podielov zaplatenej dane,
 • súhrn podielov zaplatenej dane, ktoré mu boli poskytnuté.

Pre určitú skupinu prijímateľov podielov zaplatenej dane je rozhodujúci dátum zverejnenia tohto prehľadu (zoznamu).

Do 31. januára 2015 Finančné riaditeľstvo SR zverejnilo prehľad prijímateľov podielov zaplatenej dane podľa stavu k 31. decembru 2014. Tie organizácie, ktoré budú v roku 2015 osvedčené notárom (budú spĺňať podmienky podľa zákona o dani z príjmov a budú vedené v centrálnom registri prijímateľov), Finančné riaditeľstvo SR zverejní v prehľade prijímateľov podielov na rok 2016 do 31. januára 2016.

Osobitné povinnosti prijímateľov podielov zaplatenej dane, ak prijaté podiely presiahnu 3 320 eur

Ak prijaté podiely zaplatenej dane presiahnu 3 320 Eur, prijímateľ je povinný do 16 mesiacov odo dňa zverejnenia ročného prehľadu prijímateľov podielov zaplatenej dane zverejniť v Obchodnom vestníku presnú špecifikáciu použitia prijatých podielov a výrok audítora, ak musí mať účtovnú závierku overenú audítorom podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o účtovníctve”). Presná špecifikácia musí obsahovať najmä (t. j. minimálne):

 • výšku a účel použitia podielov zaplatenej dane a
 • spôsob použitia podielov zaplatenej dane.

Informácie musia byť v Obchodnom vestníku v zákonnom termíne už zverejnené, t. j. v Obchodnom vestníku je potrebné vytvoriť elektronické podanie s časovým predstihom. Lehota určená v mesiacoch uplynie dňom, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, t. j. v mesiaci máj nasledujúceho kalendárneho roka.
Informácie zverejnené v Obchodnom vestníku sa rôznia od spôsobu fungovania konkrétneho prijímateľa (napr. poskytovanie finančnej pomoci, organizácia grantov). V tabuľke nižšie sa nachádza výber informácií zverejnených niektorými prijímateľmi.

Účel použitia podielov zaplatenej dane Spôsob použitia podielov zaplatenej dane
Podpora vzdelávania Organizovanie vzdelávacích podujatí pre talentovaných mladých ľudí v oblasti ich osobného a prefesného rozvoja.
Podpora vzdelávania Organizovanie vzdelávacích podujatí pre talentovaných mladých ľudí v oblasti ich osobného a prefesného rozvoja.
Podpora vzdelávania: Ekonomická univerzita v Bratislave Letná škola slovenských ekonómov 2014
Podpora vzdelávania Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: ZŠ P.O. Hviezdoslava v Snine zrealizovala pre žiakov projekt s názvom "Voda a komunikačné technológie". Projektové vyučovanie o vode v spojení s IKT prispelo k oživeniu a zatraktívneniu vyučovania prírodovedných predmetov. Žiaci 6.-8. ročníka vytvorili vedecké tímy a riešili projektové úlohy o pitnej, odpadovej a minerálnej vode. Výsledky svojho výskumu žiaci prezentovali svojim spolužiakom, učiteľom. Súčasťou konferencie bola i výstava literárnych a výtvarných prác žiakov. Žiaci absolvovali cyklus prednášok a besied zameraných na negatívne javy spojené s používaním nových technológií, ich následky a prevenciu.

Lehoty na splnenie povinností prijímateľa podielov zaplatenej dane (tzv. 2%) v sume vyššej ako 3 320 Eur v čase

Daň z príjmov zaplatená za rok Podiely zaplatenej dane prijaté v roku Použitie podielov zaplatenej dane najneskôr do konca roka Zverejnenie špecifikácie použitia prijatých podielov dane (príp. výroku audítora) v Obchodnom vestníku1)
2012 2013 2014 2015
2013 2014 2015 2016
2014 2015 2016 2017

1) Termín uplynul, resp. uplynie v priebehu mája príslušného roka.

Článok pokračuje pod reklamou

Osobitné povinnosti prijímateľov podielov zaplatenej dane, ak prijaté podiely presiahnu 33 000 eur

Ak prijaté podiely zaplatenej dane v kalendárnom roku presiahnu 33 000 Eur, príjemca je povinný najneskôr do 30 dní od prijatia tejto sumy zriadiť osobitný účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky a v rovnakej lehote naň previesť prijaté podiely zaplatenej dane v bežnom roku. Na tomto účte bude viesť len prijatie a čerpanie podielov zaplatenej dane. Ak má prijímateľ aj iné príjmy (napr. dary), tieto nesmie viesť na tomto osobitnom účte.

Finančné prostriedky zodpovedajúce podielom zaplatenej dane prijaté v príslušnom kalendárnom roku pred bežným rokom (napr. ak je bežným rokom rok 2015, tak prijaté v roku 2014) znížené o použité sumy musí prijímateľ taktiež previesť na tento osobitný účet. Lehota na prevedenie finančných prostriedkov je 30 dní od (vzniku) povinnosti zriadenia osobitného účtu. Na tento účet budú prijímateľovi poukazované aj ďalšie podiely zaplatenej dane.

Aj prijímateľ, ktorý prijal podiely zaplatenej dane v sume vyššej ako 33 000 eur je povinný zverejniť v Obchodnom vestníku presnú špecifikáciu použitia prijatých podielov a prípadne, ak musí mať podľa zákona o účtovníctve účtovnú závierku overenú audítorom, aj výrok audítora.

Povinnosti prijímateľov v závislosti od výšky prijatej sumy podielov zaplatenej dane sumarizujeme v nasledujúcej tabuľke

  Zverejniť v Obchodnom vestníku presnú špecifikáciu použitia prijatých podielov Zverejniť v Obchodnom vestníku výrok audítora Zriadiť osobitný účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorom vedie prijatie a čerpanie podielov zaplatenej dane
Prijímateľ, ktorý prijal podiely zaplatenej dane v sume 3 320 Eur a menej nie nie nie
Prijímateľ, ktorý prijal podiely zaplatenej dane v sume vyššej ako 3 320 Eur a nižšej ako 33 000 Eur (vrátane), ale nemá povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom podľa zákona o účtovníctve áno nie nie
Prijímateľ, ktorý prijal podiely zaplatenej dane v sume vyššej ako 3 320 Eur a nižšej ako 33 000 Eur (vrátane), ale má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom podľa zákona o účtovníctve áno áno nie
Prijímateľ, ktorý prijal podiely zaplatenej dane v sume vyššej ako 33 000 Eur, ale nemá povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom podľa zákona o účtovníctve áno nie áno
Prijímateľ, ktorý prijal podiely zaplatenej dane v sume vyššej ako 33 000 Eur, ale má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom podľa zákona o účtovníctve áno áno áno

Zrušenie prijímateľa podielov zaplatenej dane

Ak dôjde k zrušeniu prijímateľa podielov zaplatenej dane v období po osvedčení splnenia zákonných podmienok pre prijímanie podielov zaplatenej dane do poukázania podielov zaplatenej dane, nárok na podiely zaplatenej dane zaniká.

Ak dôjde k zrušeniu prijímateľa do 12 mesiacov po poukázaní podielov zaplatenej dane, prijímateľ je povinný najneskôr ku dňu zrušenia vrátiť podiely zaplatenej dane správcovi dane (daňovému úradu) miestne príslušnému podľa sídla prijímateľa. Ak podiely zaplatenej dane prijímateľ nevráti včas, považuje sa to za porušenie finančnej disciplíny.

Porušenie povinností prijímateľov podielov zaplatenej dane

Ak prijímateľ nepoužije prijaté podiely zaplatenej dane na zákonom stanovený účel a v zákonom stanovenej dobe, tak:

 • sa na neho vzťahujú ustanovenia o porušení finančnej disciplíny,
 • je povinný podiely zaplatenej dane vrátiť správcovi dane (daňovému úradu) miestne príslušnému podľa sídla prijímateľa do 90 dní odo dňa vzniku skutočnosti, s ktorou je spojená povinnosť vrátiť poskytnuté podiely zaplatenej dane.

Notárska komora SR nezaradí prijímateľa do zoznamu prijímateľov na obdobie jedného roka nasledujúceho po roku, ak nezverejní požadované informácie v Obchodnom vestníku v zákonnej lehote alebo nezriadi osobitný účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky.

Príklad: Nadácia prijala v roku 2013 podiely zaplatenej dane vo výške 40 000 eur. V roku 2015 (dátum uplynul v máji) mala povinnosť zverejniť v Obchodnom vestníku presnú špecifikáciu použitia prijatých podielov a výrok audítora. Nestalo sa tak, preto ju Notárska komora SR nezaradí do zoznamu prijímateľov na rok 2016, aj keď o zaradenie požiada.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Charitatívna reklama a oslobodenie od dane z príjmov

Od 1.1.2024 sa rozširuje okruh prijímateľov oslobodených príjmov z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely. Maximálna výška oslobodených príjmov sa zvyšuje na 30 000 eur. Čo treba o charitatívnej reklame vedieť?

Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2024

Prenajímate v roku 2024 nehnuteľnosť? Aké sú podmienky pre zdaňovanie tohto príjmu pre rok 2024? Oplatí sa zaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku alebo je lepšie nezaradiť?

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky