Prehľad číselných zmien v zákone o dani z príjmov od roku 2014

Súhrn zmien číselných údajov v zákone o dani z príjmov od 1.1.2014 uvádzame v prehľadnej tabuľke.

Ustanovenie zákona o dani z príjmov 2013 2014
§ 5 ods. 3 písm. a) Motorové vozidlo zamestnávateľa poskytnuté na služobné a súkromné účely;  príjmom zamestnanca je 1% zo vstupnej ceny vozidla (za každý aj začatý kalendárny mesiac) 1. rok suma vo výške 1% zo vstupnej ceny vozidla   2 – 8. rok suma vo výške 1% zo vstupnej ceny každoročne zníženej o 12,5% (za každý aj začatý kalendárny mesiac)
§ 6 ods. 14 Daňovník môže viesť daňovú evidenciu počas celého zdaňovacieho obdobia za podmienok nezamestnáva zamestnancov a príjmy v predchádzajúcom období nepresiahli 170 000 € podmienky boli zrušené
§ 9  ods. 2 písm. m) Príjmy oslobodené od dane: prijaté ceny alebo výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 eur za cenu alebo výhru základom dane pri sume prevyšujúcej 350 € bola celá suma ceny alebo výhry základ dane tvoria len príjmy presahujúce 350 €
§ 11 ods. 11 Nezdaniteľná časť základu dane; príspevky daňovníka na doplnkové dôchodkové sporenie je možné odpočítať od základu dane vo výške, v akej boli v zdaňovacom období preukázateľne zaplatené, v úhrne najviac do výšky nezdaniteľná časť sa neuplatňovala 180 € za rok
§ 15 Sadzba dane zo základu dane právnickej osoby zníženého o daňovú stratu 23% 22%
§ 18 ods. 6 Predloženie dokumentácie vyžiadanej správcom dane do 60 dní odo dňa doručenia výzvy do 15 dní odo dňa doručenia výzvy
§ 19 ods. 2 písm. i) Daňovým výdavkom je  výdavok (náklad) vo výške odpisu menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti, ak sú súčasne splnené tieto podmienky: k tejto pohľadávke možno tvoriť opravnú položku podľa § 20 zákona menovitá hodnota pohľadávky nepresahuje sumu ... celková hodnota pohľadávok voči tomu istému dlžníkovi nepresahuje sumu ...         331,94 €   331,94 €         332 €   332 €
§ 19 ods. 3 písm. n) Daňovým výdavkom je aj členský príspevok vyplývajúci z nepovinného členstva v právnickej osobe na účel ochrany záujmov platiteľa, do výšky 0,5 promile z úhrnu zdaniteľných príjmov za bežné zdaňovacie obdobie najviac však do výšky  66 387,84 € ročne najviac však do výšky 66 388 € ročne
§21 ods. 1 písm. h) Daňovými výdavkami nie sú výdavky na reprezentáciu okrem výdavkov na reklamné predmety v hodnote neprevyšujúcej 16,60 € za jeden predmet 17 € za jeden predmet
§30 ods. 1 Odpočet daňovej straty najviac 7 po sebe nasledujúcich zdaňovacích období rovnomerne počas najviac 4 po sebe nasledujúcich zdaňovacích období
§34 ods. 2 Platenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov FO – platí daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla 2 500 € a nepresiahla 16 596,96 € 16 600 €
§ 34 ods. 3 Platenie mesačných preddavkov na daň z príjmov FO – platí daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla 16 596,96 € 16 600 €
§38 ods. 7 Daňový nedoplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania zráža zamestnávateľ, ak presahuje sumu 3,32 € 5 €
§39 ods. 6 Povinnosť doručiť zamestnancovi doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní na žiadosť zamestnanca do 10 dní od doručenia žiadosti najneskôr do konca apríla roku, v ktorom bolo vykonané
§ 42 ods. 1 Platenie mesačných preddavkov na daň z príjmov PO – platí daňovník, ktorého daň presiahla 16 596,96 € 16 600 €
§ 42 ods. 2 Platenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov PO – platí daňovník, ktorého daň presiahla ... a nepresiahla ... 1 659,70 € 16 596,96 € 2 500 € 16 600 €
§ 42 ods. 3 Preddavky na daň z príjmov PO neplatí daňovník, ktorého daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie nepresiahla 1 659,70 € 2 500 €
§43 ods. 1 Sadzba dane z príjmov vyberaná zrážkou 19% 19% a 35%, ak ide o príjmy vyplatené, poukázané alebo pripísané daňovníkovi nezmluvného štátu
§46 Daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní sa neplatí, ak nepresiahne 3,32 € 5 €
§46a  Daň fyzickej osoby sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie nepresiahne 16,60 € 17 €
§46b Daňová licencia právnickej osoby; daňovú licenciu platí daňovník, ktorý k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia nie je platiteľom DPH s ročným obratom neprevyšujúcim 500 000 €, a to vo výške ... k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia je platiteľom DPH s ročným obratom neprevyšujúcim 500 000 eur, a to vo výške... za zdaňovacie obdobie dosiahol ročný obrat viac ako 500 000 eur, a to vo výške ... Daňová licencia sa vzťahuje až na zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2014       480 € 960 €   2880  €
§49a ods. 8  „Bonzácky“ paragraf; fyzickej a právnickej osobe vzniká oznamovacia povinnosť, ak celková suma úhrad tej istej fyzickej osobe presiahne 5 000 € za rok „Bonzácky“ paragraf bol od roku 2014 zrušený (viac o obmedzení platieb v hotovosti tu)
§50 ods. 2 Podiel zaplatenej dane do výšky 2 % predstavuje najmenej 3,32 €, ak je daňovníkom FO 8,30 €, ak je daňovníkom PO 3 €, ak je daňovníkom FO 8 €, ak je daňovníkom PO
§50 ods. 13 Prijímateľ podielov je povinný zverejniť presnú špecifikáciu použitia prijatého podielu v Obchodnom vestníku, ak súhrn podielov je vyšší ako 3 319,39 € 3 320 €

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daňové priznanie právnickej osoby za rok 2022 (v roku 2023)

Daňové priznanie právnickej osoby má daňovník povinnosť podať bez ohľadu na výšku dosiahnutých príjmov (výnosov). Najdôležitejšie informácie o daňovom priznaní v roku 2023 sa dozviete v článku.

Daňové priznanie právnickej osoby za rok 2021 (v roku 2022)

Informácie k podaniu daňového priznania právnickej osoby (napríklad s.r.o.) za rok 2021 – lehoty, tlačivo, sadzby dane, úhrada dane, aj ako na vyčíslenie základu dane či odpočet daňových strát.

Zmeny v zákone o dani z príjmov od roku 2021 a 2022 (návrh)

Novela zákona o dani z príjmov navrhuje spresnenie kritérií na určenie daňovej rezidencie právnickej osoby, spresnenie príjmov pre účely uplatnenia 15 % sadzby dane či vymedzenia mikrodaňovníka a iné.

Komu sa oplatia paušálne výdavky v roku 2020 (príklady)

Paušálne výdavky sa oplatí uplatniť najmä tým SZČO, ktorých preukázateľné výdavky sú v nižšej sume. Porovnanie uplatňovania paušálnych výdavkov zobrazené na praktických príkladoch.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky