Platenie dane pri prenájme bytu alebo inej nehnuteľnosti v roku 2016

Platenie dane pri prenájme bytu alebo inej nehnuteľnosti v roku 2016
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Prenajímali ste v roku 2016 byt alebo inú nehnuteľnosti a máte povinnosť zaplatiť daň? Aj platba dane má špecifické pravidlá, ktoré je potrebné dodržať.

Rovnako dôležité ako korektné vyplnenie a včasné podanie daňového priznania je aj zaplatenie dane. Platba dane musí byť uskutočnená na správny bankový účet a musí byť označená príslušným variabilným symbolom. Suma dane z príjmov, ktorú je potrebné zaplatiť daňovému úradu sa nachádza na riadku 120 daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B.

Postup uvedený v tomto článku platí pre všetkých prenajímateľov, bez ohľadu na skutočnosť, či v daňovom priznaní uviedli aj príjmy zo závislej činnosti, živnosti, kapitálové príjmy alebo iné príjmy.

Splatnosť dane z príjmov v roku 2017 (za rok 2016)

Daň z príjmov je potrebné zaplatiť v lehote na podanie daňového priznania. Základná lehota na podanie daňového priznania za rok 2016 je do 31. marca 2017. Ak bude daňové priznanie podané skôr ako v posledný deň lehoty, neskracuje sa tým lehota na zaplatenie dane.

Príklad: Jozef podá daňové priznanie 20. februára 2017. Lehota na zaplatenie dane sa mu neskracuje do 20. februára 2017. Daň môže zaplatiť v neskorší deň, najneskôr 31. marca 2017.

Túto lehotu je možné oznámením predĺžiť najviac o 3 celé kalendárne mesiaca, čím sa predĺži aj splatnosť dane z príjmov. Najneskorší termín splatnosti dane bude v tomto prípade 30. 6. 2017.

Ak budú v daňovom priznaní uvedené aj príjmy zo zdrojov v zahraničí, lehotu na podanie daňového priznania je možné oznámením predĺžiť až o šesť celých kalendárnych mesiacov, t. j. splatnosť dane sa v tomto prípade môže predĺžiť až do 30. 9. 2017.

Na aký účet zaplatiť daň z príjmov v roku 2017 (za rok 2016)?

Každý daňový subjekt má na účely platenia daní zriadené bankové účty v Štátnej pokladnici. Číslo účtu sa skladá z troch súčastí, ktorými sú:

  • 6-miestne predčíslie,
  • 10-miestne základné číslo účtu označujúce daňový subjekt (OÚD) a
  • 4-miestny kód banky (8180).

Od 1. februára 2016 sa pri všetkých platbách uvádza číslo účtu v medzinárodnom formáte IBAN, t. j. aj prenajímatelia nehnuteľností, ktorí nie sú podnikateľské subjekty. Číslo účtu vo formáte IBAN si prenajímateľ nehnuteľnosti musí vygenerovať sám.

Článok pokračuje pod reklamou

Finančné riaditeľstvo SR odporúča použiť IBAN – Generátor/Validátor pre účet v Štátnej pokladnici. Nakoľko je konverzia čísla účtu do formátu IBAN štandardizovaná, komerčné banky ponúkajú aj vlastné generátory IBAN-u. Pri platbe cez internet banking alebo mobilnú aplikáciu tak nie je nutné najskôr generovať IBAN a ten zadávať ako číslo účtu príjemcu. Stačí zadať samostatne predčíslie, číslo účtu a kód banky. Internet banking alebo aplikácia vygeneruje IBAN automaticky.

Predčíslie pri platení dane z príjmov fyzickej osoby je vždy 500208. Základné číslo účtu prenajímateľ zistí prostredníctvom služby na stránke Finančnej správy SR (www.financnasprava.sk) v časti Elektronické služby, Verejne dostupné elektronické služby a Overenie prideleného OÚD. Je potrebné zadať DIČ alebo rodné číslo prenajímateľa a overovací kód.

Následne je potrebné použiť IBAN Generátor na stránke Štátnej pokladnice (www.pokladnica.sk) v časti Servis pre klientov, IBAN/BIC a Generátor a validátor IBAN. Do formulára sa zadá predčíslie 500208 a základné číslo účtu (osobný účet daňovníka na obrázku vyššie). Po kliknutí na tlačidlo „Generuj“ sa zobrazí v tvare IBAN číslo účtu, na ktorý sa uhradí daň z príjmov.

Ukážka použitia mobilnej aplikácie Tatra banky pri platení dane z príjmov.

Aký variabilný symbol (VS) použiť pri platení dane v roku 2017 (za rok 2016)?

Každá platba dane musí byť označená v súlade s vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení neskorších predpisov. Uvedená vyhláška upravuje aj štruktúru variabilného symbolu.

Platba dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2016 (uskutočnená v roku 2017) sa označí variabilným symbolom 1700992016. Všeobecný vzor variabilného symbolu pre označenie platby dane je 170099RRRR, pričom:

  • 99 je fixná hodnota a
  • RRRR označuje príslušné ročné zdaňovacie obdobie pri platbe dane z vyúčtovania dane na základe daňového priznania.

Ďalšie náležitosti platby dane v roku 2017 (za rok 2016)

Konštantný symbol nie je povinnou náležitosťou pre identifikáciu platby, ale odporúčame ho uvádzať. Pri platbe dane z príjmov sa uvádza konštantný symbol 1744. Špecifický symbol sa v tomto prípade neuvádza.

Odporúčame doplniť platbu dane aj o vlastnú referenciu, resp. poznámku, ktorú vidíte v bankovom výpise len vy. Uľahčí to prípadné spätné dohľadanie vykonania úhrady dane v prípade potreby.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?

Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky