Zákonné povinosti podnikateľov v oblasti prevencie legalizácie príjmov z trestnej činnosti

Podnikatelia, tušili ste, že mnohí z Vás majú zákonné povinnosti aj voči finančnej polícii? Poznáte tieto povinnosti? Spravodajská jednotka finančnej polície (SJFP) plní úlohy v oblasti predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Analyzuje hlásenia o neobvyklých obchodných operáciách a uskutočňuje kontroly povinných osôb, medzi ktoré patria aj mnohí podnikatelia, ktorí často o povinnostiach vyplývajúcich zo zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu ani netušia (napr. účtovníci, ekonomickí poradcovia). Zároveň treba poznamenať, že sankcie za nedodržiavanie tohto zákona nie sú nič neobvyklé a ich výška nie je zanedbateľná. V roku 2009 bolo vykonaných 36 kontrol, z ktorých 19 skončilo udelením pokuty a súhrnná výška týchto pokút bola 59 150 €. V roku 2011, už to bolo 41 kontrol a v 18 prípadoch boli udelené sankcie v úhrnnej výške 76 100 eur. Priemerná výška pokuty je teda niekoľko tisíc eur.

Legislatíva pri prevencii legalizácie príjmov z trestnej činnosti

Práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu upravuje zákon č. 297/2008 Z.z o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. SJFP môže vykonať u povinnej osoby kontrolu plnenia týchto povinností, pričom sankcie za nesplnenie môžu dosiahnuť až 165 969 eur, pri opakovanom porušení až 331 939 eur. Viac informácií o spravodajskej jednotke finančnej polície a jej úlohách nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR.

Aké zmeny priniesla novela AML zákona od 1.11.2020 v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti nájdete v článku Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti (AML zákon) - povinnosti v roku 2021.

Kto je povinná osoba

Medzi povinné osoby patria okrem bánk, finančných inštitúcií, poisťovní, zaisťovní :

 • audítor, účtovník, daňový poradca;
 • advokát alebo notár, ak poskytne klientovi právnu službu, ktorá sa týka
  • nákupu a predaja nehnuteľností alebo obchodných podielov v obchodnej spoločnosti,
  • správy alebo úschovy finančných prostriedkov, cenných papierov alebo iného majetku,
  • otvorenia alebo správy účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky alebo účtu cenných papierov, alebo
  • založenia, činnosti alebo riadenia obchodnej spoločnosti, združenia fyzických osôb a právnických osôb, účelového združenia majetku, alebo inej právnickej osoby,
 • finančný agent, finančný poradca;
 • právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená vykonávať činnosť organizačného a ekonomického poradcu, služby verejných nosičov a poslov alebo zasielateľstvo,
 • prevádzkovateľ hazardnej hry;
 • súdny exekútor;
 • právnická alebo fyzická osoba oprávnená:
  • sprostredkovať predaj, prenájom a kúpu nehnuteľností
  • vykonávať zmenárenskú činnosť;
  • obchodovať s pohľadávkami;
  • vykonávať dražby mimo exekúcií;
  • prevádzkovať záložňu
  • obchodovať s umeleckými dielami, zberateľskými predmetmi, starožitnosťami;
  • obchodovať s drahými kovmi alebo drahými kameňmi;

Povinnou osobou je tiež podnikateľ, ktorý vykoná obchod v hotovosti v hodnote najmenej 15 000 EUR bez ohľadu na to, či je obchod vykonaný jednotlivo alebo ako viaceré na seba nadväzujúce obchody, ktoré sú alebo môžu byť prepojené.

Kompletný zoznam povinných osôb nájdete v § 5 zákona č. 297/2008 Z.z.

Článok pokračuje pod reklamou

Povinnosti povinnej osoby

Medzi povinné osoby patrí široký okruh podnikateľov. Tí, ktorí často nemyslia na povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 297/2008 sú podnikatelia, ktorých hlavný predmet činnosti nespočíva v práci s peniazmi alebo majú v predmete činnosti aj takú, ktorá je pre ich hlavný biznis iba doplnkovou, no vďaka nej sa zaraďujú do okruhu povinných osôb. Povinnosti vyplývajúce povinným osobám (napr. účtovníkom, realitným kanceláriám, či ekonomickým poradcom) sú:

 • písomne vypracovať program vlastnej  činnosti zameranej proti legalizácii  príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu;
 • posudzovať, či je pripravovaný alebo vykonávaný obchod neobvyklý;
 • neobvyklú obchodnú operáciu hlásiť spravodajskej jednotke finančnej polície (SJFP);
 • zabezpečiť odbornú prípravu zamestnancov, ktorá je zameraná na oboznámenie sa s programom, najmenej raz za kalendárny rok a vždy pred zaradením zamestnanca na prácu, pri ktorej bude plniť úlohy podľa tohto zákona;
 • zabezpečiť, aby k programu vlastnej  činnosti zameranej proti legalizácii  príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu mal nepretržitý prístup každý zamestnanec, ktorý plní úlohy podľa tohto zákona;
 • uchovávať počas piatich rokov od skončenia zmluvného vzťahu s klientom alebo od vykonania obchodu všetky údaje a písomné doklady o ňom;
 • vytvoriť finančnej spravodajskej jednotke primerané podmienky na výkon kontroly, poskytnúť jej potrebnú súčinnosť a zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon kontroly;
 • poskytovať spravodajskej jednotke finančnej polície (SJFP) na požiadanie informácie a písomné doklady o plnení povinností za obdobie predchádzajúcich piatich rokov (POZOR: povinnosť má aj osoba počas piatich rokov, odkedy prestala byť povinnou osobou).

Program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii  príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu

Program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii  príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu  je interným predpisom, ktorý konkretizuje jednotlivé všeobecne formulované ustanovenia zákona a špecifikuje ako sa v danom podnikateľskom subjekte budú plniť jednotlivé úlohy vyplývajúce zo zákona č. 297/2008, kto bude za ich plnenie zodpovedný, ako bude prebiehať vzdelávanie zamestnancov a ako konkrétne sa budú posudzovať neobvyklé obchodné operácie. Jeho obsah definuje § 20 zákona 297/2008 Z.z. 

Jeho úlohou je teda rozpracovať a upraviť výkon povinností s ohľadom na vykonávanú podnikateľskú činnosť (uzatváranie obchodov, resp. obchodných vzťahov) a  organizačnú štruktúru (existencia viacerých pobočiek, prevádzok atď.). Program musí rešpektovať zákonom predpísanú štruktúru. Obsah musí byť prispôsobený tak, aby osoby riadiace sa programom (najmä zamestnanci) boli schopné na základe tohto programu pri ich každodennej činnosti aj postupovať.

Zákonom definovaný obsah programu vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu:

 • prehľad foriem neobvyklých obchodných operácií podľa predmetu činnosti povinnej osoby,
 • spôsob vykonávania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi,
 • spôsob hodnotenia a riadenia rizík podľa § 10 ods. 4,
 • postup pri posudzovaní, či je pripravovaný alebo vykonávaný obchod neobvyklý,
 • postup od zistenia neobvyklej obchodnej operácie po jej neodkladné ohlásenie finančnej spravodajskej jednotke, vrátane postupu a zodpovednosti zamestnancov, ktorí neobvyklú obchodnú operáciu posudzujú,
 • postup pri zdržaní neobvyklej obchodnej operácie podľa § 16,
 • postup pri uchovávaní údajov podľa § 19,
 • určenie osoby, ktorá je zodpovedná za ochranu pred legalizáciou a financovaním terorizmu a zabezpečuje ohlasovanie neobvyklých obchodných operácií a priebežný styk s finančnou spravodajskou jednotkou,
 • spôsob zabezpečenia ochrany zamestnanca, ktorý zisťuje neobvyklé obchodné operácie,
 • obsah a harmonogram odbornej prípravy zamestnancov, ktorí môžu pri svojej práci prísť do styku s neobvyklou obchodnou operáciou,
 • spôsob vykonávania kontroly dodržiavania programu a povinností vyplývajúcich z tohto zákona pre povinnú osobu.

Povinná osoba podľa § 5 ods. 1 písm. e), h) až k), (t.j audítor, účtovník, daňový poradca...), ktorá zmluvne vykonáva činnosť len pre inú povinnú osobu, nemusí vypracovať vlastný program, ak sa riadi programom povinnej osoby, pre ktorú zmluvne vykonáva činnosť (napr. ak ste v zamestnaneckom pomere).

Neobvyklá obchodná operácia

Neobvyklú obchodnú operáciu definuje § 4 zákona č. 297/2008 Z.z. ako úkon, ktorý nasvedčuje tomu, že jeho vykonaním môže dôjsť k legalizácii alebo financovaniu terorizmu.

Spravodajská jednotka finančnej polície (SJFP) pre uľahčenie plnenia povinností povinných osôb vydala usmernenie ako rozoznať neobvyklé obchodné operácie. Obsahuje všeobecné i špecifické spôsoby v závislosti od vykonávanej činnosti.

Všeobecné spôsoby rozpoznania neobvyklých obchodných operácií sú podľa webovej stránky spravodajskej jednotky finančnej polície nasledovné:

 • obchodná operácia zjavne vybočuje z bežného rámca alebo povahy určitého druhu obchodu alebo obchodu určitého klienta;
 • obchod nemá žiaden zrejmý ekonomický účel alebo zrejmý zákonný účel;
 • odmietnutie identifikovať sa pri uzatváraní obchodného vzťahu;
 • objem finančných prostriedkov, s ktorými klient narába, je v zjavnom nepomere k povahe alebo rozsahu jeho podnikateľskej  činnosti alebo jeho deklarovaným majetkovým pomerom;
 • pri ktorom klient odmieta poskytnúť informácie o pripravovanom obchode alebo sa snaží poskytnúť čo najmenej informácií;
 • obchodná operácia pri ktorej nie je zrejmý jej vzťah k bežným obchodným aktivitám klienta;
 • obchodnému partnerovi chýba dokumentácia, ktorá sa očakáva pri legitímnych obchodoch;
 • klient použije alebo sa snaží použiť falošné, resp. odcudzené identifikačné doklady;

Medzi špecifické spôsoby rozpoznania neobvyklých obchodných operácií napríklad pri vykonávaní realitnej činnosti patria:

 • kúpa nehnuteľnosti pre tretiu osobu.
 • urgentný prevod majetku za cenu, ktorá sa výrazne odlišuje od ceny obvyklej na trhu.
 • darovanie majetku tretím osobám.
 • prevody nehnuteľností za symbolickú hodnotu 1,-EUR.
 • splnomocnenie na konanie za inú osobu pri nakladaní s majetkom na dobu minimálne 12 mesiacov.

Uvedené špecifická by mali byť práve obsahom jednej zo častí Programu vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu.

§17 ods. 2 zákona predpisuje povinnosť hlásiť neobvyklé obchodné operácie finančnej polícii bez zbytočného odkladu. Informácie musia zostať utajené pred nepovolanou osobou. Oznámenie možno podať:
a) osobne;
b) písomne;
c) elektronickou formou;
d) telefonicky, ak vec neznesie odklad (takéto hlásenie je potrebné do troch dní od prijatia telefonického hlásenia finančnou spravodajskou jednotkou urobiť aj osobne, písomne alebo elektronickou formou).

Vzor hlásenia o neobvyklej obchodnej operácii nájdete tu.

Prečítajte si tiež

Povinná osoba je povinná zdržať neobvyklú obchodnú operáciu, ak jej vykonaním môže byť zmarené alebo podstatne sťažené zaistenie príjmu z trestnej činnosti alebo prostriedkov určených na financovanie terorizmu. Je potrebné poznamenať, že plnenie tejto povinnosti opäť závisí od konkrétneho predmetu činnosti. Pozdržať neobvyklú operáciu, ak jej predmetom je napr. kúpa nehnuteľnosti, či operácia v banke, je zo strany povinnej osoby pomerne jednoduché. No v prípade, že ide napríklad o neobvyklé operácie, ktoré zistí auditor alebo externá účtovná firma až po ich uskutočnení z predložených účtovných dokladov, je plnenie toho ustanovenia zákona v podstate nemožné. Povinná osoba sa o nich dozvedá až po ich uskutočnení.

Spravili ste obchod v hotovosti nad 15 000 €? Aj v tomto prípade máte zákonné povinnosti

Podnikateľ, ktorý vykoná obchod v hotovosti a suma obchodu prevyšuje 15 000 € (napr. predaj motorového vozidla) bez ohľadu na to, či je obchod vykonaný jednotlivo alebo ako viaceré na seba nadväzujúce obchody, ktoré sú alebo môžu byť prepojené, sa stáva povinnou osobou a prináležia mu všetky povinnosti povinnej osoby.

Vsúvislosti s obchodom musí vykonať:

 • identifikáciu klienta, teda zistiť:
  • u fyzickej osoby - meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu, u podnikateľa aj adresa miesta podnikania, identifikačné číslo, označenie úradného registra
  • u právnickej osoby - obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, označenie úradného registra alebo evidencie, číslo zápisu + identifikácia fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby
 • overenie získaných identifikačných údajov - overenie podoby osoby s podobou v jej doklade, overenie na základe údajov získaných z úradného registra (orsr.sk, zrsr.sk)
 • v prípade neobvyklej obchodnej operácie ju bez zbytočného odkladu ohlásiť SJFP. 

Povinná osoba je povinná vykonávať identifikáciu klienta a overenie jeho identifikácie aj pri vykonávaní obchodu nad 2000 €.

Je potrebné poznamenať, že spôsob identifikácie je potrebné mať konkretizovaný v Programe vlastnej činnosti
zameranej proti legalizácii  príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu. Tento spôsob musí byť taký, aby na jednej strane v dostatočnej miere spĺňal požiadavky uvedené v zákone 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, no na strane druhej bol aj v súlade s požiadavkami zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Upozornenie

Zákon o ochrane osobných údajov hovorí v § 10 ods. 6., že získavať osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií možno len vtedy, ak s tým dotknutá osoba písomne súhlasí alebo ak to osobitný zákon výslovne umožňuje bez súhlasu dotknutej osoby. Súhlas dotknutej osoby si prevádzkovateľ ani sprostredkovateľ nesmú vynucovať ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi zákonom.

No zároveň zákon č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu hovorí, že na účely vykonania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi je povinná osoba aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb oprávnená zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať osobné údaje a iné údaje v rozsahu základnej a zvýšenej starostlivosti; pritom je povinná osoba oprávnená získavať osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií a spracúvať rodné čísla a ďalšie údaje a doklady bez súhlasu dotknutej osoby.

Spôsoby starostlivosti ku klientovi

Rozsah starostlivosti vo vzťahu ku klientovi sa určuje s ohľadom na riziko legalizácie príjmov z trestnej činnosti alebo financovania terorizmu. Riziko posudzuje povinná osoba v závislosti od klienta, druhu obchodu, obchodného vzťahu alebo konkrétneho obchodu. Pri kontrole je povinnosť povinnej osoby preukázať, že rozsah starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, je primeraný riziku legalizácie.

Zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu definuje tri druhy starostlivosti:

 1. Základná (§10) – zahŕňa identifikáciu klienta a overenie jeho identifikácie, identifikáciu konečného užívateľa výhod, opatrenia na zistenie vlastníckej štruktúry klienta, získanie informácií o účele a plánovanej povahe obchodného vzťahu a priebežné monitorovanie obchodného vzťahu.
 2. Zjednodušená (§11) – napr. ak je klientom banka alebo finančná inštitúcia, ktorá je tiež povinnou osobou,
 3. Zvýšená (§12) – ak niektorý z klientov alebo niektorý konkrétny obchod predstavuje vyššie riziko legalizácie alebo financovania terorizmu

Uchovávanie údajov

Povinná osoba je oprávnená aj bez súhlasu získavať, uchovávať a inak spracúvať osobné údaje na účely vykonania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi (v rozsahu podľa § 10 ods. 1 a § 12 ods. 1 a 2).

Zamestnanci sú povinní uchovávať počas piatich rokov:

a) od skončenia zmluvného vzťahu s klientom údaje a písomné doklady získané pri plnení úloh podľa tohto programu, 
b) od vykonania obchodu všetky údaje a písomné doklady o ňom.

Odborná príprava zamestnancov

Odborné školenie pracovníkov sa vykonáva najmenej raz ročne, spravidla ako súčasť interných školení organizovaných jednotlivými oddeleniami. Noví zamestnanci sú oboznámení o tomto programe pri nástupe a vždy pred zaradením zamestnanca na prácu, pri ktorej bude plniť úlohy podľa uvedeného zákona.

Odborné školenie by malo obsahovať:

 • informácie o zákonom stanovených povinnostiach;
 • prehľad neobvyklých obchodných operácií podľa predmetu činnosti + praktické príklady;
 • všetky informácie uvedené v programe vlastnej činnosti;

O vykonaní odbornej prípravy je potrebné vyhotoviť písomný záznam (z dôvodu jeho poskytnutia spravodajskej jednotke finančnej polície), ktorý obsahuje:

 • miesto a dátum jej konania;
 • obsah odbornej prípravy;
 • meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá ju vykonala;
 • mená, priezviská, funkcie a podpisy osôb, ktoré sa jej zúčastnili.

Kontroly a sankcie

Za posledné tri roky SJFP vykonala celkom 98 kontrol, z toho každá druhá kontrola skončila uložením sankcie (49). Celkovo od roku 2001 vykonala 501 kontrol povinných osôb, pričom 52,5 % kontrol skončilo sankciami.

Medzi najčastejšie zistené nedostatky patrila absencia programu vlastnej činnosti, neúplný program, nedostatočná starostlivosť, neposkytnutie písomností a porušenie povinnosti posudzovania obchodných operácií.

Tab.č.1 Počet a výška uložených sankcií za roky 2001 - 2011

Rok Počet kontrol Spôsob ukončenia Celková výška sankcií Priemerná výška sankcie
Bez sankcie Sankcia
2001 1 1 0 0 0
2002 25 18 7 1 110 000 SK 158 571 SK
2003 23 13 10 1 410 000 SK 141 000 SK
2004 75 39 36 2 715 000 SK 75 416 SK
2005 97 49 48 1 890 000 SK 39 375 SK
2006 89 36 53 1 215 000 SK 22 924 SK
2007 47 17 30 940 000 SK 31 333 SK
2008 46 16 30 1 623 585 SK 54 120 SK
2009 21 5 16 59 150 EUR 3 696,88 EUR
2010 36 21 15 18 050 EUR 1 203,33 EUR
2011 41 13 18 76 100 EUR 4 227,78 EUR
SPOLU 501 228 263 - -

Zzdroj: Výročná správa SJFP 2009, 2010, 2011

Tab.č.2 Kontrolné zistenia pracovníkov SJFP u povinných osôb podľa predmetu činnosti

Povinná osoba Počet kontrol Kontrolné zistenia
2009 2010 2011
Zmenáreň 4 3 1 neúplný program vlastnej činnosti
Prevádzkovateľ hazardnej hry 0 2 1 bez programu
Leasing 4 4 3 bez programu, neúplný program
Obchodovanie s pohľadávkami 0 1 3 bez programu, neúplný program
Platobné služby 1 0 1 bez programu
Realitná kancelária 3 3 3 neúplný program, nedostatočná starostlivosť
Obchody v hotovosti v hodnote najmenej 15 000 eur 3 1 4 bez programu, neúplný program
Obchodník s cennými papiermi 2 0 1 bez nedostatkov
Poskytovanie pôžičiek 1 1 6 neúplný program
Vedenie účtovníctva 0 6 2 bez programu
Poskytovanie služieb pre obchodné spoločnosti 0 0 3 bez programu, neúplný program
Organizačný a ekonomický poradca 0 1 5 bez programu, neúplný program, neposkytnutie písomností
Audítor 0 0 1 nedostatočná starostlivosť
Obchodník s drahými kovmi 0 1 1 neúplný program
Zasielateľstvo 0 0 1 bez nedostatkov
Advokát 0 0 2 neúplný program, neposkytnutie písomností
Hazardné hry 0 0 1 bez programu
Kuriérska služba 0 0 1 bez nedostatkov
Banka 1 0 1 neúplný program, nedostatočná starostlivosť, porušenie povinnosti posudzovania

Zdroj: Výročná správa SJFP 2009, 2010, 2011

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?

Zákon o ochrane spotrebiteľa od 1.7.2024: koniec fiktívnych zliav

Ako musí obchodník postupovať pri poskytnutí zľavy z ceny tovaru podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa účinného od 1. 7. 2024?

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa od 1. 7. 2024 – prehľad zmien

Parlament schválil nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny prinesie pre spotrebiteľov a obchodníkov vrátane e-shopov? Pripravili sme stručný prehľad tých najdôležitejších zmien.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky