Zrušenie a pozastavenie činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR)

Čo musí SHR urobiť, ak chce ukončiť svoju podnikateľskú činnosť v poľnohospodárskej výrobe? Môže svoje podnikanie pozastaviť? Ako je to s daňou a odvodmi pri skončení a prerušení?

Činnosť samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR) predstavuje jednu z  foriem podnikania fyzických osôb na Slovensku. Zaraďuje sa medzi samostatne zárobkové činnosti (SZČ).

SHR je teda fyzickou osobou - podnikateľom, ktorý podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov vykonáva poľnohospodárku výrobu vo vlastnom mene, na vlastný účet a na vlastnú zodpovednosť. Jednoducho povedané, jedná sa o farmára alebo poľnohospodára.

Napriek tomu, že SHR je podnikateľom, nemožno ho považovať za živnostníka. Status živnostníka ako samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) a podmienky prevádzkovania živnosti ustanovuje živnostenský zákon. 

Avšak aj SHR, podobne ako živnostník, potrebuje na vykonávanie svojej podnikateľskej činnosti získať osvedčenie. Za tým účelom sa musí registrovať na príslušnom mestskom alebo obecnom úrade (nie na živnostenskom úrade), v ktorého obvode sa nachádzajú jeho pozemky, na ktorých bude vykonávať poľnohospodársku výrobu alebo v ktorého obvode sa nachádzajú pozemky iného vlastníka, s ktorým uzatvoril nájomnú zmluvu za účelom realizácie poľnohospodárskej výroby.  

Upozornenie: Kým, živnostník sa pri výkone svojej podnikateľskej činnosti preukazuje osvedčením o živnostenskom oprávnení, SHR sa preukazuje osvedčením o zápise do evidencie príslušnej obce (mesta). 

Viac o SHR, jeho činnosti a registrácii na príslušnom úrade sa dočítate v článku SHR – samostatne hospodáriaci roľník.

Zrušenie činnosti SHR – úplne ukončenie podnikania

Ak sa SHR rozhodne, že viac už nechce vykonávať poľnohospodársku výrobu, na ktorú mu bolo vydané osvedčenie, môže ju zrušiť (ukončiť). V tejto súvislosti si však musí splniť viaceré povinnosti.

V prvom rade musí ukončenie svojej činnosti v poľnohospodárskej výrobe osobne ohlásiť príslušnému obecnému alebo mestskému úradu, a to na rovnakom oddelení ako pri zápise (napr. ekonomický úsek) a v zákonnom ustanovenej lehote 15 dní od jej ukončenia. Úradu teda predloží vyplnenú žiadosť o zrušenie osvedčenia SHR (tlačivo žiadosti poskytuje každý príslušný úrad na svojej webovej stránke) a originál vydaného osvedčenia. Následne úrad do 30 dní vydá zrušenie osvedčenia o zápise do evidencie SHR. Vydaním osvedčenia je podnikateľská činnosť SHR ukončená, prípadne dňom, ktorý SHR uviedol ako deň ukončenia priamo v ohlásení. Za ohlásenie ukončenia činnosti v poľnohospodárskej výrobe sa správny poplatok neplatí.

Zrušením činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka natrvalo zaniká jeho oprávnenie podnikať. Ak by sa SHR znovu rozhodol začať podnikať v poľnohospodárskej výrobe, musí túto činnosť opätovne ohlasovať príslušnému úradu a zaplatiť správny poplatok 6,50 eur. 

Pre porovnanie uvádzame, že ukončenie živnosti má rovnaké účinky. Je možné ho vykonať jednak osobne na živnostenskom úrade, ale aj online prostredníctvom portálu www.slovensko.sk, k čomu je potrebná vyššia technická vybavenosť (napr. občiansky preukaz s elektronickým čipom). Obidva spôsoby sú bezplatné.

Zrušenie osvedčenia SHR predstavuje závažnú skutočnosť, nakoľko dochádza k zmene jeho postavenia z podnikateľa na nepodnikateľa. To má následne dopad aj na daňovú a odvodovú oblasť.

Dane a odvody po ukončení činnosti SHR

Po zrušení činnosti SHR fyzická osoba stráca oprávnenie na podnikanie, čím zároveň zaniká dôvod na jej registráciu na daňovom úrade pre daň z príjmov. To znamená, že do 30 dní odo dňa zrušenia činnosti musí SHR požiadať príslušný daňový úrad o zrušenie registrácie na daň z príjmov a do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení registrácie vrátiť osvedčenie o registrácii.

Ak bol SHR registrovaný aj ako platiteľ dane z pridanej hodnoty (DPH), je tiež potrebné, aby požiadal daňový úrad o zrušenie registrácie pre túto daň a vrátil aj toto osvedčenie.

Prečítajte si tiež

Od zrušenia osvedčenia o zápise SHR nemusí fyzická osoba platiť zdravotné odvody (ktoré dovtedy platila ako SZČO), pretože v zmysle zákona o zdravotnom poistení prestala byť samostatne zárobkovo činnou osobu ako platiteľ poistného. Nakoľko je zdravotné poistenie povinné, je pri prerušení činnosti SHR potrebné, aby došlo k zmene platiteľa poistného. Kto bude za neho platiť zdravotné poistenie bude závisieť od jeho aktuálneho statusu. Môžu vzniknúť rôzne alternatívy:

  • ak bude nezamestnaný a evidovaný na úrade práce, zdravotné odvody bude za neho platiť štát,
  • ak bude dobrovoľne nezamestnaný (neevidovaný na úrade práce), bude samoplatiteľom zdravotných odvodov,
  • ak sa stane zamestnancom, zdravotné poistenie bude za neho odvádzať jeho zamestnávateľ.

Zmenu platiteľa zdravotného poistenia je potrebné oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni do ôsmich pracovných dní odo dňa ukončenia činnosti prostredníctvom predpísaného tlačiva, ktoré je pre každú poisťovňu iné. Ak sa po ukončení činnosti SHR stane zamestnancom (uzavrie pracovný pomer) je jeho zamestnávateľ ako platiteľ poistného povinný oznámiť to zdravotnej poisťovni do ôsmich pracovných dní.

Pri ukončení činnosti SHR nie je táto osoba (v zmysle zákona o sociálnom poistení ako SZČO) povinná túto skutočnosť oznámiť Sociálnej poisťovni, pretože jej povinné sociálne poistenie (povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie) zaniká dňom, od ktorého nie je oprávnená na výkon alebo prevádzkovanie činnosti. Inak povedané, fyzická osoba prestáva platiť sociálne odvody odo dňa zrušenia činnosti SHR. Na základe zákona o sociálnom poistení jej nevyplýva po zrušení činnosti povinnosť oznamovať to Sociálnej poisťovni.

Pozastavenie (prerušenie) činnosti SHR

Za predpokladu, že SHR nechce úplne ukončiť svoje podnikanie, môže využiť inštitút pozastavenia (prerušenia) svojej činnosti, t. j. len dočasne prestať podnikať v poľnohospodárskej výrobe. Dôvodmi na pozastavenie činnosti môžu byť napríklad sezónny charakter podnikania alebo zdravotné problémy.

Tak ako začatie či skončenie vykonávania podnikateľskej činnosti, musí SHR oznámiť aj jej pozastavenie, a to miestne príslušnému obecnému alebo mestskému úradu na tlačive, ktorého vzor je zverejnený na webovej stránke úradu. Dôvod nie je nutné uvádzať. Na základe ohlásenia úrad zaregistruje dočasné pozastavenie činnosti SHR.  Rovnako ako pri ukončení činnosti v poľnohospodárskej výrobe, ani pri jej pozastavení sa správny poplatok neplatí.

Prerušenie podnikateľskej činnosti je teda právom každého samostatne hospodáriaceho roľníka, ktoré môže kedykoľvek využiť aj bez uvedenia dôvodu.

Na rozdiel od pozastavenia živnosti, ktoré nemôže trvať menej ako šesť mesiacov a viac ako tri roky, pri pozastavení činnosti SHR nie je zákonom ustanovená žiadna minimálna či maximálna doba prerušenia

Účinky pozastavenia podnikania SHR nastávajú dňom vydania osvedčenia o pozastavení činnosti úradom. Ak SHR v ohlásení uviedol neskorší deň ako je deň vydania osvedčenia, jeho činnosť bude prerušená od toho neskoršieho dňa. Počas doby prerušenia nie je SHR podnikateľom.

Článok pokračuje pod reklamou

Dane a odvody po prerušení činnosti SHR

Ak SHR prerušil na určitý čas svoju činnosť, bude to mať vplyv na jeho daňové a odvodové povinnosti.

Dočasným zánikom podnikateľskej činnosti SHR dochádza aj k zániku registrácie na daň z príjmov. Preto je potrebné pozastavenie oznámiť  daňovému úradu do 30 dní od prerušenia činnosti na predpísanom tlačive – Žiadosť o zrušenie registrácie pre daň z príjmov. Okrem toho bude treba odovzdať osvedčenie o registrácii. Po uplynutí doby pozastavenia daňový úrad vydá nové osvedčenie o registrácii (s pôvodne prideleným DIČ).

Podobnú povinnosť bude mať SHR aj vtedy, ak ste bol na daňovom úrade registrovaný ako platiteľ DPH.

Po pozastavení podnikateľskej činnosti prestáva byť SHR v zmysle zákona o zdravotnom poistení samostatne zárobkovo činnou osobou (SZČO). V dôsledku toho prestáva byť platiteľom poistného pre účely zdravotného poistenia. To znamená, že SHR počas doby prerušenia svojej činnosti nemusí platiť zdravotné odvody. Tak ako pri ukončení činnosti aj pri jej pozastavení dochádza k zmene platiteľa zdravotného poistenia. Vzniknúť môžu rovnaké alternatívy ako sme uvádzali vyššie. Zmenu treba ohlásiť do ôsmych pracovných dní.

Podobne ako pri zdravotných odvodoch aj pri sociálnych platí, že SHR, ktorý si pozastavil svoju činnosť, nemusí počas doby prerušenia platiť sociálne odvody. To znamená, že odo dňa prerušenia činnosti zaniká jeho povinnosť platiť poistné do Sociálnej poisťovne. Poistné uhradí len za obdobie do dňa pozastavenia podnikania (poistenia). Na rozdiel od ukončenia činnosti pri jej pozastavení je nutné vykonať oznámenie Sociálnej poisťovni o pozastavení činnosti SHR, a to do 30 dní od prerušenia podnikania prostredníctvom predpísaného tlačiva -  Registračný list fyzickej osoby.

Po ukončení prerušenia sa povinnosti SHR ako SZČO voči Sociálnej poisťovni posudzujú podľa toho, či k 1. júlu kalendárneho roka, ktorý predchádza dňu, keď obnovil výkon činnosti, dosiahol zákonom stanovenú hranicu príjmu (12-násobok 50 % priemernej mesačnej mzdy za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné).  

Keďže na daňové a odvodové účely právne predpisy nerozlišujú medzi jednotlivými druhmi SZČO, platí vyššie uvedené aj pre živnostníkov. 

Rada: Ak budete príslušným inštitúciám osobne oznamovať ukončenie alebo pozastavenie svojej činnosti, nezabudnite si so sebou vziať osvedčenie vydané úradom.  

Upozornenie: Bližšie informácie ohľadne zrušenia a pozastavenia činnosti SHR nájdete na webovej stránke tej ktorej obce (mesta).

Stručný prehľad povinností SHR pri ukončení a prerušení činnosti

Ukončenie činnosti SHR Pozastavenie činnosti SHR
Obecný (mestský) úrad ohlásiť do 15 dní ohlásiť do 15 dní
Daňový úrad požiadať o zrušenie registrácie do 30 dní a vrátiť osvedčenie do 15 dní požiadať o zrušenie registrácie do 30 dní a vrátiť osvedčenie do 15 dní
Sociálna poisťovňa netreba oznamovať oznámiť do 30 dní
Zdravotná poisťovňa oznámiť zmenu platiteľa poistného do 8 pracovných dní oznámiť zmenu platiteľa poistného do 8 pracovných dní

Z uvedenej tabuľky je zrejmé, že jediný rozdiel medzi ukončením a pozastavením činnosti SHR spočíva pri oznamovacej povinnosti Sociálnej poisťovni. Kým pri ukončení činnosti nie SHR je povinný túto skutočnosť oznámiť Sociálnej poisťovni (pretože povinné poistenie zaniká dňom, od ktorého nie je oprávnený na výkon alebo prevádzkovanie činnosti), pri pozastavení činnosti túto povinnosť má.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


SHR - samostatne hospodáriaci roľník

Kto je samostatne hospodáriacim roľníkom? Akú činnosť vykonáva a kde sa musí registrovať? Aké dani a odvody musí platiť? Odpoveď na tieto i ďalšie otázky sa dočítate v článku.

Počet podnikateľov na Slovensku v rokoch 2012 - 2014

Ako sa vyvíja počet podnikateľov na Slovensku a aké právne formy podnikania najčastejšie využívajú? Ostatné roky priniesli výrazné zmeny.

Daňové a odvodové povinnosti pri slobodných povolaniach v roku 2013

Povinnosti slobodných povolaní voči daňovému úradu, sociálnej a zdravotnej poisťovni v kocke. Zosumarizovali sme aké odvody musíte platiť a aké máte registračné a byrokratické povinnosti.

Samostatne hospodáriaci roľník – ako začať podnikať v poľnohospodárstve?

Chcete začať podnikať ako samostatne hospodáriaci roľník, ale neviete ako začať, ktorý úrad navštíviť ako prvý v poradí, aké dokumenty si potrebujete zobrať so sebou a koľko vás to bude celé stáť? V nasledovnom článku sme pripravili stručný prehľad krokov potrebných k začatiu podnikania samostatne hospodáriacich roľníkov, ktorí sa rozhodnú podnikať ako fyzické osoby.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky