Daňové priznanie fyzických osôb za rok 2010 v číslach

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb sú povinné podať tie fyzické osoby, ktorých zdaniteľné príjmy presiahli 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane platnej k 1. januáru 2010 (nezdaniteľná časť základu dane na rok 2010 predstavuje čiastku 4025,7 eura), teda 2012,85 eura. Povinnosť podať daňové priznanie však majú aj tie fyzické osoby, ktorých zdaniteľné príjmy nepresiahli túto hranicu, ale vykazujú daňovú stratu.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka 2010

Pri výpočte nezdaniteľnej časti na daňovníka za rok 2010 sa vychádza zo sumy platného životného minima, ktoré činilo k 1.1.2009 sumu 178,92 eura. Suma tohto životného minima sa použije aj pri výpočte nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka pre rok 2010.
V prípade, že fyzická osoba dosiahla za rok 2010 základ dane, ktorý:

 • sa rovná alebo je nižší ako 15 387,12 eura (86-násobok sumy životného minima 178,92), môže si základ dane znížiť o sumu nezdaniteľnej časti základu dane vo výške 4025,7 eura (22,5 násobok sumy platného životného minima 178,92),
 • je vyšší ako 15 387,12 eura, fyzická osoba si môže základ dane znížiť o rozdiel medzi sumou 7 872,48 (44 násobok sumy platného životného minima 178,92) a jednej štvrtiny základu dane daňovníka; ak však táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka sa rovná nule.
Článok pokračuje pod reklamou

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) v roku 2010

Fyzická osoba si môže uplatniť aj nezdaniteľnú časť na manželku (manžela), ak je základ dane daňovníka:

 • rovný alebo nižší ako 31 489,92 eura (176 násobok sumy platného životného minima)
 1. 4 025,70 eura, ak manželka (manžel) nemala žiadny vlastný príjem,
 2. rozdiel medzi sumou 4 025,70 eura a vlastným príjmom manželky (manžela), ak manželka (manžel) mala vlastný príjem nepresahujúci sumu 4 025, 70 eura
 3. nula, ak manželka (manžel) mala vlastný príjem presahujúci sumu 4 025, 70 eura,
 • vyšší ako 31 489,92 eura
 1. rozdiel medzi sumou 11 898,18 eura (66,5 násobok platného životného minima 178,92) a jednej štvrtiny základu dane daňovníka, ak manželka (manžel) nemala žiadny vlastný príjem; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule,
 2. rozdiel medzi sumou 11 898,18 eura a jednej štvrtiny základu dane daňovníka zníženej o vlastný príjem manželky (manžela), ak manželka (manžel) mala vlastný príjem; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule.

Pod pojmom vlastný príjem manželky (manžela) sa podľa zákona o dani z príjmov rozumie vlastný príjem manželky (manžela), znížený o zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka (manžel) v príslušnom zdaňovacom období bola (bol) povinná zaplatiť.
Do vlastného príjmu manželky (manžela) sa nezahŕňa:

 • zamestnanecká prémia,
 • daňový bonus,
 • zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,
 • štátne sociálne dávky,
 • štipendium poskytované študujúcim sústavne sa pripravujúcim na budúce povolanie.

 

Fyzická osoba si v daňovom priznaní za rok 2010 môže uplatniť aj ďalšie nezdaniteľné časti, a to príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, finančné prostriedky na účelové sporenie a poistné na životné poistenie a to v sume najviac 398,33 eura, ktoré boli zaplatené za rok 2010.

 

Daňový bonus

Daňový bonus si fyzická osoba môže uplatňovať mesačne na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom. Fyzická osoba si môže daň znížiť o výšku daňového bonusu, ak mala v roku 2010 zdaniteľné príjmy:

 • zo závislej činnosti aspoň 1 846,20 eura (6 násobok minimálnej mzdy 307,70),
 • podľa § 6 zákona o dani z príjmov, čo sú príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu vo výške aspoň 1 846,20 eura a vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6.

Výška daňového bonusu na rok 2010 je v sume 240,12 eura:

 • január - jún 2010 bol daňový bonus vo výške 20 eur mesačne,
 • júl - december 2010 bola výška daňového bonusu 20,02 eura mesačne.

 

Zamestnanecká prémia

Fyzickej osobe vzniká nárok na zamestnaneckú prémiu dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti uvedené v § 5 ods. 1 písm. a) a f) zákona o dani z príjmov, vykonávanej len na území Slovenskej republiky v úhrnnej výške aspoň 6-násobku minimálnej mzdy, čo je suma 1 846,20 eura a tieto príjmy poberal aspoň 6 kalendárnych mesiacov. Na rok 2010 si fyzická osoba môže uplatniť zamestnaneckú prémiu vo výške 157,04 eura.

Daň vyberaná zrážkou

V prípade, že fyzická osoba má príjmy zo závislej činnosti od zamestnávateľa a neuplatňuje si nezdaniteľnú časť základu dane a daňový bonus, môže si uplatniť daň vyberanú zrážkou, a to zo sumy najviac 165,97 eura za kalendárny mesiac.

 

Príjmy oslobodené od dane z príjmov

Zákon o dani z príjmov vymedzuje druhy príjmov, ktoré sú oslobodené od dane z príjmov. Patria medzi ne aj:

 • príjmy z prenájmu a z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí – ak nepresiahnu sumu 925,95 eura ročne (ak takto vymedzené príjmy neznížené o výdavky sumu 925,95 eura presiahnu, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad túto ustanovenú sumu),
 • príjmy z prevodu opcií, z prevodu cenných papierov obstaraných od 1. januára 2004, z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo členských práv družstva obstaraných od 1. januára 2004 – ak nepresiahnu sumu 925,95 eura (ak takto vymedzené príjmy znížené o výdavky sumu 925,95 eura presiahnu, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad túto ustanovenú sumu).

 

Výdavky určené percentom z príjmov

Ak fyzická osoba spĺňa podmienky určené zákonom o dani z príjmov pre uplatnenie si výdavkov určených ako percento z úhrnu príjmov, môže si za rok 2010 uplatniť výdavky stanovené vo výške:

 • 40 % u fyzickej osoby s príjmami z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu,
 • 60 % u živnostníka, ktorý vykonáva remeselné živnosti,
 • 25 % u fyzickej osoby s príjmami z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva.

 

Minimálna výška dane

Daň z príjmov fyzických osôb sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie - rok 2010 nepresiahne sumu 16,60 eura, alebo celkové zdaniteľné príjmy fyzickej osoby v zdaňovacom období roku 2010 nepresiahli sumu 2 012,85 eura a ak si fyzickej osoby neuplatňoval nárok na daňový bonus.
Daň sa neplatí, ak daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní nepresiahne sumu 3,32 eura.

 

Spracované na základe informácií Daňového riaditeľstva SR a Zákona o dani z príjmov 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2023

Predali ste v roku 2023 nehnuteľnosť? V článku nájdete, za akých podmienok nemusíte platiť daň z jej predaja a mnoho ďalších užitočných informácií týkajúcich sa zdaňovania tohto príjmu.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2022 – typ B (vzor)

Na vzorovom príklade uvedieme, ako správne vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby – typ B, ktorá v roku 2022 dosahovala rôzne druhy príjmov. Súčasťou článku je aj vyplnené daňové priznanie.

Ako podať daňové priznanie online (elektronicky) v roku 2023

Podnikatelia podávajú daňové priznanie v roku 2023 výlučne elektronicky. Podrobný postup podania daňového priznania nájdete v článku.

Daňové priznanie a paušálne výdavky za rok 2022

Ako postupovať pri vyplnení daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B za rok 2022 pri uplatnení paušálnych výdavkov? Praktický postup nielen pre živnostníkov a vyplnené vzorové daňové priznanie.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky