Potvrdenie typu právneho vzťahu zamestnancov v Sociálnej poisťovni do 31.12.2021

Počas decembra 2021 bude v e-Službách Sociálnej poisťovne špeciálny prehľad pre zamestnávateľov, v ktorom potvrdia typ právneho vzťahu svojich zamestnancov. O čo ide?

V súvislosti s výkonom zákona o podpore v čase skrátenej práce tzv. „kurzarbeit“ účinného od 1. marca 2022, potrebuje Sociálna poisťovňa overiť u všetkých zamestnancov, v akom type právneho vzťahu vykonávajú pracovnú činnosť. Vzhľadom na túto skutočnosť sprístupnila v e-Službách špeciálny prehľad pre zamestnávateľov, ktorý bude dostupný počas mesiaca december 2021. 

V tejto súvislosti Sociálna poisťovňa žiada zamestnávateľov o súčinnosť pri oznámení informácie o type právneho vzťahu zamestnancov, aj prostredníctvom prehľadového formulára. Prehľadový formulár, dostupný počas mesiaca december 2021, nájde zamestnávateľ v menu „Register“ a následne „Typ právneho vzťahu – prehľad pre poistné na financovanie podpory na tzv. kurzarbeit". 

Ako postupovať pri vypĺňaní prehľadového formulára?

Vo formulári sú uvedení zamestnanci, ktorých Sociálna poisťovňa ku dňu zobrazenia formulára eviduje ako zamestnancov - typ 1 „Zamestnanec – pravidelný príjem“ s výnimkou zamestnancov, u ktorých zamestnávateľ uviedol pri prihlasovaní  na RLFO – prihláška – oddiel 5 typ právneho vzťahu -  štátnozamestnanecký pomer, resp. iný právny vzťah. Ide o zamestnancov bez dátumu ukončenia alebo s dátumom ukončenia v roku 2022. 

U zamestnancov, u ktorých zamestnávateľ pri prihlasovaní na RLFO – prihláška v minulosti neuviedol v oddiele 5 typ právneho vzťahu (nie sú podfarbení šedou farbou), je vo formulári predvyplnený príznak, že ide o pracovný pomer. 

Pokiaľ vykonávajú zamestnanci pracovnú činnosť na základe pracovného pomeru podľa Zákonníka práce, zamestnávateľ ponechá predvyplnený príznak - pracovný pomer. 

Pokiaľ zamestnanci nevykonávajú pracovnú činnosť na základe pracovného pomeru, je nutné zmeniť typ právneho vzťahu na štátnozamestnanecký pomer alebo iný právny vzťah. 

Príklad typov právnych vzťahov: 

  1. Pracovný pomer - pracovný pomer podľa Zákonníka práce, 
  2. Štátnozamestnanecký pomer - podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe, 
  3. Iný právny vzťah – nejde o pracovný pomer podľa Zákonníka práce, resp. štátnozamestnanecký pomer. Iný právny vzťah je napríklad konateľ alebo spoločník s právom na pravidelný mesačný príjem podľa Obchodného zákonníka alebo napr. starosta/primátor podľa zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest s právom na pravidelný mesačný príjem.   

Uvedené údaje po vyplnení alebo kontrole je potrebné potvrdiť tlačidlom „Uložiť formulár“ (zmeny je možné ukladať opakovane) v termíne do 31. decembra 2021. Po uložení sa vám v poslednom stĺpci objaví dátum potvrdenia.

Okrem uvedeného spôsobu, typ právneho vzťahu zamestnancov môže zamestnávateľ oznámiť v uvedenom termíne Sociálnej poisťovni zaslaním RLFO - zmena, vyplnením oddielu 5.

V prípade, ak zamestnávateľ uvedené údaje nepotvrdí, Sociálna poisťovňa môže pri posudzovaní platenia poistného na financovanie podpory v čase skrátenej práce vychádzať z nesprávneho predpokladu, že zamestnanci majú uzatvorenú pracovnú zmluvu, čo môže viesť k nesprávnemu posudzovaniu povinnosti zamestnávateľa odvádzať vyššie poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce.

Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje tých zamestnávateľov, ktorí sú v Sociálnej poisťovni registrovaní raz (majú správne pridelený jeden variabilný symbol), ale do systému elektronických služieb pod týmto VS pristupuje viacero používateľov (za ich útvary, divízie a podobne), na nasledovné: Prehľadový formulár, dostupný počas decembra 2021 môže súčasne otvoriť a následne používať (označovať a ukladať) len jeden používateľ. Uložením prehľadu ukladá a potvrdzuje používateľ údaje za všetkých zamestnancov zamestnávateľa (jeden variabilný symbol), tzn. za všetkých zamestnancov ktorí nie sú podfarbení šedou farbou (ako za tých, kde ponecháva predvyplnený príznak, tak aj za tých, kde príznak mení). Údaje sa pri otvorení načítajú na obrazovku do prehliadača každému, kto prehľad otvorí z naposledy uloženého stavu. Z tohto dôvodu je potrebné, aby prehľad otváral iba jeden používateľ, uložil zmeny a až následne môže otvoriť prehľad niekto iný (za toho istého zamestnávateľa). Iba takto je možné, aby boli zachované korektne všetky zmeny a neboli navzájom prepísané. Sociálna poisťovňa žiada spomenutých zamestnávateľov o kontrolu prehľadu, ak prehľad vyplnilo a zmeny uložilo viacero používateľov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dohoda o brigádnickej práci študentov v roku 2023

S kým a na ako dlho môže zamestnávateľ uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študentov v roku 2023? Aké zmeny nastali v náležitostiach dohody o brigádnickej práci?

Výpovedná doba a odstupné v roku 2023

Aké následky a nároky pre zamestnanca prináša výpoveď? Kedy skutočne končí pracovný pomer, aká je dĺžka výpovednej doby a koľko môže byť odstupné?

Rodičovský dôchodok (bonus): nárok, výška a formulár

Rodičovský dôchodok (bonus) je novinka, ktorou môžu od 1.1.2023 deti prispieť k zvýšeniu starobného dôchodku svojich rodičov. Jeho výška závisí od odvodov, ktoré deti platia do Sociálnej poisťovne.

Rodičovský dôchodok od roku 2023: kedy podať tlačivo?

Poistenec, dieťa poberateľa dôchodku, ktorý nechce prispievať rodičom alebo chce prispievať „náhradným“ rodičom, musí vyplniť formulár vyhlásenia a doručiť ho Sociálnej poisťovni do 28.2.2023.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky