Využitie blockchainu

Využitie blockchainu
Jana Petkaničová

Absolventka študijného odboru Aplikovaná matematika na STU v Bratislave. Medzi jej záujmy patrí okrem matematiky aj politika, ekonómia a ekológia. Momentálne pôsobí v Amsterdame, kde pracuje ako konzultant pre technológiu blockchain a kryptomeny, klientmi sú finančné inštitúcie, právnické kancelárie, poisťovne, štát a komerčné spoločnosti rôzneho druhu. Tiež podniká v oblasti organizovania podujatí venovanej tejto technológii. V jej sieti kontaktov sa nachádzajú mnohí svetoví odborníci pre túto technológiu, s ktorými úzko spolupracuje. Rada cestuje, číta a stále hľadá spôsob, akým môže zlepšiť svet okolo seba.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Aké sú potenciálne oblasti využitia blockchainu – technológie, ktorá môže zmeniť svet viac ako kedysi internet.

Ako a kde vieme využiť technológiu blockchain? Zjednodušene možno povedať, že blockchain sa dá využiť všade tam, kde:

 1. je potrebné zabezpečiť nemennosť údajov,
 2. pracujeme so systémom, do ktorého má možnosť zapisovať alebo inak meniť údaje viacero strán s protichodnými záujmami,
 3. potrebujeme zaviesť systém na spoľahlivé sledovanie transakcií (finančné transakcie, pohyb tovarov a pod.).

Blockchain so smart kontraktami vieme použiť na vykonávanie alebo na automatizáciu platieb (resp. transakcie a presunu niečoho, čo pre náš biznis predstavuje hodnotu). Blockchain vieme použiť vnútropodnikovo alebo s obchodnými partnermi alebo pomocou tejto technológie vieme nájsť úplne nové obchodné príležitosti. Ako v napríklad v prípade dodávateľských reťazcov, kde je obrovská časť hodnoty nelikvidná alebo peňažné vyrovnanie trvá enormne dlho, čo spôsobuje straty mnohým zúčastneným stranám.

Vyššie uvedené si skúsme popísať bližšie.

Prípadová štúdia vyžitia technológie blockchain: Kryptomeny ako efektívny prostriedok na zníženie nákladov na bankové poplatky

Ako funguje firma pred zavedením blockchainu

V prípade nadnárodných firiem, ktoré majú pobočky vo viacerých krajinách a prevádzajú peniaze cez hranice, ale stále vnútropodnikovo, je celkom bežné, že míňajú relatívne veľké prostriedky na bankové poplatky.

S technológiou blockchain a jedným z jej využitím, ktorým sú kryptomeny možno vnútropodnikovo prevádzať hodnotu takmer zadarmo, pričom je len na vnútornom rozhodnutí, akú hodnotu táto kryptomena predstavuje pre nás.

Zložité? Predstavte si, že máte kryptomenu, ktorá technicky funguje ako bitcoin. Ale nie je obchodovateľná na burze, nie je verejná, nevolá sa bitcoin a to, akú hodnotu vo fiat mene (štandardná mena ako eur, alebo USD) predstavuje, je len na vás a na tom, ako sa rozhodnete jej hodnotu nastaviť.

Predstavte si firmu, ktorá dováža a predáva korenie a pobočky má v 80 krajinách sveta. Firma má sídlo v Holandsku a bežne posiela peniaze do svojej pobočky v Indii a opačne. V súčasnosti sa deje vyúčtovanie medzi materskou firmou a jej pobočkou na dennej báze, čo ju stojí veľa peňazí, keďže veľké množstvo transakcií spôsobuje veľa obratov na bankovom účte. Často sa stáva, že mesačná bilancia je, že indická pobočka pošle do holandskej centrály 50 tisíc EUR, ale na bankových poplatkoch za transakcie na dennej báze minie približne 2 tisíc EUR. Takéto obchodovanie s každou pobočkou mesačne vedie nie k tisícom, ale v niektorých prípadoch k desiatkam tisícov EUR za bankové poplatky.

Riešenie s využitím technológie blockchain

Skúsme sa pozrieť, či by fungovalo nasledovné riešenie s využitím technológie blockchain – ako firma X mám záujem o zavedenie vnútropodnikovej kryptomeny Xcoin. Osloví konzultačné a implementačné firmy, ktoré jej technologické riešenie postavené na technológii blockchain dodajú (v prípade vnútropodnikovej kryptomeny zvanej Xcoin, postačuje 8 uzlov, ktoré vytvoria blockchain. Počet uzlov závisí na vedení firmy – ak bude mať pochybnosti, že v rámci firmy nájde 8 dostatočne nekooperatívnych oddelení, môžeme zaviesť aj viacero uzlov.).

Popíšme si, ako to bude približne fungovať: holandská centrála má dnes poslať indickej pobočke 10 tisíc EUR. Povieme, že si nastavíme 1 Xcoin = 1 EUR. Holandská centrála prevedie 10 tisíc Xcoin indickej pobočke – ide o jednu transakciu na blockchaine a je takmer zadarmo. Podstatou totiž je, že prevádzame digitálnu hodnotu, ktorá reprezentuje hodnotu v bežnej mene mene, bez toho, aby sme spravili akúkoľvek bankovú transakciu a teda minuli peniaze na bankových poplatkoch. Takto prevádzame digitálnu hodnotu celý mesiac a na záver mesiaca spravíme bilanciu. Mesačná periodicita je opäť len preferencia konkrétnej firmy. Na základe dát, zapísaných na našom internom blockchaine, je takáto bilancia celkom priamočiara a jej výsledkom je suma, ktorú prevedieme cez klasický bankový prevod.

Pre správne porozumenie ešte dávame, že kryptomena je v tomto prípade len digitálnym reprezentantom hodnoty, ktorú presúvame a to, akú hodnotu v bežnej mene (fiat) predstavuje, je len na internom rozhodnutí firmy. Hodnota tejto meny nepodlieha žiadnej dopytovej krivke a ani inej dynamike vonkajšej ekonomiky.

Benefity riešenia s využitím technológie blockchain sú okrem zníženia nákladov na bankové poplatky za transakcie ešte:

 • transparentnosť,
 • rýchlosť,
 • jednoduchosť auditovania,
 • väčší prehľad v interných finančných tokoch.

Prípadová štúdia: Blockchain ako nástroj pre lepšiu stopovateľnosť produktov

Pre názornejšie vysvetlenie opäť môžeme použiť príklad s nadnárodnou spoločnosťou, ktorá dováža a predáva korenie a má 80 pobočiek po celom svete. Naše zadanie ešte rozšírime o sieť jej subdodávateľov. Systém, kde uvažujeme viacero strán, ktoré nezdieľajú záujmy (v našom prípade môžeme ako príklad uviesť, že my máme záujem tlačiť ceny dole, čo sa subdodávateľom určite nepáči) sa v angličtine označuje ako ekosystém, teda obrazne povedané, súbor všetkých aktérov zapojených do nejakého procesu v podnikateľskej činnosti.

Takže máme ekosystém, kde sú okrem našej firmy aj všetci naši subdodávatelia. Problém, ktorému stále čelíme je, že nám pred expedovaním produktu zákazníkovi zaberá relatívne veľa času zistiť skutočný pôvod produktov – príčinou je, že relevantné údaje k jednotlivým produktom sú roztrúsené po uzavretých databázach jednotlivých subdodávateľov, často je potrebné, aby to oni dohľadávali u svojich dodávateľov, výrobcov a pod.

Za istých okolností sa ale so všetkými subdodávateľmi vieme dohodnúť, že budeme medzi sebou zdieľať minimálne množstvo informácií potrebné na dohľadanie pôvodu produktu. Ako vytvoríme úložisko tak, aby sme zabezpečili, že:

 • nikto zo zúčastnených strán nie je priamym vlastníkom dát a databázy fyzicky – ak by táto podmienka nebola splnená, mohli by sme čeliť manipulácii či akémusi vydieraniu (zvyšovaním poplatkov za údržbu, prístup a pod.),
 • dáta sú nemenné a ak sú raz zapísané nejakou zo zúčastnených strán, nie je možné nimi ďalej manipulovať,
 • dáta sa okamžite synchronizujú medzi všetkými zúčastnenými stranami,
 • riešenie je lacné a trvalo udržateľné.

Pozrime sa, ako možno využiť technológiu blockchain v tomto prípade.

My ako firma máme internú databázu produktov. Blockchain chceme použiť výlučne na zlepšenie a urýchlenie zisťovania pôvodu týchto produktov. V našej SAP databáze máme pole, ktoré tento pôvod reprezentuje. Na blockchain, ktorý je vlastne mediátorom medzi nami a subdodávateľmi, vieme uložiť produktové číslo ako referenčnú hodnotu (tu si na chvíľu odmyslíme citlivosť našich dát – model súkromia na blockchaine sa dá navrhnúť tak, aby nik nezistil viac, ako potrebuje). Subdodávateľ potom môže v špeciálnom formáte uložiť informáciu o pôvode produktu pod príslušné referenčné číslo na blockchain. Uzly v tomto blockchaine automaticky dáta synchronizujú. Predpokladáme, že uzly sú rozdistribuované po oddeleniach v našej firme a vo firme subdodávateľov tak, že prevziať kontrolu nad 51 % siete nie je možné (tu môžu vzniknúť nejaké pochybnosti o tomto tvrdení, ale pri blockchain riešeniach veľa vecí závisí od priamej prípadovej štúdie, problémoch, ktoré má riešiť a technickom riešení, aké sa navrhne).

Možno nie je jasné, aká je úloha blockchainu v tejto prípadovej štúdii, preto sa pozrime na vysvetlenie bližšie – naši subdodávatelia v Južnej Amerike používajú SAP systémy, ktoré sa nesynchronizujú s našimi systémami a vo výsledku my dostaneme zoznam produktov s produktovými číslami a inými informáciami, ktoré s nami subdodávatelia zdieľajú, ako nejaký export v súbore .csv, ktorý následne importujeme do našich systémov pod príslušné polia v MRP systémoch. Tu dochádza často k nekonzistencii dát, takýto proces často podlieha problémom, vyvolaným ľudským faktorom alebo nesprávne nastaveným časovaním synchronizácie alebo technickými problémami.

Pri využití technológie blockchain je kontrola pôvodu produktov priamočiara a správne údaje máme v priebehu niekoľkých sekúnd. Samozrejme, za predpokladu, že údaje na vstupe boli správne. Tu je potrebné poznamenať, že blockchain nerieši tzv. GIGO problém – garbage in, garbage out. Teda nekorektnosť údajov na vstupe. Blockchain však môže odhaliť (pomocou big data analytics) potenciálne problémy so zadávateľmi vstupných hodnôt do našej databázy. (Napríklad ak farmár v juho-východnej Ázii tvrdí, že má 10 zamestnancov a jeho produkcia značne prevyšuje kapacity takéhoto počtu ľudí, môžeme predpokladať, že jeho tvrdenie je nesprávne a vzniká podozrenie na otrokárstvo, ktoré nechceme ako zákazník podporovať).

Prípadová štúdia: Blockchain a kryptomeny ako programovateľné peniaze

Veľmi známe v kontexte Slovenskej republiky sú štátne tendre. Vypíše sa nejaká súťaž, niekto ju vyhrá, štátne prostriedky sa patrične prerozdelia a dielo sa dodá (a možno nie úplne). Čo je potrebné spraviť, aby bola korupcia a netransparentnosť nižšia a ako pri tom možno využiť technológiu blockchain?

Predstavte si, že by existoval automatizovaný systém, kde je prerozdelenie prostriedkov postupné a závislé od momentálneho výsledku. Tento systém je spravený tak, že po spustení je možnosť jeho zmien len minimálna a nikto ho už nevie úplne zmeniť. Povedzme, že na tom, ako bude tento systém fungovať sa dohodnú občania a vláda v spolupráci profesionálov a to, ako tento systém funguje, je plne verejné a každý si môže pozrieť tok finančných prostriedkov.

Zdá sa vám to ako utópia? Vzhľadom na súčasný stav technológie blockchain a komplexného riadenia štátnej správy to ešte nie je úplne reálne, samozrejme – ale v niektorých krajinách už podnikli prvé kroky. Navyše, s technológiou blockchain a ďalšími prostriedkami vieme docieliť nielen transparentnosť, ale aj lepšie riadenie/kontrolu prerozdeľovania štátnych prostriedkov.

Takže ako by mohla technológia blockchain v tejto veci pomôcť? Problém verejných zákazok je hlavne to, že zmluva je len papier a hodnoty finančného charakteru na tejto zmluve neprešli žiadnou (alebo aspoň minimálnou CBA – analýzou nákladov a prínosov). S využitím technológie blockchain vieme nastaviť podmienené vyplácanie prostriedkov a kvôli lepšej transparentnosti je jednoduchšie odsledovať, kde náklady nezodpovedajú najlepšej trhovej ponuke.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Jana Petkaničová
Jana Petkaničová

Absolventka študijného odboru Aplikovaná matematika na STU v Bratislave. Medzi jej záujmy patrí okrem matematiky aj politika, ekonómia a ekológia. Momentálne pôsobí v Amsterdame, kde pracuje ako konzultant pre technológiu blockchain a kryptomeny, klientmi sú finančné inštitúcie, právnické kancelárie, poisťovne, štát a komerčné spoločnosti rôzneho druhu. Tiež podniká v oblasti organizovania podujatí venovanej tejto technológii. V jej sieti kontaktov sa nachádzajú mnohí svetoví odborníci pre túto technológiu, s ktorými úzko spolupracuje. Rada cestuje, číta a stále hľadá spôsob, akým môže zlepšiť svet okolo seba.


Dávid Stancel získal titul z digitálnych mien. Je podľa neho Bitcoin digitálne zlato?

Dávid Stancel je spoluzakladateľ občianskeho združenia Blockchain Slovakia. Aktuálne o svete digitálnych mien vzdeláva študentov na Žilinskej univerzite.

Založil prvú kryptoburzu na Slovensku. Záujem Slovákov o kryptomeny rastie s ich cenou, hovorí Richard Bystrian

Podniká v oblasti kryptomien a na Slovensku zakladal prvú burzu, na ktorej je možné kúpiť si kryptomeny za eurá.

Kryptomeny, altcoiny a tokeny – čo je čo?

Kryptomenový svet a jeho definície sú pre bežného človeka často španielskou dedinou. Prinášame informácie, ktoré vám pomôžu sa zorientovať.

Čo je tokenizácia a čo môže priniesť

S rozvojom kryptomien nabral pojem tokenizácia nový rozmer. Tento článok vám vysvetlí, čo je tokenizácia aktív v kryptomenovom svete, aké prináša výhody a zároveň aké má úskalia pre podnikateľov ale aj fyzické osoby.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky