Prehľad číselných zmien v zákone o dani z príjmov od roku 2014

Súhrn zmien číselných údajov v zákone o dani z príjmov od 1.1.2014 uvádzame v prehľadnej tabuľke.

Ustanovenie zákona o dani z príjmov 2013 2014
§ 5 ods. 3 písm. a) Motorové vozidlo zamestnávateľa poskytnuté na služobné a súkromné účely;  príjmom zamestnanca je 1% zo vstupnej ceny vozidla (za každý aj začatý kalendárny mesiac) 1. rok suma vo výške 1% zo vstupnej ceny vozidla   2 – 8. rok suma vo výške 1% zo vstupnej ceny každoročne zníženej o 12,5% (za každý aj začatý kalendárny mesiac)
§ 6 ods. 14 Daňovník môže viesť daňovú evidenciu počas celého zdaňovacieho obdobia za podmienok nezamestnáva zamestnancov a príjmy v predchádzajúcom období nepresiahli 170 000 € podmienky boli zrušené
§ 9  ods. 2 písm. m) Príjmy oslobodené od dane: prijaté ceny alebo výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 eur za cenu alebo výhru základom dane pri sume prevyšujúcej 350 € bola celá suma ceny alebo výhry základ dane tvoria len príjmy presahujúce 350 €
§ 11 ods. 11 Nezdaniteľná časť základu dane; príspevky daňovníka na doplnkové dôchodkové sporenie je možné odpočítať od základu dane vo výške, v akej boli v zdaňovacom období preukázateľne zaplatené, v úhrne najviac do výšky nezdaniteľná časť sa neuplatňovala 180 € za rok
§ 15 Sadzba dane zo základu dane právnickej osoby zníženého o daňovú stratu 23% 22%
§ 18 ods. 6 Predloženie dokumentácie vyžiadanej správcom dane do 60 dní odo dňa doručenia výzvy do 15 dní odo dňa doručenia výzvy
§ 19 ods. 2 písm. i) Daňovým výdavkom je  výdavok (náklad) vo výške odpisu menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti, ak sú súčasne splnené tieto podmienky: k tejto pohľadávke možno tvoriť opravnú položku podľa § 20 zákona menovitá hodnota pohľadávky nepresahuje sumu ... celková hodnota pohľadávok voči tomu istému dlžníkovi nepresahuje sumu ...         331,94 €   331,94 €         332 €   332 €
§ 19 ods. 3 písm. n) Daňovým výdavkom je aj členský príspevok vyplývajúci z nepovinného členstva v právnickej osobe na účel ochrany záujmov platiteľa, do výšky 0,5 promile z úhrnu zdaniteľných príjmov za bežné zdaňovacie obdobie najviac však do výšky  66 387,84 € ročne najviac však do výšky 66 388 € ročne
§21 ods. 1 písm. h) Daňovými výdavkami nie sú výdavky na reprezentáciu okrem výdavkov na reklamné predmety v hodnote neprevyšujúcej 16,60 € za jeden predmet 17 € za jeden predmet
§30 ods. 1 Odpočet daňovej straty najviac 7 po sebe nasledujúcich zdaňovacích období rovnomerne počas najviac 4 po sebe nasledujúcich zdaňovacích období
§34 ods. 2 Platenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov FO – platí daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla 2 500 € a nepresiahla 16 596,96 € 16 600 €
§ 34 ods. 3 Platenie mesačných preddavkov na daň z príjmov FO – platí daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla 16 596,96 € 16 600 €
§38 ods. 7 Daňový nedoplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania zráža zamestnávateľ, ak presahuje sumu 3,32 € 5 €
§39 ods. 6 Povinnosť doručiť zamestnancovi doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní na žiadosť zamestnanca do 10 dní od doručenia žiadosti najneskôr do konca apríla roku, v ktorom bolo vykonané
§ 42 ods. 1 Platenie mesačných preddavkov na daň z príjmov PO – platí daňovník, ktorého daň presiahla 16 596,96 € 16 600 €
§ 42 ods. 2 Platenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov PO – platí daňovník, ktorého daň presiahla ... a nepresiahla ... 1 659,70 € 16 596,96 € 2 500 € 16 600 €
§ 42 ods. 3 Preddavky na daň z príjmov PO neplatí daňovník, ktorého daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie nepresiahla 1 659,70 € 2 500 €
§43 ods. 1 Sadzba dane z príjmov vyberaná zrážkou 19% 19% a 35%, ak ide o príjmy vyplatené, poukázané alebo pripísané daňovníkovi nezmluvného štátu
§46 Daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní sa neplatí, ak nepresiahne 3,32 € 5 €
§46a  Daň fyzickej osoby sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie nepresiahne 16,60 € 17 €
§46b Daňová licencia právnickej osoby; daňovú licenciu platí daňovník, ktorý k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia nie je platiteľom DPH s ročným obratom neprevyšujúcim 500 000 €, a to vo výške ... k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia je platiteľom DPH s ročným obratom neprevyšujúcim 500 000 eur, a to vo výške... za zdaňovacie obdobie dosiahol ročný obrat viac ako 500 000 eur, a to vo výške ... Daňová licencia sa vzťahuje až na zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2014       480 € 960 €   2880  €
§49a ods. 8  „Bonzácky“ paragraf; fyzickej a právnickej osobe vzniká oznamovacia povinnosť, ak celková suma úhrad tej istej fyzickej osobe presiahne 5 000 € za rok „Bonzácky“ paragraf bol od roku 2014 zrušený (viac o obmedzení platieb v hotovosti tu)
§50 ods. 2 Podiel zaplatenej dane do výšky 2 % predstavuje najmenej 3,32 €, ak je daňovníkom FO 8,30 €, ak je daňovníkom PO 3 €, ak je daňovníkom FO 8 €, ak je daňovníkom PO
§50 ods. 13 Prijímateľ podielov je povinný zverejniť presnú špecifikáciu použitia prijatého podielu v Obchodnom vestníku, ak súhrn podielov je vyšší ako 3 319,39 € 3 320 €

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daňové priznanie právnickej osoby za rok 2021 (v roku 2022)

Informácie k podaniu daňového priznania právnickej osoby (napríklad s.r.o.) za rok 2021 – lehoty, tlačivo, sadzby dane, úhrada dane, aj ako na vyčíslenie základu dane či odpočet daňových strát.

Zmeny v zákone o dani z príjmov od roku 2021 a 2022 (návrh)

Novela zákona o dani z príjmov navrhuje spresnenie kritérií na určenie daňovej rezidencie právnickej osoby, spresnenie príjmov pre účely uplatnenia 15 % sadzby dane či vymedzenia mikrodaňovníka a iné.

Komu sa oplatia paušálne výdavky v roku 2020 (príklady)

Paušálne výdavky sa oplatí uplatniť najmä tým SZČO, ktorých preukázateľné výdavky sú v nižšej sume. Porovnanie uplatňovania paušálnych výdavkov zobrazené na praktických príkladoch.

Delenie príjmov a výdavkov pri spoločných príjmoch

Pri spoločnom dosahovaní príjmov fyzických osôb (napríklad manželov) je potrebné dodržať rozdelenie príjmov a výdavkov k nim prislúchajúcim podľa jednotlivých princípov delenia podľa zákona o dani z príjmov.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky