Overenie (osvedčenie) podpisu vs. uznanie podpisu za vlastný

Aký je rozdiel medzi overením (osvedčením) podpisu a jeho uznaním za vlastný?

V praxi existuje mnoho prípadov, kedy vzniká potreba úradného overenia (osvedčenia) podpisu fyzickej osoby na listine. V čom spočíva rozdiel medzi jeho overením a uznaním za vlastný?

Overovanie podpisov vykonávajú na to určené orgány

Overovanie (osvedčovanie) podpisov môžu podľa slovenskej legislatívy vykonávať tieto orgány:

  1. okresný úrad a obec (obecný/mestský úrad – matrika) – podľa zákona č. 599/2001 Z. z. o  osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami,
  2. notár (notársky úrad) – podľa zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok).

Aký je postup a kedy sa overenie podpisu vyžaduje si môžete prečítať v článku Overenie (osvedčenie) podpisu.

Existujú dva spôsoby overenia podpisu

Overenie (osvedčenie) pravosti podpisu na listine u notára (tzv. legalizácia) i na matrike je možné vykonať dvoma spôsobmi, a to tak, že fyzická osoba:

  1. vlastnoručne podpíše listinu priamo pred pracovníkom obce alebo notárom (prípadne ním povereným zamestnancom),
  2. vyhlási, že podpis na listine uznáva za vlastný.

V prvom prípade ide o situáciu, kedy listina, na ktorej sa žiada overenie podpisu, ešte nie je žiadateľom vlastnoručne podpísaná (napr. jediný zakladateľ ešte nepodpísal zakladateľskú listinu na založenie s.r.o.). Vtedy príslušný pracovník matriky alebo notár (prípadne ním poverený zamestnanec) vyzve žiadateľa, aby mu predložil občiansky preukaz a listinu pred ním vlastnoručne podpísal.  

Prečítajte si tiež

Druhým spôsobom overenia podpisu je prípad, kedy žiadateľ už vopred podpísal listinu, na ktorej žiada overenie svojho podpisu (napr. predávajúci podpísal s kupujúcim kúpnu zmluvu o prevode nehnuteľnosti a jeho podpis musí byť za účelom vkladu do katastra nehnuteľností úradne osvedčený). Vtedy žiadateľ už len dodatočne pred pracovníkom matriky alebo notárom (prípadne ním povereným zamestnancom) vyhlási, že podpis na listine je jeho, t. j., že ho uznáva za vlastný. Listinu teda priamo pred pracovníkom matriky alebo notárom nepodpisuje. Aj v tomto prípade sa musí preukázať občianskym preukazom.

Upozornenie: Príslušný orgán neskúma obsah listiny, ale iba totožnosť fyzickej osoby, ktorej podpis sa má na listine overiť.

Avšak v oboch prípadoch je za účelom osvedčenia pravosti podpisu žiadateľa potrebný ďalší úkon, a to jeho vlastnoručný podpis do osvedčovacej knihy, na základe ktorého matrika alebo notár osvedčí pravosť podpisu na listine formou tzv. osvedčovacej doložky. Tá musí obsahovať viaceré zákonné náležitosti ako je napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a trvalé bydlisko osoby, miesto a dátum osvedčenia, poradové číslo, pod ktorým je osvedčenie zapísané a ďalšie.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na overenie podpisu - vlastnoručné podpísanie listiny pred príslušným orgánom:

Adam si za účelom založenia jednoosobovej s.r.o. vypracoval dňa 1. 12. 2021 zakladateľskú listinu, s ktorou následne v ten istý deň išiel k notárovi, aby mu na tejto listine overil jeho podpis. Keďže zakladateľská listina nebola Adamom ako jediným spoločníkom podpísaná, notár ho požiadal o predloženie občianskeho preukazu a o vlastnoručný podpis na listinu i do osvedčovacej knihy. Notár následne na zakladateľskej listine osvedčil pravosť jeho podpisu osvedčovacou doložkou s dátumom 1. 12. 2021. 

Príklad na overenie podpisu - uznanie podpisu pred príslušným orgánom za vlastný:

Dušan a Igor spísali dňa 1. 12. 2021 spoločenskú zmluvu na založenie stavebnej firmy, ktorú v tento deň aj obaja vlastnoručne podpísali. Keďže sa na tomto dokumente vyžaduje overenie ich podpisov ako spoločníkov s.r.o., išli k notárovi avšak neskôr, až dňa 13. 12. 2021. Notár ich požiadal o predloženie občianskych preukazov, o ústne  vyhlásenie, že podpisy na dokumente datovanom dňa 1. 12. 2021 uznávajú za svoje vlastné a o vlastnoručný podpis každého z nich do osvedčovacej knihy. Na základe toho notár na spoločenskej zmluve osvedčil pravosť ich podpisov osvedčovacou doložkou.

Zhrnutie na záver

Ako je teda z vyššie popísaného zrejmé, uznanie podpisu na listine za vlastný je jedným zo spôsobov overenia (osvedčenia) podpisu príslušným orgánom. To znamená, že okrem pojmovej odlišnosti nie je medzi overením podpisu a uznaním podpisu za vlastný žiadny zásadný rozdiel. Za overenie (osvedčenie) podpisu matrikou či notárom sa tak považuje nielen vlastnoručné podpísanie listiny fyzickou osobou priamo pred týmito orgánmi, ale aj uznanie vopred urobeného podpisu na listine za vlastný.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Karanténa pozitívnych na covid a úzkych kontaktov od 25.1.2022

Nová vyhláška účinná od 25. 1. 2022 skracuje domácu izoláciu pozitívnej osoby aj dĺžku domácej karantény úzkeho kontaktu, ktorý sa definuje po novom. Aké sú ďalšie zmeny v súvislosti s variantom omikron?

Elektronický podpis vo firme: postup implementácie a spôsoby využitia

Kde je možné vo firme využiť e-podpis? Uplatnenie nájde nielen v personalistike, ale aj v marketingu firmy. Na čo myslieť, ak chce podnikateľ začať elektronicky podpisovať?

Zálohovanie PET fliaš a plechoviek na Slovensku od roku 2022: odpovede na praktické otázky

Ako vyzerá zálohovanie plastových fliaš a plechoviek z nápojov v praxi, čo by mali vedieť spotrebitelia a čo prevádzkovatelia obchodov, prezradila Lucia Morvai z organizácie Správca zálohového systému.

Opatrenia od 10.1.2022: ktorých prevádzok sa dotknú zmeny?

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal novú vyhlášku k obmedzeniam prevádzok obchodu a služieb. Čo sa ňou mení od 10.1.2022?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky