Daňové priznanie k dani z nehnuteľností (miestnym daniam) na rok 2015 (návrh)

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností (miestnym daniam) na rok 2015 (návrh)
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Zníži jednotné daňové priznanie pre fyzické osoby a právnické osoby administratívnu záťaž daňovníkov?

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh opatrenia, ktorým sa ustanovuje vzor priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje (vzor sa nachádza v prílohe k opatreniu). Keďže oblasť dane z nehnuteľností je agendou takmer každého podnikateľa a aj zmeny v zdaňovaní nehnuteľností (stavieb) vyvolali potrebu vydania tohto opatrenia.

Jednotné daňové priznanie k dani z nehnuteľností pre fyzické osoby a právnické osoby

Pokiaľ ide o druh priznania, v tejto oblasti by nemala nastať žiadna zmeny. Aj na rok 2015 sa uvažuje s týmito druhmi daňového priznania k dani z nehnuteľností:

 • priznanie,
 • čiastkové priznanie,
 • čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti,
 • opravné priznanie,
 • dodatočné priznanie.

V I. Oddiele – Údaje o daňovníkovi, by mal daňovník označiť, či je fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Výber charakteru daňovníka je dôsledkom spoločného priznania pre fyzické osoby a právnické osoby. Na základe tohto identifikačného prvku bude správca dane (mesto, obec) vedieť posúdiť úplnosť a správnosť údajov v priznaní.

Ďalšie identifikačné údaje daňovníka v tomto oddiele predstavuje súhrn identifikačných údajov fyzickej osoby a identifikačných údajov právnickej osoby. V nadväznosti na označený výber charakteru daňovníka (fyzická osoba alebo právnická osoba) by mal daňovník vyplniť príslušné identifikačné údaje. V návrhu sú údaje, ktoré sú ale aj nie sú spoločné pre fyzickú osobu a právnickú osobu, preto v prípade schválenia daňového priznania k dani z nehnuteľností v navrhovanej podobe bude musieť daňovník postupovať pri vyplňovaní daňového priznania s náležitou pozornosťou a starostlivosťou.

Zmeny v daňovom priznaní k dani z nehnuteľností (miestnym daniam) na rok 2015

V nadväznosti na vymedzenie predmetu dane zo stavieb v zákone č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 268/2014 Z. z. (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) sa navrhuje upraviť III. oddiel, v ktorom sa uvádzajú údaje rozhodujúce pre zistenie dane zo stavieb (jednoúčelových a viacúčelových).

S účinnosťou od 15. októbra 2014 sa predmet dane zo stavieb vymedzuje v tomto členení (tučným písmom sú vyznačené zmeny):

 • stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
 • stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 • chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
 • samostatne stojace garáže,
 • stavby hromadných garáží,
 • stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,
 • priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 • stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovo činnosťou,
 • ostatné stavby neuvedené v predchádzajúcich bodoch.

Pokiaľ ide o stavby, ktoré sú hromadné garáže a hromadné garáže umiestnené pod zemou, ich určením ako samostatné predmety dane zo stavieb sa má vytvoriť základ pre stimulovanie výstavby konkrétneho typu hromadných garáží. Stimulovať možno prostredníctvom poskytnutia voliteľného zvýhodnenia nižšej sadzby dane. Stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou sú novým predmetom dane zo stavieb.

Pokiaľ ide o chaty a stavby na individuálnu rekreáciu, univerzálnejšie vymedzenie predmetu dane zo stavieb tohto druhu má vyriešiť problém nejednotného výkladu v aplikačnej praxi.

Vzor daňového priznania k dani z nehnuteľností predložený do medzirezortného pripomienkového konania obsahuje aj niekoľko formulačných zmien, ktoré nemajú k daňovému priznaniu k dani z nehnuteľností samostatne ani súhrnne významný charakter (napr. zmena z označenia občan na fyzická osoba).

Účinnosť opatrenia, ktorým sa ustanovuje vzor priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje sa navrhuje od 1. januára 2015 . V zmysle § 1 uvedeného opatrenia by sa „nové daňové priznanie k dani z nehnuteľností“ malo použiť prvýkrát od 1. januára 2015. Avšak, ak:

 • daňová povinnosť k dani z nehnuteľností vznikla v období od 1. januára 2009 do 31. decembra 2012, mali by sa použiť vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností vydané opatrením ministerstva z 1. októbra 2008,
 • daňová povinnosť k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje vznikla v období od 1. decembra 2012 do 31. decembra 2014, mali by sa použiť vzory vydané opatrením ministerstva z 20. augusta 2012.

Vzor daňového priznania k dani z nehnuteľností by mal mať označenie v ľavom dolnom rohu MF/021249/2014-725. Návrh vzoru daňového priznania k dani z nehnuteľností na stiahnutie (.zip).

Čo sa v daňovom priznaní k dani z nehnuteľností (miestnym daniam) na rok 2015 nemení

Vzor daňového priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje by malo mať aj naďalej podobu tzv. voľných listov. Keďže sa vzťahuje na štyri miestne dane, daňovník pri zostavovaní použije len tie listy (prílohy), pre ktoré má náplň. Vzor daňového priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje obsahuje:

 • úvodnú stranu, ktorá identifikuje typ priznania a daňovníka, prípadne osobu, ktorá daňové priznanie za daňovníka podáva,
 • prílohy vzťahujúcich sa ku konkrétnej dani (oddiely II. až VII.), k zníženiu alebo oslobodeniu od konkrétnej dane (pozemky, stavby, byty) a
 • sumarizačnú stranu, v ktorej je vedený počet konkrétnych príloh, dátum vyplnenia priznania, podpis a prípadne poznámky.

Podoba voľných listov sprehľadňuje daňové priznanie, umožňuje jeho rýchle spracovanie a v listinnej forme šetrí náklady. Napríklad daňovník, ktorý má povinnosť podať daňové priznanie k jednej stavbe, a táto nie je od dane zo stavieb oslobodená alebo sadzba dane nie je znížená alebo oslobodenie neuplatní alebo zníženie sadzby dane neuplatní, použije okrem úvodnej a sumarizačnej strany len zodpovedajúcu prílohu (oddiel III.). Aj na rok 2015 vypočíta daň za daňovníka správca dane (obec, mesto).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Daň z nehnuteľností a priznanie na rok 2024

Kúpili alebo predali ste v roku 2023 byt alebo dom? Nezabudnite zmeny oznámiť správcovi dane. Kedy podať priznanie k dani z nehnuteľností a ktoré nehnuteľnosti v ňom uviesť, sa dozviete v článku.

Daň z nehnuteľností a priznanie na rok 2023

Nadobudli ste v roku 2022 pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor? Zo zákona o miestnych daniach vám vyplývajú povinnosti. Aké to sú, sa dočítate v článku.

Daňové povinnosti podnikateľa s termínom 31.1.2022

Termín 31. január je lehotou pre množstvo daňových povinností, napríklad pre daň z nehnuteľností či daň z motorových vozidiel. Podnikatelia by si mali dať pozor aj na ďalšie. Prinášame ich prehľad.

Daň z nehnuteľností a priznanie na rok 2022

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2022 je potrebné podať do 31.1.2022. Kto ho musí podať a kedy daňovníkovi vzniká, resp. zaniká daňová povinnosť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky