Odpredaj spoločnosti – sprostredkovanie odpredaja vašej existujúcej s.r.o.

Predaj spoločnosti je alternatívou vhodnou pre tých podnikateľov, ktorí zvažujú podnikanie ukončiť. Je to spôsob, ktorý je finančne nenáročný, naopak spoločník/konateľ realizuje pri ukončení podnikania – prevode obchodného podielu, zisk. Podnikateľ viac v spoločnosti nevlastní obchodný podiel, nevykonáva funkciu štatutárneho orgánu (konateľa) a taktiež spoločnosť nesídli na svojej pôvodnej adrese. Našou úlohou v procese predaja je vyhľadanie vhodného záujemcu na jej odkup a následné zabezpečenie formalít spojených s prevodom obchodného podielu obchodnej spoločnosti.

Sprostredkovanie odpredaja s.r.o., resp. iných spoločností je možné výlučne pre firmy, ktoré sú bez akýchkoľvek záväzkov, účtovných či právnych „vád“. Spoločnosti sú odpredávané prevereným klientom, ktorých záujmom je pokračovanie v korektnej podnikateľskej činnosti.

Výhody odpredaja spoločnosti:

  • menej časovo náročný úkon ako pri zrušení spoločnosti (zhruba 15 pracovných dní)
  • nulové náklady s prevodom obchodného podielu v porovnaní s variantov zrušenia spoločnosti
  • možnosť realizácie zisku z predaja obchodného podielu
  • nemusíte vyhľadávať kupujúceho
  • zabezpečenie všetkých úkonov spojených so zmenou v Obchodnom registri SR
  • prevádzajúce ako aj kupujúce subjekty sú preverené, čím sa zabezpečí predchádzanie možným nepríjemnostiam, ktoré môžu vzniknúť po prepise spoločnosti

Vyhľadanie záujemcu o prevod obchodného podielu trvá zvyčajne do 30 pracovných dní.

Máte záujem o naše služby alebo sa len potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás prostredníctvom nášho formulára alebo telefonicky v pracovných dňoch od 7:30 do 17:00.

Ako na odpredaj s.r.o.?

V živote často nastane situácia, kedy sa spoločníci z najrôznejších dôvodov rozhodnú ukončiť alebo obmedziť podnikanie a predať spoločnosť. Namiesto likvidácie a zániku spoločnosti môže byť výhodnejšie s.r.o. odpredať. Slovenský právny poriadok upravuje dva spôsoby, prostredníctvom ktorých je možné s.r.o. predať potenciálnym záujemcom.

Prvým spôsobom je uzatvorenie zmluvy o prevode obchodného podielu a druhým spôsobom je uzatvorenie zmluvy o predaji podniku. Obe zmluvy sú upravené v Obchodnom zákonníku. Rozdiel medzi nimi je nasledovný:

1. Variant odpredaja s.r.o. formou zmluvy o prevode obchodného podielu

V prípade zmluvy o prevode obchodného podielu (share deal) prevádza spoločník svoj obchodný podiel na inú osobu, ktorá sa stáva spoločníkom namiesto neho. Pôvodný spoločník teda prestáva byť spoločníkom v spoločnosti a stráca akékoľvek práva na spoločnosť pôsobiť. Z pohľadu tretích osôb (veriteľov, dlžníkov spoločnosti) však nedošlo ku žiadnej zmene, stále zostávajú vo vzťahu priamo so spoločnosťou.

Tento spôsob odpredaja je jednoduchší a pre obe strany spravidla výhodnejší. Je využiteľný najmä pri predaji menších a stredne veľkých spoločností a tento postup realizujeme v prípade, ak vaša s.r.o. spĺňa vyššie uvedené kritériá "čistoty" a zároveň sa nám podarí identifikovať vhodného nástupcu.

2. Variant odpredaja podniku formou zmluvy o predaji podniku

V prípade zmluvy o predaji podniku (asset deal) podiel spoločníka v spoločnosti zostáva nedotknutý. Predajom podniku dochádzu ku prevodu vlastníckeho práva k podniku (teda ku pohľadávkam, záväzkom, iným majetkovým hodnotám, obchodnému menu, jednoducho všetkým právam a povinnostiam, ktoré spoločnosť má), avšak neprechádza vlastnícke právo ku spoločnosti samotne (resp. podielu v nej). Výsledkom uzatvorenia takejto zmluvy je, že predávajúcemu zostáva „prázdna“ spoločnosť, ktorá nemá žiadne povinnosti ani záväzky. Pre tretie osoby však nastáva zmena, pretože následkom predaja podniku je, že do vzťahu s nimi namiesto pôvodnej spoločnosti vstupuje iná osoba. Pôvodný vlastník podniku ručí veriteľom spoločnosti za splnenie záväzkov.

Tento spôsob sa používa v zložitejších prípadoch, najmä keď jednu spoločnosť tvorí viacero podnikov, resp. organizačných zložiek a predávajúci plánuje odpredať len časť z nich. Takisto možno tento spôsob využiť pri ukončení podnikania živnostníkom, ak je potrebné zachovať kontinuitu činnosti podniku živnostníka. 

Neviete si poradiť s likvidáciou spoločnosti? Kontaktujte nás.

Rýchlo, odborne, bez starostí a za férové ceny.         

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť Fontionnel & Co s.r.o., IČO: 45574570. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.


Súvisiace služby

To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky